1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Vật liệu nội dung và phương pháp nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.31 MB, 94 trang )


Thí nghi m ñư c ti n hành v i ch t kích thích ra r α – NAA có kh

năng kích thích m nh s ra r b t ñ nhcành giâm. Thang n ng ñ s d nglà 50ppm, 100ppm, 150ppm, 200ppm và so sánh v i ñ i ch ng s d ng nư c

lã ñ x lý cành giâm.Thí nghi m g m 5 công th c:

CT1: Nư c lã (ð/C)

CT2: NAA 50 ppm

CT3: NAA 100 ppm

CT4: NAA 150 ppm

CT5: NAA 200 ppm

- X lý cành giâm: α – NAA ñư c pha v i các thang n ng ñ khác

nhau sau ñó nhúng nhanh (3 – 5giây) cành giâm vào trong dung d ch α –

NAA sau ñó c m vào giá th giâm.

- Giá th giâm cành ñư c s d ng cho t t c các công th c là v tr u

hun ñã ñư c kh trùng b ng thu c di t n m Viben C 0,5%.

Thí nghi m 2: nh hư ng c a giá th giâm cành ñ n kh năng ra r

c a cành giâm

Giá th trong thí nghi m g m ñ t phù xa, cát s ch, tr u hun. Các giá th

ñ u ñư c phơi khô, nh , tơi x p, s ch không b nhi m khu n và ph i ñư c x

lý b ng Viben C 0,5%. Thí nghi m g m 5 công th c:

CT1: ð t phù sa (ð/C)

CT2: Cát s ch

CT3: Tr u hun

CT4: Cát : ð t phù sa ( 1:1)

Ct5: Cát : ð t phù sa : Tr u hun (1:1:1)

Thí nghi m 3:nh hư ng c a tu i cành giâm ñ n kh năng ra rc a cành giâm

Thí nghi m s d ng 4 lo i cành giâmcác ñ tu i khác nhau tươngTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………27ng v i s lá trên cành t 4 lá th t ñ n 8 lá th t. Cành giâm sau khi thu ñư c

x lý nhanh b ng α – NAA n ng ñ 100 ppm. Giá th giâm cành ñư c s

d ng cho t t c các công th c là v tr u hun ñã ñư c x lý b ng Viben C

0,5%. Thí nghi m g m 4 công th c:

CT1: Cành giâm có 2 lá th t

CT2: Cành giâm có 4 lá th t

CT3: Cành giâm có 6 lá th t

CT4: Cành giâm có 8 lá th t

Thí nghi m 4: nh hư ng c a cành giâm trên các cành khác nhau ñ n

kh năng ra r cành giâm

Trên m t cây m phân thành 3 lo i cành, thu các cành c p 1, c p 2, c p 3

sau ñó x lý nhanh b ng α – NAA 100ppm. Thí nghi m g m 3 công th c:

CT1: Cành c p 1

CT2: Cành c p 2

CT3: Cành c p 3

- Giá th giâm cành s d ng cho t t c các công th c là tr u hun ñã

ñư c x lý b ng Viben C 0,5%.

Thí nghi m 5: nh hư ng c a m c ñ che bóng ñ n kh năng ra r

c a cành giâm.

Thí nghi m g m 4 công th c:

CT1: Không che (ð/C)

CT2: Che 30%

CT3: Che 50%

CT4: Che 70%

- Cành giâm sau khi thu ñư c x lý nhanh(3 – 5giây) α – NAA 100ppm

- Giá th giâm cành là v tr u hun ñã ñư c x lý b ng VibenC 0,5%

nhưcác thí nghi m trư c. Các bi n pháp chăm sóc tư i nư c là ñ ng ñ uTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………28gi a các công th c.

- Che 30% tương ng v i 1 l p lư i ñen cách m t lu ng 1,5m.

- Che 50% tương ng v i 2 l p lư i ñen cách m t lu ng 1,5m.

- Che 70% tương ng v i 3 l p lư i ñen cách m t lu ng 1,5m.

Thí nghi m 6: nh hư ng c a th i v giâm cành ñ n kh năng ra r

c a cành giâm.

Thí nghi m g m 3 công th c:

CT1: Giâm vào 1/10/2012

CT2: Giâm vào 1/11/2012

CT3: Giâm vào 1/12/2012

- Cành giâm sau khi thu ñư c x lý nhanh b ng α –NAA 100ppm.

- Giá th giâm cành s d ng cho t t c các công th c là tr u hun ñã

ñư c x lý b ng Viben C 0,5%.

3.4.2. Các ch tiêu theo dõi và phương pháp xác ñ nh

Các ch tiêu ñư c theo dõi 5 ngày m t l n ng v i các th i ñi m 5

ngày, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày sau giâm. M i l n theo dõi l y

ng u nhiên 10 cây ñ theo dõi 1 l n v các t l ra r , t l s ng, s lư ng

r , chi u dài r . Sau khi theo dõi các cành giâm ñư c giâm l i ñ t n d ng

l y cây làm gi ng.

S cành ra r

- T l ra r (%) =x 100

T ng s cành ñem giâm

T ng s cành s ng- T l s ng (%) =x 100

T ng s cành ñem giâm- S lư ng r : Quan tr c 10 cành giâm l y ng u nhiên trong các l n

theo dõi sau 5, 10, 15, 20, 25 ngày ñem giâm. ð m s lư ng r có ñư c trên

cành giâm sau ñó tính trung bình cho 10 cành giâm.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………29- Chi u dài r (cm): Quan tr c 10 cành giâm l y ng u nhiên trong các

l n theo dõi sau 5, 10, 15, 20, 25 ngày ñem giâm. ð m s lư ng r có ñư c

trên cành giâm, nh nhàng ño chi u dài r tính t v trí r m c ra t i ñ u r

sau ñó tính trung bình cho 10 cành giâm.

- Sơ b tính hi u qu kinh t c a s n xu t cây gi ng (l i nhu n trên

1000 cây) theo công th c L i nhu n = T ng thu – T ng chi phí – R i ro

3.4.3. Phương pháp x lý s li u

S li u sau khi thu th p ñư c x lý th ng kê b ng ph n m m Excel và

IRRISTAT 5.0.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………304. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N

4.1. nh hư ng c a NAA ñ n kh năng ra r c a cành giâm

Thư c dư c lùn là cây thân th o, d m t nư c và d nhi m b nh trong

quá trình giâm cành do ñó vi c x lý ch t kích thích ra r cho cành giâm s

ñ m b o thành công cho vi c nhân gi ng b ng phương pháp giâm cành.

Ch t kích thích s d ng trong thí nghi m là α – NAA v n ñã ñư c s

d ng ñ kích thích s ra r c a nhi u lo i cây tr ng t trư c ñ n nay. Thang

n ng ñ s d ng là 50, 100, 150 và 200 ppm v i phương pháp x lý nhanh.

Trư c khi giâm cành cành giâm và giá th ñ u ñã ñư c kh trùng b ng Viben

C. Ch tiêu theo dõi trong thí nghi m g m: T l ra r , t l s ng, chi u dài r

và s lư ng r . K t qu nghiên c u ñư c th hi n trong các B ng 4.1; 4.2 và

các hình 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.

B ng 4.1. nh hư ng c a α – NAA ñ n ñ ng thái t l s ng và t l ra r

c a cành giâm

ðơn v tính: %

N ng ñ

α –NAA

(ppm)

Nư c lãSau 5 ngàySau 10 ngàySau 15 ngàySau 20 ngàySau 25 ngàygiâmgiâmgiâmgiâmgiâmT lT lT lT lT lT lT lT lT lT lra rs ngra rs ngra rs ngra rs ngra rs ng088,67 31,67 84,33 64,67 77,33 68,67 75,33 73,33 72,0050090,67 33,33 87,00 67,67 85,00 71,33 84,00 78,67 76,67100094,67 36,33 90,00 74,33 88,33 80,33 86,67 84,33 83,67150088,67 31,33 84,33 72,00 82,00 75,00 79,00 82,00 77,33200088,33 29,67 86,67 70,67 80,00 73,33 77,67 76,33 74,00(ð/C)K t qu B ng 4.1 cho th y: vi c x lý α – NAA cho cành giâm thư c

dư c có nh hư ng khá rõ ñ n t l s ng và t l ra r c a cành giâm.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………31- V t l s ng: X lý α – NAA ñã có nh hư ng ñ n t l s ng c a cành

giâmcác l n theo dõi. Ngaynhưng t l s ng5 ngày sau giâm m c dù r chưa xu t hi ncông th c s d ng α – NAA n ng ñ 50ppm và 100ppmcao hơn so v i công th c ñ i ch ng và các công th c khác. Có th do x lý α –

NAA kích thích t o callusv t c t nên h n ch s xâm nh p c a n m b nhvào cành qua callus. Sau khi xu t hi n r (t 10 ngày tr ñi) nh t là sau 15 ngày

thì t l s ng c a cành giâm có x lý α – NAA luôn luôn cao hơn ñ i ch ng.

S dĩ như v y vì khi xu t hi n thì r s bám ch t và dinh dư ng cung c p cho

thân lá trên m t ñ t làm gi m t l ch t.

Công th c x lý α – NAA t i ưu ñ t t l s ng cao nh t là 100ppm, sau

25 ngày giâm ñ t 83,67% cao hơn ñ i ch ng. X lý quá n ng ñ 100ppm t

l s ng c a cành giâm gi m d n (Hình 4.1).Hình 4.1: nh hư ng c a α – NAA ñ n t l s ng c a cành giâm

- T l ra r : X lý α –NAA ñã kích thích s hình thành r c a các cành

giâm thư c dư c lùnvi c làm tăng t l ra r so v i ñ i ch ng. Khi giâmkho ng 10 ngày r b t ñ u xu t hi n v i t l kho ng trên 30%. T 10 - 15

ngày sau tr ng t l ra r tăng r t nhanh ñ t ñư c 64 – 70%. ð c bi t các công

th c x lý ñ u có t l ra r cao hơn ñ i ch ng.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………32Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (94 trang)

×