1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

II. Tài liệu tiếng Việt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.12 MB, 234 trang )


nước và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam’, Tạp chí Ngân hàng, 6. Truy cập tại:

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWi

dth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV334383&rig

htWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=23395011503068577#%40%3F_

afrLoop%3D23395011503068577%26centerWidth%3D (Ngày truy cập: 18/9/2019).

Nguyễn Thị Kiều Nga (2016) ‘Tác động của kênh lãi suất đến chính sách tiền tệ

của Việt Nam’, Tạp chí Tài chính, 2(645), pp. 11–13.

Lưu Ngọc Thịnh (1998) Kinh tế Nhật Bản- Những bước thăng trầm trong lịch sử.

Hà Nội: NXB Thống kê.Trang phụ lục - 1PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. Cải cách tài chính và cơ chế truyền dẫn tiền tệ

Các kênh

Kênh lãi suất

Tác động tổng

thể chưa rõ

ràng. Vì vậy,

cải cách tàiTác động của cải cách tài chính

Hiệu ứng thay thế

Lãi suất ↑ => Các tác nhân thay thế tiết kiệm cho vay mượn và ↓

Đầu tư

Các công cụ phái sinh cho phép chi phí lãi vay được phòng ngừa

nhưng nhu cầu đầu tư tương lai không thể dễ dàng phòng ngừa

Tác động tổng hợp của hiệu ứng thay thế là nhỏchính khơng

làmsuyyếukênh lãi suất.Hiệu ứng thu nhập

IR ↑ => Các khoản thu nhập và phải trả nhạy cảm với lãi suất ↑ =>

Chi tiêu

Các công cụ phái sinh cho phép các tác nhân phòng ngừa độ nhạy

cảm của các khoản thu nhập và phải trả nhạy cảm với lãi suất =>

MP có tác động nhỏ thơng qua kênh lãi suất, tức là kênh lãi suất

yếu.

Nhưng rủi ro đang được chuyển từ các tác nhân phòng ngừa đến

các tác nhân khơng phòng ngừa - những người sẽ có tác động thu

nhập tiêu cực gấp đơi. Tuy nhiên, bởi vì các tác nhân khơng phòng

ngừa có xu hướng tiêu dùng biên thấp hơn, tổng tác động thu nhập

Hiệu ứng của cải

Các cơng cụ phái sinh cho phép phòng ngừa rủi ro trên chứng

khốn và tài sản. Phòng ngừa rủi ro cho chứng khốn là phổ

biến hơn, nhưng phòng ngừa rủi ro cho tài sản là khó khăn hơn.

Tác động tổng thể của hiệu ứng của cải có khả năng là nhỏ.Kênh tín dụngHiệu ứng (kênh) cho vay ngân hàngTác động tổng Các cơng cụ phái sinh cho phép phòng ngừa rủi ro trên các khoản

thể là đáng kể, cho vay dài hạn

tức là kênh tín Chứng khốn hóa làm cho các ngân hàng ít bị ràng buộc hơn trong

dụngyếubởi MP thắt chặtnhững cải cách Tác động tổng thể là lớn, tức là kênh cho vay ngân hàng yếu do

tài chínhcải cách tài chính.

Hiệu ứng (kênh) bảng cân đối tài sản

Các tác nhân có thể phòng ngừa rủi ro chống lại sự suy giảm trong

giá trị ròng do sự thay đổi giá tài sản – giá trị tài sản đảm bảo

không bị ảnh hưởng.

Tác động tổng thể là lớn, tức là kênh bảng cân đối tài sản yếu

do cải cách tài chính.Kênh tỷ giá

Tác động tổng

thể là làm cho

kênh ER mạnh

hơn.Hiệu ứng xuất khẩu ròng

IR ↑ => Dòng vốn vào ↑ => ER danh nghĩa ↑ (định giá cao)=> ↓

Xuất khẩu ròng

Tỷ giá danh nghĩa thay đổi có thể dễ dàng được phòng ngừa, nhưng

khơng thay đổi ER thực, đặc biệt là chúng thay đổi do sự thay đổi

trong

giá tương

Hiệu ứng

ngangđối.

giá lãi suất

Tăng việc sử dụng các công cụ phái sinh làm cho kinh doanh chênh

lệch giá trên các cặp tiền tệ trở nên dễ dàng và ít tốn kém hơn,

khuyến

khích

hoạt

doanh

lệch

=> ↑đổi

dòng

quốc

theo sau

sựđộng

thay kinh

đổi IR

(bởi chênh

MP) =>

↑ giá

sự thay

ER vốn

=> ↑

tốc tế

độ

thay đổi giá nhập khẩu và xuất khẩu thực => thay đổi nền kinh tế

thực sớm hơn.

Tác động tổng thể là kênh tỷ giá trở nên mạnh hơn.Nguồn: Vrolijk (1997) và Singh & ctg (2008)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (234 trang)

×