1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Toán học >

§9. Ký hiệu Christoffel và Tenxơ Mêtric.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (897.56 KB, 90 trang )


∇ b gca = 0 ⇒ ∂ b gca − Γ d gda − Γ d gdc = 0

bc

ba

(6)

d

d

∇ c gab = 0 ⇒ ∂ c gab − Γ cagdb − Γ cbgda = 0(7)

Ta lấy (5)-(6)-(7) và chú ý tới tính đối xứng củaĠ

d

2 Γbcgda + ∂ a gbc − ∂ b gca − ∂ c gab = 0

1

Γ d bcgda = (∂ b gca + ∂ c gab − ∂ a gbc )

2Nhân cả hai vế vớiĠΓd =

bc1 da

g (∂ b gca + ∂ c gab − ∂ a gbc )

2Γa =

bc1 ad

g (∂ b gcd + ∂ c gdb − ∂ d gbc )

2(8)(9)

a

Vậy nếuĠ thìĠ có dạng như (9). Ta có thể nói ngược lại : Nếu như Γ bc có

dạng như (9) thì sau khi tính tốn trực tiếp ta thấyĠ

3. Nếu ta đặt .Ġ⇒ [bc, d] =1

(∂ b gcd + ∂ c gdb − ∂ d gbc )

2(10)

thì (10) gọi là ký hiệu Christoffel loại 1

Ta dễ dàng chứng minh tiếp:∇ cδ ab = 0 ; ∇ c gab = 0

[ab,c] + [cb, a] = ∂ b gac

§10 . ĐƯỜNG TRẮC ĐỊA

1. Trong mục này ta tìm phương trình cho đường trắc địa xuất phát từ

ngun lý tác dụng tối thiểu. Trong cơ học, cơ hệ sẽ chuyển động từ P đến Q

sao cho biến phân của hàm tác dụng bằng 0.

Còn trong hình học: đường cong nối hai điểm P và Q sẽ ngắn nhất khi biến

phân của hàm tác dụng bằng 0.

Ta chọn hàm L có đặc trưng độ dài. Như đã biết:ds2 = gabdxadxb(1)2dxa dxb

⎛ ds ⎞

& &

L = ⎜ ⎟ = gab

= gab x a x b

du du

⎝ du ⎠(2)Hàm tác dụng:

Ġ

(3)

Bằng phương pháp biến phân ta nhận được phương trình Lagrange_Euler:

19d ⎛ ∂L ⎞

d ⎛ ∂L ⎞ ∂L

∂L

− ⎜ c⎟=0

=0

⎟−

du ⎝ ∂xc ⎠ ∂xc

&

&

∂x c du ⎝ ∂x ⎠

∂L ∂gab a b

& &

x x

=

∂x c ∂x c

∂L& &

&

= c gab x a x b = 2gàc a

x

c

&

&

∂x

∂x

dgac dxa dxb

&

d ⎛ ∂L ⎞

dx a

+2 b

⎟ = 2gacdu ⎝ ∂x c ⎠

du

&

dx du du((4))Thay kết quả vừa tìm được vào (4) và sau một vài biến đổi ta nhận đượcd 2 xd

d

& &

+ Γab x a x b = 0

2

dud 2 xa

+ Γ a xb xc = 0

bc & &

2

duhay(5)Phương trình (5) trùng với phương trình (8) - §8.

Thơng số u trong trường hợp này gọi là thơng số Affine, thường ký hiệu

bằng chữ s hoặc (

Nếu ta đặt

ĉ

với Ġ: gọi là hàm Lagrange

Thì phương trình Lagrange- Euler vẫn có dạng:d ⎛ ∂L ⎞ ∂L

=0⎟−

du ⎝ ∂xc ⎠ ∂xc

&

a2. Vectơ X và Ybtrực giao nhau khir r

X .Y = gab X aY b = 0(6)Nếu:Ġ thì vectơĠ gọi là vectơ null

Vectơ null có độ dài bằng khơng nhưng các thành phần của nó khác khơng,

trong khi vectơ zero có độ dài bằng khơng với tất cả các thành phần bằng

khơng.dxa

dxa dxb

2L = gab

= 0 khi vectơ

là vectơ null.

du du

du(7)

Do vectơ null nằm dọc theo nón ánh sáng nên hàmĠ = 0 dành cho tia sáng

(hạt photon)

KhiĠ có độ dài bằng đơn vị

Đối với vật m chuyển động với vận tốc < c ta cũng áp dụng phương trình

Lagrange-Euler (phương trình đường trắc địa) nhưng:2L = gabdxa dxb

=1

du du(8)Chú ý: Nếu ta chọn dấu của mêtricĠ

Thì (8) lấy dấu +

Nếu ta dấu của mêtric

Ġ

Thì (8) lấy dấu -20§ 11. TENXƠ RIEMANN

Ta chú ý rằng nói chung đạo hàm hiêp biến khơng giao hốn. Ta có :

Đạo hàm riêng:

Ġ

a

Đạo hàm hiệp biến:Ġ. Xét đạo hàm hiệp biến vectơ phản biến X

a

∇ c X a = ∂ c X a + Γbc X bĐây là tenxơĠ

(1)

Tác dụng tiếpĠ lên (1) và chú ý (1) là tenxơĠ() (

) (

Tương tự ta tính:

∇ ∇ X = ∂ (∂ X + Γ X ) + Γ (∂ X + Γ X ) − Γ (∂ X

Lấy (3) -(2) và chú ýĠ

∇ ∇ X − ∇ ∇ X = R X + (Γ − Γ )∇ X)

X ) (3)a

a

∇ d∇c X a = ∂ d ∂ c X a + ΓbcX c + Γed ∂ c X e + Γe X b − Γe ∂ eX a + Γ a X b (2)

bc

cd

beccddaacda

bdadcaba

bcda

ecbdee

cde

bde

dcebe

dcea+ Γa

bebaTrong đó:Ġ

(4)

Nếu khơng gian của ta khơng xoắn, nghĩa là :Ġ thìĠ gọi là tenxơ Riemann Christoffel. Gọi tắt là tenxơ Riemann.

a

∇ c∇ d X a − ∇ d ∇ c X a = Rbcd X b(5)

Nếu sử dụng ký hiệu ĺ∇∇ X a =Thì:[cd]1 a b

Rbcd X

2(6)

§ 12. HỆ TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA

Tại điểm P bất kỳ ta ln chọn được hệ tọa độ mà trong đóΓ a (P) = 0

bcHệ tọa độ này có tên hệ tọa độ trắc. Đối với các nhà vật lý thì đó là hệ quy

chiếu qn tính.

NếuĠ tại mọi điểm trong tồn khơng gian thì khơng gian gọi là phẳng

Ta có định lý : điều kiện cần và đủ để khơng gian là phẳng là tenxơ

Riemann=0

§ 13 . TENXƠ RICCI

Ta viết lại định nghĩa tenxơ Riemann

a

a

e a

e a

Rbcd = ∂ cΓbd − ∂ d Γ a + ΓbdΓec − ΓbcΓed

bc(1)Với Ġ

(2)

Nhìn vào định nghĩa ta nhận ra ngay tenxơ dộ cong Riemann phản đối xứng

với hai chỉ số cuối:21a

a

Rbcd = − Rbdc(3)

e

e

⇒ geaRbcd = − geaRbdc⇒ Rabcd = − Rabdc(4)

Trong phần bài tập ta chứng minh được :Rabcd = − Rbacd

Rabcd = RcdabTa cũng chứng minh được:a

a

a

Rbcd + Rdbc + Rcdb = 0Hạ chỉ số ta có đồng nhất thức Ricci:Rabcd + Radbc + Racdb = 0(8)

Bằng cách chọn hệ tọa độ trắc địa cho biểu thức (1) sau đó đạo hàm hiệp

biến rồi hốn vị vòng quanh các chỉ số ta nhận được đồng nhất thức Bianchi:∇ a Rdebc + ∇ b Rdeca + ∇ c Rdeab = 0Ta có:

a

Rbcd ⇒ cho a = c

a

Rbad = Rbd = gac Rabcd

a

a

a

Rbd = ∂ aΓbd + ∂ d Γ a + Γ eaΓ e - Γ edΓ e gọi là tenxơ Ricci (9)

ba

bd

baTừ Ġ suy ra tenxơ Ricci đối xứng

Ġ : độ cong vơ hướng, hay vơ hướng Ricci

Tenxơ Einstein được định nghĩa như sau:Gab = Rab −

(10)1

gabR

2§ 14. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘ LỆCH TRẮC ĐỊA

Xét họ đường trắc địa theo thơng số ( và được đánh số nx a = x a (λ , n)Vectơ tiếp tuyếnĠ

Vectơ nối hai đường trắc địa ngay cạnh nhau

∂x a

a∂n=nDoĠ là đường trắc địa vàĠ là vectơ

tiếp tuyến của nó nên đạo hàm tuyệt đối củaua sẽ bằng không: ∇U ua = 0

Tác dụng tiếpĠ lên (1)∇ N ∇ U ua = 0

Cơng trừ hai vế vớiĠ

22(n + ∆n)

Q(λ , n + ∆n)r

u

r

nnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×