1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Xúc tiến bán hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (573.58 KB, 134 trang )


* Chiến lợc xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh

Là chiến lợc bao gồm mọi hoạt động nhằm truyền bá những thông tin

về sản phẩm nh quảng cáo, kích thích tiêu thụ và các hoạt động khuyến mại

khác... tới ngời tiêu dùng. Chiến lợc này nhằm đẩy mạnh các luồng thông tin

hai chiều giữa nhà sản xuất và ngời tiêu dùng.

Nh vậy, Marketing-mix là loại Marketing phối hợp hài hoà các yếu tố

cơ bản của nó sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của môi trờng kinh

doanh nhằm thu đợc lợi nhuận tối u.

Về nội dung có thể đa ra mô hình sau:MMP1P2P4P3Đỉnh chóp của Marketing-mix toả ra 4 trục chính xuống các điểm của

4P là MM-P1, MM-P2, MM-P3, MM-P4. Nh vậy, đỉnh chóp MM đã hình

thành sự phối hợp giữa các P. Do đó, tại bất kỳ điểm P nào cũng luôn luôn có

sự liên kết với các P khác. Mối liên kết giữa các P là mối liên hệ qua lại hai

chiều.34Nội dung phối hợp hài hoà 4P cần phải thực hiện đồng bộ theo một kế

hoạch thống nhất trong một thời gian nhất định nhằm đạt đợc hiệu quả tối u.

Muốn có đợc sự phối hợp thành công phải hiểu rõ vai trò của từng yếu tố P,

vừa phát hiện kịp thời mối liên hệ, tơng tác giữa chúng.

2.1.3. Vai trò của Marketing-mix trong kinh doanh

Theo định nghĩa về Marketing-mix thì đó là tập hợp những công cụ đợc

sử dụng để tạo sự thích ứng giữa sản phẩm và thị trờng mục tiêu. Nh vậy,

mục đích của Marketing-mix là đảm bảo rằng sản phẩm có thể đáp ứng đợc

thị trờng mục tiêu. Theo Kotler, 4P nằm dới sự kiểm soát của ngời bán (nhà

xuất khẩu) và đợc sử dụng để tác động đến ngời mua. Theo quan điểm của

ngời mua (nhà nhập khẩu) thì mỗi công cụ của Marketing đều có chức năng

cung ứng một ích lợi cho khách hàng. Trong xuất khẩu nói chung và xuất

khẩu gạo nói riêng, nếu đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng một cách tinh

tế, thuận tiện và thông tin hữu hiệu thì sẽ giành đợc thắng lợi. Nói một cách

khác, để tác động trực tiếp và có hiệu quả tới khách hàng thì các thành phần

của Marketing-mix phải đợc sử dụng một cách tổng hợp.

Marketing-mix đợc thiết kế theo những thủ tục sau: sản phẩm đợc thu

mua để đáp ứng nhu cầu của khách hàng (sản phẩm); địa điểm mà khách

hàng sẽ tìm chúng (địa điểm) và khách hàng sẽ biết nó là loại sản phẩm gì,

nó hoạt động nh thế nào (xúc tiến bán). Sau đó mức giá sẽ đợc ớc lợng với sự

cân nhắc đến tổng lợng cung cấp cho khách hàng. Quyết định đợc đa ra liên

quan đến cả 4 yếu tố trong Marketing-mix, bởi vì các yếu tố này đều có ảnh

hởng đến quá trình Marketing và đều có những đóng góp cho việc bán hàng.

2.2. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm

Marketing-mix

2.2.1. Sản phẩm35Trong 4 yếu tố của Marketing-mix, sản phẩm đóng vai trò quan trọng

nhất. Theo đề tài, sản phẩm đợc hiểu là các loại gạo xuất khẩu, phân tích

theo các bớc cơ bản: quá trình sản xuất, chất lợng và chủng loại...

2.2.1.1. Sản xuất lúa gạo - bớc khởi đầu cho xuất khẩu

Sản xuất lúa gạo đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp lơng thực trong nớc và tạo ra lợng gạo d thừa dành cho xuất khẩu. Sản xuất

lúa gạo phụ thuộc vào các yếu tố chính nh diện tích đất trồng, khí hậu, nhân

công, phân bón...

Là một nớc nông nghiệp với 80% dân số sống và làm việc bằng nghề

nông, Việt Nam coi sản xuất lúa gạo là ngành sản xuất chính. Từ sau Đại hội

Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, với những thay đổi trong đờng lối

chính sách, chúng ta đã đạt đợc những thành tựu đáng kể trong sản xuất lơng

thực nói chung và lúa gạo nói riêng. Từ chỗ thiếu lơng thực phải nhập khẩu

thờng xuyên, sau năm 1989, Việt Nam đã tự túc đợc lơng thực và có khối lợng xuất khẩu ngày càng tăng, đứng thứ hai, thứ ba trên thế giới. Sản lợng

lúa gạo tăng khá ổn định trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất, chất lợng và

hiệu quả.

- Thứ nhất, về diện tích đất trồng, Việt Nam có gần 7 triệu ha đất dành cho

trồng trọt, chiếm 21% tổng diện tích của cả nớc. Hai vựa lúa chính là đồng

bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long đã chiếm tới 5,6 triệu ha,

trong đó đất trồng trọt chiếm diện tích lớn. Cụ thể đồng bằng sông Hồng

năm 1990 chiếm 17,5%, đến năm 1998 có giảm nhng đồng bằng sông Cửu

Long tăng từ 42% lên 51,8%. Nhìn chung diện tích đất trồng lúa cả nớc tăng

từ 5,89 triệu ha năm 1989 lên 7,33 triệu ha năm 1998, trung bình tăng

2,33%/năm.

- Thứ hai, về năng suất lúa cũng có những thay đổi đáng kể. Từ mức 26,6

tạ/ha năm 1976-1980, năng suất lúa bình quân trên cả nớc đã lên tới 32,5

tạ/ha năm 1981-1988; 34,8 tạ/ha năm 1989-1993; 38 tạ/ha năm 1994-1997

36và 40 tạ/ha năm 2000, đạt nhịp độ tăng bình quân 4-5%/năm. Nh vậy,

khoảng 42-44% sản lợng thóc tăng do tăng diện tích, còn lại do tăng năng

suất. Điều đó có đợc nhờ ứng dụng nhiều tiến bộ KHKT, nhất là những tiến

bộ về giống lúa có năng suất và chất lợng cao nh CR 203, OM 80-81, IR 58,

IR 64 và các giống lúa lai Trung Quốc. Từ đó đã có những thay đổi trong cơ

cấu mùa vụ, tránh né đợc nhiều thiệt hại do thời tiết gây ra.

- Thứ ba, về sản lợng lúa. Do năng suất và diện tích sản xuất tăng và tăng

với tốc độ khá cao nên sản lợng lúa của cả nớc cũng tăng. Giai đoạn 19952000 sản lợng lơng thực hàng năm của nớc ta đạt trung bình 28,7 triệu tấn,

cao nhất so với những năm trớc. Cụ thể năm 1995 đạt 24,9 triệu tấn, năm

1996 đạt 26,4 triệu tấn, năm 1997 đạt 27,6 triệu tấn, năm 1998 đạt 29,1 triệu

tấn, năm 1999 đạt 31,4 triệu tấn, đặc biệt năm 2000 sản lợng lúa lên tới 32,5

triệu tấn. Dự kiến năm 2001 con số này sẽ giảm nhẹ xuống 31,4 triệu tấn.

Mặc dù tốc độ tăng dân số ở nớc ta còn cao nhng tốc độ tăng trởng của sản lợng lúa tăng nhanh hơn tốc độ tăng dân số nên lơng thực bình quân đầu ngời

cũng tăng qua các năm.Sản lượng (tấn)Biểu đồ 2.1: Sản lượng lúa qua từng năm

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0Sản lượng1995199619971998199920002001NămNguồn: Vụ xuất nhập khẩu - Bộ thơng mại

Nhìn chung, tình hình phát triển sản xuất lúa gạo ở Việt Nam trong

những năm qua có những dấu hiệu tích cực với những thành tích đáng kể. Có

đợc thành công đó là do thay đổi kịp thời và đúng đắn trong cơ chế quản lý,

đặc biệt là cơ chế khoán 10 năm 1988. Bên cạnh đó, những tiến bộ trong

37các khâu cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá và nghiên cứu sinh học cải tạo giống lúa

đã góp phần không nhỏ vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa

vụ, tăng diện tích đất gieo trồng, thâm canh tăng năng suất lúa...

Tuy nhiên, dù đã có sự tiến bộ vợt bậc so với thời kỳ trớc, sản xuất lúa

gạo ở nớc ta vẫn còn biểu hiện những hạn chế khó tránh khỏi. Về mặt kỹ

thuật, dù đã áp dụng công nghệ mới nhng nhìn chung vẫn còn lạc hậu, phải

sử dụng lao động thủ công trên đồng ruộng. Năng suất lao động, chất lợng

sản phẩm tuy có sự cải thiện rõ nét nhng vẫn còn thấp so với các nớc trong

khu vực và trên thế giới. Chúng ta thờng chú trọng đến việc tạo ra số lợng

gạo lớn nhằm đảm bảo an ninh lơng thực trong nớc và xuất khẩu song lại

không quan tâm nhiều đến việc nâng cao chất lợng sản phẩm để tạo sức cạnh

tranh, nâng cao giá của mặt hàng gạo xuất khẩu trên thị trờng quốc tế.

Trong thời gian tới, sản xuất lúa gạo sẽ tập trung thực hiện ba mục tiêu:

đảm bảo vững chắc an ninh lơng thực quốc gia, thoả mãn nhu cầu lơng thực

cho tiêu dùng trong bất cứ tình huống nào; đảm bảo đủ nguyên liệu cho công

nghiệp chế biến và tăng khối lợng xuất khẩu với hiệu quả cao.

2.2.1.2. Chất lợng gạo xuất khẩu

* Chất lợng

Tuy trong những năm gần đây Việt Nam đạt vị trí cao về số lợng gạo

xuất khẩu nhng về chất lợng thì có nhiều yếu kém. Chất lợng của gạo nói

chung phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tự nhiên và tác động của con ngời nh

đất đai, khí hậu, nớc tới, phân bón, giống lúa, chế biến, vận chuyển, bảo

quản... mà quan trọng nhất là giống lúa, các phơng pháp sản xuất và các

khâu sau thu hoạch.

- Về giống lúa: từ nhiều năm qua, Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo và áp

dụng nhiều giống lúa mới cho năng suất cao, chất lợng tốt và có khả năng

chống chịu giỏi với tình hình thời tiết, thiên tai, sâu bệnh. Tuy nhiên, các

giống lúa làm hàng xuất khẩu đòi hỏi những yêu cầu cao hơn các loại khác.

38Ví dụ nh đồng bằng sông Cửu Long - chiếc nôi sản xuất gạo của nớc ta - có

tới 70 giống lúa khác nhau thì chỉ có 5 giống lúa có thể làm hàng xuất khẩu

đợc là IR 9729, IR 64, IR 59606, OM 132, và OM 997-6. Tơng tự nh vậy, ở

miền Bắc, lợng giống lúa cũng dừng lại ở con số 5 gồm C70, C71, CR 203,

Q5, IR 1832 là đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, trên tổng số lợng giống lúa gieo

trồng khá phong phú. Qua đó cho thấy, giống lúa kém chất lợng là một

nguyên nhân quan trọng ảnh hởng đến chất lợng của gạo xuất khẩu Việt

Nam. So sánh với các quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới nh Thái Lan,

ấn Độ thì thấy đợc rằng họ có những giống lúa có thể cho gạo có chất lợng

cao hơn nhiều. Điển hình là Thái Lan, cờng quốc hàng đầu về xuất khẩu gạo,

với giống lúa Khaodaumali chất lợng cao, với sản lợng xuất một năm là 1,2

triệu tấn. ấn Độ cũng rất tự hào với gạo Basmati, một loại gạo thơm đặc sản,

đang cạnh tranh gay gắt với hàng của Thái Lan và chiếm tỷ trọng lớn trong

tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của nớc này.

- Về phơng pháp sản xuất và các khâu sau thu hoạch, khâu đóng vai trò

khá quan trọng, quyết định tới chất lợng gạo xuất khẩu cũng còn nhiều bất

cập. Dù đã áp dụng các phơng pháp mới vào trong sản xuất nhng không toàn

bộ nên rất dễ ảnh hởng đến chất lợng khi thu hoạch. Sau khi gặt hái, hạt thóc

phải đợc xay xát, chế biến, bảo quản tốt nhằm làm tăng giá trị. Tuy nhiên,

thực tế cho thấy ngành công nghiệp xay xát chế biến lúa gạo ở nớc ta còn

nhỏ bé và thờng áp dụng những công nghệ lạc hậu. Cụ thể, công việc ở một

số khâu đợc tiến hành nh sau:

Phơi sấy: giai đoạn này phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống kho chứa và cách

thức bảo quản, nhất là đối với một nớc có khí hậu nhiệt đới nh ở Việt Nam.

Kỹ thuật phơi nói chung thờng rất lạc hậu, nông dân thờng làm theo cách thủ

công. ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung cấp tới 90% lợng gạo xuất khẩu

thì cũng phải trên 90% phơi thóc trên đờng giao thông, bờ kênh rạch, ngay

trên ruộng và phơi qua đêm. Cách phơi này rất bị động, lại gây tình trạng lẫn

39lộn, lẫn tạp và nhất là hạt thóc không khô đều từ ngoài vào trong nên khi xay

xát tỷ lệ gạo gãy, gạo tấm cao làm giảm giá trị hạt gạo. Hiện nay trong nớc

đã có nhiều loại máy sấy có chất lợng tốt, song vì chi phí cao (cả đầu t ban

đầu cũng nh năng lợng cho quá trình sấy), thời gian sử dụng lại ngắn, chỉ

phù hợp với điều kiện sản xuất hàng hoá lớn nên cha phát triển.

Bảo quản: thóc sau khi phơi khô phải đợc bảo quản nơi thoáng mát, trong

những bao bì sạch, có khả năng hạn chế ẩm, mốc, sâu mọt. Nông dân thờng

bảo quản tại nhà. ở đồng bằng sông Hồng, nông dân thờng sử dụng các kho

không có hệ thống thông hơi và các thiết bị bảo vệ chống côn trùng và chuột.

Hơn nữa, khí hậu ở khu vực này rất khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình là

26-280C và lên tới 36-370C vào mùa hè; độ ẩm là 80%, có lúc tới 100% nên

khó có thể bảo quản tốt lúa gạo xuất khẩu.

Các doanh nghiệp thờng có kho lớn hơn. Tuy nhiên, mạng lới kho từ lâu

năm, một số không phù hợp, chất lợng kho kém, thiếu phơng tiện bốc dỡ và

hầu hết vẫn dùng lao động thủ công.

Xay xát, tái chế: công nghiệp xay xát đóng vai trò rất quan trọng đối với

chất lợng gạo xuất khẩu. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn, hiện nay có hơn 300 cơ sở xay xát quy mô vừa và 6.000 cơ sở quy

mô nhỏ có thể xử lý 15 triệu tấn gạo mỗi năm. Phần lớn các cơ sở này sử

dụng máy xát do các doanh nghiệp nhà nớc cung cấp, một số khác thì nhập

khẩu từ nớc ngoài. Tỷ lệ thu hồi gạo ở các cơ sở xay xát t nhân chỉ đạt 6062% trong đó gạo nguyên 42-45%, tấm 18-20%. Nh vậy, khâu xay xát ở khu

vực này nghiễm nhiên làm mất đi trên dới 10% giá trị do chất lợng gạo giảm.

Chỉ các nhà máy thuộc Tổng công ty lơng thực và công ty lơng thực ở các

tỉnh đợc trang bị máy tốt, các công đoạn đợc thực hiện hoàn chỉnh từ đầu đến

cuối (loại bỏ tạp trớc khi xay, bóc vỏ trấu, xát trắng, đánh bóng gạo, phân

loại gạo, tách màu và đóng bao) nên đạt tỷ lệ thu hồi gạo tới 75-76% (gạo

nguyên 52-55%).

40Nhìn chung, công đoạn sau thu hoạch ở Việt Nam vẫn còn những yếu

kém. Theo những ghi nhận từ cuộc điều tra của Viện nghiên cứu sau thu

hoạch, những khu vực mục tiêu của đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng

sông Hồng và miền Trung thì tỷ lệ thất thoát của gạo là từ 13% đến 16%.

Đây là một tỷ lệ cao so với trung bình của thế giới (10%). Do đó thực tiễn

đòi hỏi chúng ta cần nâng cao hơn nữa các phơng pháp xử lý gạo sau khi thu

hoạch qua tất cả các công đoạn nh trang bị, làm mới công nghệ, cung cấp

các thiết bị hiện đại... Nh vậy mới có thể giảm tỷ lệ thất thoát, tăng chất lợng

và nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo xuất khẩu Việt Nam trên thị trờng

quốc tế.

* Tỷ lệ tấm và các chỉ tiêu khác

Chất lợng gạo xuất khẩu phụ thuộc vào các tiêu thức khác nhau để đánh

giá. Trên thơng trờng gạo quốc tế, gạo đợc phân ra 5 loại thị hiếu, mỗi loại

có chất lợng khác nhau dựa trên các chỉ tiêu: tỷ lệ tấm, kích thớc hạt, độ ẩm,

mức độ đánh bóng, tỷ lệ amylaza, tỷ lệ protein, nhiệt hồ hoá, mùi thơm... và

ứng với mỗi loại chất lợng sẽ có giá mua khác nhau. Trong hoàn cảnh cụ thể

của Việt Nam là nớc mới xuất khẩu gạo từ 1989 thì bớc đầu các doanh

nghiệp chỉ quan tâm tới tỷ lệ tấm, kích thớc hạt và màu gạo. Đối với chỉ tiêu

tỷ lệ tấm, nếu gạo đạt tỷ lệ dới 10% đợc coi là chất lợng cao, 10-15% là chất

lợng trung bình và trên 15% là chất lợng thấp.Bảng 2.2. Chất lợng gạo xuất khẩu (1989-2001)

(% so với tổng số lợng xuất khẩu năm đó)Năm/Tỷ lệ % tấm

1989-1995 (*)

1996

1997

1998Cấp trung bình41,20

45,50

41,00

53,00

41Cấp thấp (25-30%)(15%)

14,15

11,00

9,00

11,00Cấp cao (5-10%)và loại khác

44,65

43,50

50,00

36,001999

2000

2001 (đến 31/8)34,78

42,68

39,0023,34

26,24

13,2041,88

31,08

47,80Nguồn: Vụ Xuất nhập khẩu-Bộ Thơng mại

Năm 1989 là năm đầu tiên Việt Nam xuất khẩu gạo, chủ yếu là gạo cấp

thấp (97,42%) còn gạo cấp trung bình và gạo cấp cao chiếm tỷ lệ ít. Đó là do

những đầu t về mặt kỹ thuật và chế biến của chúng ta có nhiều hạn chế dẫn

đến tỷ lệ tấm là 35% trong gạo, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khối lợng xuất

khẩu, gây ra những thiệt thòi lớn. Xuất khẩu ở thời kỳ này do kém về chất lợng nên sức cạnh tranh kém dẫn đến việc chúng ta phải bán cho các nớc có

truyền thống xuất khẩu gạo để chế biến lại và tái xuất, chịu chi phí trung

gian cao. Qua nhiều năm, khi sản xuất đợc cải thiện, chất lợng gạo đã tiến bộ

do có nhiều giống mới và công tác chế biến, bảo quản tốt, Việt Nam đã có

nhiều loại gạo tốt đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trờng thế giới.

Xét về tỷ lệ tấm, chất lợng gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hớng

tăng tỷ lệ gạo cấp cao và trung bình, đồng thời giảm tỷ lệ gạo cấp thấp. Tuy

nhiên mức tăng không ổn định. Năm 1998, tỷ lệ gạo cấp cao là 53% tăng so

với 41,2% trung bình 7 năm (1989-1995). Trong năm 1999, gạo 5-10% tấm

lại giảm xuống còn 34,78%, thấp nhất so với các năm trớc. Dự báo năm 2001

tỷ lệ gạo theo thứ tự cấp cao, trung bình, thấp lần lợt là 39%, 13,2%, và

47,8% - một kết quả không mấy khả quan cho việc đánh giá chất lợng gạo

xuất khẩu dựa theo tỷ lệ tấm. Tình hình này cũng không có nghĩa chất lợng

gạo Việt Nam nói chung bị tụt lùi mà có thể là sự ứng xử hợp lý trong chiến

thuật kinh doanh xuất khẩu của ta căn cứ vào nhu cầu giá cả và diễn biến

thực tế của thị trờng gạo thế giới. Năm 2001 là năm kinh tế toàn cầu có nhiều

khó khăn, đặc biệt cả lợng gạo xuất-nhập đều có nguy cơ giảm so với năm

2000. Trong điều kiện giá gạo tăng, nhiều nớc nghèo chỉ có thể tiêu dùng

những loại gạo có chất lợng thấp do sức mua hạn chế, đẩy giá gạo loại này42tăng nhiều so với giá gạo chất lợng cao. Giảm tỷ lệ gạo tấm 5-10% có thể là

một ứng xử linh hoạt trong việc hoạch định chính sách xuất khẩu của Việt

Nam nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt khi chúng ta mở rộng thị

trờng sang các nớc châu Phi và châu á - những nớc có nhiều nhu cầu về gạo

phẩm cấp thấp và trung bình. Bên cạnh đó, để phù hợp với xu hớng phát triển

của thị trờng thế giới, Việt Nam vẫn chủ trơng tăng tỷ trọng gạo chất lợng

cao nhằm hớng ra thị trờng châu Âu, Nhật và Bắc Mỹ. Mặc dù những năm

gần đây gạo có chất lợng cao ngày càng chiếm tỷ trọng lớn - một tiến bộ nói

chung của ngành sản xuất và xuất khẩu gạo - nhng vẫn còn những nhợc điểm

khác nh độ trắng không đồng đều, lẫn thóc và tạp chất, gạo vụ hè thu thờng

có độ ẩm cao, bạc bụng, vàng hạt, tỷ lệ gãy cao... Khi đánh giá chất lợng gạo

xuất khẩu của nớc ta, ngoài tỷ lệ tấm cũng cần chú trọng đến các tiêu thức

khác thì mới có thể có những kết quả phân tích chính xác về gạo xuất khẩu

đợc.* Kiểm tra

Một vấn đề nữa cần quan tâm là việc kiểm tra chất lợng gạo Việt Nam

trớc khi xuất khẩu. Cơ quan quan trọng nhất của Việt Nam trong lĩnh vực

kiểm tra chất lợng là Vinacontrol, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra tới 95%

lợng gạo xuất khẩu.

Tiến trình kiểm tra chất lợng bao gồm các bớc sau:

- Kiểm tra chất lợng kho chứa gạo

- Kiểm tra chất lợng đóng bao

- Kiểm tra chất lợng trớc khi xuất khẩu

Theo kết quả nhận định của Vinacontrol, trong xuất khẩu gạo tồn tại hai

vấn đề chính: do chất lợng yếu kém của các kho gạo dẫn đến tăng tỷ lệ gạo

ẩm mốc trong mùa ma, các kho chứa phải di chuyển đến nơi khác gây khó

43khăn cho việc vận chuyển gạo xuất khẩu.Việc khắc phục những nhợc điểm

về chất lợng gạo là một vấn đề không đơn giản. Tuy nhiên, chúng ta phải cố

gắng nỗ lực tìm ra mấu chốt và giải quyết hợp lý, nâng cao chất lợng gạo, từ

đó tăng sản lợng và kim ngạch xuất khẩu.

2.2.1.3. Chủng loại gạo xuất khẩu

Trên thị trờng thế giới, gạo thờng đợc chia làm 6 nhóm nh sau:

Nhóm gạo hạt dài chất lợng cao chủ yếu xuất khẩu từ Mỹ. Loại gạo này

đợc a chuộng ở thị trờng châu Âu, Trung Đông, Hồng Kông, Singapo và

chiếm 25% thị phần thế giới.

Nhóm gạo hạt dài chất lợng trung bình. Loại gạo này đợc dùng chủ yếu

trong thơng mại quốc tế mà khách hàng chính là các nớc châu á và châu

Phi, những nớc cần nhập khẩu gạo để giải quyết vấn đề thiếu hụt về gạo.

Nhóm gạo hạt ngắn và trung bình. Loại gạo này đợc xuất khẩu chủ yếu

sang các nớc nghèo nh Băng-la-đét, Sri-lan-ca, Tây Phi, ấn Độ

Nhóm gạo sấy chia làm hai loại:

- Gạo sấy có màu, chất lợng kém đợc tiêu dùng chủ yếu trong các nớc có

tổng thu nhập quốc dân thấp.

- Gạo sấy trắng, chất lợng tốt. Đợc tiêu dùng ở thị trờng các nớc phát triển

nh Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Nhóm gạo đặc sản xuất khẩu của các nớc châu á nh Thái Lan với gạo

Jasmin; Việt Nam với gạo Nàng Hơng, Chợ Đào; ấn Độ với gạo Basmati.

Gạo đặc sản rất đợc a chuộng trên thế giới, nhất là các nớc châu Âu, đồng

thời cũng đợc tiêu thụ nhiều tại các thành phố giàu có ở châu á nh Băngcốc, Hồng-kông, Ma-ni-la...

Nhóm gạo nếp. Loại gạo này là gạo tiêu thụ hàng ngày trong khu vực

Đông Bắc Thái Lan và một vài vùng ở Lào, Cam-pu-chia.44Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (134 trang)

×