1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Vật lý >

Rót kinh nghiƯm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (388.43 KB, 28 trang )


lên vật. Yêu cầu học sinh viết
phương trình Newton dưới dạng véc tơ.
Yêu cầu học sinh chọn hệ trục toạ độ.
Hướng dẫn để học sinh chiếu phương trình Newton
lên các trục toạ độ đã chọn. Hướng dẫn để học sinh
suy ra lực ma sát và suy ra gia tốc của vật.
Yêu cầu học sinh biện luận điều kiện để có

a
hướng xuống khi có ma sát.
Viết phương trình Newton dưới dạng véc tơ.
Chọn hệ trục toạ độ.
Chiếu 1 lên các trục toạ độ.
Suy ra phản lực N, lực ma sát và gia tốc của vật trong
từng trường hợp.
Biện luận điều kiện để có

a
hướng xuống khi có ma sát.
Chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ. Chiếu 1 lên trục Ox và Oy ta có :
ma = Psin α
- F
ms
= mgsin α
- F
ms
2 0 = N - Pcos
α 3
Từ 3 suy ra : N = Pcos α
= mgcos α
vaø lực ma sát F
ms
= µ
N = µ
mgcos α
Kết quả gia tốc của vật là : a = gsin
α -
µ cos
α Khi không có ma sát : a = gsin
α Biện luận : Khi có ma sát, điều kiện để


a
hướng xuống thỡ : sin
-
à cos
0 = tan
à
Hoạt đông 3: Híng dÉn vµ bµi tËp vỊ nhµ
- GV híng dẫn học sinh về nhà giải quyết các bài tập t-
ơng tự và vận dụng đặc
điểm các lực để làm bài tập. - Học sinh đánh dấu các bài
tập trong sách bài tập VL 10 cơ bản.
BT. 10.12; 10.22; 11.2 ; 12.6; 13.7; 14.4

E. Rót kinh nghiƯm:


Trang 14
x
F =
x
F ur
F ur
y
y
F =
F ur
F ur
F ur
x
F F
= +
xx
F ur
x
F F
= −
x
Ngµy soạn: 10102008. Ngày dạy:..........2008
Tiết 6: phơng pháp động lực học
A - Phơng pháp dạy học: - Hớng dẫn khái quát chơng trình hoá và angorits phân tích kết hợp với diễn giảng và đàm thoại
B Tiến Trình giảng dạy:
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Nội dung Hoạt động 1: Các bớc giải bằng phơng pháp động lực học.
I Phơng pháp động lực học:
- Chọn vật hệ vật khảo sát. - Chọn hệ quy chiếu Cụ thể hoá bằng hệ trục toạ độ vuông góc; Trục toạ độ Ox luôn trùng với phơng
chiều chuyển động - Xác định các lực và biểu diễn các lực lên hình vẽ phân tích lực có phơng không song song hoặc vuông
góc với bề mặt tiếp xúc. - Viết phơng trình hợp lực tác dụng lên vật theo định luật II Niu Tơn.
Nếu có lực phân tích thì sau đó viết lại phơng trình lực và thay thế 2 lực phân tích đó cho lực ấy luôn.
1 2
1
...
n i
hl n
i
F F
F F
F ma
=
= = + + +
=

uur ur
uur uur uur
r tổng tất cả các lực tác dụng lên vật
- Chiếu phơng trình lực lên các trục toạ ®é Ox, Oy: Ox:
1 2
...
x x
nx
F F
F ma
+ + +
= 1
Oy:
1 2
...
y y
ny
F F
F +
+ + =
2 Ph
ơng pháp chiếu: + Nếu lực vuông góc với phơng chiếu thì độ lớn đại số của F trên phơng đó bằng 0.
+ Nếu lực song song với phơng chiếu thì độ lớn đại số của F trên phơng đó bằng : F
x y
= + F nÕu F ur
cïng chiỊu víi ph¬ng chiÕu. F
x y
= - F nÕu F ur
ngỵc chiều với phơng chiếu.
Trang 15
y
F F
= +
y
y
F F =
y
- Giải phơng trình 1 và 2 ta thu đợc đại lợng cần tìm gia
tốc a hoặc F
Hoạt động 2: Vận dụng giải các bài tập theo sự phân loại
Yêu cầu học sinh giải bài tập qua các bớc:
+ Chọn trục toạ độ để chiếu thích hợp.
+ Biễu diễn và xác định các lực tác dụng lên vật ?
+ Viết phơng trình lực tác dụng lên vật theo định luật
II Niu Tơn ? + Chiếu để chuyển về ph-
ơng trình vô hớng Chú ý : đọc kỹ đề bài.
- Khi lực F ngừng tác dụng vật chịu tác dụng
những lực nào? - Qua bài này em hãy
nhận xét cách giải và rút ra lu ý.
- Yêu cầu học sinh xác định các lực tác dụng lên
khúc gỗ ? gồm lực nào ? - Lu ý ở hai bên của khúc
gỗ đều có lực ép. Do đó mỗi tấm ván sẽ tác dụng
lực lên một lực ma sát. - Đối với bài này ta chỉ
cần chiếu lên phơng nào? - Cũng tơng tự nh các bài
tập trên. + Lu ý: Những lực nào mà
không song song hay vuông góc với các phơng
chiếu thì phân tích lực đó thành hai lực song song và
vuông góc với hai phơng chiếu đó.
- Chú ý tới điều kiện để vật chuyển động từ trạng
thái nghỉ.
- HS đọc đề bài xác
định dữ kiện. - HS vẽ hình..
- Chú ý điều kiện để vật chuyển động.
- HS lu ý biễu diễn véc tơ lực theo các tr-
ờng hợp.
- HS biễu diễn lực - Chỉ cần chiếu lên
phơng đứng là đủ.
- HS lu ý lại cách phân tích lực và phép
chiếu.
HS nhắc lại điều kiện
Loại 1 : Vật chuyển động trên mặt phẳng ngang.
Ví dụ: Một vật có khối lợng m = 0,5 kg đặt trên mặt sàn nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ và hệ số ma
sát trợt giữa vật và mặt sàn và vật lần lợt là
n
à =
0,5;
t
à = 0,3. Lúc đầu, vật đứng yên. Ngời ta bắt
đầu kéo vật bằng một lực F
k
= 3 N. Sau 2s lực này ngừng tác dụng. Tính quãng đờng mà vật đi đợc
cho tới lúc dừng lại và thêi gian vËt chun ®éng. LÊy g = 10 ms
2
. a Lực kéo theo phơng ngang.
b Lực kéo hợp với phơng ngang góc
= 60 hớng lên.
c Lực kéo hợp với phơng ngang góc
= 60 hớng xuống.
Loại 2 : Vật chuyển động theo phơng thẳng đứng.
Ví dụ 1: Một khúc gỗ có khối lợng m = 4kg bị ép chặt giữa hai tấm gỗ dài song
song thẳng đứng. Mỗi tấm ép vào khúc gỗ một lực Q = 50N. Tìm độ lớn của lực
F cần đặt vào khúc gỗ đó để có thể kéo đều nó xuống dới hoặc lên trên. Cho
biết hệ số ma sát gia mặt khúc gỗ và tấm gỗ băng 0,5.
Loại 3 : Vt chuyn ng trờn mt phẳng nghiêng. VÝ dô
: KÐo mét vËt m = 200g đi lên một mặt phẳng nghiêng bằng một lực F nằm theo mặt phẳng
nghiêng góc nghiêng
= 30 hớng lên. Cho biết
hệ số ma sát nghỉ
n
à = 3
2 , ma sát trợt
t
à = 3
4 .
a Xác định độ lớn của lực kéo nhỏ nhất để vật trợt từ trạng thái nghỉ.
b Tính độ lớn lực kéo F
k
để vật chun ®éng víi gia tèc a = 2ms
2
. c Sau 4s kể từ lúc bắt đầu kéo thì ngừng tác dụng
lực. Vât sẽ tiếp tục chuyển động nh thế nào ? Tính Trang 16
F
t
= F
msn Max
Trong đó F
t
là hợp các lùc song song víi bỊ mỈt tiÕp
xóc. c, d vỊ nhà tự giải quyết.
- Đối với loại 4 cần chú ý: + Hợp lực tác dụng lên vật
Là lực hớng tâm và trong một số chuyển động
không phải chuyển động tròn đều thì phơng trình
lực chiếu lên phơng hớng tâm, véc tơ gia tốc khi
chiếu lên thành phần ph- ơng đó mới là phơng hớng
tâm. để một vật chuyển
động.
- HS chú ý khi xác định các lực tác dụng
lên vật, không biểu diễn thêm lực hớng
tâm. thời gian vËt chun ®éng trên mặt phẳng
nghiêng ? d Hỏi khi xuống hết mặt phẳng nghiêng vật còn
tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang bao lâu và đi đợc quảng đờng dài bao nhiêu ? Cho hệ số
với mặt phẳng ngang
t
à
1
= 0,1. Lấy g = 10 ms
2
Loại 4 : Vật chuyển động trên đờng tròn, cung tròn.
Ví dụ
:
Mt ô tô có khối lượng 1200Kg chuyển động đều qua 1 đoạn cầu vượt coi là cung tròn với
tốc độ 36Kmh. Hỏi áp lực của ô tô vào
mặt đường tại điểm cao nhất bằng bao
nhiêu? Biết bán kính cong
của đoạn cầu vượt l 50m. Ly
g = 10m
2
s
Hoạt đông 3: Hớng dẫn và bài tập về nhà
- GV nhấn mạnh những khó khăn và khuyết
điểm những lu ý khi giải quyết bài tập. -
Gợi ý hớng dẫn giải các bài tập về nhà. - Làm các bài tập tơng tự về nhà của các câu còn lại.
Ghi nhớ rút kinh nghiƯm. - Ghi bµi tËp vỊ nhµ.
- TiÕp nhËn nhiƯm vơ häc tËp.

C. Rót kinh nghiƯm:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×