1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tư liệu khác >

Tổ chức: 10A6 .. 10A5 Bài mới Hoạt động thày- trò Con ngời là mục tiêu của sự phát triển xã hội.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (362.26 KB, 67 trang )


Tiết 20 ngày soạn....
Bài 9
Con ngời là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội

I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức.


- Nhận biết đợc con ngời là chủ thể của lịch sử, sáng tạo ra lịch sử. - Hiểu đợc con ngời là mục tiêu phát triển của xã hội, sự phát triển của xã hội phải vì
hạnh phúc của con ngời.
2. Kĩ năng. - Chứng minh đợc mọi giá trị vật chất và tinh thần trong xã hội đều do con ngời sáng tạo
ra.
3. Thái độ. - Đồng tình và tích cực tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của đất nớc,
nhân loại. II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên: giáo án, sgk, tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: sgk - vở ghi.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy- học.


1. Tổ chức: 10A6 .. 10A5


..10A4..................... ……
……… 2. KiĨm tra bµi cò : H·y chøng minh con ngời sáng tạo ra lịch sử của mình?

3. Bài mới Hoạt động thày- trò


Nội dung Hoạt động 1 : cả lớp- cá nhân. Chứng
minh con ngời là mục tiêu của sự phát triển xã hội.
Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận, trả lời hai câu hỏi trong sgk trang 57, đầu mục
2 : - Em mong muốn đợc sống trong xã hội
nh thế nào ? Hãy kể những nhu cầu mà em mong muốn xã hội và gia đình mang
lại cho bản thân em ? Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh trả lời
thêm các câu hỏi do giáo viên đa ra :
- Hiện nay, trên thế giới có những vấn đề gì tác động tiêu cự đến sự phát triển của
con ngời ? - Theo em, chúng ta cần làm gì để khắc
phục tình trạng đó ? - Nh vậy, tại sao nói con ngời là mục tiêu
của sự phát triển xã hội ? Học sinh trình bày ý kiến cá nhân, cả lớp
trao đổi thảo luận, giáo viên nhận xét, chốt
ý.

2. Con ngêi lµ mơc tiêu của sự phát triển xã hội.


a. Vì sao nói con ngời là mục tiêu của sự phát triển xã hội ?
- Từ xa đến nay, con ngời vẫn luôn khát
khao đợc sống tự do hạnh phúc, song trên thực tế vẫn tồn tại những bất công, bất
bình đẳng và những yếu tố khác đe doạ tự do, hạnh phúc và cả tính mạng của con
ngời. Con ngời cần không ngừng đấu tranh vì
tự do hạnh phúc của chính mình, Mọi chính sách, hành động của các quốc gia và cộng
đồng quèc tÕ ph¶i nh»m mục tiêu phát triển con ngời.
- Con ngời là chủ thể của lịch sử nên con ngời cần phải đợc tôn trọng, cần đợc đảm
bảo các quyền và lợi ích chính đáng của mình, phải là mục tiêu phát triển của xã
hội.
3
Hoạt động 2 : cá nhân. Tìm hiểu vai trò của CNXH với sự phát
triển toàn diện của con ngời.
Giáo viên sử dụng phơng pháp giảng giải, dựa vào quy luật phát triển của lịch sử giúp
học sinh hiểu đợc bản chất của các chế độ xã hội mà loài ngời đã và đang trải qua.
Yêu cầu học sinh so sánh, từ đó rút ra mặt tiến bộ, u việt của CNXH. Nêu câu hỏi :
- Mục tiêu của CNXH là gì ? Mục tiêu đó có thực hiện đợc sớm hay không ? Vì
sao ? - Em biết gì về những chính sách mà đảng
và nhà nớc ta đang thực hiện ? Học sinh trình bày ý kiến cá nhân, cả lớp
trao đổi, thảo luận, giáo viên nhận xét, kÕt ln.
b. Chđ nghÜa x· héi víi sù ph¸t triĨn toµn diƯn cđa con ngêi.
- ChØ cã chđ nghÜa x· hội mới thực sự xoá
bỏ đợc tình trạng áp bức bóc lột, thống nhất văn minh với nhân đạo, mäi ngêi cã
cc sèng tù do h¹nh phóc. - CNXH đã phải trải qua bớc phát triển
quanh co, đầy thử thách, nhng đang vững bớc đi lên và đạt đợc nhiều kết quả trong
mục tiêu vì sự phát triển toàn diện con ng- ời.
- Nớc ta tuy nghèo nhng Đảng và Nhà nớc luôn coi trọng con ngời, coi con ngời là
mục tiêu phát triển của xã hội.

4. Cñng cè.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×