1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >

Pha sáng của quang hợp pha cần ánh sáng: Vị trí: Pha tối của quang hợp pha không cần ánh sáng: Vị trí:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (337.65 KB, 45 trang )


I Mục tiêu bài học: Học xong tiết này học sinh phải:
1. Trình bày đợc cơ chế của quá trình quang hợp. 2. Trình bày đợc mối liên quan giữa hô hấp và quang hợp.
3. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài. Trọng tâm: Mục tiêu 1 và 2.

II. Thiết bị dạy học:


- SGK + tranh vẽ phóng to hình 26.1, 26.2 và 26.3 sgk.

III. Phơng pháp:


Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận. IV. Tiến trình lên lớp:
1. ổ
n định tổ chøc líp: 2 phót GV vµo líp chµo häc sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi.
2. KiĨm tra bµi cò: 5 phót 3. Bµi míi: 32 phút
Mở bài:
GV: Quang hợp là một quá trình quan trọng đối với mọi cơ thể thực vật. Vậy quá trình này đợc thực hiện ở đâu và diễn ra với cơ chế nh thế nào? Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp.
Nội dung bài mới: Nội dung bài học
Hoạt động GV HS

IV. Cơ chế quang hợp: Gồm 2 pha


1. Pha sáng của quang hợp pha cần ánh sáng: Vị trí:


- Xảy ra trong cấu trúc hạt grana của lục lạp, trong các túi dẹp màng tilacoit.
Cơ chế:
- Trong pha sáng của quang hợp đã xảy ra các biến đổi quang lí diệp lục hấp thụ năng lợng của ánh sáng trở thành dạng kích
động electron và các biến đổi quang hóa. - Diệp lục ở trạng thái kích động sẽ chuyển năng lợng cho các
chất nhận để thực hiện 3 quá trình quan trọng là: + Quang phân li nớc.
+ Hình thành chất có tính khử mạnh NADPH ở thực vật hoặc NADH ở vi khuẩn quang hợp.
+ Tổng hợp ATP. Năng lợng
` Năng lợng
dl dl
H
2
O 12 O
2
+ 2H
+
+ 2e
-
NADH + 2H
+
NADPH + H
+

2. Pha tối của quang hợp pha không cần ánh sáng: Vị trí:


- Xảy ra trong chất nền stroma của lục lạp ở cây xanh và tảo - Hoặc trong tế bào của vi khuẩn quang hợp.
Cơ chế: - Các phản ứng tối đợc xúc tác bởi một chuỗi các enzim có trong stroma
hoặc trong tế bào đối với vi khuẩn. - Trong pha tối CO
2
bị khử thành cacbohidrat quá trình này đợc gọi là quá trình cố định CO
2
, là vì nhờ quá trình này các phân tử CO
2
tự do đợc cố
GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk để trả lời các câu hỏi sau:
? Vị trí của pha sáng quang hợp? ? Thế nào là quá trình biến đổi
quang lí? ? Thế nào là quá trình quang phân li
nớc? ? Thế nào là quá trình quang hoá?
? Nguyên liệu và sản phẩm của pha sáng quang hợp?
HS: đọc sgk và trả lời câu hỏi.
GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk để trả lời các câu hỏi sau:
? Vị trí của pha tối quang hợp? ? Cơ chế của pha tối quang hợp?
10 ATP
2
khác nhau. Tuy nhiên có một con đờng phổ biến nhất là con đờng C
3
chu trình C
3
hay chu trình Canvin. Chu trình Canvin gồm nhiều phản ứng hóa học kết tiếp nhau
đợc xúc tác bởi nhiều enzim khác nhau. Chu trình C
3
sử dụng ATP và NADPH của pha sáng để biến đổi CO
2
của khí quyển thành cácbohidrat. - Chất kÕt hỵp víi CO
2
đầu tiên là mét ph©n tư hữu cơ có 5 C là ribulozodiphotphat RiDP. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình là là
hợp chất 3 C đây là lí do dẫn đến cái tên C
3
của chu trình. Hợp chất này đ- ợc biến đổi thành Andehit photphoglixeric A
lPG. Một phần AlPG đợc sử dụng để tái tạo RiDP tạo nên chu trình và một phần còn lại biến đổi thành
glucozơ sau này chuyển thành sáccarozơ và tinh bột hoặc nhiều hợp chất hữu cơ khác qua các con đờng chuyển hóa khác nhau.
tối quang hợp? HS: đọc sgk và trả lời câu hỏi.
GV: tổng kÕt
4. Cđng cè: 3 phót GV cđng cè néi dung tiết học bằng cách: Yêu cầu học sinh :
Đọc phần tóm tắt khung cuối bài. 5. Bài tập về nhà:3 phút
- Học và trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tập. - GV hớng dẫn học sinh soạn néi dung cđa tiÕt häc sau.
11
Mét sè thÝ nghiƯm vỊ enzim
I Mục tiêu bài học:
- Học sinh làm đợc thí nghiệm về ảnh hởng của nhiệt độ, pH đối với enzim và thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim, trên cơ sở đó củng cố kiến thức về enzim.
- Rèn kĩ năng làm thí nghiệm, t duy sáng tạo cho học sinh.

II. Chuẩn bị: 1. Nguyên liệu và hoá chÊt:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

×