1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

e. Khối thay đổi thời gian

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (596.22 KB, 53 trang )


5+ Nếu phím BACK được nhấn : giảm DEM_S đi 1 đơn vị,

sau đó kiểm tra phím OK

+ Nếu BACK khơng được nhấn : đi đến kiểm tra phím OK

+ Nếu phím OK được nhấn : gán DEM_S=0 sau đó thốt khỏi

chương trình thay đổi thời gian và đi đến khối kiểm tra thời

gian

+Nếu OK không được nhấn : đi đến kiểm tra DEM_S (khối

kiểm tra DEM_S )

- Khối kiểm tra DEM_S

Ứng với mỗi giá trị của DEM_S ta sẽ chọn thay đổi từng giá trị thời

gian tương ứng.

Sau khi thực hiện thay đổi, quay trở lại kiểm tra xem phím BACK

có được nhấn hay khơng( thốt khỏi kiểm tra DEM_S).6- Các khối thay đổi thời gian (giờ, phút, giây, thứ . . .)7- Sau khi chọn được giá trị thời gian cần thay đổi, ta sẽ kiểm tra phím

UP có được nhấn hay khơng:

+ Nếu UP được nhấn thì giá trị cần thay đổi tăng thêm 1 đơn

vị

+ Nếu UP khơng được nhấn thì chuyển qua kiểm tra phím

DOWN

+ Nếu DOWN được nhấn thì giảm giá trị cần thay đổi đi 1

đơn vị

+ Nếu DOWN khơng được nhấn thì quay lại khối kiểm phím

BACK8f. Khối kiểm tra thời gian9Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (53 trang)

×