1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tiểu học >

Hoạt động tiếp nối: ( 2’) Cho HS chơi trò chơi: “ Tính đúng, tính nhanh”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (274.33 KB, 36 trang )


Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS

chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi

bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu

bài.

3. Hoạt động thực hành: (30 phút)

- HS làm bài tập1, 2, 4.

* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng tính cộng các số có hai chữ số và kĩ năng giải bài tốn có

phép cộng.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- HS tự nêu yêu cầu, làm vở và HS chia sẻ

trước lớp: Tính

* Lưu ý: HS M3, M4nêu được cách đặt

53

35

55

44 17 42

tính và cách tính. HS M1, M2 đặt các số +

+

+

+

+

+

thật thẳng cột.

14

22

23

33 71 53

* Chốt: Nêu lại cách đặt tính, thứ tự tính

67

55

78

77 88 95

và cách ghi kết quả.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu?

- HS tự nêu yêu cầu, sau đó làm bài:

20 cm +10 cm=30 cm

14 cm + 5 cm = 19 cm

- Quan sát hướng dẫn HS gặp khó khăn32 cm + 12 cm = 44 cm...

- chữa bài và nhận xét bài của bạn.Chốt: Nêu lại cách tính nhẩm.- vài em nêu lại cách nhẩm.Bài 4: Gọi HS đọc đề bài.

- Làm vở và chữa bài.

- Quan sát giúp đỡ HS M1.- đọc và làm, chia sẻ trước lớp:

Tóm tắt

Con sên bò

: 15cm

Bò tiếp

: 14cm

Con sên bò tất cả: ...cm?

Bài giải:

Con sên bò tất cả số xăng ti mét là:

(Số xăng – ti – mét con sên bò tất cả là):

15 + 14 = 29 ( cm)

Đáp số: 29 cm

- Khi bài tốn có chữ: Có tất cả ở câu hỏi...

* Bài 4: hà có 15 que tính, Hải có 20 que tính.* Lưu ý: HS M1, M2 giải được bài toán

với những câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu.

HS M3, M4 sẽ có nhiều cách nêu câu lời

giải khác nhau.

Chốt: Khi nào thì ta dùng phép tính cộng

để giải toán?8Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?

cho HS M3, M4):

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét..

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Thi nhẩm nhanh: 33 + 22; 44 + 33;

- Học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn ai”.

55 + 11.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Phép

trừ trong phạm vi 100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..........................................................................................................................................

.....................................................................................................

.................................. .......Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018

Đạo đức

BÀI 28: CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (Tiết 2)

I.MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nêu được ý nghĩa của việc chào hỏi, tạm biệt.

- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hằng ngày.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện chào hỏi, tạm biệt và nhắc nhở bạn bè cùng

thực hiện.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học.

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi, thân ái với bạn bè và em nhỏ.

- Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện chào hỏi, tạm biệt một cách phù hợp.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh

họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh vẽ bài tập 2. Đồ dùng để hố trang khi chơi đóng vai .

- Vở BTĐĐ1.

- Bài hát “ Con chim vành khuyên ” (Hoàng Vân )

- HS : Vở bài tập Đạo đức.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :9Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:Năm học 2017 - 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- - Cho HS nghe hát bài: “ Con chim vành khuyên ” (Hoàng Vân ).

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện:

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: Học sinh hiểu chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay.

- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hàng ngày.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp.

a: Học sinh làm bài tập 2:

- Học sinh ghi lời các bạn nhỏ trong tranh 1

Giáo viên nêu yêu cầu và tổ chức cho học và tranh 2.

sinh làm bài tập trong VBT.

Tranh 1 : Chúng em kính chào cơ ạ !

Giáo viên chốt lại:

Tranh 1: Các bạn cần chào hỏi thầy giáo Tranh 2 : Cháu chào tạm biệt.

cô giáo.

Tranh 2: Bạn nhỏ cần chào tạm biệt khách.

b: Thảo luận nhóm bài tập 3:

Chia lớp thành 2 nhóm và yêu cầu các

nhóm thảo luận, cử đại diện nhóm trình - Học sinh thảo luận theo nhóm 2 để giải

bày, tổ chức cho lớp trao đổi thống nhất.

quyết các tình huống.

Nội dung thảo luận:

Em sẽ chào hỏi như thế nào trong

các tình huống sau:

a. Em gặp người quen trong bệnh viện?

a. Chào hỏi ôn tồn, nhẹ nhàng, khơng nói

b. Em nhìn thấy bạn ở nhà hát, rạp chiếu tiếng lớn hay nơ đùa… .

bóng lúc đang giờ biểu diễn?

b. Giơ tay vẫy, gật đầu, mỉm cười…

Trình bày trước lớp ý kiến của nhóm mình.

- Học sinh trao đổi thống nhất.

*Giáo viên kết luận :

Nhắc lại.

- Không nên chào hỏi một cách ồn ào khi

gặp người quen trong bệnh viện , trong

rạp hát , rạp chiếu bóng lúc đang giờ biểu

diễn . Trong những tình huống như vậy ,

em chỉ có thể chào bạn bằng cách ra hiệu

gật đầu , mỉm cười và giơ tay vẫy

10Tên GVTrường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2017 - 2018c: Đóng vai theo bài tập 1:

- Giáo viên giao nhiệm vụ đóng vai cho

các nhóm, mỗi nhóm đóng vai một tình - Học sinh đóng vai, hoá trang thành bà cụ

huống.

và 2 bạn nhỏ. Hai bạn nhỏ đang chào bà

Tổ chức cho các em thảo luận rút kinh

cụ. Bà cụ khen hai bạn nhỏ ngoan.

nghiệm.

3 học sinh đóng vai đi học và chào tạm biệt

- Nhóm 1: tranh 1.

nhau khi chia tay để vào trường, lớp.

- Nhóm 2: tranh 2.

* Kết luận:

 T1 : Các bạn nhỏ cần chào hỏi thầy

cô giáo.

 T2 : bạn nhỏ cần chào tạm biệt

khách .

d: Học sinh tự liên hệ.

Giáo viên nêu yêu cầu cần liên hệ

Trong lớp ta bạn nào đã thực hiện chào hỏi - Học sinh tự liên hệ và nêu tên các bạn

thực hiện tốt chào hỏi và tạm biệt.

và tạm biệt?

Tuyên dương học sinh thực hiện tốt theo

bài học, nhắc nhở những học sinh thực

hiện chưa tốt.

3. Hoạt động tiếp nối : 5’

- Nhận xét, tuyên dương.

- Thực hiện nói lời chào hỏi và tạm biệt - Học sinh nêu tên bài học và tập nói lời

chào hỏi, lời tạm biệt khi chia tay.

đúng lúc.

- Học bài, chuẩn bị tiết sau.

----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..........................................................................................................................................

........................................................................................................

.......................................Mĩ thuật

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU ( TIẾT 1)

GV chuyên dạy

------------------------------------------------------Tiếng Việt:

Tiết 7, 8: VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ ÂM ĐẦU TR/ CH

( Thiết kế trang 67)

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

11Tên GVTrường Tiểu học ...Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

×