1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

B. Giải quyết vấn đề.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (481.52 KB, 14 trang )


Vấn đề ra quyết định trong quản trị

Đặc điểmQuản trị họcTầm ảnh hưởng, sự tác động:

khá rộng, mang tính chính trị, là

phương hướng, sự chỉ đạo cấp

cao, là những quyết định theo

tính chất chiến lược, chiến

thuận.Tầm ảnh hưởng chỉ trong

nội bộ công ty hoặc một số bộ

phận trong công ty, không rộng

như tổ chức chính phủ. Là

những quyết định mang tính

chiến thuật là chủ yếu.Thời gian thực hiện: lâu dài,

Thời gian thực hiện: thời

cần sự chắc chắn cao.

gian ngắn hơn, quyết định

mang tính nhanh chóng, kịp

thời, chớp lấy cơ hội.

Bản chất là những quyết định

Bản chất là những quyết

mang tính thường xuyên, thủ định thường xuyên hoặc bất

tục, và có một cầu trúc, không thường, mục đích chủ yếu cuối

quá bất thường, không mang cùng là có lợi cho tổ chức.

mục đích làm lợi cho tổ chức

mà chủ yếu là ổn định xã hội,

xây dựng, phát triển đất nước.

Thể hiện chức năng bảo đảm

Thể hiện chức năng bảo

cao: khi ra quyết định, tổ chức đảm không cao, vẫn có sự mạo

này phải đảm bảo những điều hiểm, đánh đổi.

kiện cần thiết để đối tượng vận

hành theo những định hướng đã

vạch ra, đảm bảo tính khả thi

của quyết định.

Môi

trườngMang tình cưỡng chế cao.

Thường là môi trường chắc

chắn: các nhà lãnh đạo, quản trị

luôn tìm hiểu và đợi một môi

trường chắc chắn mới bắt tay

vào việc ra quyết định. Có thể

được thử nghiệm trên thực tế

với quy mô nhỏ trước khi đưa ra

quyết định.

Ví dụ: trước khi ban hành

luật, có thể ra những nghị quyết,

thông tư hướng dẫn để điều

chỉnh, ... trước khi áp dụng mộtGV: Đỗ Văn Khiêm11Tính cưỡng chế không cao.

Thường là môi trường

không chắc chắn, hoặc mơ hồ,

các nhà quản trị vẫn chưa có

thể lường hết hậu quả hay biết

rõ các phương án, mà vẫn có

sự mạo hiểm, suy đoán, có

chấp nhận đánh đổi. Không có

sự thử nghiệm trên thức tế

trước khi đưa ra quyết định.

Các quyết định đôi khi cần sự

khẩn trương, nhanh chóng nên

phải chấp nhận rủi ro và cần

Nhóm NHHVấn đề ra quyết định trong quản trịQuản trị họcloại thuốc nào đó ở người thì vào kinh nghiệm và sự quyết

được thức nghiệm trên cơ thể đoán cao của nhà quản trị.

chuột bạch, sau đó mới có quyết

định đưa vào sử dụng.Cách thức

Là mô hình ra quyết định

ra quyết mang tính tập thể: có sự tham

định

vấn, mang tính tập thể,...

Với phong cách ra quyết định

có sự trao đổi với tập thể, lắng

nghe ý kiến, bàn bạc, trao đổi

thông tin,...

Quyết định theo tính chất đa

số, cố vấn, nhóm tham gia, dân

chủ,...Chủ yếu là mô hình cá

nhân, có sự tham vấn, tập thể

nhưng ít hơn.

Phong cách ra quyết định

mang tính độc đoán nhiều hơn,

hỏi ý kiến tập thể chỉ mang

tính chất đóng góp ý kiến,

tham khảo, trao đổi thông tin

còn quyết định cuối vẫn ở nhà

quản trị.Để làm rõ vấn đề này, nhóm xin trình bày và đào sâu vào sự khác biệt ở tính

chất, thời gian và cách thức ra quyết định:

Về thời gian ra quyết định: các tổ chức chính phủ (nhà nước) thường phải ra những

quyết định mang tính chiến lược, có phạm vi điều chỉnh rộng, cần sự chắc chắn và

có tình cầu toàn cao, các quyết định ấy phải được xem xét, thực nghiệm trên thực

tế, hay phải được khảo sát trước khi đưa ra và áp dụng, vận hành rộng rãi trên mô

hình lớn. Chính điều đó nên thời gian ra quyết định của các tổ chức này kéo dài

hơn. Ngược lại, đối với các công ty thì những quyết định có phạm vi điều chỉnh,

tác động hẹp hơn, chỉ là toàn bộ công ty đó hay chỉ là một số bộ phận trong công ty

đó. Mặt khác các quyết định của nó đôi khi mang tính cơ hội, cần sự kịp thời,

nhanh chóng; chính vậy các quyết định đó có mang tính rủi ro và không chắc chắn

như quyết định của tổ chức nhà nước.

Cách thức ra quyết định: để ra quyết định, các tổ chức chính phủ phải tổ chức

những cuộc họp, hay phải triệu tập rất nhiều đại biểu để xin ý kiến, cùng nhau biểu

quyết đưa ra quyết định cuối cùng, luôn có sự tham vấn và thống nhất của tập thể,

có tính chất dân chủ, công khai,... Ngược lại, với các công ty lớn, tùy thuộc vào

tính chất của các quyết định mà nhà quản trị có các cách đưa ra quyết định khác

nhau. Có thể là mang tính chất tập thể hoặc cá nhân. Khi các vấn đề mang tính

GV: Đỗ Văn Khiêm12Nhóm NHHVấn đề ra quyết định trong quản trịQuản trị họcphức tạp, ít thông tin, ít phương án thì thường được đưa ra bàn bạc, thảo luận tập

thể để lấy ý kiến, phương án và giải quyết, phong cách chủ yếu được sử dụng là

nhóm tham gia, cố vấn và phát biểu cuối cùng,... Các vấn đề mang tính đơn giản

hay cần sự nhanh chóng kịp thời, quyết đoán thì nhà quản trị sẽ tự mình đưa ra

quyết định. Các vấn đề được giải quyết theo phong cách độc đoán và chủ nghĩa cá

nhân cao. Nhưng nó cũng có rủi ro, thử thách và đánh đổi cao,...GV: Đỗ Văn Khiêm13Nhóm NHHVấn đề ra quyết định trong quản trịQuản trị họcTÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình quản trị học – những vấn đề cơ bản (Nguyễn Tấn Phước)

tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn

THE TRUTH ABOUT MAKING SMART DECISIONS - Sự thật về ra quyết

định thông minh của Robert E. Gunther

4. Giáo trình quản trị học – Phan Thị Minh Châu

5. www.eqvn.net

6. www.kynangsong.net

7. www.tailieu.vn

8. http://www.human-pro.com/lanh-dao/nghe-thuat-ra-quyet-dinh.html

9. www.simonhoadalat.com

10. Bí quyết để thành công

11. Nhà quản trị tài ba

1.

2.

3.GV: Đỗ Văn Khiêm14Nhóm NHHXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (14 trang)

×