1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Lịch sử >

Mở bài Tổ chức dạy học Hoạt động của thầy và trò

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 204 trang )


- Nắm đợc những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng 938.

2. Về t tởng


- Giáo dục lòng căm thù quân xâm lợc và đô hộ. - Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc, tự hào về những chiến
thắng oanh liệt của dân tộc.

3. Về kỹ năng


- Rèn kỹ năng hệ thống hoá kiến thức, lập bảng thống kê, sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến.

II. Thiết bị, tài liệu dạy - học


- Lợc đồ khởi nghĩa Hai Bà Trng, lợc đồ chiến thắng Bạch Đằng 938. - Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự chuẩn bị.
- Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan.

III. Tổ chức tiến trình dạy - học 1. Kiểm tra bài cũ


Câu hỏi: Chính sách đô hộ của chính quyền phơng Bắc đối với nhân dân ta?

2. Mở bài


Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phơng Bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu đợc tính liên
tục, rộng lớn tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 16.

3. Tổ chức dạy học Hoạt động của thầy và trò


Kiến thức cơ bản Hoạt động 1: Cả lớp:
- GV sử dụng bảng thống kê các cuộc đấu tranh tiêu biểu chuẩn bị theo mẫu.
II. Cuộc đấu tranh giành độc lập thế kỷ I - đầu
thế kỷ X 1. Khái quát phong trào ®Êu
tranh tõ thÕ kû I ®Õn ®Çu thÕ kû X.
Thêi gian Tên cuộc khởi nghĩa
Địa bàn 40
100,137,144 157
178,190 248
542 687
722 776- 791
819 - 820 905
938 KN Hai Bµ Trng
KN cđa ND NhËt Nam KN cđa ND Cưu Ch©n
KN cđa ND Giao ChØ KN Bµ TriƯu
KN Lý BÝ KN Lý Tù Tiên
KN Mai Thúc Loan KN Phùng Hng
KN Dơng Thanh KN Khúc Thừa Dụ
KN Ngô Quyền Hát Môn
Quận Nhật Nam Quận Cửu Chân
Quận Giao Chỉ
78
- Sau đó GV yêu cầu HS ®a ra nhËn xÐt vỊ c¸c cc đấu tranh của nhân dân ta thời
Bắc thuộc. - GV có thể gợi ý để HS có nhận xét, trả lời...
- GV nhËn xÐt, bỉ sung, kÕt ln:
H§ 1: Nhãm - Cá nhân - GV chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu các nhóm
theo dõi sách giáo khoa. Mỗi nhóm theo dâi mét cuéc khëi nghÜa theo néi dung.
+ Thêi gian bùng nổ khởi nghĩa. + Chống kẻ thù nào Triều đại đô hộ nào.
+ Địa bàn của cuộc khởi nghĩa. + DiƠn biÕn chÝnh qun khëi nghÜa.
+ KÕt qu¶, ý nghĩa. GV phân công cụ thể:
+ Nhóm 1: KN Hai Bµ Trng. + Nhãm 2: KN Lý BÝ
+ Nhãm 3: KN Khúc Thừa Dụ + Nhóm 4: Chiến thắng Bạch Đằng 938
- HS theo dõi sách giáo khoa; thảo luận theo nhóm, cử đại biểu ghi nội dung tóm tắt cuộc
khởi nghĩa vào giấy sau đó trình bày trớc lớp. Từng cá nhân HS nghe và ghi nhớ.
- GV nhận xét phần trình bày của hai nhóm sau đó sử dụng từng bảng thống kê chi tiết
về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuéc, theo mÉu sau.
- Trong suèt 1000 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp
vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.
- Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liªn tiÕp, réng lín, nhiỊu cc
khëi nghÜa cã nhân dân cả 3 quận tham gia.
- Kết qu¶: NhiỊu cc khởi nghĩa đ thắng lợi lập đ
ã ợc
chính qun tù chđ Hai Bµ Trng, Lý BÝ, Khóc Thõa Dơ.
- ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nớc chống giặc ngoại xâm,
ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc.

2. Một số cuộc khởi nghĩa tiªu biĨu


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (204 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×