1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

- Mô hình H29.1 (SGK).

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (647.36 KB, 84 trang )


GV: Vũ Hữu Tn

GV: u cầu HS tìm hiểu một số quy

tắc an tồn khi sử dụng điện, tự trả lời

câu hỏi tại sao?

HS: Thực hiện theo u câu của GV,

nhận xét, bổ sung và hồn chỉnh nội

dung.

GV: Cần lưu ý HS nhớ rỏ nội dung

này khi sử dụng điện ở gia đình.

GV: u cầu HS thực hiện câu hỏi C6

(SGK).

HS: Thực hiện trả lời câu hỏi C6, lớp

nhận xét, bổ sung và hồn chỉnh nội

dung của câu hỏi.

GV: Chốt lại tồn bộ nội dung về quy

tác an tồn khi sử dụng điện.Trường THCS Bàn Giản

III. Các quy tác an tồn khi sử dụng

điện:

- Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu

điện thếa dưới 40V.

- Sử dụng dây dẫn có vỏ cách điện.

- Khơng chạm vào dây pha của mạch

điện dân dụng.

- Khi có tai nạn -> tìm mọi nhanh chóng

cách ngắt mạch điện và hơ hấp nhân tạo,

đua đi cấp cứu.IV.Củng cố:

- Nêu các tác hại của hiện tượng đoản mạch? Cách khắc phục các tác hại đó?

- Nêu ý nghĩa của con số: 220V- 5A ghi trên cầu chì?

- Tại sao phải tn thủ các quy tác an tồn khi sử dụng điện?

- Hiệu điện thế an tồn là bao nhiêu? Ý nghĩa của nó trong thực tế.

V. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài theo nội dung của SGK và nội dung ghi nhớ của bài.

- Xem nội dung có thể em chưa biết.

- Ơn tập kiến thức học phần điện học chương 3 theo nội dung ở SGK.

- Chuẩn bị ơn tập và kiểm tra học kỳ II.Rút kinh nghiệm:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Ngµy so¹n: 26 /4/2014

Ngày giảng : /5/2014

TIẾT 34: TỔNG KẾT CHƯƠNG III: ĐIỆN HỌC

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản của

chương 3.

Vận dụng được một cách tổng hợpcác kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề

( Trả lời câu hỏi, giải bài tập, giải thích các hiện tượng ...) có liên quan.

2. Kỹ năng: Rèn kỉ năng nhận biết, diễn đạt kiến thức, giải bài tập, vận dụng.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực tự giác, hợp tác trong học tập.

B. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Bài soạn, SGK, tài liệu tham khảo.

Giáo án Vật lí 775Năm học 2014 - 2015GV: Vũ Hữu Tn

Trường THCS Bàn Giản

2. Học sinh: - Ơn tập các nội dung theo hướng dẫn của GV.

- Nghiên cứu SGK về kiến thức chương 3.

C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. Ổn định tổ chức: 7A

7B

II. Kiểm tra bài cũ:

GV: Có thể lấy các nội dung câu hỏi ở bài tổng kết để kiểm tra HS từ 3-5 em?

HS cả lớp nhận xét bổ sung và hồn chỉnh nội dung.

III. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1: Củng cố các kiến thức cơ bản thơng qua phần tự kiểm tra của HS.

GV: u cầu cả lớp xem có những câu I. Tự kiểm tra:

hỏi nào của phần tự kiểm tra chưa làm 1. Có thể nhiễm điện cho các vật bằng

được và tập trung vào các câu hỏi này cách cọ xát.

để củng cố cho HS nắm chấcccs kiến 2 Có hai loại điện tích: Dương và âm, các

thức đó.

điện tích cùng tên thì đẩy nhau, khác tên

- Nếu còn thời gian GV nên kiểm tra thì hút nhau.

một vài câu kháccủa phần này để biết 3.Vật nhiễm điện dương thì mất bớt

HS thực sự nắm chắc hay chưa.

êlectrơn, vật nhiễm điện âm thì nhận thêm

HS: Thực hiện theo u cầu của GV, êlectrơn.

trả lời các câu hỏi của GV, bổ sung và 4. Dòng điện là dòng các điện tích chuyển

hồn chỉnh nội dung cần thiết.

dời có hướng.

5. Các vật dẫn điện và cách điện.

6. Các tác dụng của dòng điện:

- Hãy nêu các tác dụng của dòng điện?

- Tác dụng nhiệt.

Các tác dụng của nó?

- tác dụng từ.

- tác dụng phát sáng.

- tác dụng hố học.

- tác dụng sinh lí.

7. Đơn vị CĐDĐ là Ampe (kí hiệu là A),

- Đơn vị của HĐT và CĐDĐ là gì?

HĐT là Vơn ( kí hiệu là V). Ngồi ra....

8. Có hai cách mắc mạch điện là mắc nối

tiếp và mắc song song.

GV: u cầu HS vẽ sơ đồ chứng tỏ

9. Cơng thức:

hai cách mắc nói trên.

a. Nối tiếp:

I = I 1 = I2

U = U 1 + U2

b. Song song: : I = I1 + I2

U = U 1 = U2

- Nêu các quy tắc sử dụng an tồn

điện?

HOẠT ĐỘNG 2: Vận dụng tổng hợp các kiến thức.

GV: Cần cân nhắc thời gian để cho HS II. Vận dụng:

lần lượt làm 7 câu của phần vận dụng.

Nếu còn đủ thời gian, GV tập trung

cho HS làm những câu có liên quan

trực tiếp tới các kiến thức cần được

Giáo án Vật lí 776Năm học 2014 - 2015GV: Vũ Hữu Tn

Trường THCS Bàn Giản

củng cố hơn nữa qua hoạt động 1 vừa

thực hiện ở trên.

HS: Thực hiện các nội dung của GV

đặt ra, chú ý tập trung nghe câu trả lời

của bạn và nhận xét bổ sung đi đến

hồn chỉnh nội dung cần thiết.

GV: Sau mỗi nội dung cần chốt lại

những ý chính quan trọng.

HS:Theo dõi ghi chép vào vở.

HOẠT ĐỘNG 3 Trò chơi ơ chữ.

GV: HD học sinh lần lượt tìm các

câu trả lời hàng ngang. Từ đó rút ra

từ hàng dọc.

HS: Lần lượt trả lời các câu hỏi theo

nhóm.

Từ hàng dọc là: DỊNG ĐIỆN.

IV. Củng cố:

- GV Dùng một số kiến thức trọng tâm của chương để cho HS nắm chắc lại lần

nữa.

- Có thể dùng thêm một số câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

- HS trả lời, nhận xét, bổ sung và hồn chỉnh các nội dung theo u cầu.

V. Hướng dẫn về nhà:

- Ơn tập các nội dung theo bài học và nội dung kiến thức được ơn tập ở lớp.

- Xem lại tồn bộ bài ghi ở lớp.

- Chuẩn bị kiểm tra học kì II.Ngµy so¹n: 6 /5/2014

Ngày giảng : 10 /5/2014

TIẾT 27KIỂM TRA HỌC KỲ II

A. MỤC TIÊU:

1 .Kiến thức: HS nắm hệ thống kiến thứcđã học ở chương điện học đã nghiên cứu.

Biết vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề: trả

lời các câu hỏi, giải bài tập, giải thích các hiện tượng vật lí liên quan

2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức cơ bản vào việc giải thích và làm bài tập.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra, tích cực chủ động, sáng tạo.

B. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Đề bài và đáp án của PGD.

Giáo án Vật lí 777Năm học 2014 - 2015GV: Vũ Hữu Tn

Trường THCS Bàn Giản

2. Học sinh: Ơn tập hệ thống câu hỏi SGK, các kiến thức đã được ơn tập.

C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. Ổn định tổ chức: 7A

7B

II. Kiểm tra bài cũ:

Khơng

III. Đề bài:

PGD§Ị 1:i/ phÇn tr¾c nghiƯm kh¸ch quan:

C©u 1 (1®iĨm): Nối cột A với Cột B trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng mỗi

bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó:(1đ)

A

B

Trả lời

1.Bóng đèn

a.

1…………………….

2. C«ng t¾c

2…………………….

®ãng 3.Dây

b.

3…………………….

4…………………….

dẫn

c.

4.Cơng tắt

Giáo án Vật lí 778Năm học 2014 - 2015GV: Vũ Hữu Tn

ngắt

5.

Nguồn

điện

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

d.

e.Trường THCS Bàn Giản

d.C©u 2 (1®iĨm): H·y ghÐp c¸c c©u sau ®©y thµnh c©u cã nghÜa

Bãng ®Ìn d©y tãc ph¸t s¸ng lµ do

Bãng ®Ìn bót thư ®iƯn ph¸t s¸ng lµ do

Chu«ng ®iƯn kªu lµ do

C¬ bÞ co giËt khi bÞ ®iƯn giËt lµ do

T¸c dơng tõ cđa dßng ®iƯn

T¸c dơng nhiƯt cđa dßng ®iƯn

T¸c dơng sinh lý cđa dßng ®iƯn

T¸c dơng ph¸t s¸ng cđa dßng ®iªn

T¸c dơng ho¸ häc cđa dßng ®iƯn

Câu 3 (3 ®iĨm): Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống các

câu sau đây. chodương g.

đún

cực

. cực âm

. nguồn điện

. điện tích

. dòng điện. ăcquy. bóng dèna. Mỗi......(1).......... đều có hai cực, đó là .......(2)............ và ......(3).............

b. ........(4).................chỉ có thể sáng khi có ......(5)................ chạy qua nó.

c. ........(6).............là dòng các ........(7)............. dòch chuyển có hướng.

d. Trên vỏ mỗi ......(8)......... kí hiệu dấu + là ....(9)......, kí hiệu dấu – là .......

(10)........

ii/ phÇn tù ln:

C©u 4 (1®iĨm): LÊy thanh thđy tinh cä x¸t vµo miÕng lơa. Sau ®ã lÇn lỵt ®a thanh

thđy tinh l¹i gÇn c¸c vËt A, B, C th× thÊy : thanh thđy tinh ®Èy A, ®Èy B, hót C. Hái

c¸c vËt A, B, C nhiƠm ®iƯn g×? v× sao? Gi÷a c¸c vËt A vµ B, B vµ C, A vµ C xt hiƯn

lùc hót hay lùc ®Èy ?

C©u 5 (2®iĨm): H·y gi¶i thÝch t¹i sao cµng lau nhiỊu lÇn mµn h×nh tivi hay mỈt

kÝnh, mỈt g¬ng soi b»ng kh¨n b«ng kh« th× mµn h×nh tivi hay mỈt kÝnh, mỈt g¬ng soi

cµng dÝnh nhiỊu bơi v¶i ?

Câu 6 (2®iĨm): Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm một bóng đèn mắc với một nguồn điện

là pin và một cơng tắc đóng. Xác định chiều dòng điện.

§Ị 2: i/ phÇn tr¾c nghiƯm kh¸ch quan:

C©u 1 (1®iĨm): H·y kỴ ®o¹n th¼ng nèi mçi ®iĨm ë cét bªn tr¸i víi mét ®iĨm ë cét

bªn ph¶i cho phï hỵp vỊ néi dung .

T¸c dơng sinh lý

1.

T¸c dơng nhiƯt

2.

T¸c dơng ho¸ häc

3.

T¸c dơng ph¸t s¸ng

4.

Giáo án Vật lí 7. a Bãng ®Ìn bót thư ®iƯn

s¸ng

.bM¹ ®iƯn.cChu«ng ®iƯn kªu. d D©y tãc bãng ®Ìn ph¸t

s¸ng

79Năm học 2014 - 2015Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (84 trang)

×