1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

II. Kiểm tra bài cũ: Không

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (647.36 KB, 84 trang )


GV: Vũ Hữu Tn

ngắt

5.

Nguồn

điện

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

d.

e.Trường THCS Bàn Giản

d.C©u 2 (1®iĨm): H·y ghÐp c¸c c©u sau ®©y thµnh c©u cã nghÜa

Bãng ®Ìn d©y tãc ph¸t s¸ng lµ do

Bãng ®Ìn bót thư ®iƯn ph¸t s¸ng lµ do

Chu«ng ®iƯn kªu lµ do

C¬ bÞ co giËt khi bÞ ®iƯn giËt lµ do

T¸c dơng tõ cđa dßng ®iƯn

T¸c dơng nhiƯt cđa dßng ®iƯn

T¸c dơng sinh lý cđa dßng ®iƯn

T¸c dơng ph¸t s¸ng cđa dßng ®iªn

T¸c dơng ho¸ häc cđa dßng ®iƯn

Câu 3 (3 ®iĨm): Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống các

câu sau đây. chodương g.

đún

cực

. cực âm

. nguồn điện

. điện tích

. dòng điện. ăcquy. bóng dèna. Mỗi......(1).......... đều có hai cực, đó là .......(2)............ và ......(3).............

b. ........(4).................chỉ có thể sáng khi có ......(5)................ chạy qua nó.

c. ........(6).............là dòng các ........(7)............. dòch chuyển có hướng.

d. Trên vỏ mỗi ......(8)......... kí hiệu dấu + là ....(9)......, kí hiệu dấu – là .......

(10)........

ii/ phÇn tù ln:

C©u 4 (1®iĨm): LÊy thanh thđy tinh cä x¸t vµo miÕng lơa. Sau ®ã lÇn lỵt ®a thanh

thđy tinh l¹i gÇn c¸c vËt A, B, C th× thÊy : thanh thđy tinh ®Èy A, ®Èy B, hót C. Hái

c¸c vËt A, B, C nhiƠm ®iƯn g×? v× sao? Gi÷a c¸c vËt A vµ B, B vµ C, A vµ C xt hiƯn

lùc hót hay lùc ®Èy ?

C©u 5 (2®iĨm): H·y gi¶i thÝch t¹i sao cµng lau nhiỊu lÇn mµn h×nh tivi hay mỈt

kÝnh, mỈt g¬ng soi b»ng kh¨n b«ng kh« th× mµn h×nh tivi hay mỈt kÝnh, mỈt g¬ng soi

cµng dÝnh nhiỊu bơi v¶i ?

Câu 6 (2®iĨm): Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm một bóng đèn mắc với một nguồn điện

là pin và một cơng tắc đóng. Xác định chiều dòng điện.

§Ị 2: i/ phÇn tr¾c nghiƯm kh¸ch quan:

C©u 1 (1®iĨm): H·y kỴ ®o¹n th¼ng nèi mçi ®iĨm ë cét bªn tr¸i víi mét ®iĨm ë cét

bªn ph¶i cho phï hỵp vỊ néi dung .

T¸c dơng sinh lý

1.

T¸c dơng nhiƯt

2.

T¸c dơng ho¸ häc

3.

T¸c dơng ph¸t s¸ng

4.

Giáo án Vật lí 7. a Bãng ®Ìn bót thư ®iƯn

s¸ng

.bM¹ ®iƯn.cChu«ng ®iƯn kªu. d D©y tãc bãng ®Ìn ph¸t

s¸ng

79Năm học 2014 - 2015GV: Vũ Hữu Tn

Trường THCS Bàn Giản

T¸c dơng tõ

. e C¬ co giËt

5.

C©u 2 (1®iĨm): Nối cột A với Cột B trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng mỗi

bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó:(1đ)

A

B

Trả lời

1. Nguồn

a.

1…………………….

điện

2…………………….

2. C«ng t¾c

b.

3…………………….

4…………………….

®ãng 3.Dây

c.

dẫn

d.

4.Cơng tắt

ngắt

5. Bóng đèn

Câu 3 (3®iĨm): Điền cụm từ thích hợp vào chổ trống trong các câu sau đây:

a/ Cã ...(1).....lo¹i ®iƯn tÝch lµ ....(2)....C¸c vËt nhiƠm ®iƯn cïng lo¹i th× ...(3).......,

Kh¸c lo¹i th× ......(4)..............

b/ ChiỊu dßng ®iƯn lµ chiỊu tõ ......(5)...............

c/ Mét vËt nhiƠm ®iƯn ©m nÕu .......(6) ......., nhiƠm ®iƯn d¬ng nÕu ...........(7).......

d/ Khi cã dßng ®iƯn ch¹y qua c¸c vËt dÉn bÞ ....(8) ....§©y lµ t¸c dơng ...(9) ...cđa dßng

®iƯn .

e/ Dßng ®iƯn trong kim lo¹i lµ .... ..(10)............

ii/ phÇn tù ln:

Câu 4 (1®iĨm): Cọ xát thước nhựa vào một mảnh len, cho rằng thước nhựa nhiễm

điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm electron, vật nào mất bớt

electron?

C©u 5 (2®iĨm): V× sao khi chÕ t¹o bãng ®Ìn, ngêi ta thêng chän vonfram ®Ĩ lµm d©y

tãc bãng ®Ìn mµ kh«ng chän c¸c vËt liƯu b»ng kim lo¹i kh¸c nh s¾t, thÐp, ch¼ng h¹n?

H·y gi¶i thÝch?

Câu 6 (2®iĨm): Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm một bóng đèn mắc với một nguồn điện

là pin và một cơng tắc đóng. Xác định chiều dòng điện.

e. ®¸p ¸n biĨu ®iĨm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:§Ị 1:i/ phÇn tr¾c nghiƯm kh¸ch quan:

C©u 1 (1®iĨm): Nèi ®óng 1 ý ®ỵc 0,25 ®iĨm

A

B

Trả lời

1.Bóng đèn

a.

a - 3

2. C«ng t¾c

b.

b - 1

®ãng 3.Dây

c.

c - 5

d.

d -4

dẫn

4.Cơng tắt

ngắt

5.

Nguồn

điện

C©u 2 (1®iĨm): GhÐp ®óng 1 c©u thµnh c©u cã nghÜa ®ỵc 0,25 ®iĨm

1 – b,

2 – d,

3 – a,

4 – c.Giáo án Vật lí 780Năm học 2014 - 2015GV: Vũ Hữu Tn

Trường THCS Bàn Giản

Câu 3 (3®iĨm): Điền ®óng cụm từ thích hợp vào chổ trống trong các câu ®ỵc 0,3

®iĨm

a. Mỗi ngn ®iƯn đều có hai cực, đó là cùc d¬ng và cùc ©m.

b. Bãng ®Ìn chỉ có thể sáng khi có dßng ®iƯn chạy qua nó.

c. Dßng ®iƯn là dòng các ®iƯn tÝch dòch chuyển có hướng.

d. Trên vỏ mỗi ¾c quy kí hiệu dấu + là cùc d¬ng, kí hiệu dấu – là cùc ©m.

ii/ phÇn tù ln:

Câu 4 (1®iĨm): C¸c vËt A, B nhiĨm ®iƯn d¬ng. VËt C nhiĨm ®iƯn ©m.

0,25

®iĨm

V× theo quy íc ®iƯn tÝch cđa thanh thủ tinh khi cä s¸t vµo lơa lµ

®iƯn tÝch d¬ng. Mµ c¸c vËt nhiĨm ®iƯn cïng lo¹i th× ®Èy nhau, kh¸c lo¹i th× hót nhau.

0,5 ®iĨm

Gi÷a c¸c vËt A vµ B xt hiƯn lùc ®Èy

Gi÷a c¸c vËt B vµ C, A vµ C xt hiƯn lùc hót.

0,25 ®iĨm

C©u 5 (2®iĨm):

Khi lau mµn h×nh tivi hay mỈt kÝnh , mỈt g¬ng soi b»ng kh¨n b«ng kh« th× chóng bÞ

nhiƠm ®iƯn do cä s¸t. V× vËy nÕu cµng lau nhiỊu th× chóng nhiƠm ®iƯn cµng m¹nh, vµ

hót c¸c bơi v¶i cã trong kh¨n b«ng còng nh bơi trong kh«ng khÝ cµng nhiỊu.

Câu 6 (2®iĨm):

Vẽ sơ đồ mạch điện

K

+ Đ§Ị 2:i/ phÇn tr¾c nghiƯm kh¸ch quan:

C©u 1 (1®iĨm): Nèi ®óng 1 ý ®ỵc 0,2 ®iĨm

1 – e,

2 – d,

3 – b,

4 – a,

5 – c.

C©u 1 (1®iĨm): Nèi ®óng 1 ý ®ỵc 0,25 ®iĨm

a – 3,

b – 5,

c – 1,

d – 2.

Câu 3 (3®iĨm): Điền ®óng cụm từ thích hợp vào chổ trống trong các câu ®ỵc 0,3

®iĨm

a/ Cã hai lo¹i ®iƯn tÝch lµ ®iƯn tÝch d¬ng vµ ®iƯn tÝch ©m. C¸c vËt nhiƠm ®iƯn cïng

lo¹i th× ®Èy nhau, Kh¸c lo¹i th× hót nhau.

b/ ChiỊu dßng ®iƯn lµ chiỊu tõ cùc d¬ng qua d©y dÉn vµ c¸c thiÕt bÞ ®iƯn tíi cùc ©m

cđa ngn ®iƯn.

c/ Mét vËt nhiƠm ®iƯn ©m nÕu nhËn thªm ªlectr«n, nhiƠm ®iƯn d¬ng nÕu mÊt bít

ªlectr«n.

d/ Khi cã dßng ®iƯn ch¹y qua c¸c vËt dÉn lµm c¸c vËt dÉn bÞ nãng lªn. §©y lµ t¸c

dơng nhiƯt cđa dßng ®iƯn .

e/ Dßng ®iƯn trong kim lo¹i lµ dßng c¸c ªlectr«n tù do dÞch chun cã híng.

ii/ phÇn tù ln:

Câu 4 (1®iĨm): Thước nhựa nhiễm điện âm => thước nhựa nhận thêm electron,

miếng len mất bớt electron => miếng len nhiễm điện dương.Giáo án Vật lí 781Năm học 2014 - 2015GV: Vũ Hữu Tn

Trường THCS Bàn Giản

C©u 5 (2®iĨm): Khi chÕ t¹o bãng ®Ìn, ngêi ta thêng chän vonfram ®Ĩ lµm d©y tãc

bãng ®Ìn lµ v× vonfram cã nhiƯt ®é nãng ch¶y cao (3370 oc), cßn c¸c vËt liƯu b»ng kim

lo¹i kh¸c nh s¾t, thÐp th× nhiƯt ®é nãng ch¶y thÊp. Mµ mn bãng ®Ìn ph¸t s¸ng th×

d©y tãc ph¶I chÞu mét nhiƯt ®ä cao.

Câu 6 (2®iĨm):

Vẽ sơ đồ mạch điện

K+ĐQu¶ng §«ng://2010

KÝ dut gi¸o ¸n:

Tỉ trëng:Ngun

V¨n LiƯu

TIẾT 31

THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DỊNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ

ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS biết mắc nối tiếp hai bóng đèn vào nguồn điện có hiệu điện thế phù

hợp.

Thực hành đo được và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện

thế trong mạch điện mắc nối tiếp 2 bóng đèn là: Cường độ dòng điện bằng nhau tại

mọi vị trí khác nhau của mạch điện, và hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu

điện thế trên mỗi đèn.

2. Kỹ năng: Biết sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện, vơn kế để đo hiệu

điện thế giữa 2đầu bóng đèn trong mạch điện kín, lắp đặt mạch điện, đo, đọc, sử

dụng.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, hợp tác trong học tập.

B. CHUẨN BỊ:

- 02pin loại 3V hoặc 6V ( nguồn lấy từ biến áp)

- 01 vơn kế (5V - 0,1V)

- 01 ampe kế ( 0,5A - 0,01A)

- 02 bóng đèn cùng loại 2,5V- 1W. hoặc 6V- 3W.

- Cơng tắc, dây dẫn.

- Mẫu báo cáo thực hành.Giáo án Vật lí 782Năm học 2014 - 2015GV: Vũ Hữu Tn

Trường THCS Bàn Giản

C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. Ổn định tổ chức: 7A

7B

II.Kiểm tra bài cũ: - Khi mạch điện hở thì hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn là bao

nhiêu?

- Dòng điện chạy qua mạch điện đó là bao nhiêu? HĐT giữa 2 cực của nguồn điện

đó bằng bao nhiêu? (sơ đồ)

III. Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: (5ph) Kiểm tra mục 1 ở báo cáo thực hành, và giải thích mục

tiêu của

bài học.

GV: u cầu HS thực hiện các mục ở SGK, giải thích mục tiêu của bài học là

để

đạt được những kiến thức gì?

HS: Thực hiện theo u cầu của GV, bổ sung và hồn chỉnh các nội dung.

HOẠT ĐỘNG 2: (12ph) Mắc nối tiếp 2bóng đèn.

GV: u cầu HS quan sát sơ đồ H27.1a và H27.1b (SGK)và trả lời các câu hỏi

C1 .

HS: Thực hiện theo u cầu của GV, bổ sung và hồn chỉnh nội dung.

GV: C1 ampe kế và cơng tắc mắc nối tiếp với các bộ phận của mạch điện.

GV: u cầu HS thực hiện câu hỏi C2 (SGK).

HS: Thực hiện theo u cầu của GV: Vẽ sơ đồ, mắc mạch điện.

HOẠT ĐỘNG3 : (10ph) Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp.

GV: u cầu HS đóng k đọc số chỉ ampe kế tại vị trí 1. Ghi kết quả vào mẫu

báo cáo,

lưu ý đo 3lần tính trung bình.

HS: Thực hiện theo u cầu của GV.

GV: Tương tự thực hiện mắc đo ở vị trí 2, 3 đọc và ghi kết quả.

HS: Thực hiện theo u cầu của GV, thảo luận nhóm hồn thành nội dung

nhận xét

vào mẫu báo cáo (2c).

HS: bổ sung và hồn chỉnh nội dung ghi vào vở và báo cáo thực hành.

3* Đo cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp:

A

NX: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường

độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch điện:

I1 = I2 = I312HOẠT ĐỘNG4 : (10ph) Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp:

GV: u cầu HS sử dụng mạch điện trên mắc thêm vơn kế vào 2 chốt của

bóng đèn 1

( Bđèn 2) và 2 đầu của BĐ1 và BĐ2. gọi lần lượt là U 12, U23, U13. Đóng k đọc

các giá

Giáo án Vật lí 783Năm học 2014 - 2015GV: Vũ Hữu Tn

Trường THCS Bàn Giản

của vơn kế chỉ. Ghi kết quả vào mẫu báo cố.

HS: Thực hiện 5theo u cầu của GV

GV: Chú ý HS mác vơn kế đúng chốt quy định. u cầu nhận xét, ghi vào 3c.

HS: Thực hiện theo u cầu của GV, bổ sung và hồn chỉnh nội dung.

* Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp:

NX: HĐT giữa 2 đầu doạn mạch bằng tổng

+ K

các HĐT trên mỗi đèn:

U13 = U12 = U23.

A

VV1V2IV. CỦNG CỐ:

- Nêu nhận xét về cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp và hiệu điện

thế

đối với đoạn mạch nối tiếp khi mắc 2 bóng đèn nối tiếp vào mạch điện.

- Vì sao khi mắc vơn kế vào mạch điện ở mục 4 thì ampe kế chỉ giá trị nhỏ hơn khi

đo ở mục 3.

- Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Ngđiện 2pin, 2Bđèn mắc nối tiếp, 1ampe kế, 1vơn kếđể

đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế 2 đầu bóng đèn.

V. DẶN DỊ:

- Học bài theo nội dung báo cáo thực hành, nhận xét ở vở ghi.

- Chuẩn bị bài học mới thực hành đo cường độ dòng điện và HĐT mạch điện

song song 2 bóng đèn.

- Nắm chắc quy tắc sử dụng vơn kế và ampe kế mắc vào mạch điện để đo.

Qu¶ng §«ng: / /

2010

KÝ dut gi¸o ¸n:

Tỉ trëng:Ngun

V¨n LiƯu

GIÁO ÁN

Ngµy so¹n: 05/ 04/ 2010VẬT LÝ 7

Ngày giảng : …………….Giáo án Vật lí 784Năm học 2014 - 2015Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (84 trang)

×