1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

Mô tả thực thể : SAMPLES

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.35 MB, 155 trang )


Website hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên14. Mô tả thực thể chuyên biệt: SECTION1

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin websiteTrang:MÔ HÌNH QUAN

NIỆM DỮ LIỆUhỗ trợ học và thi TOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thực thểXây dựng website hỗ trợ họcNgày lập:SECTION1và thi TOEFLNgười lập:

Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắtDiễn giảiLoại giáKiểuMiềnChiềuGhitrịdữgiádài (kýchúliệutrịtự)thuộc tínhPartPhần thi trong sectionKS1Chiều dài1tổng cộng

Tổng sốTối thiểu:70thể hiện:Khối lượng tổngTối thiểu:70cộng:

Trung bình:1.500Trung bình: 1500Tối đa:5.000Tối đa:0112077-Lê Khánh Trí134/1555.0000112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên15. Mô tả thực thể chuyên biệt: SECTION2

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin websiteTrang:MÔ HÌNH QUAN NIỆM

DỮ LIỆUhỗ trợ học và thi TOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả thực thểXây dựng website hỗ trợ họcNgày lập:SECTION2và thi TOEFLNgười lập:

Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắtDiễn giảiLoạiMiềngiá trịthuộc tínhKiểu dữ

liệugiáChiềudài (ký chútrị

PartPhần thi trong sectionKGhiStự)

1Chiều dài tổng1cộng

Tổng sốTối thiểu:70thể hiện:Khối lượng tổng Tối thiểu:70cộng:

Trung bình:1.500Trung bình: 1500Tối đa:5.000Tối đa:0112077-Lê Khánh Trí135/1555.0000112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL2.2- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênMô tả mối kết hợp1. Mô tả mối kết hợp : RECORD

Hệ thống thôngTrang:MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU

Hiện tại [ ]tin:

Hệ thống thôngTương lai [ ]tin website hỗ trợ

học và thi

TOEFL

Ứng dụng:Mô tả mối kết hợpXây dựngNgày lập:RECORDNgười lập:website hỗ trợTờ:1 - Lê Khánh Tríhọc và thi- Lê Trần Thùy TrangTOEFL

Tên tắtDiễn giảiGradeĐiểm đạtKiểu dữMiềnChiều dàigiá trịthuộc tínhLoạiliệugiá trị(ký tự)KS>0Ghi chú1trong bài học

Chiều dài tổng1cộng

Tổng sốTối thiểu:1thể hiện:Khối lượng tổngTối thiểu:1cộng:

Trung bình:10.000Trung bình:10.000Tối đa:100.000Tối đa:100.0000112077-Lê Khánh Trí136/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2. Mô tả mối kết hợp: SAMPLEQUESTION

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tinTrang:MÔ HÌNH QUAN NIỆM

DỮ LIỆUwebsite hỗ trợ học và thiHiện tại [ ]TOEFLTương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả mối kết hợpXây dựng website hỗ trợNgày lập:SAMPLEQUESTIONhọc và thi TOEFLNgười lập:Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắtDiễn giảiKiểuMiềnChiều dàiGhigiá trịthuộc tínhLoạidữ liệugiá(ký tự)chútrị

OrderNumber Số thứ tự câuBS>02hỏi trong đề

thi mẫu

Chiều dài tổng2cộng

Tổng số thểTối thiểu:1Khối lượnghiện:Tối thiểu:2tổng cộng:

Trung bình:100Trung bình:200Tối đa:1000Tối đa:20000112077-Lê Khánh Trí137/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên3. Mô tả mối kết hợp: SAMPLETALK

Hệ thống thông tin:Trang:MÔ HÌNH QUAN NIỆMHệ thống thông tinDỮ LIỆUwebsite hỗ trợ học và thiHiện tại [ ]TOEFLTương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả mối kết hợpXây dựng website hỗ trợNgày lập:SAMPLETALKhọc và thi TOEFLNgười lập:

Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắtDiễn giảiKiểuMiềnChiềuGhigiá trịthuộc tínhLoạidữgiá trịdài (kýchúliệu

OrderNumber Số thứ tự câu hỏiBtự)S>02trong đề thi mẫu

Chiều dài tổng2cộng

Tổng số thểTối thiểu:1Khối lượng tổngTốicộng:thiểu:hiện:

Trung bình:100Trung2200bình:

Tối đa:0112077-Lê Khánh Trí1000138/155Tối đa:20000112119-Lê Trần Thùy TrangXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (155 trang)

×