1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

Giải pháp với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.12 KB, 16 trang )


Lớp H20Nguyễn Thị Thu Hơngthành lập tổ chức hoạt động, giảm chi phí sản xuất của donah nghiệp. Tạo ra môI

trờng cạnh tranh bình đẳng của các thành phần kinh tế.

2.2. Thu hút vốn đầu t nớc ngoàI đI đôI với việc sử dụng có hiệu quả từng

đồng vốn đầu t.

Cần tạo ra môI trờng đầu t thông thoáng để thu hút các nhà đầu t nớc ngoàI

nh xây dựng một hệ thống pháp luật và chính sách thống nhất đồng bộ, giảm bớt

các thủ tục hành chính rờm rà. Mặt khác, trao cho các doanh nghiệp quyền quyết

định tàI sản của mình. Các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhà nớc phảI

hạch toán kinh tế đầy đủ, chịu trách nhiệm về tình hình sản xuất kinh doanh của

mình, không nên phụ thuộc quá nhiều vào nhà nớc. Trên thực tế nhiều doanh

nghiệp nhà nớc hoạt động không có hiệu quả nhng lại đợc nhà nớc nâng đỡ để tồn

tại. Các doanh nghiệp nhà nớc đợc u đãI rất nhiều trong việc đI vay vốn của ngân

hàng sau một thời gian sản xuất kinh doanh không có lãI số vốn trên bằng nhiều

cách, nhiều thủ thuật lại chuyển giao cho nhà nớc chịu trách nhiệm. Khi lập các dự

án đầu t nếu thấy thật khả thi thì mới thực hiện tránh tình trạng bỏ dở giữa chừng

gây thất thoát một lọng lớn tàI sản của nhà nớc. Trong bối cảnh hiện nay chúng ta

chỉ nên đầu t vào một số ngành trọng điểm đó là những ngành có hàm lợng khoa

học công nghệ cao v.v

2.3. Nâng cao trình độ quản ly, kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin cho xoá

bỏ tình trạng lãng phí tham nhũng trong đời sống kinh tế.

Do nớc ta mới chuyển sang cơ chế thị trờng nên hiểu biết về kinh tế thị trờng còn nhiều hạn chế. Bỏi vậy trình độ quản ly của đội ngũ cán bộ còn thấp.

trong quá trình hội nhập đòi hỏi cần phảI có một đội ngũ cán bộ có trình độ cao.

Do vậy cần phảI đa đội ngũ cán bộ của Việt Nam ra nớc ngoàI học hỏi kinh

nghiệm, thờng xuyên mở các lớp tập huấn về công tác quản ly

Trong thời gian qua xẩy ra rất nhiều vụ việc về gian lận thơng mại, chi tiêụ

biếu sén tuỳ tiện bằng tiền công Chứng tỏ kỷ luật tài chính của chúng ta vẫn

còn nhiều kẽ hở. Mặt khác, có nhiều doanh nghiệp nhà nớc vẫn còn trông chờ ỷ

nại quá nhiều vào nhà nớc. Vẫn còn tình trạng đi đêm móc ngoặc gtây nhiều hậu

quả tiêụ cực trong đời sống kinh tế xã hội chính vì vậy, trong thời gian tơúi

chúng ta cần phải thắt chặt kỷ luật thu chi tàI chính côngkhai, không để một

đồng vốn nào của nhà nớc chi sai nguyên tắc, không đúng mục đích. Tăng cờng

công tác thanh tra, kiểm tra thu chi tàI chính, thựch hành tiết kiệm thu chi đúng

nguyên tắc, chống tham ô, tham nhũng. Có cơ chế cho đấu thầu tự do công khai,Tiểu luân triết học11Lớp H20Nguyễn Thị Thu Hơngnghiêm ngặt Sẽ tránh đợc tình trạng đi đêm, móc ngoặc, tiết kiệm hàng tỷ đồng

cho nhà nớc.Tiểu luân triết học12Lớp H20Nguyễn Thị Thu HơngKết luận

Quan điểm toàn diện cho ta thấy khi xem xét một sự vật hiện tợng phải đặt

nó trong mối liên hệ với các sự vật hiện tợng khác. Phải phân biệt đợc từng mặt

mối liên hệ của sự vật, vận dụng quan điểm này vào nền kinh tế nớc ta, chúng ta

thấy kinh tế nớc ta không thể tự phát triển đợc mà phải hợp tác giao lụ, làm ăn

với các nớc khác thì nền kinh tế nớc ta mới theo kịp nền kinh tế thế giới. Bởi vậy

chúng ta cần phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với kinh tế hội

nhập kinh tế quốc tế, đó chính là mục tiêụ đợc đảng và nhà nớc ta theo đụổi nó

gúp cho kinh tế nớc ta nhanh chóng phát triển và đi nhanh đến tiến trình công

nghiệp hoá hiện đại hoá tuy trong quá trình thực hiện chúng ta có gập phải một

số khó khăn thử thách bớc đầu nh trình độ quản ly, cơ chế kinh tế, vốn, khoa học

kỹ thuật, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.. Chính những điều đó sẽ

giúp nền kinh tế nớc ta có rất nhiều thuận lợi.: Sự đầu t của nớc ngoài, chủ trơng

đúng đắn của đảng,. Chính những điều đó sẽ gíp nền kinh tế nớc ta nhanh

chóng đi lên để hội nhập với nền kinh tế thế giới.Tiểu luân triết học13Lớp H20Nguyễn Thị Thu HơngDanh mục tài liệu tham khảo

1.

2.

3.

4.

5.

6.Tạp chí Cộng sản, số 22, năm 2001

Tạp chí Cộng sản, số 15, năm 2003

Tạp chí Cộng sản, số 26, năm 2003

Tạp chí Cộng sản, số 28, năm 2003

Tạp chí Cộng sản, số 29, năm 2003

Tạp chí Cộng sản, số 7, năm 2004Tiểu luân triết học14Lớp H20Nguyễn Thị Thu HơngMục lục

Trang

Lời nói đầu...........................................................................................................1

Chơng I : Quan điểm toàn diện với việc............................................................1

xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và............................................................1

hội nhập kinh tế quốc tế......................................................................................1

1. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác- xít...............................................................2

1.1. Nguyên ly về mối liên hệ phổ biến............................................................................2

1.1.1. Khái niệm về Mối liên hệ phổ biến .............................................................2

1.1.2. Các tính chất của mối liên hệ..............................................................................2

1.2. Quan điểm toàn diện................................................................................................2

2. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế..............................3

2.1. Các khái niệm..............................................................................................................3

2.1.1. Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ ?...........................................................3

2.1.2. Thế nào là hội nhập kinh tế quốc tế.................................................................4

2.2. Tính tất yếu phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, và hội nhập kinh tế

quốc tế.....................................................................................................................4

2.2.1. Tính tất yếu phải hội nhập kinh tế quốc tế......................................................4

2.2.2. Tính tất yếu phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.................................5

2.3. Mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hôi nhập kinh tế quốc

tế..............................................................................................................................5Chơng II: Thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự

chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam tiếp cận từ quan điểm toàn diện

...............................................................................................................................6

1. Thực trạng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế ở Việt

Nam những năm qua.......................................................................................................7

1.1. Những thành tựu đã đạt đợc.......................................................................................7

1.2. Những mặt cha đợc....................................................................................................8

1.2.1.Nền kinh tế của Việt Nam còn lạc hậu so với nền kinh tế của thế giới và khu

vực......................................................................................................................8

1.2.2. Công nợ lớn và sử dụng vốn kém hiệu quả..........................................................9

1.2.3. Sự yếu kém trong việc tiếp nhận các nguồn vốn và công nghệ......................9

1.2.4. Nguy cơ mất độc lập tự chủ và chủ quyền quốc gia..........................................9

1.2.5. Nguyên nhân.........................................................................................................9Tiểu luân triết học15Lớp H20Nguyễn Thị Thu Hơng2. Giải pháp với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở

Việt Nam.....................................................................................................................10

2.1. Nâng cao hiệu quả đầu t và năng lực cạnh tranh....................................................10

2.2. Thu hút vốn đầu t nớc ngoàI đI đôI với việc sử dụng có hiệu quả từng đồng vốn

đầu t......................................................................................................................11

2.3. Nâng cao trình độ quản ly, kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin cho xoá bỏ tình

trạng lãng phí tham nhũng trong đời sống kinh tế...............................................11Kết luận..............................................................................................................13

Danh mục tài liệu tham khảo...........................................................................14Tiểu luân triết học16Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×