1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

II. Đáp án, biểu điểm ( bảng phụ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (931.91 KB, 133 trang )


-VN c¸c em tiÕp tơc sưa hoµn thiƯn c¸c lçi trong bµi lµm cđa m×nh.

-Xem l¹i kiÕn thøc phÇn v¨n häc, giê sau tr¶ bµi kiĨm tra v¨nTiÕt 84,85KiĨm tra häc k× I

( §Ị cđa Së Gi¸o dơc vµ ®µo t¹o)A. Mơc tiªu bµi häc:

-Qua giê kiĨm tra nh»m ®¸nh gi¸ kiÕn thøc cđa HS vỊ m«n Ng÷ v¨n mét c¸ch tỉng hỵp

-RÌn kÜ n¨ng lµm bµi kiĨm tra tỉng hỵp, c¸ch tr×nh bµy

B. Chn bÞ:

HS: «n tËp

GV : §Ị kiĨm tra

C. C¸c H§ d¹y häc:

1. KiĨm tra: Sù chn bÞ cđa HS

2. Bµi míi: GV giíi thiƯu bµi

3. §Ị bµi: §Ị thi ®Þnh k× (®Ị cđa Së Gi¸o Dơc)

4. Cđng cè, HDVN:

-GV nhËn xÐt giê kiĨm tra

-VN so¹n bµi Nh÷ng ®øa trỴ

+T×m hiĨu t¸c gi¶, hoµn c¶nh s¸ng t¸c t¸c phÈm

+Tãm t¾t néi dung trun

+Ph©n tÝch t×nh b¹n cđa nh÷ng ®øa trỴ trong trun122TiÕt 86

TËp lµm th¬ t¸m ch÷ ( tiÕp)

A. Mơc tiªu bµi häc:Nh tiÕt 1

B. Chn bÞ:

HS: Bµi so¹n+ th¬ t¸m ch÷ tù s¸ng t¸c

GV: b¶ng phơ

C. Ph¬ng ph¸p:

- Th¶o ln nhãm

- Tr×nh bµy mét phót

D. C¸c H§ d¹y häc:

1. KiĨm tra: C¸c tỉ(nhãm) b¸o c¸o sù chn bÞ cđa tỉ (nhãm) m×nh

-H·y nªu c¸ch nhËn diƯn thĨ th¬ t¸m ch÷

2. Bµi míi: GV giíi thiƯu bµi

Ph¬ng ph¸p

H§1. HD HS lun tËp

-HS ®äc y/c BT3.

-Yªu cÇu cđa BT lµ g×?

-Ch÷ ci cïng cđa c©u s¸ng t¸c b¾t bc

ph¶i cã vÇn g×?

-Mét sè em lªn b¶ng tr×nh bµy

-HS nhËn xÐt, sưa sai

GV ch÷a BT

-HS ®äc y/c BT4.

-HS th¶o ln nhãm vỊ néi dung, bµi (®o¹n

th¬) cđa m×nh.

-HS tr×nh bµy

-HS nhËn xÐt vỊ néi dung, c¸ch gieo vÇn, nhÞp

-HS tr×nh bµy, nhËn xÐt

-GV ch÷a, cho ®iĨm

HS lµm BT5: Tr×nh bµy bµi th¬ tù s¸ng t¸c

a) Mçi nhãm cư ®¹i diƯn cđa nhãm m×nh ®äc

vµ b×nh bµi th¬ t¸m ch÷ tríc líp

H§2:

B×nh, nhËn xÐt bµi th¬ vỊ c¸c mỈt sau:

-Bµi cã lµm theo ®óng thĨ th¬ t¸m ch÷ kh«ng?

-Bµi th¬ ®· cã vÇn cha?

-C¸ch gieo vÇn nh thÕ nµo?

123Néi dung

II. Lun tËp

BT3:Khỉ th¬ sau cßn thiÕu mét c©u. H·y

lµm thªm c©u ci sao cho ®óng vÇn, hỵp

víi néi dung c¶m xóc tõ ba c©u tríc

Mçi ®é thu vỊ lßng xao xun l¹

Nhí n«n nao tiÕng trèng bi tùu trêng

Con ®êng nhá tiÕng nãi cêi rén r·

-Cđa ®µn chim tung c¸nh ®i mu«n ph¬ng

(-Cđa ®¸m häc trß víi kØ niƯm yªu th¬ng)

BT4:HS tr×nh bµy

BT5: Tr×nh bµy bµi th¬ tù s¸ng t¸c-NhÞp th¬ ng¾t ra sao?

-KÕt cÊu

-Néi dung

-Chđ ®Ị

c) GV nhËn xÐt, cho ®iĨm

-Nªu ®Ỉc ®iĨm thĨ th¬ t¸m ch÷

-VN tiÕp tơc s¸ng t¸c th¬

giê sau tr¶ bµi kiĨm tra tỉng hỵp3. Cđng cè, HD VN:Ngµy 20/12/2011

TiÕt 87

TËp lµm th¬ t¸m ch÷ ( tiÕp)

A. Mơc tiªu bµi häc:Nh tiÕt 1

B. Chn bÞ:

HS: Bµi so¹n+ th¬ t¸m ch÷ tù s¸ng t¸c

GV: b¶ng phơ

C. Ph¬ng ph¸p:

- Th¶o ln nhãm

- Tr×nh bµy mét phót

D. C¸c H§ d¹y häc:

3. KiĨm tra: C¸c tỉ(nhãm) b¸o c¸o sù chn bÞ cđa tỉ (nhãm) m×nh

-H·y nªu c¸ch nhËn diƯn thĨ th¬ t¸m ch÷

4. Bµi míi: GV giíi thiƯu bµi

Ph¬ng ph¸p

Néi dung

H§1. HD HS lun tËp

II. Lun tËp

BT4:HS tr×nh bµy

- GV ra chđ ®Ị vỊ th¬ 8 ch÷

- c¸c tỉ ( nhãm) mçi tỉ lµm mét BT5: Tr×nh bµy bµi th¬ tù s¸ng t¸c

c©u cho ®Õn khi thµnh bµi th¬

- Chđ ®Ị: häc tËp

hßan chØnh.

- Chđ ®Ị : Mïa h¹

- Chđ ®Ị mïa xu©n

-HS tr×nh bµy

-HS nhËn xÐt vỊ néi dung, c¸ch

gieo vÇn, nhÞp

- Chđ ®Ị: con ngêi

-HS tr×nh bµy, nhËn xÐt

Tuổi học trò hồn nhiên và năng động

-GV ch÷a, cho ®iĨm

HS lµm BT5: Tr×nh bµy bµi th¬ tù

Học đi đầu rồi mới tới chơi sau

s¸ng t¸c

Ngập tràn niềm tin , ngập tràn sức sống

a) ®äc vµ b×nh bµi th¬ t¸m ch÷ tríc líp

Một tương lai tươi sáng đang chờ mong

b) B×nh, nhËn xÐt bµi th¬ vỊ c¸c

Cha con

mỈt sau:

-Bµi cã lµm theo ®óng thĨ th¬ t¸m

Người là nắng ban mai hồng tỏa rạng

ch÷ kh«ng?

Là suối trong róc rách giữa rừng hoang

-Bµi th¬ ®· cã vÇn cha?

Là trăng sáng trong đêm hè thanh vắng

-C¸ch gieo vÇn nh thÕ nµo?

-NhÞp th¬ ng¾t ra sao?

Là Hồng Hà êm ả chảy mênh mang

-KÕt cÊu

-Néi dung

-Chđ ®Ị

Con chẳng ví người là trời cao rộng

c) GV nhËn xÐt, cho ®iĨm

Vì mây cao có che nỗi tình người ?

Cũng chẳng nói người là bờ gió lộng

Vì nước nào đong đầy nỗi tình thương ?

124Cha con

Chỉ có nắng mới lan tràn khắp chốn

Chỉ có trăng mới toả rạng đêm thâu

Chỉ suối nguồn mới tuôn trào chẳng dứt

Chỉ Hồng Hà mới chảy mãi dài lâu

Con được sống trong vòng tay âu yếm

Được có cha để vững bước vào đời

Chính cha mở cho con chân trời mới

Cho con đi trong hạnh phúc đầy vơi-Nªu ®Ỉc ®iĨm thĨ th¬ t¸m ch÷

-VN tiÕp tơc s¸ng t¸c th¬

- So¹n bµi Nh÷ng ®øa trỴ

giê sau HD §T3. Cđng cè, HD VN:Ngµy d¹y:

TiÕt 88HD ®äc thªm : Nh÷ng ®øa trỴ

( M¸c-xim Go-r¬-ki)

A. Mơc tiªu bµi häc

1. KiÕn thøc:

- Nh÷ng ®ãng gãp cđa M.Go-r¬-ki vµ tp cđa «ng.

- Mèi ®ång c¶m ch©n thµnh cđa nhµ v¨n víi nh÷ng ®øa trỴ bÊt h¹nh.

-Lêi v¨n tù sù giµu h/¶ , ®an xen gi÷a trun ®êi thêng víi trun cỉ tÝch.

2. KÜ n¨ng:

- §äc- hiĨu vb trun hiƯn ®¹i níc ngoµi.

- VËn dơng kiÕn thøc vỊ thĨ lo¹i vµ sù kÕt hỵp c¸c ph¬ng thøc biĨu ®¹t trong tp tù sù ®Ĩ

c¶m nhËn mét vb trun hiƯn ®¹i.

- KĨ vµ tãm t¾t ®ỵc ®o¹n trun.

3. Th¸i ®é:

BiÕt ®ång c¶m vµ yªu th¬ng nh÷ng trỴ em cã hoµn c¶nh ®¸ng th¬ng, bÊt h¹nh.

B: Chn bÞ:

HS: bµi so¹n

GV: Tranh minh ho¹ ®¸m trỴ trß chun bªn hµng rµo

C. Ph¬ng ph¸p:

- vÊn ®¸p

- Th¶o ln nhãm

- Gi¶ng b×nh.

D.C¸c H§ d¹y häc

3. KiĨm tra: -Bµi chn bÞ cđa 5 HS

4. Bµi míi: GV giíi thiƯu bµiPh¬ng ph¸p

H§1. GV HDHS ®äc

-GV HD ®äc, ®äc mÉu, gäi HS ®äc, HS nhËn

xÐt, GV sưa sai.

-Gi¶i nghi· chó thÝch 1,2,3,4,8,9, 10, 11sgk.

-Em h·y tãm t¾t trun.

-Bµi cã thĨ chia thµnh mÊy ®o¹n? Nªu ý

125Néi dung

I.Híng dÉn ®äc

1.§äc

2. Gi¶i nghÜa tõ

3.KĨ

II. Híng dÉnt×m hiĨu

1. T¸c gi¶, t¸c phÈm:chÝnh cđa mçi ®o¹n.

H§2.HD HS t×m hiĨu vb

HD HS t×m hiĨu t¸c gi¶, t¸c phÈm.

-Em h·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh vỊ t¸c

gi¶, t¸c phÈm.

-GV bỉ sung.

-Trun cã nh÷ng nh©n vËt nµo? Ai lµ nh©n

vËt chÝnh. Ngêi kĨ chun lµ ai?

-Nªu hoµn c¶nh cđa A-li-«-sa vµ nh÷ng ®øa

trỴ con ®¹i t¸.Hoµn c¶nh Êy cã g× gièng nhau

vµ cã g× kh¸c nhau?

-Nguyªn nh©n nµo khiÕn A-li-«-sa vµ ba ®øa

trỴ con ®¹i t¸ kÕt b¹n víi nhau?

-H·y lÝ gi¶i v× sao t×nh b¹n ti th¬ trong

tr¾ng Êy ®Ĩ l¹i Ên tỵng s©u s¾c cho nhµ v¨n

khiÕn h¬n 30 n¨m sau «ng vÉn nhí nh in vµ

tht l¹i hÕt søc xóc ®éng?

-Trong trun, t¸c gi¶ thµnh c«ng ë nh÷ng

biƯn ph¸p nghƯ tht nµo?

-T×m nh÷ng ®o¹n v¨n,c©u v¨n thĨ hiƯn sù

quan s¸t tinh tÕ cđa A-li «-sa nh×n nhËn vỊ

nh÷ng ®øa trỴ

-Trong t¸c phÈm nµy, nhÊt lµ trong ®o¹n trÝch

nµy, chun ®êi thêng vµ chun cỉ tÝch ®ỵc

lång vµo nhau rÊt khÐo. Em h·y t×m nh÷ng

chi tiÕt thĨ hiƯn ®iỊu ®ã.

-V× sao t¸c gi¶ l¹i kh«ng nh¾c ®Õn tªn cđa

nh÷ng døa trỴ trong ®o¹n trÝch? Cã ph¶i l©u

råi t¸c gi¶ quªn tªn cđa chóng hay kh«ng?

Dơng ý cđa t¸c gi¶ lµ g×?

-Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vỊ gi¸ trÞ ND vµ gi¸ trÞ

NT cđa vb

H§3. HD HS lun tËp:

-C©u chun cho ta bµi häc vµ suy nghÜ g×

vỊ cc sèng cđa tỴ em thiÕu t×nh th¬ng

trong XH hiƯn nay?

HS th¶o ln nhãm

+ ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy

+HS nhËn xÐt, bỉ sung

+GV chèt*T¸c gi¶ (1868-1936)

-Lµ nhµ v¨n Nga.

-Sinh trëng trong mét gia ®×nh lao ®éng

nghÌo

-Cã ti th¬ cay ®¾ng, thiÕu t×nh th¬ng

-Cã nhiỊu s¸ng t¸c thc c¸c thĨ lo¹i:

kÞch, tiĨu thut, trun ng¾n

*T¸c phÈm TrÝch trong ch¬ng 9 cđa

Thêi th¬ Êu (1913-1914), cn ®Çu trong

bé ba tiĨu thut tù trun

* Tãm t¾t vb.

- A-li-«-sa bè mÊt, mĐ ®i lÊy chång, ph¶i

ë víi «ng bµ ngo¹i. «ng ngo¹i lµ ngêi

nãng tÝnh, thêng hay ®¸nh m¾ng em.

Nh©n mét lÇn A-li-«-sa tham gia cøu

gióp ®øa nhã bªn nhµ hµng xãm mµ t×nh

b¹n gi÷a nh÷ng ®øa trỴ ®ỵc n¶y sinh. Ali-«-sa th«ng cm¶ víi hoµn c¶nh sèng

thiÕu t×nh th¬ng cđa nh÷ng ®øa trỴ con

®¹i t¸ vµ bÊt chÊp sù cÊm ®o¸n chóng

vÉn ch¬i víi nhau v« cïng th©n thiÕt.

2.Gi¸ trÞ néi dung

A- li- ơ -sa và 3 đứa trẻ hàng xóm có

hồn cảnh chung giống nhau. Chúng

chơi với nhau và bất chấp sự ngăn cấm,

tình bạn vẩn tiếp tục

3. Gi¸ trÞ nghƯ tht

-Chun ®êi thêng vµ chun cỉ tÝch ®ỵc

lång vµo nhau thĨ hiƯn t©m hån trong

s¸ng, kh¸t khao t×nh c¶m cđa nh÷ng ®øa

trỴ.

- KÕt hỵp gi÷a kĨ víi biĨu c¶m lµm cho

c©u chun vỊ nh÷ng ®øa trỴ ®ỵc kĨ ch©n

thùc , sinh ®éng vµ ®Çy c¶m xóc.

III.Híng dÉn lun tËp

-CÇn biÕt th«ng c¶m sỴ chia víi nçi bÊt

h¹nh cđa c¸c b¹n nhá

-Cã viƯc lµm thiÕt thùc ®Ĩ gióp ®ì c¸c

b¹n nhá cã hoµn c¶nh kh«ng may3. Cđng cè, HDVN:

-Nªu c¶m nhËn cđa em vỊ hoµn c¶nh cđa nh÷ng ®øa trỴ trong trun

-VN ph©n tÝch tiÕp phÇn cßn l¹i, giê sau häc tiÕp

Ngµy d¹y:

TiÕt 89

Tr¶ bµi kiĨm tra v¨n

A. Mơc tiªu bµi häc:

Gióp HS: ¤n l¹i nh÷ng kiÕn thøc vỊ phÇn v¨n ®· häc trong häc k× I

-ThÊy ®ỵc nh÷ng u ®iĨm vµ h¹n chÕ cđa m×nh khi lµm bµi kiĨm tra khi n¾m kiÕn thøc vỊ

m¶ng néi dung nµy

-BiÕt c¸ch sưa lçi trong bµi lµm

B: chn bÞ:

HS: «n tËp

GV: Bµi chÊm ch÷a+ §¸p ¸n

126C.Ph¬ng ph¸p

- VÊn ®¸p

- Trao ®ỉi nhãm

D.C¸c H§ d¹y häc:

1.KiĨm tra:- k h«ng

2.Bµi míi: GV giíi thiƯu bµi

Ph¬ng ph¸p

H§1:T×m hiĨu ®Ị bµi (b¶ng phơ)

H§2:GV HD HS t×m ®¸p ¸n cđa tõng c©u

H§3. GV HD HS sưa nh÷ng lçi chÝnh t¶,

diƠn ®¹t cßn m¾c ph¶I trong bµi lµm.

H§4. GV nhËn xÐt chung vỊ bµi lµm

-GV nhËn xÐt nh÷ng u ®iĨm.

+H×nh thøc: c¸c em biÕt tr×nh bµy bµi theo

®óng y/c cđa ®Ị, râ rµng tõng phÇn, mơc cơ

thĨ:

Ch÷ viÕt s¸ng sđa: Ngọc Linh, Lan anh,

Ánh

PhÇn tù ln đa số cã ®đ bè cơc 3 phÇnNéi dung

I. §Ị bµi: (b¶ng phơ)

II. §¸p ¸n, biĨu ®iĨm.§¸p ¸n (b¶ng phơ)

III. Sưa lçi

Lçi

C¸ch sưa

Lçi

C¸ch sưa

Chỵ dÇu

Chỵ DÇu

«ng 2

«ng Hai

s©u lỈng s©u nỈng

xang gäi

sang gäi

Lçi diƠn ®¹t:

- Anh thanh niên qúy mến mọi người:

tặng hoa cho co kĩ sư, tặng bác lái xe

+Néi dung: C¸c em hiĨu y/c cđa ®Ị , biÕt

củ tam thất

vËn dơng kiÕn thøc trong tõng c©u cơ thĨ.

- Sửa lỗi: Anh thanh niên rất quan tâm

đến mọi người: anh hái hoa tặng cơ kĩ

+ BiÕt vËn dơng lÝ thut vµo viƯc viÕt §V

sư, pha trà ngon mời khách, tặng bác lái

cã sư dơng c¸ch dÉn trùc tiÕp.

xe củ tam thất vì “ bác gái vừa ốm

-GV nhËn xÐt nh÷ng nhỵc ®iĨm.

dậy” , anh còn chuẩn bị làn trứng làm

+Mét sè bµi lµm cßn cha cã bè cơc râ rµng,

bữa ăn trưa cho các vị khách của mình.

®Çy ®đ: §¨ng, Thanh (9c) §ạt, Núi (9 b)

+ Ch÷ viÕt Èu, lçi chÝnh t¶ cßn nhiỊu, cßn IV. NhËn xÐt chung

viÕt t¾t nhiỊu các em nam 9c

1.¦u ®iĨm:

+Mét sè em cha n¾m ®ỵc y/c cđa ®Ị bµi: -§a sè c¸c em n¾m ®ỵc y/c cđa ®Ị bµi, biÕt

c¸ch lµm bµi, to¸t lªn ®ỵc träng t©m bµi lµm

Núi , Phong

theo y/c, biÕt c¸ch lµm bµi phÇn tr¾c nghiƯm:

-H×nh thøc tr×nh bµy : s¹ch sÏ. PhÇn tù ln

cã ®đ 3 phÇn: MB, TB, KB.

2.Nhỵc ®iĨm:

-Mét sè em cha hiĨu ®Ị.

H§5.GV c«ng bè ®iĨm, rót kinh nghiƯm -Mét sè bµi cßn cha cã bè cơc ®Çy ®đ, ch÷

viÕt Èu, tr×nh bµy cha khoa häc

bµi lµm..

-Mét sè em sai lçi chÝnh t¶:

V. C«ng bè ®iĨm, tỉng kÕt

3. Cđng cè, HDVN:

- VN lµm l¹i nh÷ng phÇn , c©u sai

- ¤n tËp, hƯ thèng hãa toµn bé kiÕn thøc, giê sau tr¶ bµi kiĨm tra tỉng hỵp.TiÕt 90

Tr¶ bµi kiĨm tra tỉng hỵp ci k× I

A. Mơc tiªu bµi häc

Gióp hs:

127-Tù ®¸nh gi¸ vỊ viƯc n¾m c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cđa m×nh vỊ c¸c ph©n m«n trong m«n v¨n.

-BiÕt c¸ch sưa c¸c lçi sai do m×nh m¾c ph¶i.

B.Chn bÞ.

GV:Bµi chÊm ch÷a

HS: ¤n tËp

C.Ph¬ng ph¸p

- VÊn ®¸p

- Th¶o ln nhãmC¸c H§ d¹y häc chđ u

1. KiĨm tra:Kh«ng

2. Bµi míi : GV giíi thiƯu bµi

Ph¬ng ph¸p

H§1.HD hs n¾m l¹i kiÕn thøc trong ®Ị

kiĨm tra.

-HS ®äc ®Ị bµi (b¶ng phơ)

H§2. GV hd hs t×m ®¸p ¸n, biĨu ®iĨm

(GV dïng b¶ng phơ

H§3 GV nhËn xÐt vỊ nh÷ng lối HS

còn mắc phải và cách sửa lỗi

H§4 . HD hs nhËn xÐt bµi lµm cđa

m×nh.

-ë mçi phÇn, em lµm ®óng nh÷ng c©u

nµo? C©u nµo sai? Nguyªn nh©n sai?

H§5; GV cơng bố điểmNéi dung

I. §Ị bµi (b¶ng phơ )

II. §¸p ¸n, biĨu ®iĨm

III. SỬA LỖIIV. NhËn xÐt

1. ¦u ®iĨm

-§a sè c¸c em ®Ịu n¾m ®ỵc yªu cÇu cđa ®Ị bµi

- Bµi tù ln n¾m ®ỵc néi dung vµ cã bè cơc

®Çy ®đ 3 phÇn .

2. Nhỵc ®iĨm.

- PhÇn më bµi c¸c em cha biÕt giíi thiƯu vỊ

nh©n vËt vµ sù viƯc ë ng«i kĨ 1

- PhÇn th©n bµi cha biÕt lång nh÷ng u tè miªu

t¶ néi t©m ®Ĩ thĨ hiƯn c¸ tÝnh vµ t©m tr¹ng nh©n

vËt ®ỵc sinh ®éng.

V.CƠNG BỐ ĐIỂM3. Cđng cè, hdvn.

-GV ®äc mét bµi v¨n ®¹t ®iĨm cao nhÊt cđa hs.

-VN c¸c em sưa hoµn thiƯn c¸c lçi mµ em m¾c ph¶i.

-So¹n bµi:Bµn vỊ ®äc s¸ch128ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng

Giíi thiƯu phong c¸ch v¨n ho¸ ngêi Kinh B¾c

vµ c¸c lµn ®iƯu d©n ca quan hä

A. Mơc tiªu bµi häc:

1. kiÕn thøc:

-V¨n ho¸ ngêi Kinh B¾c

-ThÊy ®ỵc vỴ ®Đp trong phong c¸ch v¨n ho¸ ngêi Kinh B¾c vµ c¸c lµn ®iƯu d©n ca quan hä

thÊm ®Ëm chÊt tr÷ t×nh cđa quª h¬ng

2. kÜ n¨ng:

-Bíc ®Çu cã kÜ n¨ng c¶m thơ phong c¸ch v¨n ho¸ ®Þa ph¬ng vµ nÐt ®éc ®¸o cđa lµn ®iƯu

d©n ca quan hä ®Ëm chÊt tr÷ t×nh

-Båi dìng lßng tù hµo vỊ trun thèng v¨n ho¸ cđa ®Þa ph¬ng

B. Chn bÞ:

HS: Su tÇm c¸c lµn ®iƯu d©n ca quan hä

GV:+b¶ng phơ

+V¨n ho¸ quan hä

+V¨n ch¬ng B¾c Ninh

+TËp san Ngêi Kinh B¾c

C. Ph¬ng ph¸p

- VÊn ®¸p

- Th¶o ln nhãm

-Gi¶ng b×nh

D. C¸c H§ d¹y häc

1. KiĨm tra:C¸c tỉ,( nhãm) b¸o c¸o vỊ sù chn bÞ bµi cđa tỉ, (nhãm) m×nh

2. Bµi míi: GV giíi thiƯu bµi

TiÕt 63Ph¬ng ph¸p

Néi dung

H§1.HD HS t×m hiĨu phong c¸ch v¨n ho¸ ngêi Kinh I. Phong c¸ch v¨n ho¸

ngêi Kinh B¾c

B¾c

-vỊ lƠ héi

-Em hiĨu thÕ nµo lµ phong c¸ch? Phong c¸ch v¨n -vỊ v¨n ho¸ øng xư

-vỊ phong tơc tËp qu¸n

ho¸?( nÐt riªng, nÐt ®éc ®¸o vỊ v¨n ho¸)

-GV giíi thiƯu c¸c biĨu hiƯn v¨n ho¸ ngêi Kinh B¾c

-GV ®äc cho HS nghe phÇn Cïng b¹n ®äc cn V¨n

ch¬ng B¾c Ninh ®Ĩ gióp HS hiĨu h¬n vỊ phong c¸ch

v¨n ho¸ ngêi Kinh B¾c

-KĨ tªn mét sè lƠ héi cđa ngêi Kinh B¾c

-C¸c lƠ héi Êy cã ngn gèc tõ ®©u? Nã ph¶n ¸nh ®êi

sèng tinh thÇn g× cđa ngêi d©n ®Þa ph¬ng?

-C¸ch øng xư (giao tiÕp ) cđa ngêi Kinh B¾c Ên tỵng ë

®iĨm nµo?( tÕ nhÞ, duyªn d¸ng, ®»m th¾m, khÐo lÐo,

ch©n t×nh) Em h·y lÊy vÝ dơ minh ho¹

-Nªu mét sè nÐt ®Đp vỊ phong tơc tËp qu¸n cđa ngêi

Kinh B¾c (hc ®Þa p¬ng n¬i em ë) Nh÷ng phong tơc

tËp qu¸n ®ã b¾t ngn tõ ®©u?

-Em cã suy nghÜ g× vỊ phong c¸ch v¨n ho¸ Êy?(lµ

nh÷ng biĨu hiƯn ®Đp vỊ lèi sèng v¨n ho¸: träng ©n

nghÜa, x©y dùng ph¸t huy trun thèng cao ®Đp cđa

quª h¬ng.)

H§2: HD HS t×m hiĨu mét sè lµn ®iƯu d©n ca quan

II. C¸c lµn ®iƯu d©n ca129-KĨ tªn c¸c lµn ®iƯu d©n ca quan hä Kinh B¾c mµ em quan hä

1. D©n ca quan hä

biÕt

2. H¸t trèng qu©n ( lµng

-Nªu c¶m nhËn cđa em vỊ ©m ®iƯu cđa lµn ®iƯu d©n ca

Kh¸m)

quan hä Êy? (©m ®iƯu tha thiÕt, mỵt mµ, ®»m th¾m, tr÷

3. H¸t

chÌo

(Song

t×nh)

liƠuThn Thµnh, Q

-H¸t minh ho¹ mét bµi, hc mét ®o¹n trong c¸c lµn

Vâ)

®iƯu d©n ca quan hä kĨ trªn.

4. Tng (Tõ S¬n, Yªn

-Ngn gèc c¸c lµn ®iƯu d©n ca quan hä ®Ëm chÊt tr÷

Phong)

t×nh lµ g×?( g¾n víi cc sèng sx. ChiÕn ®Êu cđa nh©n

d©n lao ®éng)

-Qua c¸c lµn ®iƯu d©n ca quan hä, em hiĨu g× vỊ t©m

hån cđa ngêi Kinh B¾c?

3. Cđng cè, HDVN:

-Ngêi Kinh B¾c cã nh÷ng phong tơc v¨n ho¸ ®Ỉc s¾c nµo?

-KĨ tªn c¸c lµn ®iƯu d©n ca quan hä Kinh B¾c

-So¹n bµi: §èi tho¹i, ®éc tho¹i vµ ®éc tho¹i néi t©m trong v¨n b¶n tù sù

+T×m hiĨu thÕ nµo lµ ®èi tho¹i, ®éc tho¹i vµ ®éc tho¹i néi t©m

+ T/d cđa c¸c u tè ®ã trong vb tù sùNg ày dạy9/11/2011

TiÕt 56BÕp lưa(B»ng ViƯt)

A. Mơc tiªu bµi häc:

1. kiÕn thøc:

- Nh÷ng hiĨu biÕt bíc ®Çu vỊ t¸c gi¶ B»ng ViƯt vµ hoµn c¶nh ra ®êi cđa bµi th¬.

- Nh÷ng c¶m xóc ch©n thµnh cđa t¸c gi¶ vµ h/¶ ngêi bµ giµu t×nh th¬ng, giµu ®øc hi sinh.

- ViƯc sư dơng kÕt hỵp c¸c u tè tù sù, miªu t¶ , b×nh ln trong t¸c phÈm tr÷ t×nh.

2. KÜ n¨ng:

- NhËn diƯn , ph©n tÝch ®ỵc c¸c u tè miªu t¶ , tù sù ,b×nh ln vµ biĨu c¶m trong bµi th¬.

- Liªn hƯ ®Ĩ thÊy ®ỵc nçi nhí vỊ ngêi bµ trong hoµn c¶nh t¸c gi¶ ®ang ë xa Tỉ qc cã

mèi liªn hƯ chỈt chÏ víi nh÷ng t×nh c¶m víi quª h¬ng ®Êt níc.

3. Th¸i ®é:

-Båi dìng t×nh yªu gia ®×nh quª h¬ng, biÕt ¬n «ng bµ, cha mĐ.

B. Chn bÞ:

HS: bµi so¹n

GV: b¶ng phơ

C. Ph¬ng ph¸p:

- VÊn ®¸p- tr×nh bµy mét phót

- gi¶ng b×nh.

d. C¸c H§ d¹y häc

1. KiĨm tra:-§äc thc lßng bµi §oµn thun ®¸nh c¸ cđa Huy CËn vµ ph©n tÝch c¶nh

®oµn thun ®¸nh c¸ trë vỊ

2. Bµi míi: GV giíi thiƯu bµi

Ph¬ng ph¸p

H§1. HD HS t×m hiĨu t¸c gi¶, t¸c phÈm.

-Em h·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh vỊ t¸c

gi¶.

-Nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬.

-GV bỉ sung.Néi dung

I. Giíi thiƯu t¸c gi¶, t¸c phÈm:

1. T¸c gi¶:(1941)

-Quª Hµ T©y

-Lµ nhµ th¬ trëng thµnh trong cc kh¸ng

chiÕn chèng MÜ cøu níc víi hån th¬ trong

trỴo, mỵt mµ.

2. T¸c phÈm:

-S¸ng t¸c 1963, khi t¸c gi¶ ®ang du häc t¹i

130H§2.HDHS ®äc, t×m hiĨu chung vỊ VB

-GV HD ®äc, ®äc mÉu, gäi HS ®äc, HS

nhËn xÐt, GV sưa sai.

-Gi¶i nghi· c¸c chó thÝch sgk.

-Bµi th¬ lµ lêi cđa ai? Nãi vỊ ai? Em cã

nhËn xÐt g× vỊ kÕt cÊu bµi th¬

-T×m bè cơc bµi th¬H§3. HD HS ph©n tÝch:

-Trong håi tëng cđa ngêi ch¸u, nh÷ng kØ

niƯm nµo vỊ bµ vµ t×nh bµ ch¸u ®· ®ỵc gỵi

l¹i?

-HS ®äc 3 c©u th¬ ®Çu.

-Sù håi tëng ®ỵc b¾t ®Çu tõ ®©u?

-Hai h×nh ¶nh bÕp lưa chên vên s¬ng sím

vµ bÕp lưa Êp iu nång ®ỵm cã g× gièng vµ

kh¸c nhau? ( gỵi b»ng thÞ gi¸c, c©u 2 gỵi

sù kiªn nhÉn khÐo lÐo chi chót cđa ngêi

nhãm lưa)

-Ai lµ ngêi nhãm lưa? N¾ng ma gỵi cho

em suy nghÜ g×?

-V× sao nçi nhí th¬ng bµ l¹i gỵi lªn tõ bÕp

lưa?

-Ti th¬ Êu cđa ch¸u bªn c¹nh ngêi bµ ®ỵc gỵi ra nh thÕ nµo?

? §ã lµ nh÷ng kØ niƯm nµo?

- KØ niƯm n¨m lªn 4 ti

- KØ niƯm vỊ tiÕng chim tu hó.

- KØ niƯm vỊ lêi dỈn cđa bµ,

? Nh÷ng kØ niƯm ®ã ®ỵc lÇn lỵt xt hiƯn

trong hoµn c¶nh nµo?

-Ên tỵng vỊ ®iỊu g× ®ỵc nhí nhÊt? V× sao?

-T¸c gi¶ ®· t¸i hiƯn h×nh ¶nh ngêi bµ nh

thÕ nµo trong bèn khỉ th¬ ®Çu?

-Trong bµi th¬, ngoµi bÕp lưa cđa t×nh bµ

ch¸u , cßn gỵi ©m thanh cđa tiÕng chim tu

hó.TiÕng chim tu hó diƠn t¶ ®iỊu g×?

-NhËn xÐt vỊ c¸ch thøc håi tëng cđa t¸c

gi¶ trong bµi th¬ (kÕt hỵp tù sù +miªu t¶

+biĨu c¶m). T¸c dơng?

-Em hiĨu g× vỊ ngêi bµ vµ t×nh bµ ch¸u

qua nh÷ng kØ niƯm håi tëng cđa nhµ th¬?Liªn X«

-In trong tËp th¬ BÕp lưa

II. §äc hiĨu vb

1. §äc vµ t×m hiĨu chó thÝch

2. Bè cơc:4 phÇn:

-3dßng ®Çu:h×nh ¶nh bÕp lưa kh¬i ngn

cho dßng håi tëng c¶m xóc vỊ bµ

-4 khỉ th¬ tiÕp: håi tëng nh÷ng kØ niƯm ti

th¬ sèng bªn bµ vµ h×nh ¶nh bµ g¾n liỊn víi

h×nh ¶nh BÕp lưa

-2 khỉ tiÕp: suy ngÉm vỊ bµ vµ cc ®êi bµ

-khỉ ci: ®øa ch¸u ®· trëng thµnh, ®i xa

nhng kh«ng ngu«i nhí vỊ bµ

III. Ph©n tÝch:

1. H/a bÕp lưa kh¬i ngn c¶m xóc vỊ bµ.

- BÕp lưa chên vên s¬ng sím

-BÕp lưa Êp iu nång ®ỵm

- Ch¸u th¬ng bµ

->nhí vỊ h×nh ¶nh bÕp lưa, mét h×nh ¶nh

gÇn gòi ,quen thc trong mçi gia ®×nh ViƯt

Nam võa Êm ¸p võa th©n th¬ng2. Nh÷ng håi tëng vỊ bµ vµ t×nh bµ ch¸u

-N¨m Êy: ®ãi mßn ®ãi mái

-N¨m giỈc ®èt lµng

-MĐ cïng cha c«ng t¸c

-Ch¸u ë cïng bµ, bµ b¶o ch¸u nghe

-Bµ d¹y ch¸u lµm, bµ ch¨m ch¸u häc

-T¸m n¨m rßng ch¸u cïng bµ nhãm lưa

-Bµ kĨ chun

-bµ dỈn ch¸u

-> nhí vỊ ti th¬ cã nhiỊu gian khỉ, thiÕu

thèn, nhäc nh»n ch¸u sèng trong sù cu

mang, yªu th¬ng d¹y dç cđa bµ

-ChØ nhí khãi hun nhn m¾t ch¸u

-> h×nh ¶nh bÕp lưa lu«n g¾n víi h×nh ¶nh

ngêi bµ.3. Cđng cè, HDVN:

-C¶m nhËn cđa em vỊ ngêi bµ vµ t×nh c¶m bµ ch¸u trong bµi th¬

-VN so¹n tiÕp phÇn cßn l¹i, giê sau häc tiÕp.

Ng ày dạy10/11/2011

TiÕt 57

A. Mơc tiªu bµi häc:BÕp lưa (tiÕp)

1311. KiÕn thøc:

- Tg Ngun Khoa §iỊm vµ hoµn c¶nh ra ®êi cđa bµi th¬.

t/c cđa bµ mĐ Tµ «i dµnh cho con g¾n víi t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc vµ niỊm tin vµo sù tÊt th¾ng

cđa c¸ch m¹ng.

0 NghƯ tht Èn dơ, pháng ®¹i, h/¶ th¬ mang tÝnh biĨu tỵng, ©m hëng cđa nh÷ng khóc h¸t ru tha

thiÕt tr×u mÕn.

2. kÜ n¨ng:- NhËn diƯn c¸c u tè ng«n ng÷, h/¶ mang mµu s¾c d©n gian trong bµi th¬.

- Ph©n tÝch ®ỵc m¹ch c¶m xóc tr÷ t×nh trong bµi th¬ qua nh÷ng khóc h¸t cđa c¸c bµ mĐ, cđa t¸c

gi¶.

- C¶m nhËn ®ỵc tinh thÇn kh¸ng chiÕn cđa nh©n d©n ta trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc.

B.Chn bÞ:

HS: bµi so¹n

GV: b¶ng phơ

C. Ph¬ng ph¸p

- VÊn ®¸p

- Gi¶ng b×nh

- Th¶o ln nhãm

D. C¸c H§ d¹y häc:

3. KiĨm tra:-§äc thc lßng 4 khỉ th¬ ®Çu trong bµi th¬ bÕp lưa

–Nªu c¶m nhËn cđa em vỊ t×nh c¶m bµ ch¸u trong bµi th¬

4. Bµi míi: GV giíi thiƯu bµi

Ph¬ng ph¸p

Néi dung

A. HD HS t×m hiĨu bµi th¬ BÕp lưa

A. BÕp lưa

III. Ph©n tÝch:

H§3. HD HS ph©n tÝch:

2. Nh÷ng suy ngÉm vỊ bµ vµ h×nh

-HS ®äc phÇn cßn l¹i

-Tõ håi tëng, t¸c gi¶ ®· suy ngÉm nh thÕ nµo vỊ bµ cđa ¶nh bÕp lưa

-LËn ®Ën ®êi bµ biÕt mÊy n¾ng ma

m×nh?

-T×m vµ ph©n tÝch t¸c dơng cđa biƯn ph¸p nghƯ tht ®ỵc -MÊy chơc n¨m råi ®Õn tËn b©y giê

-Bµ vÉn gi÷ thãi quen dËy sím

sư dơng qua ®o¹n th¬

Nhãm

? Trong ®o¹n th¬, tõ nµo ®ỵc nh¾c l¹i nhiỊu lÇn?

+bÕp lưa

H? T¸c dơng cđa ®iƯp ng÷?

+NiỊm yªu th¬ng

? H×nh ¶nh bÕp lưa ®ỵc nh¾c l¹i mÊy lÇn trong bµi

? Mçi lÇn nh¾c ®Õn bÕp lưa lµ mét lÇn ngêi ch¸u l¹i nhí +Nåi x«i g¹o míi sỴ chung vui

+C¶ nh÷ng t©m t×nh ti nhá

®Õn bµ. T¹i sao nh vËy?

-¤i k× l¹ vµ thiªng liªng -BÕp lưa!

H? Tõ h×nh ¶nh thùc Êy, em hiĨu ®ỵc ®iỊu g×?

- BÕp lưa lµ hiƯn diƯn cđa t×nh yªu th¬ng, cđa niỊm tin vỊ -> bµ lµ ngêi nhãm lưa, gi÷ lưa,

trun lưa, trun sù sèng niỊm tincho c¸c thÕ hƯ nèi tiÕp

? §äc l¹i khỉ th¬ ci. Em cã nhËn xÐt g× vỊ nghƯ

tht trong khỉ th¬ nµy?

- DÊu chÊm ®Ỉt gi÷a dßng th¬

? Ngoµi ra, t¸c gi¶ cßn sư dơng biƯn ph¸p nghƯ tht

nµo n÷a?

-Em hiĨu g× vỊ ngêi bµ qua sù suy ngÉm cđa t¸c gi¶?

-H×nh ¶nh BÕp lưa ®ỵc nh¾c ®Õn bao nhiªu lÇn trong bµi

th¬?

-T¹i sao khi nh¾c ®Õn h×nh ¶nh BÕp lưa lµ ngêi ch¸u l¹i

nhí ®Õn bµ vµ ngỵc l¹i?

-V× sao t/g l¹i viÕt: ¤i, k× l¹ vµ thiªng liªng BÕp lưa?

-H×nh ¶nh bÕp lưa cã ý nghÜa g×?

-§äc Råi sím råi chiỊu…dai d¼ng

T¹i sao trong nh÷ng c©u nµy t¸c gi¶ dïng tõ ngän lưa mµ IV. Tỉng kÕt:

kh«ng dïng BÕp lưa

1.NghƯ tht:

-C¶m nhËn cđa em vỊ t×nh bµ ch¸u trong bµi th¬?

- S¸ng t¹o h×nh ¶nh BÕp lưa

H§4. HD HS tỉng kÕt.

-KÕt hỵp nhn nhun gi÷a c¸c ph-Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vỊ néi dung vµ nghƯ tht cđa bµi ¬ng thøc biĨu c¶m+ miªu t¶+ tù sù

th¬

+b×nh ln.

-HS ®äc ghi nhí sgk.

2. Néi dung:

H§5. HD HS lun tËp:

-Bµi gỵi nh÷ng kØ niƯm ®Çy xóc

HS th¶o ln nhãm

®éng vỊ bµ vµ t×nh bµ ch¸u

-V× sao h×nh ¶nh BÕp lưa lu«n g¾n víi h×nh ¶nh bµ trong -ThĨ hiƯn lßng kÝnh träng biÕt ¬n

132Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (133 trang)

×