1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Kết luận và đề nghị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.31 MB, 94 trang )


TÀI LI U THAM KH O

TÀI LI U TI NG VI T

1. Nguy n Xuân An, Hoàng Minh T n (2005), ð c ñi m sinh trư ng c a m t

s gi ng chè b ng giâm cành t i Tây Nguyên, T p chí Khoa h c và K

thu t Nông nghi p, Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i. T p 3,

sooa1/2005.

2. Lê Văn Bé và CS, Khoa Nông nghi p & Khoa h c ng d ng, trư ng ð i

h c C n Thơ.

3. Nguy n C nh Chính (2011), Nghiên c u kh năng nhân gi ng vô tính cây

chè ñ ng b ng phương pháp giâm cành, Lu n văn th c sĩ khoa h c Nông

Nghi p, ð i h c Nông Nghi p Hà N i. Tr12 – 20.

4. Ph m Văn Du (2005), Giáo trình k thu t tr ng hoa và cây c nh, Nhà

xu t b n Hà N i, tr 3-12.

5. Nguy n Th H ng (2011), ð c ñi m sinh trư ng phát tri n c a m t s

gi ng hoa thư c dư c nh p n i tr ng ch u và nh hư ng c a giá th

tr ng, phân bón lá ñ n gi ng TD1 t i Gia Lâm – Hà N i, Lu n văn th c

sĩ khoa h c Nông Nghi p, ð i h c Nông Nghi p Hà N i.

6. Nguy n Xuân Linh, Nguy n Th Kim Lý, Ph m Th Liên, ðoàn Duy Thanh

(2000), K thu t tr ng hoa, Nhàn xu t b n Hà N i.

7. Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n hoa cây c nh (Vi n Nghiên c u rau qu )

(2012), K t qu tuy n ch n gi ng hoa thư c dư c tr ng ch u.

8. Nguy n Xuân Linh, Nguy n Th Kim Lý (2005),ng d ng công nghtrong s n xu t hoa, Nhàn xu t b n Lao ñ ng, Tr 1- 30.

9. ðinh Th L c, ð ng Văn ðông (2004), Công Ngh tr ng hoa cho thu nh p

cao – Lily, Nhàn xu t b n Lao ð ng, Tr 3- 7.

10. Tr n Văn Mão (biên d ch), Jiang Qing Hai (2000), H i ñáp v k thu t

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………60nuôi tr ng hoa và cây c nh (t p I, II, III), Nhàn xu t b n Nông nghi p.

11. Vũ Quang Sáng và CS (2007), Giáo trình Sinh lý th c v t ng d ng, Nhà

xu t b n nông nghi p, 2007.

12. T p chí Nông nghi p và Phát tri n nông thôn kỳ 1, tháng 7 năm 2012.

13. Hoàng Minh T n, Nguy n Quang Th ch, Vũ Quang Sáng (2006), Giáo

trình Sinh lý th c v t, Nhà xu t b n nông nghi p, 2006.

14. Hoàng Minh T n, Nguy n Quang Th ch (2006), Bài gi ng Sinh lý th c

v t dành cho cao h c. Nhà xu t b n Nông nghi p Hà N i, 2006.

15. Ph m Chí Thành (1998), Giáo trình phương pháp thí nghi m ñ ng ru ng,

Trư ng ðHNNI, Nhà xu t b n Nông nghi p Hà N i.

16. Lê Xuân T o (2004), Nghiên c u gi i pháp k thu t và xây d ng quy trình

công ngh s n xu t hoa ch uvùng Hà N i, S Nông nghi p và Pháttri n Nông thôn Hà N i - Trung tâm KT Rau hoa qu .

17. Nguy n Th Phương Th o (1998), Nghiên c u xây d ng quy trình nhân

nhanh m t s gi ng hoa loa kèn nh p n i (Oriental Hybrid lily) b ng

phương pháp invitro, Lu n văn th c s khoa h c Nông Nghi p, ð i H c

Nông Nghi p I Hà Nôi. Tr.5 - 30.

18. Hoàng Ng c Thu n (2000), K thu t tr ng hoa và cây c nh, Bài gi ng

cho các l p cao h c chính quy.

19. Dương Thiên Tư c (1997), Ngh làm vư n, Nhà xu t b n Giáo d c, Hà N i.

20. Lê Kim Ph ng, Thư c dư c - m u ñơn và s c kh e phn .http://www.t4ghcm.org.vn/suc-khoe-cho-moi-nguoi/IGCDUX033651674/ (Truy c p ngày 22/03/2013).

21. ðào Thanh Vân, ð ng T Nga (2007), Giáo trình cây hoa, Nhà xu t b n

Nông nghi p, 2007.

22. Http://www.cuocsongviet.com.vn/index.asp?act=detail&mabv=3391

23. Musicrum.com/diendan/archive/index.php?t-15222.html

24. www.kyhoadithao.com

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………6125. Http://www.NongThonVietNam.com.

26. wikipedia.org/wiki/Ngôn_ng _c a_các_loài_hoa

TÀI LI U TI NG ANH

27. Hartmann and Kester (1988), Plant propagation principles and practices.

28. Sanjaya . L. (1992), Effect of plant growth regualator on rooting of bud

cutting of Chrysanthemum, Bulletin/Horticulture, Indonesia, pp. 77 – 82.

29. Nguyen Thi Kim Ly, Nguyen Xuan Linh (2004), Flower and ornamental

plants in Viet Nam, Newslettet / ICARD, Aricultural & rural development.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………62PH L C

Ph l c 1. M T SHÌNH NH THÍ NGHI Mnh 1,2: Ngu n cây lưu tr t i vi n nghiên c u rau qunh 3,4: Nhân cây m t cây ngu n lưu trTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………63nh 5,6: Ti n hành b trí thí nghi mnh 7,8: Hình nh các thí nghi mTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………64nh 9: Toàn c nh thí nghi mnh 10,11: Cây gi ng sau khi giâmTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………65Ph L c 2 PHƯƠNG PHÁP XLÝ TH NG KÊBALANCED ANOVA FOR VARIATE

5NGAY FILE DAIRE 3

1/ 4/13 20:25

------------------------------------------------------------------ :PAGE

1

ANH HUONG CUA NAA DEN DONG THAI RA RE CUA CANH GIAM

VARIATE V003 5NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2

0.000000

0.000000

0.00 1.000 3

2 CT$

4

0.000000

0.000000

0.00 1.000 3

* RESIDUAL

8

0.000000

0.000000

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14

0.000000

0.000000

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

10NGAY FILE DAIRE 3

1/ 4/13 20:25

------------------------------------------------------------------ :PAGE

2

ANH HUONG CUA NAA DEN DONG THAI RA RE CUA CANH GIAM

VARIATE V004 10NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .573333E-03 .286667E-03

1.41 0.299 3

2 CT$

4 .132733

.331833E-01 163.20 0.000 3

* RESIDUAL

8 .162665E-02 .203332E-03

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 .134933

.963809E-02

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

15NGAY FILE DAIRE 3

1/ 4/13 20:25

------------------------------------------------------------------ :PAGE

3

ANH HUONG CUA NAA DEN DONG THAI RA RE CUA CANH GIAM

VARIATE V005 15NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .233334E-02 .116667E-02

1.36 0.311 3

2 CT$

4 .801893

.200473

233.56 0.000 3

* RESIDUAL

8 .686666E-02 .858333E-03

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 .811093

.579352E-01

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

20NGAY FILE DAIRE 3

1/ 4/13 20:25

------------------------------------------------------------------ :PAGE

4

ANH HUONG CUA NAA DEN DONG THAI RA RE CUA CANH GIAM

VARIATE V006 20NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .152400E-01 .761999E-02

0.92 0.440 3

2 CT$

4 .916266E-01 .229067E-01

2.76 0.104 3

* RESIDUAL

8 .664934E-01 .831167E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 .173360

.123829E-01

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

25NGAY FILE DAIRE 3

1/ 4/13 20:25

------------------------------------------------------------------ :PAGE

5

ANH HUONG CUA NAA DEN DONG THAI RA RE CUA CANH GIAM

VARIATE V007 25NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .133334E-02 .666669E-03

0.05 0.951 3Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………662 CT$

4 .762667

.190667

14.48 0.001 3

* RESIDUAL

8 .105333

.131667E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 .869333

.620952E-01

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DAIRE 3

1/ 4/13 20:25

------------------------------------------------------------------ :PAGE

6

ANH HUONG CUA NAA DEN DONG THAI RA RE CUA CANH GIAM

MEANS FOR EFFECT LN

------------------------------------------------------------------------------LNNOS

5

5

51

2

3

SE(N=

5%LSD5)

8DF

LN10NGAY

0.278000

0.292000

0.29000015NGAY

1.21600

1.24600

1.2260020NGAY

1.99400

2.07200

2.036000.000000 0.637701E-02 0.131022E-01 0.407717E-01

0.000000 0.207948E-01 0.427248E-01 0.132953

NOS

5

5

51

2

35NGAY

0.000000

0.000000

0.00000025NGAY

2.40000

2.42000

2.40000SE(N=

5)

0.513160E-01

5%LSD

8DF

0.167336

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT CT$

------------------------------------------------------------------------------CT$

1

2

3

4

5

SE(N=

5%LSDNOS

3

3

3

3

33)

8DF

CT$1

2

3

4

55NGAY

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.00000010NGAY

0.166667

0.333333

0.430000

0.300000

0.20333315NGAY

0.943333

1.39667

1.57000

1.21000

1.0266720NGAY

1.90000

2.12667

2.07333

2.00000

2.070000.000000 0.823269E-02 0.169148E-01 0.526361E-01

0.000000 0.268460E-01 0.551575E-01 0.171641

NOS

3

3

3

3

325NGAY

2.20000

2.20000

2.80000

2.33333

2.50000SE(N=

3)

0.662487E-01

5%LSD

8DF

0.216030

------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DAIRE 3

1/ 4/13 20:25

------------------------------------------------------------------ :PAGE

7

ANH HUONG CUA NAA DEN DONG THAI RA RE CUA CANH GIAMF-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATE5NGAY

10NGAY

15NGAY

20NGAY

25NGAYGRAND MEAN STANDARD

DEVIATION C OF V |LN

(N=

15)

-------------------- SD/MEAN |

NO.

BASED ON

BASED ON

%

|

OBS.

TOTAL SS

RESID SS

|

15

0.00000

0.00000

0.00000 0.0 1.0000

15 0.28667

0.98174E-010.14259E-01 5.0 0.2992

15 1.2293

0.24070

0.29297E-01 2.4 0.3108

15 2.0340

0.11128

0.91168E-01 4.5 0.4404

15 2.4067

0.24919

0.11475

4.8 0.9509|CT$

|

|

|

1.0000

0.0000

0.0000

0.1036

0.0012BALANCED ANOVA FOR VARIATE

5NGAY FILE SLR3

4/ 4/13 9:15

------------------------------------------------------------------ :PAGE

ANH HUONG CUA NAA DEN SO LUONG RE CANH GIAM|

|

|

|1Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………67VARIATE V003 5NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2

0.000000

0.000000

0.00 1.000 3

2 CT$

4

0.000000

0.000000

0.00 1.000 3

* RESIDUAL

8

0.000000

0.000000

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14

0.000000

0.000000

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

10NGAY FILE SLR3

4/ 4/13 9:15

------------------------------------------------------------------ :PAGE

2

ANH HUONG CUA NAA DEN SO LUONG RE CANH GIAM

VARIATE V004 10NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2

0.000000

0.000000

0.00 1.000 3

2 CT$

4

0.000000

0.000000

0.00 1.000 3

* RESIDUAL

8

0.000000

0.000000

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14

0.000000

0.000000

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

15NGAY FILE SLR3

4/ 4/13 9:15

------------------------------------------------------------------ :PAGE

3

ANH HUONG CUA NAA DEN SO LUONG RE CANH GIAM

VARIATE V005 15NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .933331E-02 .466666E-02

0.58 0.584 3

2 CT$

4 1.00400

.251000

31.38 0.000 3

* RESIDUAL

8 .639999E-01 .799999E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 1.07733

.769524E-01

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

20NGAY FILE SLR3

4/ 4/13 9:15

------------------------------------------------------------------ :PAGE

4

ANH HUONG CUA NAA DEN SO LUONG RE CANH GIAM

VARIATE V006 20NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .933333E-02 .466667E-02

0.44 0.660 3

2 CT$

4 2.31600

.579000

55.14 0.000 3

* RESIDUAL

8 .839999E-01 .105000E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 2.40933

.172095

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

25NGAY FILE SLR3

4/ 4/13 9:15

------------------------------------------------------------------ :PAGE

5

ANH HUONG CUA NAA DEN SO LUONG RE CANH GIAM

VARIATE V007 25NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .413333E-01 .206666E-01

4.28 0.054 3

2 CT$

4 2.30933

.577333

119.45 0.000 3

* RESIDUAL

8 .386664E-01 .483330E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 2.38933

.170667

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SLR3

4/ 4/13 9:15

------------------------------------------------------------------ :PAGE

6Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………68ANH HUONG CUA NAA DEN SO LUONG RE CANH GIAM

MEANS FOR EFFECT LN

------------------------------------------------------------------------------LNNOS

5

5

51

2

3

SE(N=

5%LSD5)

8DF

LN0.000000

0.000000

NOS

5

5

51

2

35NGAY

10NGAY

0.000000 1.00000

0.000000 1.00000

0.000000 1.0000015NGAY

2.26000

2.22000

2.2800020NGAY

2.90000

2.88000

2.940000.000000 0.400000E-01 0.458257E-01

0.000000 0.130436

0.14943325NGAY

3.32000

3.44000

3.42000SE(N=

5)

0.310912E-01

5%LSD

8DF

0.101385

------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT CT$

------------------------------------------------------------------------------CT$

1

2

3

4

5

SE(N=

5%LSDNOS

3

3

3

3

33)

8DF

CT$1

2

3

4

55NGAY

10NGAY

0.000000 1.00000

0.000000 1.00000

0.000000 1.00000

0.000000 1.00000

0.000000 1.00000

0.000000

0.000000NOS

3

3

3

3

315NGAY

1.96667

2.16667

2.73333

2.13333

2.2666720NGAY

2.60000

3.10000

3.56667

2.80000

2.466670.000000 0.516398E-01 0.591608E-01

0.000000 0.168392

0.19291725NGAY

3.06667

3.46667

4.10000

3.33333

3.00000SE(N=

3)

0.401385E-01

5%LSD

8DF

0.130888

------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SLR3

4/ 4/13 9:15

------------------------------------------------------------------ :PAGE

ANH HUONG CUA NAA DEN SO LUONG RE CANH GIAM7F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1

VARIATEGRAND MEAN STANDARD

DEVIATION C OF V |LN

|CT$

|

(N=

15)

-------------------- SD/MEAN |

|

|

NO.

BASED ON

BASED ON

%

|

|

|

OBS.

TOTAL SS

RESID SS

|

|

|

5NGAY

15

0.00000

0.00000

0.00000 0.0 1.0000

1.0000

10NGAY

15 1.0000

0.00000

0.00000 0.0 1.0000

1.0000

15NGAY

15 2.2533

0.27740

0.89443E-01 4.0 0.5839

0.0001

20NGAY

15 2.9067

0.41484

0.10247

3.5 0.6598

0.0000

25NGAY

15 3.3933

0.41312

0.69522E-01 2.0 0.0542

0.0000

BALANCED ANOVA FOR VARIATE

5NGAY FILE SLR4

4/ 4/13 10:14

------------------------------------------------------------------ :PAGE

1

ANH HUONG CUA GIA THE GIAM CANH DEN SO LUONG CANH GIAM

VARIATE V003 5NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2

0.000000

0.000000

0.00 1.000 3

2 CT$

4

0.000000

0.000000

0.00 1.000 3

* RESIDUAL

8

0.000000

0.000000Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………69----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14

0.000000

0.000000

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

10NGAY FILE SLR4

4/ 4/13 10:14

------------------------------------------------------------------ :PAGE

2

ANH HUONG CUA GIA THE GIAM CANH DEN SO LUONG RE CANH GIAM

VARIATE V004 10NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .533333E-02 .266667E-02

0.76 0.501 3

2 CT$

4 .616000

.154000

44.00 0.000 3

* RESIDUAL

8 .280000E-01 .350000E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 .649333

.463810E-01

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

15NGAY FILE SLR4

4/ 4/13 10:14

------------------------------------------------------------------ :PAGE

3

ANH HUONG CUA GIA THE GIAM CANH DEN SO LUONG RE CANH GIAM

VARIATE V005 15NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .373334E-01 .186667E-01

1.56 0.269 3

2 CT$

4 1.78400

.446000

37.17 0.000 3

* RESIDUAL

8 .959999E-01 .120000E-01

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 1.91733

.136952

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

20NGAY FILE SLR4

4/ 4/13 10:14

------------------------------------------------------------------ :PAGE

4

ANH HUONG CUA GIA THE GIAM CANH DEN SO LUONG RE CANH GIAM

VARIATE V006 20NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .933331E-02 .466666E-02

1.00 0.412 3

2 CT$

4 1.71067

.427667

91.64 0.000 3

* RESIDUAL

8 .373336E-01 .466670E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 1.75733

.125524

----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE

25NGAY FILE SLR4

4/ 4/13 10:14

------------------------------------------------------------------ :PAGE

5

ANH HUONG CUA GIA THE GIAM CANH DEN SO LUONG RE CANH GIAM

VARIATE V007 25NGAY

LNSOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF

MEAN

F RATIO PROB ER

SQUARES

SQUARES

LN

=============================================================================

1 LN

2 .520000E-01 .260000E-01

3.80 0.068 3

2 CT$

4 1.15733

.289333

42.34 0.000 3

* RESIDUAL

8 .546667E-01 .683334E-02

----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)

14 1.26400

.902857E-01

----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SLR4

4/ 4/13 10:14

------------------------------------------------------------------ :PAGE

6

ANH HUONG CUA GIA THE GIAM CANH DEN SO LUONG RE CANH GIAM

MEANS FOR EFFECT LN

------------------------------------------------------------------------------LN

1

2

3NOS

5

5

55NGAY

10NGAY

0.000000 1.16000

0.000000 1.20000

0.000000 1.1600015NGAY

2.66000

2.78000

2.7000020NGAY

2.92000

2.96000

2.98000Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………70Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (94 trang)

×