1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (214.44 KB, 36 trang )


Luận văn tốt nghiệpKhoa quản lý kinh doanhSơ đồ 01.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty tư vấn và phát triển

xây dựng Trường XuânĐại hội đồng cổ đơngHội đồng quản trịBan kiểm sốtGiám đốcPhó giám đốc

Kinh doanhPhòng

kỹ thuật

vật tưĐội kỹ

thuật an

tồn lao

độngPhòng

khách

hàngĐội

quản lý

hành

chính

kinh tếPhòng tổ

chưc

hành

chínhPhòng

kế hoạchĐội quản

lý giám

sát thi

cơngĐội kế

hoạch và

cung ứng

vật tưPhòng

tài

chính-kế

tốnĐội thi

cơng

xây lắp(Nguồn:phòng tổ chức hành chính cơng ty )

SV: Lê Xn Điệp3MSV :15401223Luận văn tốt nghiệpKhoa quản lý kinh doanhChức năng và nhiệm vụ của các bộ phận:

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của cơng ty,bao

gồm tất cả các cổ đơng có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đơng ủy

quyền.Đại hội đồng cổ đơng có quyền hạn như sau: Thông qua,bổ sung,sửa

đổi điều lệ.Thông qua định hướng phát triển cơng ty,thơng qua báo cáo tài

chính hàng năm, các báo cáo của ban kiểm soát,của hội đồng quản trị.Quyết

định mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần,…

Hội đồng quản trị: Hội đồng gồm những người góp vốn để xây dựng và

giúp công ty hoạt động.Nhận cổ tức hàng năm và họp thường niên mỗi quý

một lần để tham khảo về tình hình hoạt động của cơng ty cũng như đưa ra các

quyết sách chỉ tiru quy mô lớn cho công ty

Ban kiểm soát: Do hội đồng quản trị bầu ra,ban kiểm sốt có nhiệm vụ thay

mặt Đại hội dồng Cổ đơng giám sát ,đánh giá công tác điều hành, quản lý của

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc theo đúng các quy định trong Điều lệ

công ty,các Nghị quyết,Quyết định……

Giám đốc công ty: là người đại diện pháp nhân của cơng ty, có quyền

hành cao nhất trong cơng ty, được phép ra quyết định, là người chịu trách nhiệm

chung về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Phó giám đốc kinh doanh: là người giúp việc cho giám đốc và chịu trách

nhiệm trước giám đốc về phần công việc được phân công, chủ động giải quyết

những công việc đã được giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ

chính sách của Nhà nước và điều lệ của cơng ty.

Phòng kế hoạch: lập kế hoạch cụ thể cho các cơng trình thi cơng, chi tiết

theo từng khoản mục, theo điều kiện và khả năng cụ thể của cơng ty, giao khốn

cho các đội xây dựng và soạn thảo nội dung các hợp đồng kinh tế.

Phòng tài chính - kế tốn: Có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng

và quản lý nguồn tài chính của cơng ty, phân tích các chỉ tiêu kinh tế nhằm bảo

tồn vốn của cơng ty đồng thời giúp cho ban giám đốc đưa ra quyết định kinh

doanh hợp lý. Phòng tài chính kế tốn là nơi tập hợp chứng từ và các sổ sách kế

SV: Lê Xuân Điệp4MSV :15401223Luận văn tốt nghiệpKhoa quản lý kinh doanhtoán, tiến hành nhập và xuất vật tư, tổ chức cơng tác hạch tốn kế toán theo đúng

chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước. Thực hiện

cơng tác thanh quyết tốn các chi phí cho hoạt động kinh doanh của cơng ty.

Phòng tổ chức hành chính: có trách nhiệm về công tác nhân sự, thực

hiện tổ chức cán bộ, lao động tiền lương. Hỗ trợ các phòng ban về thiết bị văn

phòng phẩm, tiếp nhận, vận chuyển cơng văn, đóng dấu theo quy định của cơng

ty.

Phòng kỹ thuật vật tư, thiết bị:

Chỉ đạo các đơn vị trong cơng ty thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ

thuật, thường xuyên giám sát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng hồ sơ thiết

kế được duyệt, đảm bảo đúng chất lượng.

Tổ chức nghiệm thu vật tư, sản phẩm, công trình với các tổ đội sản xuất theo

quy định của cơng ty, của chủ đầu tư. Trên cơ sở đó xác định chất lượng, khối

lượng, tháng, quý theo điểm dừng kỹ thuật.

Trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch sản xuất hàng tháng quý các đơn vị, lập kế hoạch

cho sản xuất và trực tiếp mua sắm các vật tư chủ yếu phục vụ cho sản xuất đảm

bảo chất lượng, kịp tiến độ.

Các đội xây dựng: bao gồm các bộ phận: Bộ phận quản lý kỹ thuật – an

toàn lao động; bộ phận quản lý hành chính kinh tế; bộ phận quản lý giám sát thi

công; bộ phận kế hoạch và cung ứng vật tư;các tổ đội thi công xây lắp.

II. Đặc điểm kinh tế kỹ thuậ của công ty cổ phần tư vấn và phát triển xây

dựng trường xuân

1.Đặc điểm về vốn của công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Trường

XuânSV: Lê Xuân Điệp5MSV :15401223Luận văn tốt nghiệpKhoa quản lý kinh doanhBảng 1. Bảng số liệu phân tích nguồn vốn 2014 – 2016

Đơn vị tính:triệu đồng

Chỉ tiêuNăm 2014Năm 2015Năm 2016TiềnTiềnTiềnTổng

8.854

vốn

Chia theo sở hữu

- Vốn

chủ sở

4.489

hữu

-Vốn

4.365

vay

Chia theo tính chất

-Vốn cố

3.803

định

- Vốn

5.051

lưu động%%%100 10.94510013.958 10050,76.75061,749,34.19542,9

57,1So sánh tăng, giảm

2015/2014

2016/2015

Tiền

%

Tiền

%

2.09123,63.01327,58.56461,3 2.26150,41.81426,938,35.39438,7-170-3,91.19928,64.66242,65.5794085922,691719,76.28357,48.379601.23224,42.09633,4(Nguồn:phòng tài chính-kế tốn của cơng ty)

Qua bảng 1: Cho thấy tổng nguồn vốn của Công ty năm 2016 so với năm 2015

tăng 3.013 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 27,5%, do Công ty mở rộng

sản xuất kinh doanh

Cơ cấu vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng trong tổng nguồn vốn năm 2015

là 61,7% và năm 2016 là 61,3%. Vốn chủ sở hữu của công ty qua 3 năm ln

cao hơn 50% cho thấy tính tự chủ của công ty khá tốt. Vốn chủ sở hữu của Công

ty tăng lên qua các năm thể hiện Cơng ty có nhiều cố gắng huy động vốn để phát

triển sản xuất .Tuy nhiên Công ty vẫn phải đi huy động vốn từ bên ngồi, có

thể là nguồn nợ ngắn hạn hoặc nợ dài hạn.Việc Công ty đi huy động các nguồn

vốn từ bên ngồi là bình thường thể hiện Cơng ty đang mở rộng quy mô sản xuất

để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong cơ cấu vốn của cơng ty thì vốn đi vay chiếm tỷ trọng nhỏ hơn vốn

chủ sở hữu như năm 2014 là 49,3% và năm 2015 là 38,3 %, năm 2016 là

38,7%.Với tỷ lệ vốn vây trên là điều tất yếu đối với cá công ty tuy nhiên tỷ lệ

vốn vay này vẫn đang nằm trong tàm kiểm sốt của cơng ty .

Vốn cố định được cơng ty đầu tư vào các trang thiết bị cơ sỏ để sán xuất

kinh doanh.Năm 2016 vốn cố định của công ty là 5.579 triệu đồng tăng 917 triệu

SV: Lê Xuân Điệp6MSV :15401223Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

×