1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Quản trị kinh doanh >

b) Các phương pháp định lượng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (200.42 KB, 32 trang )


b) Các phương pháp định lượng

• Phương pháp bình quân di động đơn giản (SMA)

Xn+1

Trong đó:

Xn+1 là giá trị của thời kỳ dự báo thứ n+1

n là số đơn vị thời gian trong thời kỳ tính SMAb) Các phương pháp định lượng

• Phương pháp bình quân di động có trọng số (WMA):Xi+1 =b) Các phương pháp định lượng

San bằng số mũ (san bằng số mũ bậc 1)

Đây cũng là phương pháp tính số bình quân di động

nhưng không đòi hỏi phải có nhiều số liệu quá khứ.

Cách tính:

Ft = Ft -1 + α (At -1 - Ft -1)

Trong đó:

• Ft : Nhu cầu dự báo mới ở thời kỳ t

• Ft –1: Nhu cầu dự báo thời kỳ t-1

• A t –1: Nhu cầu thực tế của thời kỳ t-1

• α : Hằng số san bằng ( 0 < = α < = 1)San bằng số mũ có điều chỉnh xu hướng (FIT)

(san

Các bước tiến hành: bằng số mũ bậc 2)

1) Tính dự báo hằng số mũ đơn giản cho giai đoạn t ( Ft )

Ft = Ft -1 + α (At -1 - Ft -1)

2) Tính Tt với Tt = Tt -1 + β (Ft – F t -1)

3) Tính FITt = Ft + Tt

Trong đó:

• Ft : Số dự báo ở thời kỳ t (bằng phương pháp SMA)

• Ft –1: Số dự báo ở thời kỳ (t-1)

• Tt: Hiệu chỉnh xu hướng cho giai đoạn t

• Tt –1: Hiệu chỉnh xu hướng cho giai đoạn (t-1)

• α : Hằng số san bằng mũ bậc 1( 0 < = α < = 1)

• β: Hằng số san bằng xu hướng (san bằng mũ bậc 2)

( 0 < = β < = 1)• Phương pháp hệ số mùa vụ:

Hệ số thời vụ

của kỳ thứ

n=Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

×