1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

PHỤ LỤC 3. Kết quả kiểm định độ trễ tối ưu trong mô hình cấu trúc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.12 MB, 234 trang )


-Iatly-Nhật Bản-Anh-MỹPHỤ LỤC 4

Phụ lục 4.1. Cấu trúc chỉ số phát triển tài chính

LOẠI CHỈ SỐ CHỈ SỐ

Phát triển các tổ chức tài chính

Tín dụng khu vực tư nhân trên GDP

Độ sâu

Tài sản quỹ hưu trí trên GDP

Tài sản quỹ tương hỗ trên GDP

Phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trên GDP

Số chi nhánh ngân hàng trên 100,000 dân

Khả năng

Số máy ATM trên 100,000 dân

tiếp cận

Lãi cận biên ròng (NIM)

Hiệu quả

Chênh lệch lãi suất tiền gửi – cho vay

Thu nhập phi lãi trên tổng thu nhập

Chi phí trên tổng tài sản

ROA

ROE

Phát triển các thị trường tài chính

Vốn hóa thị trường chứng khoán trên GDP

Độ sâu

Số lượng cổ phiếu được giao dịch GDP

Chứng khốn nợ quốc tế của chính phủ so với

GDP

Tổng chứng khoán nợ của các tổ chức tài chính

trên GDPKhả năng

tiếp cậnHiệu quảTổng chứng khốn nợ của các tổ chức phi tài

chính trên GDP

Phần trăm vốn hóa thị trường bên ngồi top 10

cơng ty lớn nhất

Tổng số tổ chức phát hành nợ (các tập đoàn

trong và ngoài nước, phi tài chính và tài chính)

Tỷ lệ doanh thu thị trường chứng khoán (cổ

phiếu được giao dịch so với giá trị vốn hóa)NGUỒN DỮ LIỆU

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015

IMF Financial Access Survey

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015

BIS debt securities database

Dealogic corporate debt

database

Dealogic corporate debt

database

FinStats 2015

FinStats 2015

FinStats 2015Phụ lục 4.2. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu

Phụ lục 4.2.1. Trung bình các biến theo quốc giaPhụ lục 4.2.2. Thống kê mơ tả tồn mẫuPhụ lục 4.3. Kết quả kiểm định tính dừngTrang phụ lục - 40Phụ lục 4.4. Kết quả kiểm định đồng liên kết

Phụ lục 4.4.1. Kiểm định độ trễ tối ưu để kiểm định đồng liên kết

-Mơ hình (5.1):-Mơ hình (5.2):-Mơ hình (5.3):Phụ lục 4.4.2. Kết quả kiểm định đồng liên kết

-Mơ hình (5.1):-Mơ hình (5.2):-Mơ hình (5.3):Trang phụ lục - 42Phụ lục 4.5. Kết quả lựa chọn mơ hình

-Mơ hình (5.1):-Mơ hình (5.2):Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (234 trang)

×