1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

I. Mục tiêu bài học :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 466 trang )


Gv la chna cỏch sa cõu aCha cõu b? Hóy cha li cõu b cho ỳng a cỏch sa? Trong vớ d c mc li din

t notr li? Hóy a A v B v cựng

mt trng nghatr lia) A, B khụng cựng

loi , Nờn B khụng th

bao hm A

*Cha:

Chỳng em ó giỳp

nhng bn hc sinh vựng

l lt qun ỏo , giy dộp

v dựng hc tp

- Chỳng em ó giỳp cỏc

bn húc sinh vựng b l

lt giy, bỳt, sỏch v v

nhiu dựng hc tp

khỏc .

b. A= thanh niờn núi

chung

B= búng ỏ núi riờng

->A cú ngha rng , bao

hm B ng thi A, B

phi cựng loi nhng

õy khụng m bo yờu

cu ú

*cha : Trong thanh

niờn núi chung v trong

sinh viờn núi riờng nim

say mờ l nhõn t quan

trng dn n thnh

cụng

Trong th thao núi

chung v trong búng ỏ

núi riờng , nim say mờ

l nhõn t quan trng

dn n thnh cụng

c) A= Lóo hc, Bc

ng cựng ( tờn tỏc

phm )

B= Ngụ Tt T ( tờn tỏc

gi)

-> A v B khụng cựng

trng ngha

*Cha :

Lóo Hc, Bc

ng cựng v Tt

ốn ó.

- Nam Cao, nguyn

Cụng Hoan v Ngụ Tt

350? Cho bit t haydựng

ch quan h gỡTr li? Lm th no cho A v B cú

quan h bỡnh ng

? Phõn tớch mt din t ca

cõu ePhõn tớch? Ch ra ch cha chớnh xỏc

ca cõu g?ch rừ li? Hóy vit li cõu vn cho

ỳng?ch liT ó giỳp

Hay : ni t , cm t , v

cú quan h la chn

Cõu hi la chn A hay

B thỡ A v B cú quan h

bỡnh ng, khụng bao

hm

A = tri thc

B = bỏc s

-> A bao hm B ( sai)

* cha

Em mun tr thnh mt

giỏo viờn hay mt bỏc

s .

e)

A= ngh thut

B= ngụn t

* Cha ;

Bi th khụng ch hay v

ngh thut m cũn sc

so v ni dung

Bi th khụng ch hay v

ngh thut núi chung m

cũn sc so v ngụn t

núi riờng

g)

Ngi vit cú ý i lp

v c im ca 2 ngi

c mụ t nhng

Cao gy khụng i lp

vi ỏo ca rụ -> vỡ khụng

cựng trng ngió ( ch

mu sc hoc vúc dỏng)

* Cha : Mt ngi thỡ

cao gy, cũn mt ngi

thỡ thp lựn

Mt ngi mc ỏo trng

cũn mt ngi mc ỏo

k ca rụ

h) õy khụng phi quan

h nhõn qu

* Cha

Ch Du rt cn cự , chu

khú v rt mc thng

351? Em thy li din t thng

mc õu?Liờn hyờu chng con

i) A, B khụng phi quan

h iu kin gi thit h qu

* Cha:

Nu xa thỡ ngi ph

n Vit Nam ngy nay

khụng th hon thnh

nhng nhim v vinh

quang v nng n ú

k)

Cp t : va va thỡ A

v B quan h bỡnh ng

vi nhau

* Cha : Hỳt thuc lỏ

va cú hi cho sc kho,

va tn tin bc

2. Tỡm nhng li din

t tng t v cha li

- Mc trong bi vit

TLV- Trong li núi

thng ngy

Trờn phng tin thụng

tin i chỳng? Tỡm nhng li y v sa li Chia nhúm tho lun

cho ỳng ?

Bỏo cỏo

Gv a mt s li din t

hc sinh thng mc phi

1, i b ngao du khụng ch em li s t do thng ngon m ch ph thuc

vo bn thõn ta

->.m cũn cú li cho sc kho

2, H Chớ minh khụng ch l danh nhõn vn hoỏ th gii m cũn l mt nh th

ln

-> .m cũn l nh cỏch mng li lc

4. Cng c: Nhận biết và sửa lỗi diễn đạt trong bài viết của bản thân.

5. Hng dn t hc nh:

- Thi gian: 3. GV nh hng ni dung cho HS:

- Hc k ni dung. Lm bi tp.

- Chun b bi: Cha li din t (li lo gớc).

Ngy son: 3/4/2014

Tun 32

Ngy ging: 5/4/ 2014

Tit 123,124

VIT BI TP LM VN S 7

I. MC TIấU BI HC :

3521. Kin thc: Vn dng k nng a cỏc yu t biu cm, t s v miờu t vo

vic vit bi vn chng minh, hoc gii thớch mt vn vn hc hoc xó hi

gn gi vi cỏc em.

- T ú ỏnh giỏ chớnh xỏc hn trỡnh tp lm vn ngh lun ca bn thõn, t

rỳt ra nhng kinh nghim cn thit lm bi tt hn.

2. K nng : Rốn k nng lm bi vn ngh lun

3. Thỏi : Tớnh trung thc khi lm bi

II. CHUN B :

1. Thy : - Giỏo viờn ra , ỏp ỏn.

2. Trũ : -Hc sinh ụn li vn ngh lun: T chc h thng lun im trong bi

ngh lun, vit on vn trỡnh by lun im, a cỏc yu t miờu t t s biu

cm vo bi vn ngh lun.- Xem li cỏc bi luyn tp v cỏc bi ngh lun

trong phn c hiu.

III. TIN TRèNH DY HC :

1. n nh t chc:

2. Kim tra bi c.

3. Bi mi.

I. bi : Hóy núi "khụng" vi cỏc t nn. ( Gi ý: Hóy vit mt bi vn

ngh lun nờu rừ tỏc hi ca mt s t nn xó hi m chỳng ta cn phi kiờn

quyt v nhanh chúng bi tr nh c bc, thuc lỏ, tiờm chớch ma tỳy hoc tip

xỳc vi vn húa phm khụng lnh mnh

II. ỏp ỏn - Biu im

1. M bi ( 1 im)

- Trong cuc sng, bờn cnh nhiu n np, thúi quen tt thỡ vn cũn khụng

ớt thúi quen xu v t nn cú hi cho con ngi, cho xó hi.

- Nhng thúi xu cú sc quyn r ghờ gm nh c bc, thuc lỏ, ma tỳy

hoc sỏch xu, bng a cú ni dung c hi. Nu khụng t ch c mỡnh dn

dn con ngi s b nú rng buc, chi phi, dn dn bin cht, tha húa.

- Chỳng ta hóy kiờn quyt núi "khụng" vi cỏc t nn y

2. Thõn bi ( 8 im)

a. Ti sao chỳng ta phi núi khụng vi cỏc t nn xó hi

* C bc, thuc lỏ, ma tỳy... l thúi h tt xu, l nhng t nn xó hi gõy

ra tỏc hi ghờ gm i vi bn thõn, gia ỡnh v xó hi v nhiu mt: t tng,

o c, sc khe, kinh t, nũi ging...

- T nn xó hi l mi nguy trc mt v lõu di ca t nc, dõn tc.

* S rng buc, chi phi ghờ gm ca thúi h tt xu:

- u tiờn, do bn bố xu r rờ hoc do tũ mũ th cho mun bit

- Sau ú mt vi ln khụng cú thỡ bn chn, khú chu.

- Dn dn tin ti mc nghin. Khụng cú thuc, c th s b cn nghin

hnh h. Mi suy ngh, hnh ng... u b cn nghin chi phi.

- tha món, con nghin cú th lm mi th, k c trm cp, la o,

cp git, git ngi...

- Thúi h tt xu l bn ng hnh ca ch ngha cỏ nhõn ớch k.

- Mt khi ó nhim phi t nn lõu ngy thỡ rt khú t b. T nn s hnh

h lm cho con ngi kh s, iờu ng vỡ nú.

353b. Tỏc hi ca c bc, ma tỳy, sỏch xu s dn n thoỏi húa o c,

nhõn cỏch, gõy tỏc hi ln n bn thõn, gia ỡnh v xó hi.

* C bc:

- C bc cng l mt loi ma tỳy, ai ó sa vo khụng d b.

- Trũ en, may ri kớch thớch mỏu cay cỳ, hiu thng.

- Mt nhiu thi gian, sc khe, tin bc, s nghip.

- nh hng rt ln n nhõn cỏch v hnh phỳc gia ỡnh, an ninh trt t

xó hi.

- Hnh vi c bc b phỏp lut nghiờm cm, tựy mc nng nh cú th b

s pht hoc i tự.

* Thuc lỏ:

- Thuc lỏ l sỏt th giu mt i vi sc khe con ngi

- Khúi thuc gõy nờn nhiu bnh bnh nguy him: ung th phi, ung th

vũm hng, tai bin tim mch...

- Khúi thuc khụng nhng nh hng xu ti sc khe bn thõn m cũn

nh hng ti sc khe ca nhng ngi xung quanh.

- Thuc lỏ tiờu tn tin bc, lm gim thu nhp ca gia ỡnh, tỏc ng xu

ti nn kinh t quc dõn.

- Trờn th gii, nhiu nc ó cm qung cỏo thuc lỏ, cm hỳt cụng s

v ch ụng ngi.

* Ma tỳy:

- Thuc phin - ma tỳy l cht kớch thớch v gõy nghin rt nhanh. Ngi

dựng thuc s ri vo trng thỏi o giỏc, hoang tng. Nghin ma tỳy cú ngha l

t mang bn ỏn t hỡnh.

- i vi ngi nghin ma tỳy thỡ tin ca bao nhiờu cng khụng .

- Nghin ma tỳy l mt ht danh d, o c, tỡnh yờu, hnh phỳc gia

ỡnh, s nghip...

* Vn húa phm c hi ( sỏch xu, bng a hỡnh i try...)

- Nu lm theo nhng iu by b thỡ s dn n s suy i o c, nhõn

cỏch, nh hng n uy tớn bn thõn, gia ỡnh v cú th dn ti vi phm phỏp

lut.

3. Kt bi ( 1 im)

- Trỏnh xa nhng thúi h tt xu v t nn xó hi

- Khi ó l mc vo, phi cú quyt tõm t b, lm li cuc i.

- Xõy dng cho mỡnh v tuyờn truyn cho mi ngi li sng tớch cc

lnh mnh.

4. Cng c: - Giỏo viờn hng dn hc sinh tip tc

5. Hng dn t hc:

- ễn tp kiu bi ngh lun.

- Lm cỏc bi cũn li sgk.

*************************************************

Ngy son: 3/4/2014

Ngy ging: 5/4/ 2014Tun 32

Tit 123,124

354VIT BI TP LM VN S 7

I. MC TIấU BI HC :

1. Kin thc: Vn dng k nng a cỏc yu t biu cm, t s v miờu t vo

vic vit bi vn chng minh, hoc gii thớch mt vn vn hc hoc xó hi

gn gi vi cỏc em.

- T ú ỏnh giỏ chớnh xỏc hn trỡnh tp lm vn ngh lun ca bn thõn, t

rỳt ra nhng kinh nghim cn thit lm bi tt hn.

2. K nng : Rốn k nng lm bi vn ngh lun

3. Thỏi : Tớnh trung thc khi lm bi

II. CHUN B :

1. Thy : - Giỏo viờn ra , ỏp ỏn.

2. Trũ : -Hc sinh ụn li vn ngh lun: T chc h thng lun im trong bi

ngh lun, vit on vn trỡnh by lun im, a cỏc yu t miờu t t s biu

cm vo bi vn ngh lun.- Xem li cỏc bi luyn tp v cỏc bi ngh lun

trong phn c hiu.

III. TIN TRèNH DY HC :

1. n nh t chc:

2. Kim tra bi c.

3. Bi mi.

I. bi : Hóy núi "khụng" vi cỏc t nn. ( Gi ý: Hóy vit mt bi vn

ngh lun nờu rừ tỏc hi ca mt s t nn xó hi m chỳng ta cn phi kiờn

quyt v nhanh chúng bi tr nh c bc, thuc lỏ, tiờm chớch ma tỳy hoc tip

xỳc vi vn húa phm khụng lnh mnh

II. ỏp ỏn - Biu im

1. M bi ( 1 im)

- Trong cuc sng, bờn cnh nhiu n np, thúi quen tt thỡ vn cũn khụng

ớt thúi quen xu v t nn cú hi cho con ngi, cho xó hi.

- Nhng thúi xu cú sc quyn r ghờ gm nh c bc, thuc lỏ, ma tỳy

hoc sỏch xu, bng a cú ni dung c hi. Nu khụng t ch c mỡnh dn

dn con ngi s b nú rng buc, chi phi, dn dn bin cht, tha húa.

- Chỳng ta hóy kiờn quyt núi "khụng" vi cỏc t nn y

2. Thõn bi ( 8 im)

a. Ti sao chỳng ta phi núi khụng vi cỏc t nn xó hi

* C bc, thuc lỏ, ma tỳy... l thúi h tt xu, l nhng t nn xó hi gõy

ra tỏc hi ghờ gm i vi bn thõn, gia ỡnh v xó hi v nhiu mt: t tng,

o c, sc khe, kinh t, nũi ging...

- T nn xó hi l mi nguy trc mt v lõu di ca t nc, dõn tc.

* S rng buc, chi phi ghờ gm ca thúi h tt xu:

- u tiờn, do bn bố xu r rờ hoc do tũ mũ th cho mun bit

- Sau ú mt vi ln khụng cú thỡ bn chn, khú chu.

- Dn dn tin ti mc nghin. Khụng cú thuc, c th s b cn nghin

hnh h. Mi suy ngh, hnh ng... u b cn nghin chi phi.

- tha món, con nghin cú th lm mi th, k c trm cp, la o,

cp git, git ngi...

355- Thúi h tt xu l bn ng hnh ca ch ngha cỏ nhõn ớch k.

- Mt khi ó nhim phi t nn lõu ngy thỡ rt khú t b. T nn s hnh

h lm cho con ngi kh s, iờu ng vỡ nú.

b. Tỏc hi ca c bc, ma tỳy, sỏch xu s dn n thoỏi húa o c,

nhõn cỏch, gõy tỏc hi ln n bn thõn, gia ỡnh v xó hi.

* C bc:

- C bc cng l mt loi ma tỳy, ai ó sa vo khụng d b.

- Trũ en, may ri kớch thớch mỏu cay cỳ, hiu thng.

- Mt nhiu thi gian, sc khe, tin bc, s nghip.

- nh hng rt ln n nhõn cỏch v hnh phỳc gia ỡnh, an ninh trt t

xó hi.

- Hnh vi c bc b phỏp lut nghiờm cm, tựy mc nng nh cú th b

s pht hoc i tự.

* Thuc lỏ:

- Thuc lỏ l sỏt th giu mt i vi sc khe con ngi

- Khúi thuc gõy nờn nhiu bnh bnh nguy him: ung th phi, ung th

vũm hng, tai bin tim mch...

- Khúi thuc khụng nhng nh hng xu ti sc khe bn thõn m cũn

nh hng ti sc khe ca nhng ngi xung quanh.

- Thuc lỏ tiờu tn tin bc, lm gim thu nhp ca gia ỡnh, tỏc ng xu

ti nn kinh t quc dõn.

- Trờn th gii, nhiu nc ó cm qung cỏo thuc lỏ, cm hỳt cụng s

v ch ụng ngi.

* Ma tỳy:

- Thuc phin - ma tỳy l cht kớch thớch v gõy nghin rt nhanh. Ngi

dựng thuc s ri vo trng thỏi o giỏc, hoang tng. Nghin ma tỳy cú ngha l

t mang bn ỏn t hỡnh.

- i vi ngi nghin ma tỳy thỡ tin ca bao nhiờu cng khụng .

- Nghin ma tỳy l mt ht danh d, o c, tỡnh yờu, hnh phỳc gia

ỡnh, s nghip...

* Vn húa phm c hi ( sỏch xu, bng a hỡnh i try...)

- Nu lm theo nhng iu by b thỡ s dn n s suy i o c, nhõn

cỏch, nh hng n uy tớn bn thõn, gia ỡnh v cú th dn ti vi phm phỏp

lut.

3. Kt bi ( 1 im)

- Trỏnh xa nhng thúi h tt xu v t nn xó hi

- Khi ó l mc vo, phi cú quyt tõm t b, lm li cuc i.

- Xõy dng cho mỡnh v tuyờn truyn cho mi ngi li sng tớch cc

lnh mnh.

4. Cng c: - Giỏo viờn hng dn hc sinh tip tc

5. Hng dn t hc:

- ễn tp kiu bi ngh lun.

- Lm cỏc bi cũn li sgk.356Ngy son: 6/ 4/ 2014

Ngy ging: 9 - 11 / 4/ 2014Tun 33

Tit 125 - 126ễN TP PHN TIấNG VIấT HOC KY II

I. MUC TIấU :1. Kin thc:

- ễn tõp cung cụ kiờn thc vờ cac kiờu cõu, hanh ụng noi va la chon trõt

t t trong cõu.

- Nõng cao hiờu biờt va ki nng s dung Tiờng Viờt.

- Cac kiờu cõu nghi võn,cam than, cõu kiờn, trõn thuõt, phu inh

- Cac hanh ụng noi.

- Cach thc hiờn hanh ụng noi bng cac kiờu cõu khac nhau.

- Chc nng cua cõu cam than.

2. K nng:

- S dung cac kiờu cõuu phu hp vi hanh ụng noi ờ thc hiờn nhng

muc tiờu giao tiờp khac nhau.

- La chon trõt t t phu hp tao cõu co sc thai khac nhau trong giao tiờp

va lam vn.

3. Giỏo dc: í thc s dng t ỳng khi to lp vn bn.

II. CHUN BI:- Giao viờn: giao an

- Hoc sinh: soan bai

III. TIấN TRINH LấN LP:1. n nh t chc.

2. Kim tra bi c:

(Kiờm tra bai tõp, cha lụi diờn at)

3. Bi mi:

ễn tõp cung cụ kiờn thc vờ cac kiờu cõu, hanh ụng noi va la

chon trõt t t trong cõu. Nõng cao hiờu biờt va ki nng s dung Tiờng

Viờt.

H ca thyH ca trũND cn t

I. Kiờu cõu.

? Hay xac inh cac kiờu - Cõu 1: cõu tt co 1 vờ la 1. Bai tõp 1:

cõu?

cõu phu inh.

- Xac inh cac kiờu cõu

- Cõu 2: cõu tt n.

- Cõu 3: cõu tt ghep, vờ

sau co VN phu inh.

? t cõu nghi võn?

- Cai ban tinh tụt cua 2. Bai tõp 2:

ngi ta co thờ bi nhng

gi che lõp mõt. (cõu bi - t cõu nghi võn.

ụng).

- Nhng gi co thờ che lõp

mõt cai ban tinh cai ban

357? t cõu cam than?? Xac inh kiờu cõu vi

muc ich noi?tinh tụt cua ngi ta.

(cõu chu ụng).

- Cai ban tinh tụt cua

ngi ta co thờ bi nhng

nụi lo lng, buụn au ich

ky che lõp mõt khụng?

- Nhng nụi lo lng,

buụn au, ich ky co thờ

che lõp mõt cai ban tinh

tụt cua ngi ta khụng?

3. Bai tõp 3:

- Chao ụi, buụn!

- ễi, buụn qua!

- Buụn thõt!

- Buụn i, la buụn!

4. Bai tõp 4:

a. Cõu tt la cac cõu 1,3,6.

- Cõu 4 - cõu khiờn.

- Cõu 2,5,7 cõu nghi

võn.

b. Cõu 7 - nghi võn dung

ờ hoi.

c. Cac cõu 2,5 nghi võn

khụng dung ờ hoi.

- Cõu 2: - bục lụ cam

xuc.

- Cõu 5: - trinh bay giai

thich.3. Bai tõp 3:

- t cõu cam than4. Bai tõp 4:

-Xac inh kiờu cõu vi

muc ich noiII. Hanh ụng noi

? Xac inh hanh ụng

1. Bai tõp 1: cac cõu

1. Bai tõp 1:

noi?

(1). Hanh ụng kờ, (trinh Xac inh hanh ụng noi.

bay).

(2). Hanh ụng bục lụ

cam xuc

(3). Hanh ụng nhõn

inh (trinh bay)

(4). Hanh ụng ờ nghi

(iờu khiờn)

(5). Hanh ụng giai

thich(trinh bay)

(6). Hanh ụng phu inh

bac bo (trinh bay)

(7). Hanh ụng hoi.

? Xac inh cac kiờu cõu (1). Trõn thuõt kờ 2. Bai tõp 2:

vi hanh ụng noi va muc trc tiờp

Cac kiờu cõu vi hanh

358ich noi?(2). Nghi võn - bục lụ ụng noi va muc ich noi

cam xuc gian tiờp.

(3). Trõn thuõt - nhõn

inh trc tiờp

(4). Cõu khiờn - ờ nghi

trc tiờp

(5). Nghi võn - giai

thich- gian tiờp

(6). Trõn thuõt - phu

inh bac bo trc tiờp.

(7). Nghi võn - hoi

trc tiờp.

? t cõu trõn thuõt?

3. Bai tõp 3:

3. Bai tõp 3:

a. Trc thõy va cac ban, t cõu trõn thuõt

em xin cam kờt khụng

ua xe vi bõt c hinh

thc, ni nao na.

b. Em xin ha hoc hanh

chm chi.

III. La chon trõt t

trong cõu

Biờu hiờn trang thai?

1. Bai tõp 1: Biờu hiờn 1. Bai tõp 1:

trang thai:

Biờu hiờn trang thai:

Kinh ngac mng r

vờ tõu vua.

Nờu tac dung cua ao trõt 2. Bai tõp 2:

2. Bai tõp 2:

t t?

a. Nụi kờt cõu.

Tac dung cua ao trõt t

b. Nhõn manh ờ tai cua t.

cõu noi.

3. Bai tõp 3:

3. Bai tõp 3:

a. ao trõt t t, tao tinh Tac dung cua ao trõt t

nhac.

t.

b. Khụng co tinh nhac.

4. Cng c: - GV khỏi quỏt li ni dung bi hc

- Nờu nụi dung bai ụn?

5. Hng dn t hc: - Chuõn bi bai Kiờm tra Tiờng Viờt

Ngy son: 13/ 4/ 2014

Tun 34

Ngy son: 16/ 4/ 2014

Tit 127

VN BN TNG TRèNH

I. MC TIấU:1. Kin thc:

- H thng kin thc v vb tng trỡnh.

- Mc ớch, yờu cu v qui cỏch lm mt vb tng trỡnh.

3592. K nng:

- Nhn din v phõn bit vb tng trỡnh vi cỏc vb hnh chớnh khỏc.

- Tỏi hin mt s vic trong vb tng trỡnh.

II. CHUN B:- GV: giỏo ỏn

- HS: son bi

III. TIN TRèNH DY HC:1. n nh lp: SSHS

2. Kim tra: Cỏc t bỏo cỏo vic son bi.

3. Bi mi:

Th no l vb tng trỡnh? Ai l ngi vit vb tng trỡnh? Vb tng trỡnh

phi tuõn th nhng th thc gỡ? Ta s c tr li thụng qua bi hc hụm nay

Vn bn tng trỡnh.

Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

Ni dung

PP: vn ỏp, tho lun,

I. Tỡm hiu chung:

qui np, thuyt trỡnh.

1. Th no l vn bn

- Y: GV c vb 1

tng trỡnh?

- Y: Gi HS c vb 2

- KT: Gi HS c 4 cõu

hi trong sgk

- HS theo dừi

- Cho HS tho lun.

- HS c

- HS c

- HS tho lun ụi 4, tr

li

Cõu 1:

* VB1:

+ ngi vit:: HS vit

cho cụ giỏo

+ Mc ớch: mỡnh thiu

trỏch nhim i vi bi

lm, np bi chm.

* VB2:

+ ngi vit: HS vit

cho hiu trng.

+ Mc ớch: trỡnh bỏo v

vic mt xe p.

Cõu 2:

- ni dung: ngn gn, rừ

rng, d hiu.

- GV qui np: vb1 - th thc: quc hiu,

ngi vit trỡnh by hu ngy, thỏng, nm, tờn vb.

qu do mỡnh gõy ra v Cõu 3:

ó thy trỏch nhim Ngi vit vb tng

trc s vic; vb2 ngi trỡnh cn cú thỏi thnh

vit trỡnh by thit hi tht.

360Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (466 trang)

×