1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Sinh học >

I. Cấu tạo ngoài và di chuyển

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (604.63 KB, 125 trang )


hỡnh 22.1 SGK xỏc nh

tờn, v trớ phn ph trờn con

tụm.

+ Quan sỏt tụm hot ng

xỏc nh chc nng phn

ph trờn con tụm.

- GV yờu cu HS hon thnh

bng 1/75 SGK.

- GV treo bng ph gi HS

dỏn cỏc mnh giy ri.

- Gi HS nhc li tờn, chc

nng cỏc phn ph.

- KL:

? tụm cú nhng hỡnh thc di

chuyn no?

? hỡnh thc no th hin bn

nng t v ca tụm ?( nhy)

- KL:

- GV cho HS tho lun cỏc

cõu hi:

? Tụm kim n vo thi gian

no trong ngy ? Thc n

ca tụm l gỡ ?

? Vỡ sao ngi ta dựng thớnh

ct vú tụm?

- GV cho HS c thụng tin

SGK cht li kin thc.

- GV cho HS quan sỏt tụm

phõn bit õu l tụm c,

tụm cỏi ?

? Tụm m ụm trng cú ý

ngha gỡ ?

? Vỡ sao u trựng tụm phi

phi lt xỏc nhiu ln ln

lờn ?

- KL:

- Yờu cu HS c kt lun

SGK

- Yờu cu HS c Em cú

bitnng

* C th tụm gm:

- u ngc:

+ Mt, rõu nh hng

phỏt hin mi.

+ Chõn hm: Gi v x lý

mi

+ Chõn ngc: Bũ v bt

mi

- Bng:

+ Chõn bng: Bi, gi

thng bng, ụm trng

(con cỏi)

- i din nhúm hon + Tm lỏi: Lỏi, giỳp tụm

thnh trờn bng ph.

nhy.

- HS nhn xột v b sung. 3- Di chuyn

- Bũ

-Tho lun:

- Bi: tin, lựi

- Nhy

II. Dinh dng

- Tiờu húa:

+ An tp, hot ng v

ờm.

+ Thc n c tiờu hoỏ

d dy, hp th

rut.

- Hụ hp: th bng mang.

- HS c kt lun trong - Bi tit: qua tuyn bi

SGK.

tit.- c Em cú bit .II-Sinh sn

- Tụm phõn tớnh:

+ c: Cng to.

+ Cỏi: ễm trng (bo v)

- Ln lờn qua lt xỏc

nhiu lniv . củng cố dặn dò: í ngha ca v kitin ?Nờu c im cu to, dinh

dng, sinh sn ca tụm ?Vỡ sao tụm c xp vo ngnh chõn khp, lp giỏp xỏc ?

- Hc bi, lm bi tp trong v bi tp.

- Chun b thc hnh : Mi nhúm mang 2 con tụm cũn sng.

-Trang 55 -7a giảng ngày .. tháng ..

năm20147b giảng ngày tháng .năm2014sĩ số 7a7b..

vắng:7a..7b .Tit 24 :

Thc Hnh : M V QUAN ST TễM SễNG

I. MC TIấU

- M v quan sỏt cu to mang: Nhn bit chõn ngc v cỏc lỏ mang.

- Nhn bit mt s ni quan bờn trong ca tụm nh : h tiờu húa, h thn kinh.

- Vit thu hoch sau bui thc hnh bng cỏch tp chỳ thớch cho ỳng cỏc hỡnh cõm

trong SGK

- Rốn k nng m v khụng xng sng, bit s dng cỏc dng c m.

- Rốn thỏi nghiờm tỳc, cn thn.

II. DNG DY HC

- Mu vt: Tụm sụng.

- Chu m, m, kớnh lỳp.

III.HOT NG DY HC

1. Bi c:

- Nờu c im cu to ngoi v di chuyn ca tụm sụng ?

- Nờu s dinh dng v sinh sn ca tụm sụng ?

2. Bi mi:

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

Nội dung

I- M v QS mang tụm

- GV hng dn cỏch m

nh SGK

- HS m mang tụm theo

hng dn

- GV hng dn cỏch m - Dựng kớnh lỳp QS

tụm nh SGK

nhn bit cỏc b phn

- Yờu cu HS m v QS c - Tho lun ý ngha c

quan tiờu húa, tho lun im ca lỏ mang v chỳ

in chỳ thớch vo hỡnh thớch vo hỡnh v 23.1

II. M v QS cu to

23.3B

trong

- Yờu cu HS g b ni

quan QS h thn kinh

in chỳ thớch vo hỡnh - HS m tụm theo hng

23.3C

dn

- GV kim tra vic thc

hin ca HS, sa cha sai

sút

- Yờu cu HS vit thu

hoch

- HS vit thu hoch

IV củng cố dặn dò - Nhn xột tinh thn thỏi cỏc nhúm trong gi thc hnh.

-ỏnh giỏ cho im mu m ca cỏc nhúm.

-Trang 56 -- Su tm tranh nh mt s i din ca giỏp xỏc

năm20147b giảng ngày tháng .năm2014

Tit 25 :7a giảng ngày .. tháng ..sĩ số 7a7b..

vắng:7a..7b .A DNG V VAI TRề CA LP GIP XCI. MC TIấU

-Trỡnh by c mt s c im v li sng ca cỏc i din giỏp xỏc thng gp.

- Nờu c vai tr thc tin ca gip xc.

- Rốn k nng quan sỏt tranh, k nng hot ng nhúm.

- Cú thỏi ỳng n bo v cỏc giỏp xỏc cú li.

II. DNG DY HC

- Tranh phúng to hỡnh 24 SGK

- Phiu hc tp /81 SGK

III.HOT NG DY HC

1 - Bi c:

2 - Bi mi: Vo bi : Giỏp xỏc cú khong 20.000 loi, sng hu ht cỏc ao, h,

sụng, bin, mt s trờn cn v mt s nh sng ký sinh.

HOT NG CA GVHOT NG CA HS- GV yờu cu HS quan sỏt - Tho lun nhúm lờn

k hỡnh 24 t 1 7 SGK, bng in cỏc ni dung

c thụng tin di hỡnh

hon thnh phiu hc tp. - Cỏc nhúm khỏc b sung.

- GV gi HS lờn in vo

bngNội dung

I. Mt s giỏp xỏc khỏc

Giỏp xỏc cú s lng loi

ln sng cỏc mụi trng

khỏc nhau,cú li sng phong

phỳ.- GV cht li kin thc

- T bng cho HS tho

lun:

? Trong cỏc i din trờn,

loi no cú a phng ?

- HS lờn in vo bng,

s lng nhiu hay ớt ?

? Nhn xột s a dng ca lp b sung

giỏp xỏc ?

-KL:

- GV yờu cu HS lm vic

c lp vi SGK hon

thnh bng 2

- GV gi HS lờn in voII. Vai trũ thc tin

- Li ớch:

+ L ngun thc n ca cỏ.

-Trang 57 -bng- HS c kt lun SGK

- c mc em cú bit- GV b sung thờm

? Nờu vai trũ ca giỏp xỏc

vi i sng con ngi ?

? Vai trũ ca ngh nuụi

tụm ?

? Vai trũ ca ao, giỏp xỏc

nh trong h, bin

- KL:+ L ngun cung cp thc

phm.

+ L ngun li xut khu.

- Tỏc hi:

+ Cú hi giao thụng ng

thu.

+ Cú hi cho ngh cỏ

+ Truyn bnh giun sỏn.- GV yờu cu HS c kt

lun SGK v c mc em

cú bit

IV củng cố dặn dò

1) Nhng V cú c im nh th no c xp vo lp giỏp xỏc ?

a) Mỡnh cú mt lp v bng kitin v ỏ vụi.

b) Phn ln u sng nc v th bng mang.

c) u cú 2 ụi rõu, chõn cú nhiu t khp vi nhau

d) trng, u trựng lt xỏc nhiu ln.

2) Trong nhng V sau, con no thuc lp giỏp xỏc ?

- Tụm sụng

- Mi

- Tụm sỳ

- Kin

- Cua bin

- Rn nc

- Nhn

- Rp

- Cỏy

- H

- Mt m

- Sun

- Hc bi, tr li cỏc cõu hi SGK, lm bi tp trong v bi tp

- Chun b theo nhúm: Con nhn.-Trang 58 -7a giảng ngày .. tháng ..

năm20147b giảng ngày tháng .năm2014Tit 26 :sĩ số 7a7b..

vắng:7a..7b .B: LP HèNH NHN

NHN V S A DNG CA LP HèNH NHNI. MC TIấU

- Trỡnh by c c im cu to ngoi ca nhn v tp tớnh ca chỳng.

- Nờu c s a dng ca lp hỡnh nhn v ý ngha thc tin ca chỳng.

- Rốn k nng quan sỏt tranh, k nng phõn tớch, k nng hot ng nhúm.

- Bo v cỏc loi hỡnh nhn cú li trong thiờn nhiờn.

II. DNG DY HC

- Mu vt : con nhn.

- Tranh cõm cu to ngoi ca nhn v cỏc mnh giy ri ghi tờn cỏc b phn, chc

nng ca tng b phn.

- Tranh : Mt s i din hỡnh nhn.

III. HOT NG DY HC

1. Bi c: Nờu vai trũ ca giỏp xỏc

2.Bi mi: Thiờn nhiờn nhit i nc ta núng v m, thớch hp vi i sng

cỏc loi ca lp hỡnh nhn. Cho nờn lp hỡnh nhn nc ta rt phong phỳ v a dng.

HOT NG CA GV HOT NG CA HS

Nội dung

- GV hng dn HS quan - HS lờn trỡnh by tranh, I. Nhn

sỏt mu con nhn, i lp b sung.

1- c im cu to

chiu hỡnh 25.1 SGK

- i din nhúm lờn hon C th gm 2 phn:

? Xỏc nh phn u ngc thnh trờn bng, nhúm - u ngc: ụi kỡm, ụi

v phn bng ?

khỏc b sung v nhn xột. chõn xỳc giỏc, 4 ụi chõn

? Mi phn cú nhng b

bũ.

phn no ?

- - Bng: Khe h, l sinh

- GV yờu cu HS quan sỏt

dc, nỳm tuyn t.

tip hỡnh 25.1 hon - i din nhúm nờu ỏp 2- Tp tớnh

ỏn, cỏc nhúm khỏc b - Chng li sn bt mi

thnh bng 1/28

sng.

- GV treo bng 1 ó k sung.

- Hot ng ch yu v

sn gi HS lờn dỏn cỏc mnh giy ghi cỏc cm t - 1 HS nhc li thao tỏc ban ờm.

chng li .

la chn.

- GV cht li bng bng

kin thc chun

- GV yờu cu HS quan sỏt

-Trang 59 -tranh v hỡnh 25.2, c - i din nhúm nờu ỏp

chỳ thớch hóy sp xp ỏn, cỏc nhúm khỏc b

cỏc hỡnh chng li theo sung.

th t ỳng.

- GV cht li ỏp ỏn ỳng: 4, 2, 1, 3.

- GV yờu cu HS c - Hỡnh phu (thm): chng

thụng tin v tp tớnh sn mt t. Hỡnh tm:

mi ca nhn hóy sp chng trờn khụng

xp li theo th t ỳng.

- GV cung cp ỏp ỏn

ỳng: 4, 1, 2, 3.

? Nhn chng t vo thi

gian no trong ngy ?

? Cú my loi li ?

- KL:

- GV yờu cu HS quan sỏt - i din nhúm c kt

tranh v hỡnh 25.3, 4, 5. qu, nhúm khỏc b sung.

Nhn bit mt s i din.

- GV thụng bỏo thờm mt

s hỡnh nhn: nhn hi

bụng, ve, mũ, b mt,

nhn lụng, uụi roi.

- Yờu cu HS tho lun

nhúm hon thnh bng

2/85

? Nhn xột s a dng ca

lp hỡnh nhn ?

? Nờu ý ngha thc tin

ca lp hỡnh nhn ?

- KL:

- Yờu cu HS c kt lun

SGK

- Yờu cu HS c Em

cú bitII. S a Dng Ca Lp

Hỡnh Nhn

- Lp hỡnh nhn a dng,

cú tp tớnh phong phỳ.

- a s cú li, mt s gõy

hi cho ngi, ng vt

v thc vt.IV củng cố dặn dò

- GV treo tranh cõm cu to ngoi ca nhn:

+ Mt HS lờn in tờn cỏc b phn.

+ 1 HS in chc nng tng b phn bng cỏch ớnh cỏ t giy ri.

- Hc bi, lm bi tp trong v bi tp.

- Chun b : Mi nhúm mang 1 con chõu chu.-Trang 60 -7a giảng ngày .. tháng ..

năm20147b giảng ngày tháng .năm2014sĩ số 7a7b..

vắng:7a..7b .C: LP SU B

Tit 27 :CHU CHUI. MC TIấU

- Trỡnh by c c im cu to ngoi ca chõu chu liờn quan n s di chuyn.

- Nờu c cỏc c im cu to trong, cỏc c im dinh dng, sinh sn v phỏt

trin ca chõu chu.

- Rốn k nng quan sỏt tranh, v mu vt, k nng hot ng nhúm.

- Giỏo dc ý thc yờu thớch b mụn.

II. DNG DY HC

- Mu vt : con chõu chu

- Mụ hỡnh chõu chu.

- Tranh : Cu to ngoi, cu to trong ca chõu chu.

III. HOT NG DY HC

1. Bi c:

? C th hỡnh nhn cú my phn? So sỏnh cỏc phn c th vi giỏp xỏc. Vai trũ ca

mi phn c th ?

? Nờu tp tớnh thớch nghi vi li sng ca nhn ? í ngha thc tin ca lp hỡnh

nhn ?

2. Bi mi:Vo bi : Chõu chu cú cu to tiờu biu, d gp ngoi thiờn nhiờn

li cú kớch thc ln, d quan sỏt, nờn c chn lm i din cho lp sõu b.

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

Nội dung

- GV yờu cu HS c thụng

I. Cu To Ngoi V Di

tin trong SGK, quan sỏt hỡnh

Chuyn

26.1 SGK tr li cõu hi:

* C th gm 3 phn:

? C th chõu chu gm

- u: Rõu, mt kộp, c

my phn ?

quan ming

? Mi phn cú nhng b

- Ngc: 3 ụi chõn, 2 ụi

phn no ?

cỏnh

- GV yờu cu HS quan sỏt - HS lờn trỡnh by , lp b - Bng: Nhiu t, mi

mu vt chõu chu (hoc mụ sung.

t cú mt ụi l th.

hỡnh). Nhn bit cỏc b

+ Di chuyn: Bũ, nhy,

phn.

bay

? So vi cỏ loi sõu b khỏc

kh nng di chuyn ca chõu

chu cú linh hot hn

khụng ? Ti sao ?

- GV cht li kin thc.

-Trang 61 -- GV yờu cu HS quan sỏt

tranh v hỡnh 26.2, c

thụng tin SGK tr li cõu

hi

? Chõu chu cú nhng h c

quan no ?

? K tờn cỏc b phn ca h

tiờu hoỏ?

? H tiờu hoỏ v bi tit cú

quan h vi nhau nh th

no ?

? Vỡ sao h tun hon ca

sõu b li n gin i ?

- GV cht li kin thc.II. Cu To Trong

- H tiờu hoỏ: Ming, hu,

diu, d dy, rut tt, rut

sau, trc trng, hu mụn.

-1 vi HS phỏt biu, lp - H bi tit chung

nhn xột v b sung.

vo rut sau.

- H hụ hp cú h ng khớ

xut phỏt t cỏc l th.

- H tun hon: Tim hỡnh

ng, h mch h.

- H thn kinh: dng

chui hch, hch nóo phỏt

trin.

III. Dinh Dng

- Chõu chu n chi, lỏ

- 1 vi HS tr li, lp b cõy

sung.

- Thc n tp trung

diu, nghin nh d

dy, tiờu hoỏ nh enzim

do rut tt tit ra.

- Hụ hp qua l th mt

bng.

IV. Sinh Sn V Phỏt

Trin- GV cho HS quan sỏt hỡnh

26.4 SGK ri gii thiu

c quan ming.

? Thc n ca chõu chu ?

? Thc n c tiờu hoỏ nh

th no ?

? Vỡ sao bng chõu chu

luụn php phng ?

- KL:

- GV yờu cu HS c thụng

tin SGK tr li cõu hi:

? Nờu c im sinh sn

- Chõu chu phõn tớnh

chõu chu ?

? Vỡ sao chõu chu non phi - i din nhúm c kt - trng thnh di

qu, nhúm khỏc b sung.

t

lt xỏc nhiu ln

- Phỏt trin qua bin

- KL:

thỏi.

- Yờu cu HS c kt lun

SGK

- Yờu cu HS c Em cú

HS c Em cú bit .

bit .Ivcủng cố dặn dò

* Nhng c im no giỳp nhn dng chõu chu trong cỏc c im sau:

a, C th cú 2 phn u ngc v bng.

b, C th cú 3 phn u, ngc v bng.

c,Cú v kitin bao bc c th.

d,u cú mt ụi rõu.

e, Ngc cú 3 ụi chõn v 2 ụi cỏnh.

f,Con non phỏt trin qua nhiu ln lt

xỏc.

-Trang 62 -- Hc bi, lm bi tp trong v bi tp.-Trang 63 -7a giảng ngày .. tháng ..năm20147b giảng ngày tháng .năm2014sĩ số 7a7b..

vắng:7a..7b .

Tit 28 :A DNG V C IM CHUNG CA LP SU BI. MC TIấU

-Thụng qua cỏc i din nờu c s a dng ca lp sõu b.

- Trỡnh by c c im cu chung ca sõu b.

- Nờu c vai trũ thc tin ca sõu b.

- Rốn k nng quan sỏt tranh, phõn tớch, k nng hot ng nhúm.

- Bit cỏch bo v nhng sõu b cú ớch.

II. DNG DY HC

- Tranh : Mt s i din ca lp sõu b.

- phiếu học tập

III. HOT NG DY HC

1. Bi c:

- Nờu c im cu to ngoi, cu to trong v di chuyn ca chõu chu ?

- Nờu quỏ trỡnh dinh dng v sinh sn ca chõu chu ? Quan h gia dinh dng v

sinh sn chõu chu nh th no ?

2.Vo bi : Sõu b vi khong gn 1 triu loi rt a dng v loi, v li sng,

mụi trng sng v tp tớnh. Cỏc i din trong bi a dng cho tớnh tiờu biu o.

3.Bi mi:

HOT NG CA GV

- GV yờu cu HS c

thụng tin trong SGK, quan

sỏt hỡnh 27.127.7 SGK

tr li cõu hi:

? K tờn cỏc i din trong

hỡnh ?

? Cho bit nhng c im

ca mi i din úNội dung

I. Mt S i Din Sõu

B Khỏc

* Sõu b rt a dng:

- 1 vi HS phỏt biu, lp - Chỳng cú s lng loi

nhn xột v b sung.

ln.

- Mụi trng sng a

- 1 vi HS phỏt biu, cỏ HS dng.

khỏc b sung thờm cỏc - Cú li sng v tp tớnh

din.

phong phỳ thớch nghi vi

iu kin sng.

HOT NG CA HS- Yờu cu HS thảo luận - học sinh tảo luận nhóm

nhóm hon thnh bng đại diện trả lời.

1/91 SGK.-Trang 64 -- Yờu cu HS nhn xột s - HS nhn xột v s a

a dng ca lp sõu b.

dng v s loi, cu to c

- GV cht li kin thc.th, mụi trng sng v tp

tớnh.

- 1 vi HS phỏt biu, lp

b sung thờm cỏc i diện

GV yờu cu HS c thụng

tin SGK tho lun, chn

cỏc c im chung ni bt

ca lp sõu b.II. c im Chung

- C th gm 3 phn: u,

ngc, bng.

- Phn u cú mt ụi rõu,

ngc cú 3 ụi chõn v 2

- i din nhúm phỏt biu, ụi cỏnh.

- Hụ hp bng ng khớ.

- GV cht li cỏc c im cỏc nhúm khỏc b sung.

- Phỏt trin qua bin thỏi.

chung.

III. Vai Trũ Thc Tin- GV yờu cu HS c

thụng tin SGK/92, tho

lun nhúm, in vo bng

2.

- ? Ngoi cỏc vai trũ trờn,

sõu b cũn cú vai trũ gỡ ?

- KL:

- Yờu cu HS c kt lun

SGK

- Yờu cu HS c Em

cú bit- ch li:

+ Lm thuc cha bnh.

+ Lm thc phm.

- thảo luận nhóm làm + Th phn cho cõy trng.

+ Lm thc n cho V

thông tin bảng

khỏc.

+ Dit cỏc sõu b cú hi.

+ Lm sch mụi trng.

- Tỏc hi:

+ L V trung gian

- i din nhúm lờn in truyn bnh

trờn bng, cỏc nhúm khỏc + Gõy hi cho cõy trng.

+ Lm hi cho sn xut

nhn xột v b sung.

nụng nghip.Iv- củng cố dặn dò

Hóy cho bit mt s loi sõu b cú tp tớnh phong phỳ a phng em ?

Nờu c im phõn bit sõu b vi cỏc lp khỏc trong ngnh chõn khp ?

Nờu bin phỏp chng sõu b cú hi nhng an ton cho mụi trng ?

- Hc bi, lm bi tp trong v bi tp.

- ễn tp ngnh chõn khp.

- Tỡm hiu tp tớnh ca sõu b.-Trang 65 -Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (125 trang)

×