1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.03 MB, 682 trang )


Giáo án ngữ văn 9Trường trung học cơ sở Đại Phúc

a. Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, đàm thoại.

b. Các bước hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSNỘI DUNG

I. CỦNG CỐ KIẾN THỨC:* Hướng dẫn củng cố kiến thức.

- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm - Nghò luận về một sự việc, hiện

Nghò luận về một sự việc, hiện tượng tượng đời sống xã hội là bàn về

một sự việc, hiện tượng có ý

đời sống.

nghóa đối với xã hội, đáng khen,

đáng chê hay có vấn đề đáng

suy nghó.

Hỏi: Bài nghò luận về một sự việc, - Yêu cầu về nội dung của bài

hiện tượng đời sống cần phải có nội nghò luận này là phải nêu rõ

được sự việc, hiện tượng có vấn

dung và hình thức như thế nào ?

đề; phân tích mặt sai, mặt

đúng, mặt lợi, mặt hại của nó;

chỉ ra nguyên nhân và bài tỏ

thái độ, ý kiến nhận đònh của

người viết.

Về hình thức, bài viết phải có

bố cục mạch lạc; có luận điểm

rõ ràng, luận cứ xác thực, phép

lập luận phù hợp; lời văn chính

xác, sống động.

Hỏi: Để làm tốt bài văn nghò luận về

- Ta phải tìm hiểu kỹ đề bài,

một sự việc, hiện tượng đời sống ta

phân tích sự việc, hiện tượng đó

cần phải làm gì ?

để tìm ý, lập dàn bài, viết bài

và sửa chữa sau khi viết.

 Hoạt động 3: Trình bày kết quả. (30 phút)

a. Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, đàm thoại.

b. Các bước hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS* Bước 1: Hướng dẫn trình bày kết

quả.

+ Gọi HS đọc phần Trình bày kết quả - Đọc.

trong sách Ngữ văn đòa phương.

+ GV cho nhóm trưởng thu lại bài làm

của các bạn.NỘI DUNG

II. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ:Đề: Viết một bài nghò luận

về sự việc, hiện tượng thực tế ở

đòa phương. (Nhóm 1: vấn đề

an toàn giao thông; nhóm 2:

vấn đề HIV – AIDS; nhóm 3:

vấn đề về môi trường)+ Cho HS trong tổ thảo luận chọn ra - Thảo luận trong nhóm để

bài viết hay, đúng phương pháp để chọn bài và chọn người trình

GV : Diệp Xuân HuyTrang 576Giáo án ngữ văn 9Trường trung học cơ sở Đại Phúc

trình bày trước lớp.bày.+ Gọi các nhóm lần lượt trình bày kết - HS đại diện tổ trình bày. =>

quả trước lớp.

các nhóm còn lại nghe, ghi tóm

tắt nội dung bài thu hoạch của

bạn.

III. ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH

NGHIỆM.* Bước 2: Hướng dẫn đánh giá, rút

kinh nghiệm.

+ Gọi HS đọc phần Đánh giá, rút kinh - Đọc.

nghiệm trong sách Ngữ văn đòa

phương.

+ GV yêu cầu HS lần lượt nhận xét, - Các tổ nhận xét cho nhau.

đánh giá về bài làm của bạn theo

những yêu cầu:

. Về nội dung:

+ Đã trình bày đủ các mặt biểu hiện,

nguyên nhân, hậu quả, cách thức khắc

phục, thái độ bản thân trước sự việc,

hiện tượng đó chưa ?

+ Trong từng mặt, can bổ sung điều gì

? (nếu chưa đủ). Những nhận xét, đánh

giá của bạn đã xác đáng chưa ?

. Về hình thức:

+ Trình bày vấn đề rõ ràng chưa ? Bố

cục, lập luận, diễn đạt, từ ngữ, cách xử

lí thông tin, cách trình bày số liệu, …

đã chính xác, thuyết phục chưa ? Lời

văn có sức biểu cảm chưa ?

- GV nhận xét – kết luận.* Về nội dung:

* Về nghệ thuật:- Ghi nhận.Hỏi: Sau khi rút kinh nghiệm, theo em - Trình bày theo ghi nhớ.

để thực hành tốt một bài tìm hiểu về

sự việc, hiện tượng đời sống, em cần

phải lưu ý những gì ?

- Gọi HS đọc ghi nhớ.1. Đánh giá:- Đọc ghi nhớ.2. Rút kinh nghiệm:

Để tìm hiểu một sự việc,

hiện tượng đời sống can phải

quan sát thực tế, thu thập và xử

lí thông tin trong sách báo và

ngoài cuộc sống; vận dụng kiến

thức nhiều lónh vực để phân tích

những biểu hiện, nguyên nhân,

hậu quả; đặc biệt đưa ra những

ý kiến riêng của mình, thể hiện

được sự quan tâm sâu sắc đối

với những vấn đề đòa phương.IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:1. Củng cố: (3 phút)

GV : Diệp Xuân HuyTrang 577Giáo án ngữ văn 9Trường trung học cơ sở Đại PhúcĐể thực hành tốt một bài tìm hiểu về sự việc, hiện tượng đời sống, em cần phải lưu ý những gì ?

2. Dặn dò: (3 phút)

* Bài vừa học:

- Về nhà học bài.

- Hoàn chỉnh bài viết đã trình bày trên lớp.

* Chuẩn bị tiết tiếp theo: Trả bài viết Tập làm văn sớ 7.

Xem yêu cầu phần trả bài viết số 07 trong SGK để nhận xét và rút kinh nghiệm khi tiến hành trả bài

kiểm tra.PHẦN BỔ SUNG

KIỂM TRA 15 PHÚT.

GV thu bài viết của học sinh đã làm ở nhà : Viết bài về sự việc, hiện tượng ở đòa phương theo hướng

dẫn và phân công của giáo viên => Chấm lấy điểm cột 15 phút.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

GV : Diệp Xuân HuyTrang 578Trường trung học cơ sở Đại PhúcGiáo án ngữ văn 9........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày soạn : 18/03/2014

Tiết : 144

Tuần : 31TRẢ BÀ I TẬ P LÀ M VĂ N SỐ 7I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức:

Giúp HS:

- Nắm kỹ hơn về kiểu bài đã học.

- Nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm trong bài viết của mình về nội dung và hình thức.

- Thấy được phương hướng khắc phục, sửa chữa các lỗi.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng diễn đạt, trình bày.

- Rèn kĩ năng tìm hiểu đề, lập dàn ý.

- Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng Việt trong việc viết văn và giao tiếp xã hội.

3. Thái độ:

- Giáo dục cho HS biết khắc phục những sai sót của bản thân.

- Yêu mến tác phẩm thơ.II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:1. Chuẩn bò của GV:

- Bài viết của học sinh đã chấm + các lỗi trong bài + cách chữa.

- Chọn trước bài làm của HS để đọc minh hoạ.

2. Chuẩn bò của HS:

Xem lại đề bài và lập dàn ý chi tiết cho đề bài đó.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:1. Ổn đònh tổ chức: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: Bỏ qua.

3. Tiến trình bài học:

* Giới thiệu bài: (2 phút)

Chúng ta đó cùng nhau viết bài TLV số 07: Đó là kiểu bài yêu cầu nghò luận vềđoạn thơ, bài thơ. Để

đánh giá xem bài viết của các em đã làm: được những gì, còn điểu gì chưa hồn thành hoặc cần tránh. Tất cả

những điều trên, chúng ta cùng nhau thực hiện trong giờ học này.

 Hoạt động 1: Trả và sửa bài kiểm tra. (32 phút)

a. Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại kết hợp với thực hành.

b. Các bước hoạt động:

GV : Diệp Xuân HuyTrang 579Giáo án ngữ văn 9Trường trung học cơ sở Đại Phúc

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSŸ Bước 1: Phát bài cho HS.

- HS nhận bài kiểm tra.- Phát bài cho HS.- Yêu cầu HS xem lại bài làm của bản thân và lời nhận xét của - Xem bài làm và lời phê của GV.

GV.

Ÿ Bước 2: Nêu lại đề bài và tập trung phân tích, tìm hiểu đề

bài.

- Gọi HS nêu lại đề bài.- Nêu lại đề bài.- Yêu cầu HS phân tích đề: chỉ ra các yêu cầu về nội dung, hình - Xác đònh nội dung và hình thức.

thức.

- Tổ chức cho HS thảo luận, xây dựng đáp án (dàn ý) cho bài - HS xây dựng dàn bài.

viết.

- GV nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh dàn ý (ở sổ chấm trả - HS ghi nhận

bài) và các yêu cầu cần đạt.

Ÿ Bước 3: Nhận xét và đánh giá bài viết.

- GV cho HS tự nhận xét bài viết của mình (ưu điểm, nhược - Đối chiếu với dàn bài.

điểm) từ việc đối chiếu với dàn ý và các yêu cầu vừa nêu.

- GV nhận xét, đánh giá của mình về bài viết của HS: ưu, nhược - Tiếp thu để khắc phục.

điểm; những lỗi cơ bản cần khắc phục (nhận xét chung và cho

ví dụ cụ thể theo bài làm của HS). Có thể đọc một vài đoạn văn

miêu tả hay trong bài làm của HS.

- Kết luận chung về hướng khắc phục và thông báo kết quả

thống kê điểm.

VI. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:1. Củng cố: (5 phút)

GV chốt lại những việc cần thiết phải thực hiện và phải tránh khi thực hiện kiểm tra.

2. Dặn dò: (5 phút)

* Bài vừa học:

- Về xem lại bài kiểm để rút kinh nghiệm.

- Tiếp tục sửa các lỗi đã mắc phải.

- Biên bản phải đạt những yêu cầu nào về nội dung và hình thức.

* Chuẩn bò tiết sau: “ Biên bản”.

- Đọc biên bản trong SGK.

- Biên bản ghi lại sự việc gì ?

- Biên bản phải đạt những yêu cầu nào về nội dung và hình thức.

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIA ÙGV : Diệp Xuân HuyTrang 580Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (682 trang)

×