1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

Bảng 1.1: Tổng diện tích đất đã giao và cho thuê trong cả nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (784.35 KB, 162 trang )


V trớ ca th trng BS- nh t trong nn KTQDTh trng

nh t phỏt

trin l nhõn

t quan

trng gúp

phn phỏt

trin kinh t

xó hi t

nc v

nõng cao i

sng ca cỏc

tng lp dõn

c.Th trng

nh t l

ni thc

hin tỏi sn

xut cỏc yu

t sn xut

cho cỏc nh

kinh doanh

nh t.ng thỏi

phỏt trin ca

th trng nh

t tỏc ng

ti nhiu loi

th trng

trong nn

KTQD c

bit l th

trng ti

chớnh tin

t.31Phõn b hp

lý ti nguyờn

t ai.ChngIITHC TRNG TH TRNG NH T TI H NI

TRONG THI GIAN QUA

1. u im ca vic phỏt trin th trng nh t H Ni.

Th trng nh t l mt vn khỏch quan trong nn kinh t th trng. Nú

l mt phm trự kinh t v lch s, hn na th trng nh t li tn ti lõu di

cựng nn kinh t th trng. Vic phỏt trin th trng BS trong thi gian qua ó

em li mt s kt qu nh sau:

1.1 Cỏc nhu cu v nh - t c ỏp ng y vi cht lng cao hn.

Trong thi k 1996 2000 Nh nc ó giao 9,3 triu ha t nụng nghip

cho cỏc h nụng dõn, cỏc nụng trng, trang tri v trờn 260 nghỡn ha t chuyờn

dựng (bng 17% tng din tớch qu t ny) nhm ỏp ng nhu cu khỏc nhau

ca nn kinh t, ó giao v cho thuờ 25 nghỡn ha t ụ th (bng 34% qu t

ny). Nhng din tớch t c Nh nc giao v cho thuờ ó gúp phn quan

trng to ra nhng thnh tu cho phỏt trin nụng nghip, xõy dng cụng nghip,

ci to v phỏt trin h thng c s h tng k thut, kinh t, xó hi.32Bng 1.1: Tỡnh hỡnh s dng t ti H Ni giai on 1997 2000

n v: 1000 ha

Ch tiờuNm 1997Nm 1998Nm 1999t nụng nghip

43,6

43

43,2

t lõm nghip

6,7

6,8

6,5

t chuyờn dựng

19,3

20,2

20,3

t

11,5

11,5

11,6

t cha s dng

11

10,6

10,5

Tng

92,1

91,1

92,1

(Ngun: Tng kim kờ t ai nm 2000 Tng cc a chớnh)D kin

nm 2000

43,6

6,1

20,5

11,7

10,2

92,1Tình hình sử dụng đất tại Hà Nội

Diện tích (1000

ha)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0Năm

Năm 1997Đất nông nghiệp

Đất ởNăm 1998Năm 1999Đất lâm nghiệp

Đất chưa sử dụngDự kiến năm

2000

Đất chuyên dùngTớnh n cui nm 2000 phn ln t cỏc ụ th ó c giao n tn tay

ngi dõn ỏp ng c nhu cu v t cho cỏc h gia ỡnh õy. Theo iu tra33ca vin Nghiờn cu qun lý trung ng thỏng 2/2002 cho thy hn 97% tng

din tớch nh t ụ th hin nay l do cỏ nhõn, h gia ỡnh s dng.

C cu s hu nh ti H Ni

- Nh t76,3%- Nh thuờ ca t nhõn

- Nh thuờ ca Nh nc1,0%

17,1%- Nh a s hu1,5%- Cha rừ ch s hu4,1%Cơ cấu sở hữu nhà ở tại Hà Nội17%2% 4%1%76%

Nhà tư

Nhà thuê của Nhà nước

Chưa rõ chủ sở hữuNhà thuê của tư nhân

Nhà đa sở hữu34Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (162 trang)

×