1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

15-PUZZLE ÁP DỤNG THUẬT TOÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (173.84 KB, 13 trang )


Công nghệ phần mềmGVHD: Ts. Lê Văn HưngState initialState; // Khởi tạo trạng thái ban đầu

initialState.board = 0; // trạng thái ban đầu =0

for (int i=0; i < 16; ++i)

{

if (initialBoard[i] <= '9')

setValue(ref initialState.board, i, initialBoard[i] - '0');

else

setValue(ref initialState.board, i, initialBoard[i] - 'A' + 10);

}

- Tương ứng với trạng thái bắt đầu ở hình 7 ta hiển thị trạng thái bắt

đầu trên chương trình như sau:Trang 10Công nghệ phần mềmGVHD: Ts. Lê Văn HưngHình 83.3. THUẬT TOÁN IDS-A*- Trong chương trình, thuật toán được xây dựng trên một hàm:

bool dfs_search(ref State state, int maxScore, ref Stack result)

{

const string digits = "0123456789ABCDEF";

if (state.score > maxScore)

return false;

if (state.board == 0x0FEDCBA987654321L)

{

result.Push('\0');

return true;

}

State newState = new State();

if ((state.emptyPos & 0x3) != 0) //co the dich trai

{

if (makeMove(ref newState, ref state, maxScore,

state.emptyPos - 1))

{

result.Push(digits[newState.lastMoved]);

if (dfs_search(ref newState, maxScore, ref result))

return true;

result.Pop();

}

}

if ((state.emptyPos & 0x3) != 3) // co the dich phai

{

if (makeMove(ref newState, ref state, maxScore,

state.emptyPos + 1))

{

result.Push(digits[newState.lastMoved]);

if (dfs_search(ref newState, maxScore, ref result))

return true;

Trang 11Công nghệ phần mềmGVHD: Ts. Lê Văn Hưngresult.Pop();

}

}

if ((state.emptyPos >> 2) != 0) // co the dich len

{

if (makeMove(ref newState, ref state, maxScore,

state.emptyPos - 4))

{

result.Push(digits[newState.lastMoved]);

if (dfs_search(ref newState, maxScore, ref result))

return true;

result.Pop();

}

}

if ((state.emptyPos >> 2) != 3) //co the dich xuong

{

if (makeMove(ref newState, ref state, maxScore,

state.emptyPos + 4))

{

result.Push(digits[newState.lastMoved]);

if (dfs_search(ref newState, maxScore, ref result))

return true;

result.Pop();

}

}

return false;

}

// Hàm đánh giá

if (Math.Abs((toMove & 0x3) - targetCol) +

Math.Abs((toMove >> 2) - targetRow) <

Math.Abs((lastState.emptyPos & 0x3) - targetCol) +

Math.Abs((lastState.emptyPos >> 2) - targetRow))

{

++newState.score;

}Trang 12Công nghệ phần mềmGVHD: Ts. Lê Văn Hưngpublic String idas_search(string initialBoard)

{

//khoi tao ban co

State initialState;

initialState.board = 0;

for (int i=0; i < 16; ++i)

{

if (initialBoard[i] <= '9')

setValue(ref initialState.board, i, initialBoard[i] '0');

else

setValue(ref initialState.board, i, initialBoard[i] 'A' + 10);

}

initialState.emptyPos = (char)initialBoard.IndexOf('0');

initialState.score = 0;

initialState.lastMoved = (char)0;

// Sau mỗi trạng thái kết quả được lưu vào stack mang tên result

Stack result = new Stack();

int maxScore = 0;

while (!dfs_search(ref initialState, maxScore, ref result))

++maxScore;

return getContent(result);

}

- Trong thuật toán trên các bước khi thực hiện sẽ gọi tới những hàm

liên quan khác trong chương trình gồm có các hàm dịch bít, hàm kiểm tra

các trạng thái của bài toán…

4. CHƯƠNG TRÌNHTrang 13Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

×