1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >

Tiến trình lên lớp: 1. Khái niệm về hô hấp tế bào: Thiết bị dạy học: Quá trình phân giải các chất khác:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (337.65 KB, 45 trang )


Tiết 24 Bài 23: hô hấp tế bào tiết 1
I Mục tiêu bài học: Học xong tiết này học sinh phải:
1. Trình bày đợc khái niệm về hô hấp tế bào. 2. Trình bày đợc các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào.
3. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài.
Trọng tâm: Mục tiêu 1 và 2. II. Thiết bị dạy học:
- SGK + tranh vẽ phóng to hình 23.1, 23.2, 23.3 sgk. III. Phơng pháp:
Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận.

IV. Tiến trình lên lớp: 1.


ổ n định tỉ chøc líp: 2 phót
GV vµo líp chµo häc sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi. 2. KiĨm tra bµi cò: 5 phót
3. Bµi míi: 32 phút
Mở bài:
GV: Mọi hoạt động sống đều cần năng lợng. Năng lợng đợc sử dụng trong tế bào đợc sinh ra từ quá trình hô hấp. Vậy, hô hấp là gì? và cơ chế của nó thế nào?
Nội dung bài mới: Nội dung bài học
Hoạt động GV HS
Bài 23: Hô hấp tế bào

I. Khái niệm về hô hấp tế bào:


- Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lợng diễn ra trong mọi tế bào sống. Trong quá trình này, các chất hữu cơ bị phân giải
thành nhiều sản phẩm trung gian rồi cuối cùng thành CO
2
và H
2
O, đồng thời năng lợng tích lũy trong các chất hữu cơ đợc giải phóng
chuyển thành dạng năng lợng dễ sử dụng cho mọi họat động của tế bào là ATP.
- Hô hấp tế bào thực chất là một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử sinh học chuỗi phản ứng enzim. Qua chuỗi phản ứng này, phân tử
chất hữu cơ chủ yếu là glucozơ đợc phân giải dần dần và năng l- ợng của nó đợc lấy ra từng phần ở các giai đoạn khác nhau mà
không giải phong ồ ạt ngay một lúc. - Phơng trình tổng quát của quá trình phân giải hoàn toàn một phân
tử glucozơ: C
6
H
12
O
6
+ 6O
2
- 6CO
2
+ 6H
2
O + năng lợng ATP+ nhiệt năng

II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào:


Quá trình hô hấp tế bào có thể đợc chia làm 3 giai đoạn: + Giai đoạn đờng phân
+ Chu trình Crep + Chuỗi chuyền electron hô hấp

1. Đờng phân:


- Đờng phân là quá trình biến đổi phân tử glucozơ xảy ra ở tế bào chất.
- Kết qu¶: tõ 1 phân tử glucozơ tạo ra 2 ph©n tö axit piruvic C
3
H
4
O
3
, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH thực tế tạo ra 4 phân tử ATP nhng trong quá trình hoạt hóa phân tử glucozơ đã đã dùng
GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan sát tranh vẽ 23.1 để trả
lời các câu hỏi sau: ? Thế nào là hô hấp tế bào?
? Bản chất của quá trình hô hấp tế bào?
? Phơng trình tổng quát của hô hấp tế bào đợc viết nh thế nào?
HS: đọc sgk, quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.
GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan s¸t tranh vÏ 23.2 và
23.3 để trả lời các câu hái sau: ? VÞ trÝ, nguyên liệu và sản
phẩm của quát của giai đoạn đ- ờng phân?
? Vị trí, nguyên liệu và sản phẩm của chu trình Crep?
5

2. Chu trình Crep:


- Axit piruvic trong tế bào chất đợc chuyển qua màng kép để vào chất nền cđ ty thĨ.
- T¹i chÊt nỊn cđa ty thĨ, 2 phân tử axit piruvic bị oxi hóa thành 2 Axetyl coenzim A C-C- CoA giải phóng 2CO
2
và 2 NADH. - Sau đó 2 axetyl CoA đi vào chu trình Crep. Mỗi vòng chu trinh
Crep, 1 phân tử Axetyl coenzim A sẽ bị oxi hóa hoàn toàn tạo ra 2CO
2
, 1 ph©n tư ATP, 3 ph©n tử NADH và 1 phân tử FADH
2
Flavin adenin dinucleotit. HS: đọc sgk, quan sát hình vẽ
và trả lời c©u hái.
4. Cđng cè: 3 phót GV cđng cè néi dung tiết học bằng cách: Yêu cầu học sinh :
Đọc phần tóm tắt khung cuối bài. 5. Bài tập về nhà:3 phút
- Học và trả lời câu hỏi cuối bài vµo vë bµi tËp. - GV híng dÉn häc sinh so¹n néi dung cđa tiÕt häc sau.
…………………………………………… ..The end
.. ………………………………………………
6
I Mục tiêu bài học: Học xong tiết này học sinh phải:
1. Trình bày đợc chuỗi chuyền e hô hấp. 2. Trình bày đợc quá trình phân giải các chất khác protein, lipit.
3. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài. Trọng tâm: Mục tiêu 1 và 2.

II. Thiết bị dạy học:


- SGK + tranh vẽ phóng to hình 24.1, 24.2 và 24.3 sgk.

III. Phơng pháp:


Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận. IV. Tiến trình lên lớp:
1. ổ
n định tổ chức lớp: 2 phót GV vµo líp chµo häc sinh + kiĨm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút 3. Bài mới: 32 phút
Mở bài:
GV: Năng lợng ATP sinh ra trong hô hấp chủ yếu từ giai đoạn 3 chuỗi chuyền điện tử hô hấp. Việc phân giải các chất khác cũng có thể tạo ra năng lợng.
Nội dung bài mới: Nội dung bài học
Hoạt động GV HS

3. Chuỗi truyền electron hô hấp hệ vận chuyển điện tử.


- Trong giai đoạn này, điện tử electron sẽ đợc chuyền từ NADH và FADH
2
tới O
2
thông qua một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử kế tiếp nhau. - Các thành phần của chuỗi hô hấp đợc định vị trên màng trong của ty thể .
- Chuỗi truyền điện tử hô hấp là giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất 34 ATP.
Chú ý:
- Mỗi phân tử NADH khi qua chuỗi chuyền điện tử hô hấp sản sinh năng lợng t- ơng đơng 3 ATP.
- Mỗi phân tử FADH
2
khi qua chuỗi chuyền điện tử hô hấp sản sinh năng lợng t- ơng đơng 2 ATP.
- Nh vậy, trong quá trình hô hấp chuyển hóa 1 phân tử glucozơ thành CO
2
và H
2
O đã tạo ra 10 NADH, 2FADH
2
và 4 ATP = kết quả cuối cùng tạo đợc 38ATP.

III. Quá trình phân giải các chất khác:


- Protein bị phân giải - aa, sau đó aa bi biến đổi - Axetyl – CoA + NH
2
, Sau ®ã Axetyl – CoA đi vào chu trình Crep - tạo năng lợng ATP.
- Lipit phân giải thành axit béo và glixerol, sau đó các sản phẩm này bị biến đổi thành Axetyl CoA đi vào chu trình Crep - tạo năng l-
ợng ATP. - Cácbohidrat bị phân giải thành các đờng đơn ®êng 6C vµ 5C vµ
biÕn ®ỉi thµnh axit piruvic, sau đó chuyển thành axetyl CoA đi vào chu trình Crép tạo năng lợng ATP.
GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan sát tranh vẽ
để trả lời các câu hỏi sau:
? Vị trí, nguyên liệu sản phẩm của chuỗi chuyền
điện tử hô hấp?
? Các chất hữu cơ khác đ- ợc phân giải nh thế nào để
tạo ra năng lợng cho tế bào sư dơng?
HS: ®äc sgk, quan sát hình vẽ và trả lời câu hái.
GV: tỉng kÕt
4. Cđng cè: 3 phót GV cđng cè nội dung tiết học bằng cách: Yêu cầu học sinh :
Đọc phần tóm tắt khung cuối bài. 5. Bài tập về nhà:3 phút
- Học và trả lời câu hỏi cuối bµi vµo vë bµi tËp. - GV híng dÉn häc sinh so¹n néi dung cđa tiÕt häc sau.
…………………………………………… ..The end
..
7
I Mục tiêu bài học: Học xong tiết này học sinh phải:
1. Trình bày khái niệm về hoá tổng hợp và quang tổng hợp. 2. Trình bày đợc các nhóm vi khuẩn có khả năng thực hiện hoá tổng hợp.
3. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài. Trọng tâm: Mục tiêu 1 và 2.

II. Thiết bị dạy học:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

×