1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

TÀI LIỆU THAM KHẢO 132

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.12 MB, 234 trang )


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắtDiễn giảiAICAkaike's Information Criterion – Tiêu chuẩn thông tin AkaikeAPCAsset Price Channel – Kênh giá tài sảnBICBayesian Information Criterion – Tiêu chuẩn thông tin BayesianBLCBank Lending Channel – Kênh cho vay ngân hàngBSCBalance Sheet Channel – Kênh bảng cân đối tài sảnCSTTChính sách tiền tệEFPExternal Finance Premium – Phần bù tài trợ bên ngoàiERCExchange Rate Channel - Kênh tỷ giáFDFinancial Development – Chỉ số phát triển tài chínhFEMFixed Effects Model – Mơ hình hiệu ứng cố địnhFGLSFeasible Generalized Least Squares - Ước lượng bình phương tối

thiểu tổng quát khả thiFIFinancial Institutions - Chỉ số Phát triển các tổ chức tài chínhFIAFinancial Institutions Access – Chỉ số tiếp cận tổ chức tài chínhFIDFinancial Institutions Depth – Chỉ số chiều sâu tổ chức tài chínhFIEFinancial Institutions Efficiency–Chỉ số hiệu quả tổ chức tài chínhFMFinancial Markets – Chỉ số Phát triển thị trường tài chínhFMAFinancial Markets Access – Chỉ số tiếp cận thị trường tài chínhFMDFinancial Markets Depth – Chỉ số chiều sâu thị trường tài chínhFMEFinancial Markets Efficiency–Chỉ số hiệu quả thị trường tài chínhGFCFGross Fixed Capital Formation – Vốn cố địnhGLSGeneralized Least Square – Bình phương tối thiểu tổng quátIMFQuỹ Tiền tệ Quốc tếIRCInterest Rate Channel - Kênh lãi suấtLLCKiểm định nghiệm đơn vị Levin – Lin – ChuMPEMonetary Policy Effectiveness - Hiệu lực CSTTNHTMNgân hàng thương mạiNHTWNgân hàng Trung ươngOLSOrdinary Least Square – Phương pháp bình phương bé nhấtREMRandom Effects Model – Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiênTTTCThị trường tài chínhviiiDANH MỤC CÁC BẢNG

Tên bảngTrangBảng 2.1. Tóm tắt tác động chính của phát triển tài chính đến hiệu lực

CSTT46Bảng 3.1. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu69Bảng 3.2. Kết quả kiểm định tính dừng71Bảng 3.3. Kết quả ước lượng mơ hình GARCH74Bảng 3.4. Kết quả kiểm định phần dư với thống kê Q Ljung-Box75Bảng 5.1. Trung bình mẫu giai đoạn 1980 - 2016110Bảng 5.2. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu112Bảng 5.3. Kết quả kiểm định tính dừng LLC113Bảng 5.4. Kết quả kiểm định đồng liên kết114Bảng 5.5. Ma trận tương quan Pearson giữa các biến nghiên cứu116Bảng 5.6. Hệ số phóng đại phương sai117Bảng 5.7. Tương quan giữa phần dư từ các mơ hình (5.1), (5.2), (5.3) và118các biến độc lập trong mơ hình tương ứng

Bảng 5.8. Kết quả kiểm định tự tương quan Wooldridge119Bảng 5.9. Kết quả kiểm định phương sai thay đổi120Bảng 5.10. Kết quả hồi quy tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực123CSTTDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Tên hình vẽ, đồ thịTrangHình 2.1. Mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát22(đường cong Taylor)

Hình 2.2. Các nhân tố tác động đến cơ chế truyền dẫn của CSTT36Hình 3.1. Đồ thị phân tán hai chiều của phương sai sản lượng và lạm phát76Hình 4.1. Đường cong Taylor ước lượng cho từng quốc gia87Hình 4.2. Hiệu lực CSTT theo thời gian89Hình 4.3. Sự dịch chuyển đường cong Taylor96Hình 5.1. Cấu trúc chỉ số phát triển tài chính106Hình 5.2. Mức độ phát triển tài chính tại các quốc gia108Hình 5.3. Mức độ phát triển tài chính thành phần108xPHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

TÓM TẮT

Các NHTW tại các quốc gia đều hướng đến gia tăng hiệu lực của CSTT. Do đó,

việc đánh giá hiệu lực của chính sách ở hiện tại và xem xét các yếu tố ảnh hưởng

đến tính hiệu lực này là cần thiết. Mục tiêu của luận án này là đánh giá tác động của

phát triển tài chính đến hiệu lực của CSTT tại các quốc gia phát triển thuộc nhóm

nước G-7. Để thực hiện mục tiêu này, tác giả sử dụng mơ hình GARCH-BEKK đa

biến, q trình mơ phỏng Monte Carlo nhằm giải quyết bài toán tối ưu, mơ hình

FGLS tương ứng với từng mục tiêu cụ thể, với dữ liệu trong giai đoạn từ 1951 đến

2017, dựa trên tính sẵn có về dữ liệu của từng quốc gia. Kết quả của nghiên cứu

cho thấy, tồn tại mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát ở

các quốc gia nghiên cứu. Đường cong Taylor là khác nhau giữa các quốc gia. Hiệu

lực CSTT của từng quốc gia thể hiện sự thay đổi theo thời gian. Cuối cùng, tác giả

tìm thấy phát triển tài chính tác động âm đến hiệu lực CSTT trong mẫu các quốc

gia nghiên cứu. Trong đó, phát triển thị trường tài chính tác động âm, ngược lại,

phát triển các tổ chức tài chính tác động dương đến hiệu lực CSTT. Những kết quả

của luận án giúp đưa ra một số hàm ý chính sách và gợi mở một số hướng nghiên

cứu trong tương lai.

TỪ KHĨA: Chính sách tiền tệ, đường cong Taylor, hiệu lực, phát triển tài chính,

thị trường tài chính, tổ chức tài chính.FINANCIAL DEVELOPMENT AND THE EFFECTIVENESS OF

MONETARY POLICY

ABSTRACT

Central Banks in countries aims at enhancing Monetary Policy Effectiveness.

Therefore, it is necessary to assess effectiveness of policy and consider factors

affecting this effectiveness. The objective of this thesis is to assess impact of

financial development on the Monetary Policy Effectiveness in G-7 developed

countries. To accomplish it, I apply the multivariate GARCH-BEKK model,

Monte Carlo simulation process to solve optimal control problem and the FGLS

model in accordance with each specific objective, with data in the 1951-2017

period, depending on data availability. The findings indicate a trade-off relationship

between output volatility and inflation volatility in research countries. Taylor curve

is different among the countries. Each country’s Monetary Policy Effectiveness

changes over time. Finally, I find the financial development negatively impacts on

the Monetary Policy Effectiveness in the countries sample. Particularly, the

development of financial market negatively impacts; in contrast, the development

of the financialinstitutions positively impacts on the Monetary PolicyEffectiveness. The results help to give some policy implications to policy-making

agencies in countries and suggest some future research directions.

KEYWORDS:MonetaryPolicy,Taylorcurve,development, financial market, financial institution.effectiveness,financialXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (234 trang)

×