1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >

Các giải pháp để tránh nguy cơ xói lở và ô nhiễm cho 2 con sông Sài Gòn - Đồng Nai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.33 KB, 11 trang )


Tiểu luận Triết

Nguy cơ sói lở và nạn ô

nhiễm...

Mặc dù thế, điều cần làm trước tiên và cấp thiết nhất hiện nay là hạn chế

tới mức tối đa việc khai thác cát và lượng nước thải ra sông. Có làm tốt hai việc

này thì những biện pháp trên mới có thể thực hiện được nhằm cứu vãn một

phần nào đó cho 2 con sông, để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra về người

và của.7Tiểu luận Triết

nhiễm...Nguy cơ sói lở và nạn ôKẾT LUẬN

Trên đây là một số khái quát về sự sụt lở và ô nhiễm nguồn nước ở 2 con

sông Sài Gòn - Đồng Nai ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên đây mới chỉ là 2 trong

số rất nhiều con sông cũng đã và đang bị sụt lở và ô nhiễm nghiêm trọng. Nhà

nước ta cũng đã và đang đối mặt với nhiều hậu quả do hiện tượng sụt lở và ô

nhiễm dòng nước của những con sông để lại mà không có cách nào cứu chữa.

Chính vì thế nhà nước ta cần có những biện pháp cụ thể và kiên quyết với

những vấn đề đang xảy ra nhằm khắc phục kịp thời khi còn chưa quá muộn

tránh những hậu quả đáng tiếc không nên có. Thêm vào đó, mỗi người nói

chung và những người dân ở gần khu vực những con sông đang có nguy cơ sụt

lở và ô nhiễm nói riêng cần phải có ý thức và trách nhiệm nhằm tránh tình trạng

đáng tiếc xảy ra cho mình và cho toàn xã hội.8Tiểu luận Triết

nhiễm...Nguy cơ sói lở và nạn ôTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Triết học Mác - Lênin - NXB Chính trị quốc gia năm 1999.

2. Giáo trình Triết học Mác - Lênin - NXB Chính trị quốc gia năm 2001.

3. Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Trường Đại học Quản lý và kinh

doanh Hà Nội.

4. Thời báo kinh tế Sài Gòn - số 3 ra ngày 9/1/2003.9Tiểu luận Triết

nhiễm...Nguy cơ sói lở và nạn ôMỤC LỤC

PHẦ MỞĐ U....................................................................................................1

NNỘ DUNG CHÍNH............................................................................................2

I

I. Lý luận chung về cặp phạm trù khả năng - hiện thực..................................2

1. Khái niệm...................................................................................................2

2. Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực..............................2

3. Vai trò của các điều kiện khách quan, chủ quan của sự chuyển biến khả

năng - hiện thực.............................................................................................3

II. Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về nguy cơ xói lở

và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai..........................................4

1. Hiện trạng của 2 con sông.........................................................................4

2. Những thách thức mà 2 con sông đang phải đối mặt...............................5

3. Các giải pháp để tránh nguy cơ xói lở và ô nhiễm cho 2 con sông Sài

Gòn - Đồng Nai...............................................................................................6

KẾ LUẬ ..........................................................................................................8

T

N

TÀ LIỆ THAM KHẢ ...................................................................................9

I

U

O

LỜ CAM Đ

I

OAN CỦ SINH VIÊN.................................................................11

A10Tiểu luận Triết

nhiễm...Nguy cơ sói lở và nạn ôLỜI CAM ĐOAN CỦA SINH VIÊN

- Bài tiểu luận này là do chính bản thân em tự tìm tài liệu, suy nghĩ và viết

ra, không sao chép và không nhờ viết hộ.

- Ở bài này chỉ có một phần nhỏ là phần sáng tạo và ý kiến riêng của cá

nhân em là ở các giải pháp để tránh nguy cơ thiệt hại cho 2 con sông. Em hy

vọng rằng đó cũng chính là ý kiến chung của tất cả mọi nưgời và cũng là

mong ước và quyết tâm của toàn xã hội.11Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

×