1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Đồ dùng dạy học Các hoạt động dạy học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (696.1 KB, 171 trang )


4 Đọc
diễn cảm +
học thuộc
lòng HĐ1: Cho HS đọc diễn cảm
- Cho HS đọc diễn cảm nối tiếp. - GV ghi lên bảng 3 khổ thơ đầu và hớng
dẫn cho HS luyện đọc. HĐ2: Cho HS đọc thuộc lòng
- Cho HS thi ®äc. - 3 HS ®äc nèi tiÕp mỗi HS đọc 2
khổ - HS luyện đọc
- HS nhÈm häc thuéc lòng từng khổ thơ, cả bài.
- HS có thể thi đọc vài khổ thơ, đọc cả bài.
5 Củng
cố, dặn dò
H: Bài thơ nói về điều gì?
- GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài
thơ. - Ca ngợi Cao Bằng mảnh đất
có địa thế đặc biệt, có những ngời dân mến khách, đôn hậu đang giữ
gìn biên cơng của Tổ quốc.
Tuần 23 Ngày soạn: . ...07
Ngày giảng: . ..07

Phân xử tài tình i. mục tiêu, yêu cầu
1- Đọc lu loát, diễn cảm bài văn với giọng hồi hộp, hào hứng, thể hiện đợc niềm khâm phơc cđa ngêi kĨ chun vỊ tµi xư kiƯn cđa ông quan án.
2- Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án.

II. Đồ dùng dạy học


- Tranh minh hoạ bài học trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học


Các b- ớc
Hoạt động của giáo viên Hoạt động cđa häc sinh
KiĨm tra bµi
cò 4’
- KiĨm tra 2HS H:
Địa thế đặc biệt của Cao Bằng đợc thể hiện qua những từ ngữ, chi tiết nào?
H: Qua khổ thơ cuối tác giả muốn nói lên
điều gì? - 2 HS lần lợt đọc thuộc lòng bài
thơ
Cao Bằng và trả lời câu hỏi.
HS1: Cao Bằng rất xa xôi. Muốn đến phải qua Đèo Gió, Đèo
Giàng, đèo Cao Bắc. HS2
- Tác giả ca ngợi vẻ đẹp, con ng- êi Cao B»ng. Cao B»ng cã vÞ trÝ
rÊt quan träng. Ngêi Cao B»ng v×
- GV nhËn xÐt , cho điểm cả nớc mà giữ lấy biên cơng.
Bài mới
1 Giới
thiệu bài
mới
Phải là một ngời thông minh, có tài mới có thể làm sáng tỏ đợc các vụ án. Bằng
cách xử lí rất bất ngờ và chính xác, ông quan xử án trong bài tập đọc
Phân xử tài tình sẽ đem đến cho các em sự hồi hộp và
lí thú qua cách xử án của ông. - HS lắng nghe.
2 Luyện
đọc
11-12
HĐ1: Cho 2 HS đọc bài HĐ2: Cho HS đọc đoạn nối tiếp
- GV chia đoạn: 3 đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến ...Bà này lấy
trộm. Đoạn 2: Tiếp theo đến ...cúi đầu
nhận tội Đoạn 3: Phần còn lại
- Cho HS đọc đoạn + đọc từ ngữ khó:
vãn cảnh, biện lễ, s vãi...
HĐ3: Cho HS đọc theo nhóm
- Cho HS đọc cả bài trớc lớp.
HĐ4: GV đọc diễn cảm cả bài một lợt
Cần đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện niềm khâm phục trí thông minh,
tài xử kiện của viên quan án... Giọng ngời dẫn chuyện: đọc rõ ràng,
rành mạch, biểu thị cảm xúc khâm phục, trân trọng.
Lời 2 ngời đàn bà: mếu máo, đau khổ Lời quan án: giọng ôn tồn, đĩnh đạc, uy
nghiêm. - 2 HS kh¸, giái nèi tiÕp nhau
đọc bài văn
- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn trong SGK.
- 3HS mỗi HS đọc một đoạn 2 lần
- Từng nhóm 3 HS đọc mỗi HS đọc 1 đoạn.
- 1 vài HS đọc cả bài. - 1 HS ®äc chó gi¶i.
- 2 HS gi¶i nghÜa tõ trong SGK.
3 Tìm
hiểu bài
10-11
Đoạn 1
- Cho HS đọc H:
Hai ngời đàn bà đến công đờng nhờ quan phân xử việc gì?
Đoạn 2
- Cho HS đọc. H:
Quan đã dùng những biện pháp nào để tìm ra ngời lấy cắp?
- 1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm.
- Nhờ quan phân xử việc mình bị mất cắp vải. Ngời nọ tố cáo ngời
kia lấy cắo vải của mình và nhờ quan phân xử.
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.
Quan đã dùng nhiều biện pháp: Cho đòi ngời làm chứng
không có.
H: Vì sao quan cho rằng ngời không khóc
chính là ngời ăn cắp?
Đoạn 3
H: Kể lại cách quan tìm kể lấy trộm tiền
nhà chùa.
H: Vì sao quan án dùng cách trên?
- GV chốt lại: ý đúng: Vì biết kẻ gian th- ờng lo lắng nên dễ lộ mặt.
H: Quan án phá đợc các vụ án nhờ đâu?
H: Câu chuyện nói lên điều gì?
Cho lính về nhà hai ngời xem xét, cũng không tìm đợc chứng
cứ. Sai xé tấm vải làm đôi cho
mỗi ngời một m¶nh. ThÊy mét trong hai ngêi bËt khãc, quan
cho lính trả tấm vải cho ngời này và lính trói ngời kia lại.
- Vì quan hiểu ngời tự tay làm ra tấm vải, đặt hi vọng bán vải để
kiếm đợc ít tiền nên bỗng dng bị mất một nửa nên bật khóc vì đau
xót.
- 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.
Quan đã thực hiện nh sau: • Giao cho tÊt cả những ngời
trong chùa mỗi ngời một nắm thóc đã ngâm nớc.
Đánh đòn tâm lí: ai ăn trộm, thóc trong tay ngêi ®ã sẽ nảy
mầm... Đứng quan sát mọi ngời....
- HS chọn cách trả lời.
- Nhê quan th«ng minh, quyết đoán, nắm vững đợc đặc điểm
tâm lí của kẻ phạm tội. - Ca ngợi trí thông minh, tài xử
kiện của vị quan án.
4 Đọc
diễn cảm
5-6 - Cho HS đọc phân vai.
- GV đa bảng phụ đã chép sẵn đoạn văn cần luyện đọc và hớng dẫn HS ®äc.
- Cho HS thi ®äc - GV nhËn xÐt + khen nhãm ®äc tèt
- 4HS ®äc diƠn c¶m theo cách phân vai: ngời dẫn chuyện, 2 ng-
ời đàn bà bán vải, quan án. - HS đọc theo hớng dẫn cđa GV.
- 2-3 nhãm 4 thi ®äc. - Líp nhËn xét.
5 Củng
cố, dặn dò
2 - GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tìm đọc những truyện về xử án.
- Dặn HS về kể câu chuyện cho ngời thân nghe
- HS lắng nghe.
Ngày soạn: . ...07
Ngày giảng: . ..07
Chú đi tuần i. mục tiêu, yêu cầu
1- Đọc lu loát, diễn cảm bài thơ với giọn nhẹ nhàng, trìu mến, thể hiện tình cảm thơng yêu của ngời chiến sĩ công an với các cháu HS miền Nam.
2- Hiểu các từ ngữ trong bài, hiểu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Hiểu nôi dung, ý nghĩa của bài thơ: Các chiến sĩ yêu thơng các cháu HS miền Nam; sẵn sàng chịu
gian khổ, khó khăn để bảo vệ cuộc sống bình yên và tơng lai tơi đẹp của các cháu. II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (171 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×