1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

b. Ràng buộc của hệ thống

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (911.51 KB, 20 trang )


Trờng Đại học Thủy lợi

GS. TS. Hà Văn KhốiGiáo trìnhQuy hoạch và quản lý nguồn nớcNhà xuất bản Nông nghiệp

Hà Nội - 20052Quy hoạch và quản lý nguồn nớcCác tác giả đã biên soạn giáo trình này dựa trên đề cơng môn học, các

tài liệu giảng dạy với sự hỗ trợ của các chuyên gia t vấn quốc tế. Giáo

trình do GS. TS. Ngô Đình Tuấn và PGS. TS. Nguyễn Văn Tuần phản

biện. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trờng Đại học Thủy lợi đã phê

chuẩn cho xuất bản giáo trình này theo Quyết định số 1456/QĐ-ĐHTLHĐKH&ĐT ngày 18/4/2005. Tiểu hợp phần "Hỗ trợ tăng cờng năng lực

cho Trờng Đại học Thủy lợi" thuộc Chơng trình Hỗ trợ ngành nớc

của DANIDA đã tài trợ kinh phí cho t vấn quốc tế, trong nớc và in ấn

giáo trình.3mục lụcMục Lục

Trang

5Lời nói đầu

Chơng 1Tài nguyên nớc và vấn đề sử dụng tài nguyên nớc

1.1. Tài nguyên nớc và vấn đề khai thác tài nguyên nớc

1.2. Khái niệm về hệ thống nguồn nớc và đặc điểm của nó

1.3. Nhu cầu nớc dùng và nhu cầu nớc sinh thái

1.4. Đặc điểm chung về tài nguyên nớc của Việt Nam7

7

10

12

14Chơng 2Quy hoạch và quản lý nguồn nớc

2.1. Nhiệm vụ của quy hoạch và quản lý nguồn nớc

2.2. Các bài toán cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nớc

2.3. Chơng trình nớc quốc gia các dạng quy hoạch nguồn nớc

2.4. Nội dung và các bớc cơ bản lập quy hoạch nguồn nớc

2.5. Khung luật pháp và thể chế trong quản lý tài nguyên nớc

2.6. Yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nớc

2.7. Phơng pháp tiếp cận hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nớc

2.8. Vai trò của mô hình hoá, những u điểm và hạn chế của nó22

22

23

25

29

32

34

36

37Chơng 3Phân tích kinh tế trong quy hoạch phát triển nguồn nớc

3.1. Nhiệm vụ và nội dung phân tích kinh tế trong phát triển nguồn nớc

3.2. Một số khái niệm cơ bản

3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án

3.4. Phân tích chi phí và lợi ích trong quy hoạch nguồn nớc

3.5. Ví dụ về đánh giá hiệu quả kinh tế dự án

3.6. Giá nớc và định giá nớc41

41

41

49

52

53

634Quy hoạch và quản lý nguồn nớcChơng 4Mô hình hoá trong quy hoạch và quản lý nguồn nớc

4.1. Quá trình lựa chọn phơng án quy hoạch nguồn nớc

4.2. Mô hình mô phỏng hệ thống

4.3. Mô hình tối u hoá trong quy hoạch nguồn nớc

4.4. Thiết lập bài toán tối u hệ thống nguồn nớc và phân loại

4.5. Tối u hóa đối với bài toán phát triển hệ thống nguồn nớc

4.6. Bài toán tối u đa mục tiêu64

64

65

68

71

77

79Chơng 5Kỹ thuật phân tích hệ thống ứng dụng trong quy hoạch

và quản lý nguồn nớc855.1. Lý thuyết phân tích hệ thống

5.2. Hệ thống phơng pháp luận của lý thuyết phân tích hệ thống

5.3. Phân loại tổng quát các mô hình tối u

5.4. Phơng pháp giải các bài toán quy hoạch tuyến tính

5.5. Quy hoạch phi tuyến

5.6. Quy hoạch động85

90

92

94

107

1345.7. áp dụng phơng pháp tối u hóa trong quy hoạch quản lý nguồn nớc1505.8. áp dụng mô hình mô phỏng trong quy hoạch nguồn nớc174Chơng 6Hệ thống hỗ trợ ra quyết định1776.1. Khái niệm về hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS)

6.2. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch và quản lý nguồn nớc177

180Tài liệu tham khảo187Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

×