1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 25 trang )


Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpMỤC LỤC

BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT.....................................................................2

Tài sản cố định: TSCĐ...............................................................2LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................3

CHƯƠNG 1.................................................................................................5

TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ ....................5

TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH.............................................................5

1.1. VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN....................................................................................51.1.1. Khái niệm.......................................................................................5

1.1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển.................................................6

1.1.3. Các nguồn vốn cho đầu tư phát triển..........................................8

1.1.3.1. Nguồn vốn trong nước ...........................................................8

1.1.3.2. Nguồn vốn từ nước ngoài....................................................111.2. ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC..............................................151.2.1. Nội dung của vốn ngân sách Nhà nước....................................15

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư từ nguồn

vốn ngân sách.........................................................................................17

Hu = FA/I..................................................................................221.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng hiệu quả vốn đầu

26CHƯƠNG 2...............................................................................................33

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH CHO ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH (TỈNH HÀ

TĨNH) GIAI ĐOẠN 2000 - 2005.............................................................33

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ

TĨNH VÀ THỊ XÃ HỒNG LĨNH.................................................................................33

Biểu1: Cơ cấu kinh tế Hà Tĩnh từ 1991 - 2004..................................34

Chỉ tiêu..........................................................................................................34Người...................................................................................................35Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

2.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG

LĨNH GIAI ĐOẠN 2001 - 2005....................................................................................372.2.1. Kết quả huy động vốn đầu tư xã hội cho phát triển kinh tế xã hội ở thị xã Hồng Lĩnh thời gian qua..............................................38

Biểu 3: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện trong năm 2000 và 2005

do ĐP quản lý của Thị xã Hồng Lĩnh...............................39

Đồ thị : Quy mô vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước

.................................................................................402.2.2. Những hạn chế trong việc huy động vốn đầu tư cho phát triển

kinh tế ở thị xã Hồng Lĩnh....................................................................47

2.3. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH ĐƯỢC CẤP CỦA THỊ

XÃ HỒNG LĨNH GIAI ĐOẠN 2001 - 2005...............................................................482.3.1. Quá trình thực hiện đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách

Nhà nước................................................................................................48

2.3.2. Quản lý vốn đầu tư .................................................................58

2.3.3. Hiệu quả đạt được trong công tác đầu tư phát triển th ị xã

Hồng Lĩnh từ vốn ngân sách.................................................................61

2.3.3.1. Những kết quả đạt được....................................................62

Ng/km64

Tạ/ha 65

2.3.3.2. Những tồn tại chủ yếu.........................................................682.4. NGUYÊN NHÂN CỦA THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ..................................692.4.1. Nguyên nhân thành công.............................................................69

2.4.2. Nguyên nhân của tồn tại.............................................................70

CHƯƠNG 3...............................................................................................71

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO ........................71

VIỆC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT

TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH .................................71

GIAI ĐOẠN 2006 - 2010..........................................................................71Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHO VIỆC SỬ DỤNG HIỆU

QUẢ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN

ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒNG LĨNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010...................71

3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Thị xã H ồng L ĩnh

giai đoạn 2006 - 2010............................................................................71

3.1.2. Phương hướng sử dụng hiệu quả vốn ngân sách Nhà nước

cho đầu tư phát triển trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2006

-2010 76

3.1.3. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội v à s ử d ụng hi ệu qu ả v ốn

đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thị xã H ồng

Lĩnh giai đoạn 2006 - 2010...................................................................77

3.2. CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ

XÃ HỒNG LĨNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010...............................................................803.2.1. Giải pháp để huy động và sử dụng hiệu quả vốn ngân sách

Nhà nước cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể........................................80

3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hoá huy động và sử

dụng vốn ngân sách cho đầu tư phát triển..........................................82

3.2.3. Tăng cường công tác huy động vốn đầu tư ngoài vốn ngân

sách Nhà nước để đầu tư có hiệu quả tránh sự phụ thuộc quá

nhiều vào vốn ngân sách.......................................................................85

3.2.4. Nâng cao chất lượng dự án, đặc biệt là dự án khả thi...........87

3.2.5. Về công tác chọn nhà thầu và khảo sát thiết kế.....................88

3.2.6. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý vốn đầu tư và đào t ạo đủ

cán bộ cho công tác kế hoạch - đầu tư của Thị xã Hồng Lĩnh trong

những năm tới........................................................................................89

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ............................................................................................903.3.1. Kiến nghị với UBND Thị xã Hồng Lĩnh....................................90

3.3.2. Kiến nghị với trung ương, tỉnh Hà Tĩnh:..................................91

KẾT LUẬN................................................................................................93Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................94Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

×