1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TÓM TẮT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.12 MB, 234 trang )


FINANCIAL DEVELOPMENT AND THE EFFECTIVENESS OF

MONETARY POLICY

ABSTRACT

Central Banks in countries aims at enhancing Monetary Policy Effectiveness.

Therefore, it is necessary to assess effectiveness of policy and consider factors

affecting this effectiveness. The objective of this thesis is to assess impact of

financial development on the Monetary Policy Effectiveness in G-7 developed

countries. To accomplish it, I apply the multivariate GARCH-BEKK model,

Monte Carlo simulation process to solve optimal control problem and the FGLS

model in accordance with each specific objective, with data in the 1951-2017

period, depending on data availability. The findings indicate a trade-off relationship

between output volatility and inflation volatility in research countries. Taylor curve

is different among the countries. Each country’s Monetary Policy Effectiveness

changes over time. Finally, I find the financial development negatively impacts on

the Monetary Policy Effectiveness in the countries sample. Particularly, the

development of financial market negatively impacts; in contrast, the development

of the financialinstitutions positively impacts on the Monetary PolicyEffectiveness. The results help to give some policy implications to policy-making

agencies in countries and suggest some future research directions.

KEYWORDS:MonetaryPolicy,Taylorcurve,development, financial market, financial institution.effectiveness,financial1CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

1.1.Đặt vấn đề nghiên cứu

Trong suốt những thập kỷ vừa qua, làn sóng hội nhập kinh tế quốc tế diễn rangày càng nhanh và mạnh ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, hệ thống tài chính

của các quốc gia cũng ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Bên cạnh

đó, việc thực hiện chính sách tiền tệ (CSTT) của các Ngân hàng Trung ương

(NHTW) cũng đã thay đổi theo những cách ấn tượng, với sự dịch chuyển mục tiêu

(tập trung vào đạt được sự ổn định về giá và ổn định chu kỳ kinh doanh

(Castelnuovo, 2006) và đa dạng hóa các cơng cụ. Trong số các kênh truyền dẫn

CSTT được phát triển cho tới ngày nay, các kênh lãi suất, tín dụng cũng như giá tài

sản tài chính hay tỷ giá hoạt động thơng qua thị trường tài chính quốc gia. Những

điều này gợi ý về một mối quan hệ giữa phát triển tài chính và hiệu lực CSTT.

Phát triển tài chính là sự cải tiến trong các chức năng của hệ thống tài chính

bao gồm: (i) tổng hợp các khoản tiết kiệm; (ii) phân bổ vốn cho đầu tư sản xuất; (iii)

giám sát các khoản đầu tư đó; (iv) đa dạng hố rủi ro; và (v) thúc đẩy trao đổi hàng

hóa và dịch vụ (Levine, 2005). Theo lý thuyết tăng trưởng nội sinh, mỗi chức năng

tài chính này có thể ảnh hưởng đến các quyết định tiết kiệm, đầu tư và hiệu quả

phân bổ nguồn vốn. Do đó, sự phát triển của hệ thống tài chính ảnh hưởng đến sự

tích lũy vốn vật chất, lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp - ba yếu tố quyết

định tăng trưởng kinh tế. Trong trường hợp phát triển tài chính làm giảm tính bất

cân xứng thơng tin và các ràng buộc về tài chính đồng thời khuyến khích chia sẻ rủi

ro, lúc này phát triển tài chính có thể nâng cao khả năng hấp thụ các cú sốc của hệ

thống tài chính và giảm sự khuếch đại chu kỳ thông qua cơ chế gia tốc tài

chính (financial accelerator) (Bernanke & ctg, 1999) do đó làm giảm bất ổn vĩ mơ

và bất bình đẳng.

Trong điều kiện bình thường, cơng cụ chính sách chủ yếu được sử dụng để

quản lý hệ thống tài chính là CSTT. Điều này cho thấy hiệu quả và tính ổn định của

hệ thống tài chính, cùng với tích lũy vốn, là kết quả của việc điều hành CSTT và

các tác động của nó trong nền kinh tế. Ví dụ, chi phí của các nguồn tài trợ quyết

định khối lượng tín dụng mà khu vực sản xuất có thể tiếp cận. Chi phí lãi vay là

một hàmcủa lãi suất CSTT trong nền kinh tế, với lãi suất cho vay được điều chỉnh phụ thuộc

vào lãi suất chính sách. Do đó, khi thảo luận về một hệ thống tài chính hiệu quả và

phát triển có thể thúc đẩy tăng trưởng sẽ khơng đầy đủ nếu khơng xem xét vai trò

của CSTT. Trong khi mối liên hệ giữa phát triển tài chính, tích lũy vốn và tăng

trưởng kinh tế là rõ ràng và được rất nhiều nghiên cứu quan tâm, tác động truyền

dẫn CSTT đến nền kinh tế thực thông qua vai trò của hệ thống tài chính vẫn còn

hạn chế. Tồn cầu hóa tài chính và sự hội nhập của các thị trường tài chính trên các

quốc gia khác nhau đã làm tăng sự phức tạp trong môi trường mà các cơ quan tiền

tệ quốc gia hoạt động. Khi các nước đã tự do hóa tài khoản vốn, bản chất của dòng

vốn trong danh mục đầu tư sẽ thay đổi. Dòng vốn nước ngoài gia tăng do sự khác

biệt về lãi suất và lợi nhuận trên các tài sản tài chính khác nhau. Điều này cũng dẫn

đến sự gia tăng các tổ chức và cá nhân giao dịch trên thị trường tài chính và các sản

phẩm tài chính mới trên thị trường tài chính tồn cầu. Việc ra đời những loại tiền tệ

mới, cơng nghệ thanh tốn mới, hay các tài sản tài chính thay thế khiến cho việc

xác định tổng lượng tiền tệ là khó khăn hơn, việc kiểm sốt tiền tệ của NHTW các

nước cũng trở thành vấn đề nan giải. Phát triển tài chính làm thay đổi cả bên cung

và bên cầu tiền tệ của nền kinh tế. Các tài sản tài chính mới ra đời khiến cho độ

nhạy cảm của chi tiêu của các tác nhân trong nền kinh tế với lãi suất thay đổi và

khó dự đốn được, các cơng cụ thanh tốn mới xuất hiện đang dần thay đổi thói

quen của cơng chúng và khiến cho vai trò của các kênh truyền dẫn tiền tệ truyền

thống giảm đi. Phát triển tài chính dẫn đến việc hình thành ngày càng nhiều các

ngân hàng đa năng khi làn sóng mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng gia

tăng, trong khi việc sáp nhập các công ty mơi giới chứng khốn với các ngân hàng

thương mại (NHTM) đã tạo ra các ngân hàng đầu tư. Ngoài ra, hệ thống trung gian

tài chính cũng liên tục phát triển với các loại hình trung gian mới như các công ty

đầu tư mạo hiểm, các quỹ cổ phần tư nhân. Thị trường trái phiếu cũng đã phát triển

đáng kể, tạo ra những kênh mới cho các nguồn tài trợ. Hệ thống tài chính Hồi giáo,

với lời hứa về trung gian tài chính phi lãi suất, đã phát triển nhanh chóng (Bank for

International Settlements, 2008). Tăng cường hội nhập cũng đã dẫn đến sự lây lan

của các bất ổn trên thị trường tài chính. Với tốc độ phát triển ngày càng nhanh và

khó kiểm sốt trên hệ thống tài chính, các nhà hoạch định CSTT phải đối mặt với

thách thức về khả năng kiểm sốt dòng vốn, quản lý thanh khoản, duy trì ổnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (234 trang)

×