1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

ISO 9001:2015, Hệ thống quản trị chất lượng – Các yêu cầu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.54 MB, 33 trang )


MƠ HÌNH TIẾP CẬN THEO Q TRÌNH

CỦA ISO 9001:2015Tiêu chuẩn này quy định các yêu

cầu đối với hệ thống quản lý chất

lượng:

• cần chứng tỏ khả năng cung cấp

một cách ổn định các sản phẩm

và dịch vụ.

• nâng cao sự thoả mãn của khách

hàng thơng qua việc áp dụng có

hiệu lực hệ thống

2.1.Phạ

m vi2.2.Tiêu

chuẩn

viện dẫn2.3.Các

thuật ngữ

và định

nghĩa2.4.Bối cảnh của tổ chức

– Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của nó

– Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên

quan tâm

– Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất

lượng

– Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

của hệ thống2.5.Sự lãnh đạo

– Sự lãnh đạo và cam kết

– Chính sách

• Lãnh đạo cấp cao nhất phải thiết lập, thực hiện và

duy trì chính sách chất lượng

• Chính sách chất lượng phải: ln sẵn có và được

duy trì

– Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức2.6.Hoạch định– Tổ chức phải lập kế hoạch các hành động giải quyết các

rủi ro và cơ hội

– Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt mục tiêu

• Mục tiêu: nhất quán với chính sách chất lượng; đo được;có

tính đến các u cầu được áp dụng: được truyền đạt,…

• Khi hoạch định, tổ chức cần xác định những gì sẽ làm:

những nguồn lực gì? ai có trách nhiệm? khi nào nó sẽ

được hồn thành? làm thế nào kết quả sẽ được đánh giá?

– Tổ chức xác định sự cần thiết phải thay đổi hệ thống quản

lý chất lượng, các thay đổi phải được tiến hành theo cách

được hoạch định2.7.Hỗ trợNguồn lực

Nhận thứcNăng lựcTrao đổi thông tinThông tin dạng văn

bản2.8.Vận hành

• Hoạch định và kiểm sốt

vận hành

• Các u cầu cho sản phẩm

và dịch vụ

• Thiết kế và phát triển sản

phẩm và dịch vụ

• Kiểm sốt các q trình

cung cấp, sản phẩm và

dịch vụ bên ngồi

• Thơng qua sản phẩm và

dịch vụ

• Kiểm sốt đầu ra khơng

phù hợp2.9.Đánh giá hoạt động– Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

– Đánh giá nội bộ:

+ Có phù hợp với: các yêu cầu của bản thân tổ chức về hệ thống

quản lý chất lượng của mình và các yêu cầu của tiêu chuẩn này khơng

+ Có được thực hiện và duy trì có hiệu lực.

– Xem xét của lãnh đạo

 2.10.Cải tiến

-Tổ chức phải xác định và lựa chọn các cơ

hội cải tiến và thực hiện

-Khi một sự không phù hợp xảy ra tổ chức

cần có đánh giá nhu cầu cho hành động,

thực hiện bất kì hành động cần thiết, xem

xét hiệu lực của các hành động, cập nhật

rủi ro và cơ hội, thực hiện thay đổi nếu cần

thiết

- Tổ chức phải lưu giữ các bằng chứng

bằng thông tin dạng văn bản

-Tổ chức phải thường xuyên nâng cao tính

thích hợp, thỏa đáng và hiệu lực của hệ

thống quản lý chất lượng.3.Áp dụng hệ thống quản lý chất

lượng 9001:2015 tại cơng cổ phần

khí cụ điện I3.1.Giới thiệu về doanh nghiệp

Nhà

máy

sản

xuất

Đồ

điệnCơng

ty CP

Khí cụ

điện 1Tiêu

chuẩn

ISO 9001

: 2000..0

1

20ISO

9001:2015Nhàmáy

.

Chế tạo

Khí cụ

điện 1Tiêu

chuẩn

ISO

9002 :

1994.

.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (33 trang)

×