1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Kh ối bộ điều khiển điện tử ECU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.51 MB, 104 trang )


Sơ đồ mơ phỏng thể hiện trong hình 47
Hình 47 : Sơ đồ mô phỏng xilanh công tác 4

3.3.4. Kh ối bộ điều khiển điện tử ECU


Ch ế độ điều khiển van ABS ở chế độ trượt quay của ECU trung tâm.
Ho ạt động theo yêu cầu của các điều kiện làm việc của hệ thống; được tổng hợp
b ằng công cụ Matlab – Stateflow, gồm 4 trạng thái làm việc:phanh bình thường tăng áp,
gi ữ áp, giảm áp hình 48.
Hình 48 : Sơ đồ mơ phỏng trạng thái làm việc của van ABS.
- Tr ạng thái phanh bình thường: Biến điều khiển tăng áp được đặt bằng 1
dktang=1, bi ến điều khiển giảm áp được đặt bằng 0 dkgiam=0, trạng thái bơm hồi dầu
được đặt làm việc BomOn = 0
www.oto-hui.com
- Tr ạng thái tăng áp: Biến điều khiển tăng áp được đặt bằng 1 dktang=1, biến điều
khi ển giảm áp được đặt bằng 0 dkgiam=0.
- Tr ạng thái giữ áp: Biến điều khiển tăng áp được đặt bằng 0 dktang=0, biến điều
khi ển giảm áp được đặt bằng 0 dkgiam=0, trạng thái bơm hồi dầu được đặt làm việc
Bom ON=1. - Tr
ạng thái giảm áp: Biến điều khiển tăng áp được đặt bằng 0 dktang=0, biến điều khi
ển giảm áp được đặt bằng 0 dkgiam=1, trạng thái bơm hồi dầu được đặt làm việc Bom ON=1.
Điều kiện của các chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác được xác định như sau:
- Chuy ển đổi mặc định ở trạng thái tăng áp: khi có hiện tượng trượt quay thì độ trượt
c ủa các bánh xe sẽ được chuyển đổi mặc định vào trạng thái phanh bình thường.
- Chuy ển đổi từ trạng thái tăng áp về trạng thái giữ áp: giá trị độ trượt của bánh xe
nh ỏ hơn giá trị định trước s
1
Tr
- Chuy ển đổi từ trạng thái giữ áp về trạng thái tăng áp: giá trị độ trượt của bánh xe
l ớn hơn giá trị định trước s
2
Tr
và - Chuy
ển đổi từ trạng thái giữ áp về trạng thái giảm áp: giá trị độ trượt của bánh xe nh
ỏ hơn giá trị định trước s
3
Tr
- Chuy ển đổi từ trạng thái giảm áp về trạng thái giữ áp: giá trị độ trượt của bánh xe
l ớn hơn giá trị định trước s
4
Tr
Như vậy, ta có q trình điều khiển của ECU trên mơ hình mơ phỏng như sau Mơ hình mơ ph
ỏng khối “bộ điều khiển ECU ” gồm: -
Đầu vào của khối: + tSp và tTp: giá tr
ị độ trượt của bánh sau bên phải và bánh trước bên phải. + tSt và tTt: hi
ệu giá trị độ trượt của bánh sau bên trái và bánh trước bên trái. + v : V
ận tốc của ô tô -
Đầu ra của khối: + dktang1: giá tr
ị định trước mở van tăng áp điều khiển cơ cấu phanh bánh trước bên trái. + dktang 2: giá tr
ị định trước mở van tăng áp điều khiển cơ cấu phanh bánh sau bên phải + dktang 3: giá tr
ị định trước mở van tăng áp điều khiển cơ cấu phanh bánh trước bên phải
www.oto-hui.com
+ dktang 4: giá tr ị định trước mở van tăng áp điều khiển cơ cấu phanh bánh sau bên trái
+ dkgiam 1: giá tr ị định trước mở van giảm áp điều khiển cơ cấu phanh bánh trước bên trái
+ dkgiam 2: giá tr ị định trước mở van giảm áp điều khiển cơ cấu phanh bánh sau bên phải
+ dkgiam 3: giá tr ị định trước mở van giảm áp điều khiển cơ cấu phanh bánh trước bên
ph ải
+ dkgiam 4: giá tr ị định trước mở van giảm áp điều khiển cơ cấu phanh bánh sau bên trái
Sơ đồ mô phỏng khối “bộ điều khiển điện tử ECU”, trong hình vẽ 3.8:
Hình 49 : Sơ đồ bộ điều khiển điện tử ECU.
www.oto-hui.com

3.3.5. Kh ối mơ hình chuyển động thẳng của ô tô


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×