1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

Xây dựng trang web hỗ trợ học và thi TOEFL

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.35 MB, 155 trang )


Website hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 3.2 Màn hình bài học0112077-Lê Khánh Trí82/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênChương 4. Tổng kết

Với thời gian hạn hẹp và kinh nghiệm còn quá ít ỏi, chúng em đã bước đầu xây

dựng một nền tảng cơ bản cho việc phát triển một website thực sự hỗ trợ tốt nhất

cho người dùng trong việc học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung. Để

website có thể thực sự hoạt động tốt, khâu chuẩn bị thu thập, phân loại dữ liệu cho

thật chu đáo hoàn chỉnh để phát huy thật sự hiệu quả của website là một điều tối

quan trọng và tốn không ít thời gian. Do đó, chúng em tin rằng trong tương lai

không xa, với sự chuẩn bị tốt về mặt dữ liệu, website sẽ hoạt động tốt hơn và sẽ

ngày càng được hoàn thiện hơn để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Nhóm sinh viên thực hiện.0112077-Lê Khánh Trí83/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênTÀI LIỆU THAM KHẢO

1) Fritz Onion, Essential ASP.NET with Examples in Visual Basic.NET,

Addison Wesley, 2003

2) David Sceppa, Microsoft ADO.NET , Microsoft Press 2002

3) G. Andrew Duthie, Microsoft ASP Dot NET Programming With Visual C

Sharp Dot NET Version 2003 Step By Step, MS.Press, 2003

4) ASP.NET.Web.Developer's.Guide, Syngress, 20025) Michael A.Pyle, M.A and Mary Ellen Munoz Page, MA - Test of English

as a Foreign Language Preparation Guide 95-96, Cliff.

6) Jolene Gear – Robert Gear – Lê Huy Lâm, Cambridge Prep for Toefl, First

News.0112077-Lê Khánh Trí84/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên5. PHẦN PHỤ LỤC

5.1. Sưu liệu mô hình DFD quan niệm

1.1 Quản lý bài học

1.2.1 Mô tả dòng dữ liệu

Hệ thống thông tin:Mô hình quan niệm xử lý Trang :Hệ thống thông tin websiteHiện tại []hỗ trợ học và thi TOEFLTương lai[]Ứng dụng:Mô tả dòng dữ liệu :Xây dựng website hỗ trợ

học và thi TOEFLNgày lập:

Người lập:BAI HOC- Lê Khánh TríTờ : 1:- Lê Trần Thùy Trang

Nguồn đi :

Đầu cuối :

Quản trị - Quản lý (có chức năng cập nhật quản lý bài học)

Kho dữ liệu :

Bài học - Lessons

Ô xử lý :

Chọn bài học(1.1.1)

Nhập bài học mới(1.2.1)

Chỉnh sửa bài học(1.2.2)

Xoá bài học (1.2.3)

Lưu bài học (1.2.4)

Học và ôn tập(1.1)

Cập nhật bài học (1.2)0112077-Lê Khánh Trí85/1550112119-Lê Trần Thùy TrangXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (155 trang)

×