1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

PHỤ LỤC 1. Cải cách tài chính và cơ chế truyền dẫn tiền tệ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.12 MB, 234 trang )


Kênh tín dụngHiệu ứng (kênh) cho vay ngân hàngTác động tổng Các cơng cụ phái sinh cho phép phòng ngừa rủi ro trên các khoản

thể là đáng kể, cho vay dài hạn

tức là kênh tín Chứng khốn hóa làm cho các ngân hàng ít bị ràng buộc hơn trong

dụngyếubởi MP thắt chặtnhững cải cách Tác động tổng thể là lớn, tức là kênh cho vay ngân hàng yếu do

tài chínhcải cách tài chính.

Hiệu ứng (kênh) bảng cân đối tài sản

Các tác nhân có thể phòng ngừa rủi ro chống lại sự suy giảm trong

giá trị ròng do sự thay đổi giá tài sản – giá trị tài sản đảm bảo

không bị ảnh hưởng.

Tác động tổng thể là lớn, tức là kênh bảng cân đối tài sản yếu

do cải cách tài chính.Kênh tỷ giá

Tác động tổng

thể là làm cho

kênh ER mạnh

hơn.Hiệu ứng xuất khẩu ròng

IR ↑ => Dòng vốn vào ↑ => ER danh nghĩa ↑ (định giá cao)=> ↓

Xuất khẩu ròng

Tỷ giá danh nghĩa thay đổi có thể dễ dàng được phòng ngừa, nhưng

khơng thay đổi ER thực, đặc biệt là chúng thay đổi do sự thay đổi

trong

giá tương

Hiệu ứng

ngangđối.

giá lãi suất

Tăng việc sử dụng các công cụ phái sinh làm cho kinh doanh chênh

lệch giá trên các cặp tiền tệ trở nên dễ dàng và ít tốn kém hơn,

khuyến

khích

hoạt

doanh

lệch

=> ↑đổi

dòng

quốc

theo sau

sựđộng

thay kinh

đổi IR

(bởi chênh

MP) =>

↑ giá

sự thay

ER vốn

=> ↑

tốc tế

độ

thay đổi giá nhập khẩu và xuất khẩu thực => thay đổi nền kinh tế

thực sớm hơn.

Tác động tổng thể là kênh tỷ giá trở nên mạnh hơn.Nguồn: Vrolijk (1997) và Singh & ctg (2008)PHỤ LỤC 2

Phụ lục 2.1. Kết quả kiểm định tính dừng

a. Canadab. Phápc. Đứcd. Italye. Nhật Bảnf. Anhg. MỹTrang phụ lục - 10Phụ lục 2.2. Kiểm định hiệu ứng ARCH

a. Canadab. PhápTrang phụ lục - 12c. ĐứcXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (234 trang)

×