1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

LUYỆN TẬP VIẾT HP ĐỒNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.03 MB, 682 trang )


Giáo án ngữ văn 9Trường trung học cơ sở Đại Phúc

Chuẩn kiến thức, hợp đồng mẫu.

2. Chuẩn bò của học sinh:

Đọc và soạn bài theo yêu cầu SGK.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:1. Ổn đònh lớp: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (2 phút)

Kiểm tra phần chuẩn bò của HS.

3. Tiến trình bài học:

* Giới thiệu bài: (1 phút)

Tiếp theo tiết trước, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập để viết được bản hợp đồng có nội dung đơn giản,

quen thuộc. Qua đó, ta cần có thái độ đúng đắn đối với công việc soạn thảo hợp đồng.

 Hoạt động 1: Ôn tập. (5 phút)

a. Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại.

b. Các bước hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS* Hướng dẫn ôn tập.NỘI DUNG

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT.Hỏi: Mục đích và tác dụng của hợp - Hợp đồng là loại văn bản có

tính chất pháp lí ghi lại nội

đồng là gì ?

dung thoả thuận về trách

nhiệm, nghóa vụ, quyền lợi của

hai bên tham gia vào giao dòch

nhằm đảm bảo thực hiện đúng

thoả thuận đã cam kết.

Hợp đồng phải do đại diện

của các bên tham gia cùng ký.

Hỏi: Trong các loại văn bản sau đây, - Văn bản hợp đồng là loại văn

văn bản nào là văn bản có tính chất bản có tính chất pháp lí.

pháp lí : Tường trình, biên bản, báo

cáo, hợp đồng ?

Hỏi: Một bản hợp đồng gồm có những - Gồm có phần mở đầu, phần

mục nào ? Phần nội dung chính của nội dung và phần kết thúc.

hợp đồng được trình bày dưới hình * Phần mở đầu:

Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên

thức nào ?

hợp đồng, thời gian, đòa điểm,

họ tên, chức vụ, đòa chỉ của các

bên ký hợp đồng.

* Phần nộidung:

Ghi lại nội dung của hợp

đồng theo từng điều khoản đã

được thống nhất.

* Phần kết thúc:

Chức vụ, chữ ký, họ tên của

đại diện các bên tham gia ký

kết hợp đồng và xác nhận bằng

dấu của cơ quan hai bên (nếu

GV : Diệp Xuân HuyTrang 638Giáo án ngữ văn 9Trường trung học cơ sở Đại Phúc

có).

Hỏi: Những yêu cầu về hành văn, số

- Lời văn của hợp đồng phải

liệu của hợp đồng ?

chính xác, chặt chẽ; số liệu

* Chuyển ý: Chúng ta sẽ thực hiện phải cụ thể, rõ ràng.

luyện tập tìm hiểu, viết một số bản

hợp đồng. Hoạt động 2: Luyện tập. (30 phút)

a. Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận kết hợp với thực hành.

b. Các bước hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS* Hướng dẫn luyện tập.NỘI DUNG

II. LUYỆN TẬP.- Gọi HS đọc BT1, xác đònh yêu cầu - HS đọc và chọn. (như nội

BÀI TẬP 1. Chọn cách diễn

và thực hiện.

dung ghi).

đạt bảo đảm chính xác nghóa:

a. Cách 1 vì nó bảo đảm tính

chính xác, chặt chẽ của văn bản

hợp đồng.

b. Cách 2 vì nó cụ thể và chính

xác hơn.

c. Cách 2 vì nó ngắn gọn, đủ ý,

rõ ràng.

d. Cách 2 vì nó ràng buộc trách

nhiệm của bên B.

- Gọi HS đọc BT2, xác đònh yêu cầu - HS đọc và lập hợp đồng dựa

và thực hiện.

vào những thông tin cho sẵn

trong SGK.BÀI TẬP 2.

CỘNG HÒA XÃ HỘI …

Độc lập – Tự do – hạnh phúc.

HP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠPHôm nay, ngày..tháng..năm..

- Tại đòa điểm:…

- Chúng tôi gồm:

Người có xe cho thuê (bên A):

Nguyễn Văn A.

Đòa chỉ : Số nhà X, phố …,

phường …, thành phố Huế.

Người cần thuê xe (bên B):

Lê Văn C.

Đòa chỉ : Khách sạn Y.

Giấy chứng minh nhân dân

số : … do công an thành phố …

cấp ngày … tháng … năm….

Hai bên thỏa thuận ký hợp

đồng thuê xe đạp với nội dung

và các điều khoản sau :

GV : Diệp Xuân HuyTrang 639Giáo án ngữ văn 9Trường trung học cơ sở Đại Phúc+ Điều 1: Bên A cho bên B thuê

một chiếc xe đạp mi-ni Nhật

màu tím, trò giá 1.000.000đ

(Một triệu đồng).

- Thời gian thuệ: 3 ngày đêm.

- Giá cả: 10.000đ/ngày đêm.

+ Điều 2: Bên B thanh toán tiền

thuê một lần trước khi nhận xe

của bên A.

+ Điều 3: Bên B phải có trách

nhiệm bảo quản, nếu xe bò mất

hoặc hư hỏng thì tùy theo mức

độ, người thuê xe phải bồi

thường.

+ Điều 4: Hợp đồng này có hiệu

lực từ ngày … đến ngày …

Hợp đồng này được lập thành

hai bản có giá trò như nhau, mỗi

bên giữ một bản.

Đại diện bên A Đại diện bên

B

(ký tên)

(ký tên)

- GV chia HS làm 6 nhóm, 2 nhóm

cùng viết một bản hợp đồng giống

nhau : Hợp đồng thuê lao động; Hợp

đồng sử dụng diện thoại; Hợp đồng sử

dụng nước sạch.- HS chia nhóm thảo luận viết 3

bản hợp đồng. Đại diện nhóm

trình bày. => Các nhóm khác

nhận xét.IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:1. Củng cố: (2 phút)

Hợp đồng cần có những yêu cầu nào ?

2. Dặn dò: (4 phút)

* Bài vừa học:

- Học bài + làm bài tập 3

- Tập viết thêm các hợp đồng ở dạng đơn giản.

* Chuẩn bò tiết sau:“Tổng kết văn học nước ngoài”.

- Sắp xếp các văn bản văn học nước ngoài từ lớp 6 à 9 theo mẫu sau : Tên bài, thể loại, tác giả (nước),

nội dung, nghệ thuật.

- Khái quát những nội dung chủ yếu.

- Những nét nghệ thuật đặc săc.

PHẦN BỔ SUNG………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………….

………………………………………………………………………………………………………………

GV : Diệp Xuân HuyTrang 640Giáo án ngữ văn 9Trường trung học cơ sở Đại Phúc………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn : 10/04/2014

Tiết : 159-160

Tuần : 34TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC

NƯỚC NGOÀII. MỤC TIÊU:1. Kiến thức:

Hệ thống kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài đã học.

2. Kỹ năng:

- Tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài.

- Liên hệ với những tác phẩm văn học Việt Nam có cùng đề tài.GV : Diệp Xuân HuyTrang 641Giáo án ngữ văn 9Trường trung học cơ sở Đại Phúc

3. Kiến thức:

Ý thức hệ thống hố các kiến thức đã học.II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:1. Chuẩn bò của giáo viên:

Bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài đã học từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Chuẩn bò của học sinh:

Thực hiện theo yêu cầu của SGK.III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:1. Ổn đònh lớp: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)

Em hãy trình bày, nhận xét tình cảm của Thoóc-tơn đối con chó Bấc và ngược lại, tình cảm của con

chó đối với chủ mình như thế nào ?

3. Tiến trình bài học:

* Giới thiệu bài: (1 phút)

Trong SGK từ lớp 6 à 9, những văn bản văn học nước ngồi nằm rải rác xen kẽ với bộ phận chủ yếu là

văn học Việt Nam, vì vậy cần hệ thống hóa lại để các em nắm được tốt hơn bộ phận văn học ấy.

 Hoạt động 1: Lập bảng thống kê. (40 phút)

a. Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, thảo luận.

b. Các bước hoạt động:

I. Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngồi từ lớp 6 đến lớp 9.

- Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài từ lớp 6 đến lớp 9.

- Gọi HS đọc câu hỏi 1,2,3 ở SGK. GV kẻ bảng thống kê, yêu cầu HS bổ sung để ghi nhận vào.Bảng thống kê văn học nước ngoài.

TTTên văn bảnTên tác giảTên nướcTên châuThế kỉThể loạiBuổi học cuối cùngA.Đơ. đêPhápChâu ÂuXIXTruyện

ngắn2Lòng u nướcÊ- Ren -buaNgaChâu ÂuXIX3Xa ngắn thái núi LưLý BạchT. QuốcChâu áđời ĐườngThơLý BạchT. QuốcChâu áđời ĐườngThơĐỗ PhủT. QuốcChâu áđời ĐườngThơT. QuốcChâu áđời ĐườngThơTây Ban Nha

Đan MạchChâu Âu

Châu ÂuXVITiểu thuyết

Truyện

ngắn17Cảm nghĩ trong đêm thanh

tĩnh

Bài ca nhà tranh bị gió thu

phá

Ngẫu nhiên viết nhân buổ

mới về q

Đánh nhau với cối xay gióHạ Tri

Chương

Xéc- van -téc8Cơ bé bán diêmAn -đéc- xen9Ơng Giuốc- đanh mặc lễ

phụcMơ - li- ePhápChâu ÂuXVII10Hai cây phongAi- ma- tốpCư- rơ-gư

xtanChâu ÂuXX11Chiếc lá cuối cùngO Hen- riChâu MĩXX12Đi bộ ngao du (Trích Ê-Ru- xơPhápChâu ÂuXVIII4

5

6GV : Diệp Xuân HuyXIXKịch

Truyện

ngắn

Truyện

ngắn

Tiểu thuyếtTrang 642Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (682 trang)

×