1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

Kiểm tra bài cũ: kiểm tra kiến thức khi luyện tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 466 trang )


Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014Hot ng nhúm

- Chia lp lam 3 nhúm tho lun t/g 7 phỳt

- Cỏc nhúm c i din trỡnh by

- GV : NX - B sungIII. Luyn tp

1. BT 1:

- Cú hai tỡnh hung u l cỏch

dn giỏn tip

a dn li

b dn ý

2. bi tp 2

a dn trc tip

+ Trong bỏo cỏo chớnh tr ti

chỳng ta

* Dn giỏn tip

b dn trc tip3. Cng c : Khỏi quỏt ni dung bi .

4. Dn dũ: lm BT 3

- Xem bi S phỏt trin ca t vng.*****************************************************************Lp dy: 941Ngy son: 06/9/2012Ngy day: 15 / 9/ 2012S s: 43Vng:Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014Tit 20

Bi 4LUYN TP TểM TT VN BN T S

(T hc cú hng dn)I. Mục đích yêu cầu.

1. Kin thc: giỳp HS nm c:- Cỏc yu t ca th loi t s.

- Yờu cu cn t ca mt vn bn túm tt tỏc phm t s.

2. K nng: HS túm tt mt vn bn t s theo cỏc mc ớch khỏc nhau.

3. Thỏi : HS cú ý thc vn dng linh hot trỡnh by vn bn t s vi cỏc dung lng khỏc

nhau phự hp vi yờu cu ca mi hon cnh giao tip, hc tp.

II. Cỏc k nng sng c giỏo dc trong bi:

- T nhn thc: bit túm tt vn bn t s phự hp vi hon cnh giao tip nhm t hiu

qu cao, trỏnh gõy di dũng khi hon cnh giao tip cn ngn gn.

- Ra quyt nh: la chn cỏch k vn bn bn t s phự hp vi i tng v hon cnh

giao tip.

III- Chun b: GV: Nghiên cứu soạn bài

HS: Học bài cũ và xem bài mới.

III- Lên lớp

1.n nh t chc: kim tra s s v v sinh lp hc.

2.Kiểm tra: kim tra 15 phỳt

Ma trn

Ch

Nhn bit

TN

TL

Cỏc phng

K tờn cỏc

chõm

hi

phng

thoi

chõm

hi

thoi

( 1,25)

S dng bin

phỏp ngh

thut trong

vn

thuyt

minh

Tng im

1,25 im42Thụng hiu

TN1,25 im

bi :Vn dngTL

Nờu ni dung

cỏc phng

chõm

hi

thoi( 1,25)

Vit

on

vn

thuyt

minh cú s

dng yu t

miờu t( 8 )

8 imGiỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014Cõu 1 : K tờn v nờu ni dung cỏc phng chõm hi thoi m em ó hc ?(2,5 im).

Cõu 2 : Vit on vn khong 10 cõu thuyt minh v trng em, trong ú cú s dng yu

t miờu t ? ( 7,5 im).

ỏp ỏn :

Cõu 1 : HS tr li c cỏc ý sau :

- Phng chõm v cht : Khi giao tip, ng núi nhng iu m mỡnh khụng tin l ỳng

hay khụng cú bng chng xỏc thc.

- Phng chõm v lng : Khi giao tip, cn núi cú ni dung ; ni dung ca li núi phi

ỏp ng yờu cu ca cuc giao tip, khụng thiu, khụng tha.

- Phng chõm quan h : Khi giao tip, cn núi ỳng vo ti giao tip, trỏnh núi lc .

- Phng chõm cỏch thc : Khi giao tip, cn chỳ ý núi ngn gn, rnh mch, trỏnh núi m

h.

- Phng chõm lch s : Khi giao tip cn t nh v tụn trng ngi khỏc.

* Nờu c tờn 5 phng chõm hi thoi ( 1,25 im mi phng chõm c 0,25 im).

* Nờu c 5 ni dung phng hi thoi ( 1,25 im mi phn1g chõm c 0,25

im).

Cõu 2 : HS cn vit ỳng yờu cu : thuyt minh v trng em : 2 im.

- Vit 9 10 cõu din t trụi chy : 3 im.

- Cú s dng yu t miờu t : 2 im.

- Trỡnh by khoa hc : 0,5 im.

2. Bi mi:

Hot ng ca giỏo viờn v hc sinhNi dung ghi bngHot ng 1: ễn tp

- Giỏo viờn nhc li ngn gnI. ễn tp- Yờu cu hc sinh tỡm hiu cỏc tỡnh hung trong

SGK- Giỏo viờn: Trong thc t khụng phi lỳc no

ngi ta cng cú iu kin, thi gian xem, c

trc tip cỏc tỏc phm vn hc vỡ vy vic túm tt tỏc

phm l mt nhu cu tt yu- Túm tt vn bn t s l k li

mt ct truyn ngi c hiu

c nhng ni dung chớnh ca

tỏc phm y.

* c 3 tỡnh hung trờn, ngi ta

u phi T2 BVHot ng 2: Thc hnh

? Cỏc tỡnh hung trong BT trờn ó y t cha?II. Thc hnh:- Yờu cu hc sinh túm tt vn bn Chuyn ngi 1. BT 1:

con gỏi Nam Xng khong 20 dũng. Nhn xột ỏnh - Nhỡn chung 7 tỡnh hung trờn ó

giỏ, cho im.

tng i y ni dung. Song

- Giỏo viờn h thng ni dung KT.

cũn thiu mt chi tit quan trng l43Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014- Yờu cu hc sinh c ghi nh.Trng Sinh v con ngi trờn

ging v con ch vo búng TS

nh cha n- Hng dn hc sinh lm bi tp 1, 2

-HOT ễNG NHểMChia lp lm 3 tho lun t/g 5 phỳt

N1- Túm tt truyn Lóo Hc

N2 - Chic lỏ cui cựng

N3 -Truyn c trong ph chỳa Trnh

- C i din trỡnh by nhn xột ỏnh giỏ

- Nhn xột ỏnh giỏ .

- Yờu cu hc sinh k mt cõu chuyn trong cuc

sng ó c chng kin hoc ó c nghe .2. Túm tt truyn Chuyn ngi

con gỏi Nam Xng ( khong 20

dũng)

- Ghi nh SGK.

III. Luyn tp:

1. BT 1

2. BT 23. Cng c :

? Mc ớch ca vic tớm tt vn bn t s v nhng chỳ ý khi túm tt vn bn.

4. Dn dũ: - Chun b bi "S phỏt trin ca t vng ".**************************************Lp dy: 944Ngy son: 15/9/2012Ngy day: 19 / 9 /2012S s: 43Vng:Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014

Tit 21

Bi 4S PHT TRIN CA T VNGI. Mc tiờu cho bi hc:

1. Kin thc:

- S bin i v phỏt trin ngha ca t ng.

- Hai phng thc phỏt trin ngha ca t ng.

2. K nng:

- Nhn bit ý ngha ca t ng trong cc cm t v trong vn bn.

- Phõn bit cỏc phng thc to ngha mi ca t ng vi cỏc tu t n d, hoỏn d.

3. Thỏi :

- Phỏt trin t vng m rng vn t .

II. Cỏc k nng sng cn giỏo dc trong bi.

- Giao tip: Trao i v s phỏt trin ca t vng trong ting vit.

- Ra quyt nh: La chn v s dng t phự hp vi mc ớch giao tip.

III. Chun b:

1. Giỏo viờn: SGK, SGV, giỏo ỏn, phiu BT, bng ph.

2. Hc sinh: SGK, v ghi.

IV. Tin trỡnh t/c cỏc hot ng dy v hc:

1. Kim tra bi c:

2. Bi mi:

Hot ng ca giỏo viờn v hc sinhNi dung ghi bngHot ng 1: Hỡnh thnh kin thc mi:- Yờu cu hc sinh c BT 1.

I. S bin i v phỏt trin ca t vng

? T kinh t trong cõu th "Ba tay ụm cht 1. BT 1

b kinh t " cú ý ngha gỡ?

- Kinh t -> Kinh bang t th: l vic nc

vic i -> núi ti hoi bóo cu nc ca

? Ngha y hin nay cũn dựng khụng?

nhng ngi yờu nc.

? Nhn xột v ngha ca cõu ny?

- Ngy nay khụng dựng t ú vi ý ngha

nh vy na.

- Yờu cu hc sinh c BT 2.

- Ngha ca t ny ó chuyn t ngha rng

? vớ d a t xuõn cú ý ngha gỡ?

sang ngha hp

? Ngha no l ngha gc? Ngha no l 2. BT 2:

ngha chuyn?

a: Xuõn -> mựa xuõn

? Hin tng chuyn ngha c tin hnh

Xuõn -> tui tr

theo phng thc no?

- Xuõn 2 l ngha chuyn

? Vớ d b t tay cú ngha gỡ?

- Hin týng chuyn ngha ny ýc tin

? Ngha no l ngha gc? Ngha no l hnh theo phýừng thc hoỏn d.

ngha chuyn?

? Hin tng chuyn ngha c tin hnh b: Tay 1 -> 1 b phn cừ th.

theo phng thc no?

tay 2 -> k buụn ngýi45Giỏo ỏn Ng vn 9 nm hc 2013 2014- Giỏo viờn: Khỏi quỏt ni dung bi hc. Ch

nh hc sinh c ghi nh

- Hng dn hc sinh liờn h thc t v mụi

Tay 2 -> ngha chuyn

trng ang ngy mt bin i s bin i => Hin týng chuyn ngha ýc tin

ny nguyờn nhõn l do õu ? so sỏnh vi hai hnh theo phýừng thc hoỏn d

su thay i thỡ s thay i no l cú ớch s * Ghi nh SGK

thay i no tỏc hi n i sng ca con

ngi ?

Hot ng 2: Luyn tp:

- Hng dn v cựng hc sinh lm bi tp 1.- Hng dn hc sinh lm BT 2 ,3

Hot ng nhúm

- chia lp lm 2 nhúm tho lun v ghi ra

bng ph.

- N1 - BT2

- N2 - BT3

- GV - Nhn xột ỏnh giỏ b sung ý kinII. Luyn tp

1. BT 1:

a -> ngha gc: 1 b phn c th.

b -> ngha chuyn: 1 v trớ trong i tuyn.

c -> ngha chuyn: v trớ tip xỳc vi t.

d -> ngha chuyn: v trớ tip xỳc vi t.

2. BT 2

- Ging: Tr -> ó ch bin, pha nc

ung

- Khỏc: Tr -> dựng cha bnh.

3. BT 3

- Ngha chuyn ca t ng h:

+ ng h in t.

+ ng h nc.

+ ng h xng.- Hng dn hc sinh v nh lm bi tp 4 ,5

3. Cng c :

? Nờu s phỏt trin ca t vng v cỏc phng thc phỏt trin t vng.

4. Dn dũ:

Hc bi, lm BT, Son bi Hong Lờ nht thng chớ"

***************************************************************46Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (466 trang)

×