1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >

HOAT ĩNG DAY VAè HOĩC 1Kióứm tra baỡi cuợ :hoaù trở laỡ gỗ? Nóu qui từc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (863.78 KB, 190 trang )


- Rn luûn ké nàng láûp cäng thỉïc họa hc ca cháút v ké nàng tênh hoạ trë ca ngun täú hồûc nhọm ngun
täú - Tiãúp tủc cng cäú nghộa cuớa CTHH
II ệ DUèNG DAY HOC
GV bọỹ bỗa coù dênh bàng dênh 2 màût âãø HS láûp cäng thæïc ca håüp cháút
Bng nhọm,mạy ân chiãúu
III. HOẢT ÂÄÜNG DẢY V HOĩC 1Kióứm tra baỡi cuợ :hoaù trở laỡ gỗ? Nóu qui tàõc
.Viãút biãøu thæïc viãút bãn gọc phi ca bng âãø dng cho bi måïi
GV gi 2HS lãn chỉỵa bi táûp 2, 3 SGK tr.37 GV hi 1 HS nãu cạch xạc âënh hoạ trë ca cạc ngun täú?
u cáưu HS khạc nháûn xẹt
Hoảt âäng ca GV Hoaût âäüng HS Ghi bng
Hoảt âäüng 1 :Váûn dủng tt
Bi 1 : Tênh hoạ trë cuía C trong håüp cháút CO
2
? Goüi mäüt HS lãn bang gii
bi táûp p dủng biãøu thỉïc ca
hoạ trë , em hy thay chè säú cuía C , ,hoạ trë ca O
v chè säú ca O vo biãøu thỉïc , tỉì õoù ta tỗm a
Sau khi HS laỡm xong thỗ GV nháûn xẹt v cho âiãøm
Láûp cäng thỉïc hoạ hc ca håüp cháút theo hoạ tri
GV âỉa bi tỏỷp lón maỡn hỗnh
Lỏỷp CTHH ca NV v O GV chiãúu trón maỡn hỗnh
caùc bổồùc giaới B1: Viãút CT åí dảng
chung : N
x
O
y
B2 : Theo quy tàõc hoạ trë : V.x = II . y
B3: Chuyãøn thaình tè lãû : Theo quy tàõc
hoaï trë x. a= y . b

1.a = 2 . II a = 2.II: 1 =
IV Váûy C cọ hoạ
trë IV Ghi bi vo våí
v cạc HS khãc lm bi vo våí
nhạp
HS lm bi theo nhọm
Ghi bi vo våí 1 HS gii lãn lm
bi ny
bLáûp cäng thỉïc hoạ hc
ca håüp cháút theo hoạ tri
Biãút a v b thỗ tỗm õổồỹc x ,y
õóứ lỏỷp CTHH : Chuyãøn thaình
tè lãû : xy = ab =a

b

Láúy x =b hay b

, y=a hay a

nãúu a

, b

l nhỉỵng
säú ngun
âån
GV:Tăng Châu Quỳnh Như. - Trang 39
xy = II V X= 2, y = 5
B4:Láûp CTHH cuía håüp cháút N
2
O
5
GV yãu cáöu HS lm theo tỉìng bỉåïc
GV âỉa baỡi tỏỷp 2 lón maỡn hỗnh.
Lỏỷp cọng thỉïc ca håüp cháút gäưm
aKaliI v nhọm CO
3
II bNhäm III v nhọm SO
4
II cLỉu hunh IV v O
nãu âáưy â cạc bỉåïc tiãún hnh
gi 3 HS laìm baìi táûp GV âàût váún âãư khi lm
bi táûp yãu cáöu cạc em phi lm nhanh v chênh
xạc váûy cọ cạch no âãø láûp CTHH nhanh khäng?

yãu cáöu HS tho lûn nhọm âãø âỉa ra cạch láûp
nhanh Sau khi HS tr låìi , GV chäút
lải v hỉåïng dáùn cạch láûp nhanh
Ta cọ CTHH : A
a x
B
b y
Coù 3 trổồỡng hồỹp a=b thỗ x= 1 vaỡ y =1 maỡ
x=1 ,y=1 thỗ khọng ghi 2Nóỳu a b vaì tè lãû a:b
täúi giaín thỗ x =b ; y =a 3 Nóỳu a:b chæa täúi giaớn
thỗ giaớn ổồùc õóứ coù a
: b
vaỡ lỏỳy x =b

; y = a

yãu cáöu HS ạp dủng âãø lm nhanh
a NaI v SII bFeIII v nhọm OH I
c CaII v nhọm PO
4
III d SVI vaì OII
goüi 4 HS laìm baìi táûp naìy 2 HS gioíi giaíi cáu
a ,b 1 HS khạ lm
bi c
HS lm bi táûp vo våí nhạp
Tho lûn nhọm
Ghi bi vo våí gin hån so våïi
a, b I
Cạch láûp
nhanh
A
a x
B
b y
Thỗ x =b vaì y =a
x, y bao giåì cng l säú
täúi gin
LỈU ; khi x=1 , y =1 thỗ
khọng ghi
GV:Tng Chõu Qunh Nh. - Trang 40
3 Cuíng cäú v dàûn d : a Cng cäú :GV u cáưu HS tho lûn nhọm âãø
lm bi táûp 3 Hy cho biãút cäng thỉïc sau âụng hay sai? hy sỉỵa lải
cho âụng? a KSO
4 2
,CuSO
4
,Na
2
O b Ag
2
NO
3
,SO
2
Biãút K=I, Na= I, Cu= II, nhoïm SO
4
=II,O= II,nhọm NO
3
= I, S = IV
b Dàûn d : Bi táûp vãư nh
Bi táûp 5,6,7SGK tr.38 u cáưu HS âc bi âc thãûm SGK39
Hc pháưn ghi nhåï SGK trang 37
Rụt kinh nghiãûm :
Tiãút 15
BI LUÛN TÁÛP 2

I.MỦC TIÃU


GV:Tăng Châu Quỳnh Như. - Trang 41
- HS âæåüc än táûp vãư cäng thỉïc ca âån cháút vaì
håüp cháút - HS âỉåüc cng cäú vãư cạch láûp cäng thỉïc hoạ
hc,cạch tênh phán tỉí khäúi ca cháút - Cng cäú bi táûp xạc âënh hoạ trë ca mäüt ngun
täú - Rn luãn kh nàng lm bi táûp xạc âënh ngun tä
úhoạ hc

II.ÂÄƯ DNG DẢY HC


- GV mạy ân chiãúu giáúy trong ,bụt dả - HS än táûp cạc kiãún thỉïc CTHH, nghéa ca
CTHH,hoạ trë ,qui tàõc hoạ trë
III.HOẢT ÂÄÜNGÌ DẢY V HC HOẢT ÂÄÜNH ca GV HÂ ca HS
GHI BNG Hoảt âäüng 1 Kiãún
thỉïc cáưn nhåï GV u cáưu HS nhàõc lải cạc
kiãún thỉïc cå bn sau: Cäng thỉïc chung ca
âåncháút v håüp cháút Hoạ trë l gỗ? Qui từc hoaï
trë? Nãu caïch tênh hoạ trë chỉa biãút ? Cạch láûp CTHH
Sau âọ GV chäút lải v ghi bng
GV âỉa âãư bi luûn táûp lãn maỡn hỗnh
Btỏỷp1 :Lỏỷp cọng thổùc ca cạc håüp cháút gäưm
a Silic IV v oxi b Phäútpho III vaì hiâro
c Nhäm vaì clo I d Canxi v nhọm OH I
tênh phán tỉí khäúi ca cạc cháút trãn
GV chiãúu bi táûp ca HS lãn maỡn hỗnh cho caớ låïp cng
sỉía sai v rụt kinh Tr låìi cáu
hi
HS lm vo våí bi táûp
HS láûp cäng thỉïc ca
håüp cháút
PTK a=60
b=34 c=133,5
d=74
I.Kiãún thỉïc
cáưn nhåï
1 Cháút âæåüc biãøu diãùn bàòng
CTHH a Âån cháút Aâån
cháút KL vaì mäüt vaìi phi kim nhỉ :
S, C A
x
pháưn låïn âån cháút PK
thỉåìng x= 2 2
Håüp cháút A
x
B
y
, A
x
B
y
C
z
3 Hoaï trë qui tàõc vãư hoạ
trë
a b
A
x
B
y
ta coï x.a = y.b
II.Bi táûp Bi 1
CTHH ca håüp cháút:
a SiO
2
b PH
3
c AlCl
3
d CaOH
2
GV:Tăng Châu Quỳnh Như. - Trang 42
nghiãûm .GV hoíi thãm : em hy tênh PTK cạc cháút trãn
Mät HS viãút cạc cäng thỉïc hoạ hc nhỉ sau
AlCl
4
,AlNO
3
Al
2
O
3,
Al
3
SO
4 2
, AlOH
2
.Biãút Al III , SO
4
II , OHI , NO
3
I ClI
GV em hy cho biãút cäng thæïc no âụng cäng thỉïc
no sai?sỉía lải cäng thỉïc sai cho âụng.
GV cháúm våí 2 HS GV chióỳu baỡi luyóỷn tỏỷp 2 lón
maỡn hỗnh Btỏỷp3 :Cho biãút cäng thỉïc
hoạ hoüc håüp cháút ca ngun täú X våïi oxi v håüp
cháút cuía nguyãn täú Y våïi hiâro nhæ sau: X
2
O Y H
2
X,Y l nhỉỵng ngun täú chỉa biãút
Xạc âënh X , Y biãút ràòng : -Håüp cháút X
2
O cọ phán tỉí khäúi l 62
- Håüp cháút YH
2
cọ phán khọỳi laỡ 34
GV õổa lón maỡn hỗnh caùc cỏu hoới gåüi sau v u cáưu HS
cạc nhọm tho lûn 1 Hoạ trë ca X?
2 Hoạ trë ca Y? 3 Láûp cäng thỉïc ca håüp
cháút gäưm X v Y 5Ngun tỉí khäúi X,Y . Tỉì
âọ tra baíng âãø biãút tãn , KHHH cuía X, Y
Chiãúu bi lm ca mäüt säú HS lón maỡn hỗnh vaỡ cháúm
âiãøm Btáûp 4:Viãút táút c cạc cäng
thỉïc maì em biãút cọ phán tỉí khäúi hồûc nguntỉí
Hs lm bi táûp
HS th o lûn
nhọm5 v
lm baìi táûp vaìo giáúy
trong
HS lm bi vo våí
HS tho
lûn nhọm v lm bi
vo giáúy trong
Ghi bi vo Bi 2:
CTHHâụng laì : Al
2
O
3
CTHH sai l Al
3
SO
4 2
AlOH
2
,AlCl
4
,AlNO
3
Sỉía lải l : Al
2
SO
4 3
, AlOH
3
, AlCl
3
Al NO
3 3
Baìi táûp 3 Trong cäng thỉïc
X
2
O : X cọ hoạ trë I
Trong cäng thỉïc YH
2
: Y cọ hoạ trë II
CTHH ca håüp cháút gäưm X v Y
l: X
2
Y Ngun tỉí khäúi
ca X, Y laì : X = 62-16 : 2 =
23 Y = 34-2 = 32
Váûy X l natri Na
Y l lỉu hunh S
CTHH ca håüp cháút l Na
2
S
Bi táûp 3: Caïc cháút coï
GV:Tăng Châu Quỳnh Như. - Trang 43
khäúi laì a 64,b 80 ,c 160, d142
GV âỉa lãn mn hỗnh phỏửn gồỹi yù sau
Cọng thỉïc viãút âụng phi tho mn :
Cäng thỉïc håüp cháút phi âụng theo qui tàõc hoạ trë
Cọ PTK theo âụng u cáưu âãư bi
GV chiãúu bi ca cạc nhọm lãn mn hỗnh õóứ HS c låïp
nháûn xẹt GV täøng kãút nhỉỵng kiãún
âụng ca cạc nhọm v cháúm âiãøm
våí PTK,NTK bàòng 64
âvC gäưm a Cu
SO
2
b Cạc cháút cọ phán tỉí khäúi
bàòng 80 l : SO
3
CuO c Cạc cháút cọ
phán tỉí khäúi bàòng 160 l :
Br
2
CuSO
4
dCạc cháút cọ phán tỉí khäúi
bàòng 142 l : Na
2
SO
4
P
2
O
5

IV. Cng cäú v dàûn d : Hỉåïng dáùn HS än táûp


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (190 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×