1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

5 Những điểm đạt được

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (390.95 KB, 64 trang )


có giá trị lớn.Đồng thời đảm bảo sản phẩm sản xuất ra luôn đảm

bảo đúng chất lượng và số lượng theo đơn đặt hàng của khách về

mẫu mã,thông số,các yêu cầu về kĩ thuật, đóng gói… Bên cạnh đó

các phòng ban và các tổ sản xuất kết hợp nhịp nhàng,tạo điều

kiện thuận lợi cho hàng ra đúng hạn quy định,góp phần nâng cao

năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm giúp Công ty Phú

Hưng luôn đáp ứng được yêu cầu của thị trường Trung Quốc.

Về xã hội

Đóng góp đáng kể vào xóa đói giảm nghèo và giải quyết được

vấn đề công ăn việc làm cho lao động,đặc biệt là lao động nữ,tạo

ra được nguồn thu nhập tương đối ổn định cho lao động.Môi trường

làm việc đưuọc bảo đảm an toàn lao động,an ninh,tạo điều kiện

thuận lợi cho lao động yên tâm làm việc.

Sự phân chia lợi nhuận cũng dược đảm bảo công bằng,dựa

theo năng lực làm việc,đảm bảo ý thức làm việc của lao động.

Về môi trường

Mức độ quan tâm và ý thức về việc bảo vệ môi trường cũng

được nâng cao thông qua những giải pháp về việc sử dụng các hệ

thống xử lí nước và khí thải,sử dụng trang thiết bị máy móc tiết

kiệm,thân thiện với mơi trường.

Để có được thành tựu này là do Cơng ty Phú Hưng đã đầu

tư,không ngừng đổi mới trang thiết bị: công ty đã đầu tư rất nhiều

để để mua những máy móc chuyên dụng và các máy móc

khác,đưa năng suất lao động tăng thêm 35% so với trước. Bên

cạnh đó,cơng ty cũng chú trọng đến vấn đề nâng cao tay nghề cho

cơng nhân,có kế hoạch chu chuyển cơng nhân kịp thời đáp ứng

nhu cầu sản xuất ở những thời kì cao điểm.483.6 Ưu điểm

-Với sự lãnh đạo,chỉ đạo của Ban giám đốc,công ty đã thực hiện tốt

những kế hoạch sản xuất,tạo uy tín cho khách hàng,góp phần đưa

cơng ty ngành càng lớn mạnh.-Công ty đã thực hiện được vai trò tập trung các hoạt động xuất

khẩu các mặt hàng dệt may,từ năm 2015-2017 kim ngạch xuất

khẩu mặt hàng dệt may tăng từ 83.191triệu đồng đến 106.327

triệu đồng,từng bước phát huy lợi thế cạnh tranh của công ty.-Với đội ngũ cơng nhân ,kĩ thuật lành nghề,có nhiều năm kinh

nghiệp,năng động đã tự tiếp cận,đàm phán với khách hàng đưa về

cho cơng ty những đơn hàng có giá trị lớn.Đồng thời đảm bảo sản

phẩm sản xuất ra luôn đảm bảo đúng chất lượng và số lượng theo

đơn đặt hàng của khách về mẫu mã,thơng số,các u cầu về kĩ

thuật,in thêu,đóng gói…-Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu trong các năm qua đạt được

những con sổ đáng nể,từ năm 2015 đến năm 2017 tăng từ

307.263 triệu đồng lên 371.200 triệu đồng.(Bảng 3.7).

3.7 Hạn chế

Mặc dù Phú Hưng đã đạt được những thành tích và có lợi thế

cạnh tranh nhất định,nhưng vẫn tồn tại một số mặt hạn chế làm

ảnh hưởng đến năng lực sản xuất và hoạt động của công ty như:-Trước hết đó là sự hạn chế về tài chính : PhuHung là một công ty

xuất khẩu nhỏ với tổng tài sản của cơng ty thống kê 332.055.926

nghìn tỷ đồng, điều này hạn chế cho việc cập nhật đầu tư máy

móc hiện đại cho việc sản xuất hiệu quả tối đa.-Thứ 2,Việc sử dụng lao động của cơng ty còn gặp một vài hạn chế.

Do đặc điểm của công ty vừa cần người có nhiều chun mơn

nghiệp vụ,vừa cần nhiều lao động trẻ,có sức khỏe,đặc biệt là lao

động nữ,tuy nhiên,những người có chun mơn nghiệp vụ ngoại

thương và ngoại ngữ phần lớn đều thuộc lớp lao động trong độ tuổi

40-50-trên 50%. Cán bộ cơng nhân viên được đòa tạo chun mơn

nhưng trình độ chưa cao rơi vào khoảng 30% đáp ứng được nhu

49cầu sản xuất. Đa số lực lượng công nhân lao động chân tay có mức

lương tương đối thấp, theo khảo sát cho thấy 75% công nhân lao

động chân tay có mức thu nhập 5-7 triệu (làm thêm ngồi giờ)

3.5tr-4 triệu là mức lương cơ bản mà công nhân nhận được (biểu

đồ 3.3), việc đó ảnh hưởng tới nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

-Thứ 3,Giữa các cá nhân và phòng ban trong hoạt động Marketing

chưa có sự gắn kết tối đa,sự thống nhất trong chiến lược kinh

doanh cũng chưa đảm bảo cho việc phát triển sản phẩm đến tay

người tiêu dùng một cách hiệu quả.-Cuối cùng,tuy công ty luôn đạt được doanh thu vượt chỉ tiêu,nhưng

vẫn chưa có nhiều đột phá và đổi mới trong sản phẩm so với mặt

bằng chung của ngành. Tình trạng chi phí phát sinh vẫn còn cao

gây lãng phí và ảnh hưởng đến lợi nhuận cả công ty.Thị trường của

công ty xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc chưa triệt để nhằm

thúc đấy tang trưởng doanh thu và lợi nhuận.

3.8 Nguyên nhân

+ Nhìn chung,ban Giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao

nhưng vẫn có những vị trí lãnh đạo chưa thực sự gương mẫu,một

số CBCNV còn chưa tuân thủ đúng kỉ luật,và quy chế quản lí lao

động của cơng ty đề ra do một số cán bộ không đúng năng lực và

chức vụ.

+ Các phòng ban tuy đã sắp xếp lại nhưng chưa thực sự hợp

lí,chưa chun mơn hóa,nên vẫn có trường hợp nhiều phòng cùng

kinh doanh một mặt hàng dẫ đến giá cả khơng đồng nhất do cơng

ty có quy mơ nhỏ, việc hoạt động điều hành các phòng ban liên

kết với nhau chưa thực sự hiệu quả.

+ Việc sản xuất theo dây chuyền vẫn còn dập khn,thụ

động,cơng nhân ít sáng tạo, sản phẩm không được thiết kế riêng

nên không tao được sự khác biệt đối với các đối thủ cạnh tranh.

+ Mức thu nhập của công nhân lao động chân tay thấp do

khơng có trình độ lao động cao.

5051CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT

KHẨU BỀN VỮNG MẶT HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG

TRUNG QUỐC CỦA PHUHUNG

4.1 Định hướng phát triển xk mặt hàng dệt may của

công ty PhuHung sang thị trường Trung Quốc

4.1.1 Mục tiêu phát triển xuất khẩu bền vững của công

ty

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, việc xk đem lại

những thuận lợi và khó khăn cho cơng ty, sức ép về sự tăng

trưởng, đối thủ cạnh tranh. Vì vậy cơng ty đã đưa ra những mục

tiêu cụ thể sau:

Tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, khẳng định vị và duy trì vị thế

của công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Duy trì và mở rộng thị trường hiện tại và tìm kiếm thị trường

xk tiềm năng.

Cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần

của người lao động.

Phát triển các mặt hàng kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh.

4.1.2 Định hướng phát triển xuất khẩu bền vững của

công ty trong giai đoạn sắp tới

Công ty PhuHung xác định thi trường mục tiêu cho sản phẩm

dệt may là thị trường Trung Quốc trong chiến lược phát triển của

mình. Để triển khai chiến lược phát triển của công ty, PhuHung

đưa ra những định hướng cụ thể sau:

- Củng cố và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng thân

thiết, tìm kiếm và thu hút khách hàng tiềm năng thông qua việc

quảng cáo,dịch vụ của công ty, đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm cả

về chất và lượng, thời gian giao hàng… và có những chính sách

chiết khấu với khách hàng mua số lượng lớn.

- Chú trọng công tác nghiên cứu nguồn hàng và bạn hàng,

52trao đổi thông tin chặt chẽ để kịp thời có phương án tạo nguồn

hàng khi có cơ hội kinh doanh.

- Cơng ty sẽ từng bước thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung

Quốc. Định hướng chiếm lĩnh thị trường tiềm năng này bằng sự

khẳng định về uy tín và chất lượng.

- Trong những năm tới với quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra,

công ty tích cực nghiên cứu mở rộng thêm các ngành nghề kinh

doanh, sửa đổi quy chế, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phòng

ban trong cơng ty để phù hợp với tình hình mới. Cơng ty đưa ra các

phương án để nâng cao hiệu quả kinh doanh cụ thể như việc tăng

cường bộ phận nghiên cứu thị trường, thiết lập các mối quan hệ

mới à bạn hàng nước ngoài bằng việc lập các văn phòng và chi

nhánh tại thị trường đó. Lựa chọn phương án kinh doanh thích hợp,

quy định các điều kiện mua hàng chặt chẽ, cải tiến và nâng cao

chất lượng sản phẩm, tìm kiếm nhà cung ứng phù hợp về giá cả và

chất lượng để tối ưu hóa lợi nhuận để đạt được hiệu quả cao.

Với định hướng công ty đề ra, mục tiêu trước mắt của công ty

PhuHung là phấn đấu mức độ tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm dệt

may vào thị trường Trung Quốc tăng cao trên tổng kim ngạch xuất

khẩu. Trong dài hạn, mục tiêu của công ty là đứng vào top đầu cả

nước về sản phẩm dệt may xk sang thị trường Trung Quốc.

4.2 Giải pháp phát triển xk bền vững mặt hàng dệt may

sang thị trường Trung Quốc của công ty PhuHung.

4.2.1 Giải pháp tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng dệt

may cao và ổn định.

Đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguyên phụ liệu.

Căn cứ để đưa ra giải pháp: Nguyên liệu đầu vào quyết định

một phần quan trọng đối với chất lượng sản phẩm, đồng thời giá

thành nguyên liệu đầu vào được tối đa hóa sẽ tối ưu được lợi

nhuận, chính vì thế việc chủ động tìm nguyên liệu phụ liệu đầu

vào trở thành cấp thiết hơn bao giờ hết.

53Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (64 trang)

×