1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

5 Thực trạng kế toán thuế TNDN trong Công ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Bella Vita

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (444.11 KB, 73 trang )


Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính5.2.1 Hạch tốn thuế TNDN tại công ty

2.1.4.4. Tài khoản, chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng

-Tài khoản sử dụng

Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: phản ánh số thuế thunhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà

nước.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN của doanh nghiệp bao

gồm chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại làm căn cứ

xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính

hiện hành.

Chứng từ sử dụng

Để theo dõi, hạch toán thuế TNDN kế toán phải sử dụng các chứng từ

sau:Tờ khai thuế TNDN tạm tính

Tờ khai điều chỉnh thuế TNDN

Tờ khai quyết tốn thuế TNDN

Giấy nộp tiền vào NSNN

Các chứng từ liên quan khác

Sổ sách kế toán sử dụng

Nhật ký chung

Sổ cái TK 3334, TK 821, TK 111…

2.1.4.5.

Ghi nhận thuế TNDN

2.1.4.5.1. Kế toán thuế TNDNSơ đồ 2.2.2.2.1: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp111,1123334821911(1)

(3)(2)

(4a)SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.0149Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính(4b)

* Ghi chú:

(1) Hàng quý xác định số thuế TNDN phải nộp

(2) Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh.

(3) Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

(4) Cuối năm điều chỉnh số thuế TNDN nộp thừa hoặc thiếu

Hàng q Cơng ty làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu

biểu 01A/TNDN. Dựa trên doanh thu, chi phí phát sinh trong quý doanh

nghiệp lập tờ khai thuế TNDN tạm tính để nộp cho cơ quan thuế theo

đúng thời gian quy định là chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

VD: Tại thời điểm cuối quý II năm 2013, tình hình doanh thu và chi

phí phát sinh trong kỳ như sau: (ĐVT: VNĐ)

* Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 5.565.258.000

* Các khoản giảm trừ doanh thu

33.690.690

* Giá vốn hàng bán:

1.987.876.000

* Doanh thu tài chính:

64.058.000

* Chi phí quản lý kinh doanh:

213.808.500

Dựa vào số liệu trên kế tốn đã làm tờ khai thuế TNDN tính q2như sau:

(Mẫu số 01A/TNDN)

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01]

[02] Lần đầu:

0Kỳ tính thuế: Quý 2 năm 2013[X][03] Bổ sung lần thứ:Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc[04] Tên người nộp thuế:

[05] Mã số thuế:CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BELLA VITA

0106182575[12] Tên đại lý thuế (nếu có):SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.0150Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính[13] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng VN

STTChỉ tiêuSố tiền1Doanh thu phát sinh trong kỳ[21]5.595.625.3102Chi phí phát sinh trong kỳ[22]2.201.684.5003Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])[23]3.393.940.8104Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế[24]05Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế[25]06Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])[26]3.393.940.8107Thu nhập miễn thuế[27]08Số lỗ chuyển kỳ này[28]09Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])[29]3.393.940.81010Thuế suất thuế TNDN (%)[30]2511Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm[31]012Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31])[32]848.485.202,5SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.0151Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhSau đó căn cứ số liệu ghi trên sổ nhật ký chung để ghi và sổ cái theo các tài

khoản kế tốn phù hợp

Mẫu số: S03b-DNNĐơn vị: Cơng ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Bella VitaBan hành theo QĐ số

48/2006/QĐ – BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng

BTCĐịa chỉ: Số 53, Phố Hàng Bún, Ba Đình, HNTRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNGNT

ghi

sổChứng từSHDiễn giảiĐã

ghi

sổ

cáiSố

TTngSH TK

đối

ứngNTSố phát sinhNợ

Cộng

trang

trước

chuyển

sang…………………………………

30/0

630/0

630/0630/06Cổ PHầN

thuế

TNDN

tạm tínhK/c Cổ

PHầN

thuế

TNDNx8211x3334x911x8211848.485.202,5848.485.202,5848.485.202,5848.485.202,5………

Cộng

Kế toán ghi sổ

Kế toán trưởng

( ký, họ tên)…………… …………..

Kế toán trưởng

Giám đốc

( ký, họ tên)SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.01Kế toán ghi sổ

( ký, họ tên)52Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhMẫu số: S03b-DNNĐơn vị: Cơng ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Bella VitaBan hành theo QĐ sốĐịa chỉ: Số 53, Phố Hàng Bún, Ba Đình, HN48/2006/QĐ – BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng

BTCSỔ CÁI

Tài khoản: 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Quý 2 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chứng từ ghi sổ

NgàySố12Diễn giảiTK3Số tiềnĐƯNợ456Số dư đầu kỳ

30/06/2013Chi phí thuế TNDN821848.485.202,5tạm tính quý I/2012

Cộng phát sinh trong

kỳ

Số dư cuối kỳ

Sổ này có ... trang, đánh số trang 01 đến trang ...

Ngày 30 tháng 06 năm 2013

Kế toán ghi sổKế toán trưởng( ký, họ tên)( ký, họ tên)SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.01Giám đốc

( ký, họ tên)53Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhMẫu số: S03b-DNNĐơn vị: Cơng ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Bella VitaBan hành theo QĐ số

48/2006/QĐ – BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng

BTCĐịa chỉ: Số 53, Phố Hàng Bún, Ba Đình, HNSỔ CÁI

Tài khoản: 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Quý 2 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chứng từ ghi sổ

NgàySố12Diễn giải3TK ĐƯSố tiền

Nợ4563334848.485.202,5Số dư đầu kỳ

30/06/201

3Chi phí thuế TNDN

tạm tính quý I/201230/06/201

3Kết chuyển TK 821

sang TK 911848.485.202,5

911Cộng phát sinh

trong kỳ

Số dư cuối kỳ

Sổ này có ... trang, đánh số trang 01 đến trang ...

Ngày 30 tháng 06 năm 2013

Kế toán ghi sổKế toán trưởng( ký, họ tên)( ký, họ tên)SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.01Giám đốc

( ký, họ tên)54Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhMẫu số: S03b-DNNĐơn vị: Công ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Bella VitaBan hành theo QĐ sốĐịa chỉ: Số 53, Phố Hàng Bún, Ba Đình, HN48/2006/QĐ – BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng

BTCSỔ CÁI

Tài khoản: 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Quý 2 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chứng từ ghi sổ

NgàyDiễn giảiTKSố tiềnĐSốNợ56Ư

1234Số dư đầu kỳ

30/06/2013Kết chuyển TK 821

sang TK 911848.485.202,5

82

1Cộng phát sinh trong

kỳ

Số dư cuối kỳ

Sổ này có ... trang, đánh số trang 01 đến trang ...

Ngày 30 tháng 06 năm 2013

Kế toán ghi sổKế toán trưởng( ký, họ tên)( ký, họ tên)Giám đốc

( ký, họ tên)2.1.4.5.2. Thuế TNDN phải nộp

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.0155Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhDựa vào tờ khai thuế TNDN tạm tính q II đã nộp cho cơ quan thuế.

Cơng ty phát sinh số thuế phải nộp trong kỳ với số phải nộp là:

848.485.202,5đ Công ty lập phiếu chi và nộp tiền vào NSNN và vào sổ cái

TK 111 như sau:

Mẫu số: 02-TTCông ty cổ phần thương mại và du lịch Bella Vita

Địa chỉ: Số 53, Hàng Bún, Ba Đình, Hà NộiQĐ số: 48/2006/QĐ-BTC

ngày 20 tháng 03 năm

2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài

ChínhPHIẾU CHIQuyển số: 07Ngày 10 tháng 07 năm 2013Số: 023

Nợ:3334

Có: 111Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thanh Hương

Địa chỉ: Phòng Kế tốn

Lý do chi: Chi nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II

Số tiền: 848.485.202,5đ Viết bằng chữ: Tám trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm

tám mươi năm nghìn hai trăm lẻ hai phẩy năm đồng.

Kèm theo:.........................................................Chứng từ gốc.................................................

Đã nhận đủ số tiền: Tám trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi năm nghìn

hai trăm lẻ hai phẩy năm đồng.

Ngày 10 tháng 07 năm 2013

Đơn vị: Công ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Bella Vita

Địa chỉ: Số 53, Phố Hàng Bún, Ba Đình, HNSVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.01Mẫu số: S03b-DNN

Ban hành theo QĐ số

48/2006/QĐ – BTC ngày56Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính14/09/2006 của Bộ trưởng

BTC

SỔ CÁI

Tài khoản: 111 – Tiền mặt

Tháng 07 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chứng từ ghi sổ

NgàySố12Diễn giảiTK ĐƯ34Số tiền

Nợ56Số dư đầu kỳ

10/07/2013Nộp thuế TNDN tạm

tính quý I/2012848.485.202,5

3334Cộng phát sinh trong

kỳ

Số dư cuối kỳ

Sổ này có ... trang, đánh số trang 01 đến trang ...

Ngày 10 tháng 07 năm 2013

Kế toán trưởng

Giám đốc

( ký, họ tên)

( ký, họ tên)Kế toán ghi sổ

( ký, họ tên)2.1.4.5.3. Quyết tốn thuế TNDN năm

Cơng ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch Bella Vita có doanh thu năm

2012 là 19.564.258.000đ (nhỏ hơn 20 tỷ) nên từ 01/07/2013 DN được áp

dụng mức thuế suất 20% (trừ thu nhập từ dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ

đặc biệt).

Doanh thu, chi phí hợp lý của DN trong năm 2013 như sau:PHỤ LỤC 03-1ASVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.0157Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụĐơn vị tiền: đồng Việt

Nam

ST

T

(1)CHỈ TIÊU

(2)

SỐ

(3)SỐ TIỀN

(4)Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính

1Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ[01]20.358.675.000Trong đó: - Doanh thu bán hàng hố, dịch vụ xuất khẩu[02]02Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])[03]120.564.960aChiết khấu thương mại[04]0bGiảm giá hàng bán[05]0cGiá trị hàng bán bị trả lại[06]0dThuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo

phương pháp trực tiếp phải nộp[07]120.564.9603Doanh thu hoạt động tài chính[08]267.225.0004Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ

([09]=[10]+[11]+[12])[09]10.380.320.000aGiá vốn hàng bán[10]9.356.850.000bChi phí bán hàng[11]567.234.000cChi phí quản lý doanh nghiệp[12]456.236.0005Chi phí tài chính[13]0Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh[14]06Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01][03]+[08]-[09]-[13])[15]10.125.015.0407Thu nhập khác[16]08Chi phí khác[17]09Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])[18]0Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp

([19]=[15]+[18])[19]10.125.015.04010SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.0158Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhBảng 2.2.2.2.3: BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU BÁN HÀNG VÀ

CUNG CẤP DỊCH VỤ (KHÔNG GỒM DOANH THU TỪ DỊCH VỤ

CHỊU THUẾ TTĐB) QUÝ III, IV NĂM 2013

ĐVT: VNĐQuýDoanh thu bán hàng và cung

cấp dịch vụ (không gồm

doanh thu từ dịch vụ chịu

thuế TTĐB)III4.222.536.000IV2.032.908.823Phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% trong năm 2013 của DN

được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

được áp dụng thuế suất 20% trên tổng doanh thu trong năm 2013, cụ thể

là:

(4.222.536.000 + 2.032.908.823)

X10.0125.015.04020.358.675

= 3.111.031.190 (đ)

Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác 25% là:

3.111.031.190 x (25% - 20%) = 155.551.559,5 (đ)

Vậy ta điền 155.511.559,5 vào mã số C8- thuế TNDN do áp dụng

mức thuế suất khác mức thuế suất 25%vào tờ khai quyết toán thuế TNDN(Mẫu số 03/TNDN)SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm

CQ 48/21.0159Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×