1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >

Cấu trúc của ATP Adenozin triphotphat: Quá trình truyền nhờng năng lợng của ATP:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (337.65 KB, 45 trang )


1. Khái niệm về sự chuyền hóa năng lợng: Sự biến đổi năng lợng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt
động sống đợc gọi là sự chuyển hóa năng lợng. Ví dụ: quang hợp chuyển năng lợng ánh sáng động năng thành năng lợng
hóa học thế năng trong các hợp chất hữu cơ ở thực vật. Hô hấp
nội bào là sự chuyển hóa năng lợng hóa học trong các liên kết của các hợp chất hữu cơ thành năng lợng trong các liên kết cao
năng của hợp chất ATP thế năng dễ sử dụng. 2. Dòng năng lợng sinh học:
- Là dòng năng lợng trong tế bào, dòng năng lợng từ tế bào này sang tế bào khác, từ cơ thể này sang cơ thể khác.
- Dòng năng lợng trong thế giới sống đợc bắt đầu từ ánh sáng mặt trời truyền tới cây xanh và qua chuỗi thức ăn đi vào động
vật rồi cuối cùng trở thành nhiệt năng phát tán vào môi trờng.
Chú ý:
- Trong các hệ sống, năng lợng đợc dự trữ trong các liên kết hóa học.
- Trong cơ thể sinh vật có nhiều quá trình đòi hỏi năng lợng th- ờng xuyên. Nh các phản ứng sinh tổng hợp các chất, tái sinh các
tổ chức phân bào, sinh sản, thực hiện công cơ học chuyển động của chất nguyên sinh, của bào quan hay công điện học
nh phát sinh và chuyển các thông tin dới dạng dòng điện sinh học.

III. ATP - đồng tiền năng lợng của tế bào:


1. Cấu trúc của ATP Adenozin triphotphat:


- ATP đợc tạo nên từ 3 thành phần cơ bản: + Một phân tử đờng 5C ribozơ
+ Một bazơnitric loại adenin A + 3 nhóm photphat
- Có 2 liên kết giữa 3 nhóm photphát có khả năng mang nhiều năng lợng và dễ dàng nhờng năng lợng này cho các hoạt động
sống của tê bào.

2. Quá trình truyền nhờng năng lợng của ATP:


- ATP truyền năng lợng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm photphát cuối cùng để trở thành ADP Adenozin
diphotphat rồi gần nh ngaylập tức ADP lại đợc gắn thêm nhóm photphát để trở thành ATP.
- ATP có khả năng cung cấp đủ năng lợng cho tất cả mọi hoạt động của tế bào.
- Nhờ khả năng dễ dàng nhờng năng lợng mà ATP trở thành chất hữu cung cấp năng lợng phổ biến trong tế bào đồng tiền
năng lợng.
. Hết bài 1

? Thế nào là chuyển hoá năng l- ợng?
? Thế nào là dòng năng lợng sinh học trong tế bào?
HS: Đọc sgk và thực hiện yêu cầu
GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk, quan sát tranh vẽ hình 21.2 để trả
lời các câu hỏi: ? Phân tử ATP có cấu trúc nh thế
nào để có thể mang nhhiều năng l- ợng?
? Quá trình chuyển và nhận năng lợng của ATP?
? Chức năng cña ATP trong tế bào?
HS: Đọc sgk, quan sát tranh vẽ và trả lời câu hỏi.
GV. Tổng kết 4. Củng cố: 3 phót
GV cđng cè néi dung tiÕt häc b»ng c¸ch: Yêu cầu học sinh : Đọc phần tóm tắt khung ci bµi.
5. Bµi tËp vỊ nhµ:3 phót - Häc vµ trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tập.
- GV híng dÉn häc sinh so¹n néi dung cđa tiÕt häc sau. ………………………………………………
.The end…………………………………………………
2
TiÕt 23 Bµi 22: enzim vµ vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
I Mục tiêu bài học: Học xong tiết này học sinh phải:
1. Trình bày đợc khái niệm và bản chất cấu trúc của enzim. 2. Trình bày đợc cơ chế tác động của enzim và đặc tính của enzim.
3. Trình bày đợc các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động của enzim. 4. Nêu đợc vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất.
5. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài. Trọng tâm: Mục tiêu 1 - 4.

II. Thiết bị d¹y häc:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

×