1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 466 trang )


Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014B. Chuẩn bị.

- Giáo viên: Hệ thống hóa bằng tổng hợp. Soạn bài theo yêu cầu.

- Học sinh: Chuẩn bị theo yêu cầu.

C. Tổ chức các hoạt động.

* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. ( 6’)

Giáo viên kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh.

* Hoạt động 2: Giới thiệu bài ( 1’)

Trong chương trình ngữ văn THCS các em đã được tìm hiểu 1 số các văn bản nhật dụng.

Để giúp các em nắm được 1 cách có hệ thống các vai trò đó trên cơ sở các mặt: Khái niệm,

nội dung, hình thức và phương pháp học tập. Vậy tiết học hôm nay thầy cùng các em đi

tìm hiểu phần tổng kết văn bản nhật dụng.

* Hoạt động 3: Bài mới ( 37’)

Hoạt động

Hoạt động của giáo viên

Nội dung cần đạt

của H/S

I. Khái niệm về văn bản nhật dụng.

? Hãy kể tên 3 văn bản nhật - Học sinh - VD: - Cuộc chia tay.

dụng em đã học trong kể theo yêu - Ôn dịch thuốc lá.

chương trình?

cầu.

- Tuyên bố của tác giả về..

? Các văn bản trên đã sử

=> Các văn bản trên sử dụng các

dụng những phương thức - Học sinh phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả

biểu đạt nào?

nhận xét.

(cuộc chia tay...), thuyết minh, nghị

luận, miêu tả (âu dịch thuốc lá), tuyên

bố...(hành chính nghị luận).

? Mặc dù sử dụng tất cả các

- Các văn bản trên không được xếp 1

phân tích biểu đạt song tại - Học sinh trong 6 kiểu văn bản vì các văn bản

sao người ta không xếp trả lời theo trên không thể hiện rõ đặc trưng 1 kiểu

chúng là 1 trong 6 kiểu văn nhóm.

văn bản cụ thể mà nó là sự kết hợp của

bản đã học mà lại gọi chúng

tất cả các kiểu loại văn bản. Sở dĩ văn

là văn bản nhật dụng?

bản trên được goi là văn bản nhật dụng

vì nó đề cập đến chức năng về đề tài và

tính cập nhật của nội dung văn bản.

? Những điều trên chính là

* Khái niệm: Văn bản nhật dung

khái niệm về văn bản nhật

không phải là khái niệm cụ thể loại

dung. Theo em thế nào là - Học sinh cũng không chỉ 1 kiểu văn bản. Nó chỉ

văn bản nhật dụng?

trả lời khái đề cập tới chức năng đề tài và tính cập

GV: Như vậy phương thức quát.

nhật của nội dung văn bản.

biểu đạt không phải là văn

321Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014cứ để xác đinh văn bản nhật

dung mà người ta chỉ căn

cứ vào nội dung đề tài và

nội dung của văn bản để

xác định kiểu văn bản này.

? Theo em thế nào là tính

cập nhật?? Trong văn bản nhật dụng

tính cập nhật được thể hiện

ở những điểm nào?? Từ đó em có nhận xét gì

về tính cập nhật trong văn

bản nhật dụng?

GV: Đặc điểm trên là 1 yêu

cầu đòi hỏi của 1 văn bản

nhật dụng và đặc điểm để

phân loại với các kiểu văn

bản khác.- Tính cập nhật là vấn đề kịp thời đáp

ứng những yêu cầu đòi hỏi của cuộc

sống hàng ngày, cuộc sống thực tại.

- Học sinh

giải thích.

- Tính cập nhật trong văn bản nhật

dụng được thể hiện ở đề tài và nội

dung của văn bản.

- Học sinh VD: Văn bản tuyên bố tác giả về sự...

phân

tích, nội dung văn bản đề cập đến 1 vấn đề

lấy ví dụ.

cấp thiết mang tính toàn cầu đó là thực

trạng trẻ em trên thế giới đang là nạn

nhân của nhiều hiểu họa của đói nghèo,

của dịch bệnh môi trường, của chính trị

và nạn phân biệt chủng tộc... Văn bản

cũng đề ra nhiều yêu cầu cấp thiết đối

với các nước trong cộng đồng quốc tế

hãy cam kết thực hiện những nhiệm vụ

vì sự sống còn và phát triển của trẻ em

vì tương lai của nhân loại.

- Vấn đề tự nạn xã hội - môi trường.

- Tính cập nhật là 1 tiêu chuẩn đầu tiên

và chủ yếu của văn bản nhật dụng.

- Học sinh

nhận xét.- Vì những văn bản nhật dụng, những

? Vậy tại sao văn bản nhật

văn bản hay mang giá trị nghệ thuật

dụng không chỉ được đề cập - Học sinh lí cao có sức hấp dẫn đối với người đọc.

những bài học của môn giáo giải.

dục công dân hay môn địa lí

mà lại đưa vào môn văn

322Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014học?

GV: Vì vậy văn bản nhật

dụng được coi là 1 tác

phẩm văn học có giá trị văn

chương không phải là yêu

cầu cao nhất đối với văn

bản nhật dụng song nó giúp

người đọc thấm thía về tính

chất nóng hổi bức thiết của

vấn đề đặt ra và cái giúp

cho việc bồi dưỡng rèn

luyện môn ngữ văn.

Tóm lại: Với việc trình bày

các vấn đề mang tính cập

nhật nên văn bản nhật dụng

có vai trò quan trọng trong

II. Nội dung của văn bản nhật dụng.

việc phản ánh những vấn đề

cấp thiết của cuộc sống vậy

- Vấn đề về di tích lịch sử.

nội dung của văn bản nhật

- Dang lam thắng cảnh.

dụng là gì.

- Học sinh - Giáo dục - gia đình.

liệt kê.

- Môi trường.

- Quyền trẻ em.

? Văn bản nhật dụng đã đề

- Các tệ nạn xã hội.

cập đến những vấn đề gì?

- Bảo vệ hòa bình chống chiến tranh.- Học sinh

thực

hiện

theo nhóm

? Căn cứ vào các đề tài và

nội dung các văn bản từ lớp

6 đến lớp 9 em hãy hệ thống

các văn bản nhật dụng theo

mẫu.ST

T

323Bảng hệ thống nội dung các văn bản nhật dụng

Đề tài

Tên văn bản

Lớp

Chủ đề tư tưởngGiáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 20141Di tích lịch sử Cầu Long Biên

chứng nhân lịch

sử

Danh

lam Động

Phong

thắng cảnh

Nha63Thiên nhiên Bức thư của thủ

và con người lĩnh da đỏ64Giáo dục và Cổng trường mở

vai trò của gia ra

đình75Văn hóaCa Huế trên

sông Hương76Môi trườngThông tin trái

đất năm 200087Tệ nạn xã hội Ôn dịch thuốc lá88Dân số kế Bài toán dân số

hoạch hóa gia

đình

Quyền trẻ em Tuyên bố thế

giới về sự sống

còn, quyền được

bảo vệ và phát

triển của trẻ em810 Bảo vệ hòa Đấu tranh cho 1

bình

chống thế giới hòa bình

32492969- Cầu Long biên mãi mãi là 1 chứng

nhân lịch sử không chỉ của Hà Nội

mà là của cả nước.

- Đông Phong Nha là kì quan thứ nhất

của Việt Nam. Chúng ta tự hào vì đất

nước có động Phong Nha và nhiều

thắng cảnh khác.

- Con người phải sống hòa hợp với

thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi

trường và tự nhiên như bảo vệ mạng

sống của mình.

- Tình cảm sâu nặng của người mẹ và

vai trò to lớn của nhà trường đối với

cuộc sống con người. Đặc biệt là tổ

ấm gia đình là vô cùng quí giá, không

vì bất cứ lí do gì mà làm tổn hại đến

tình cảm trong sáng ấy.

- Ca Huế 1 sản phẩm văn hóa đáng

trân trọng cần được bảo tồn và phát

triển.

- Tác hại to lớn của việc dùng bao ni

lông và lợi ích của việc giảm bớt chất

thải ni lông đó là việc cần làm ngay

để cải thiện môi trường.

- Thuốc là có tác hại nghiêm trọng

cho sức khỏe và xã hội. Muốn chống

lại nó phải có quan tâm cao hơn và

biện pháp triệt để.

- Sự gia tăng dân số là sự lo ngại của

cả thế giới nhất là các nước chậm

phát triển.

- Bảo vệ chăm lo quyền lợi của trẻ em

là 1 trong những vấn đề quan trọng,

cấp bách có ý nghĩa toàn cầu. Hãy

cam kết thực hện những nhiệm vụ vì

sự sống còn và phát triển của trẻ em

vì tương lai nhân loại.

- Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang

đe dọa loài người và sự sống trên tráiGiáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014chiến tranh11 Hội nhập thế Phong cách Hồ

giới giữ gìn Chí Minh

bản sắc dân

tộc9đất. Đấu trong cho 1 thế giới hòa

bình, ngăn chặn xóa bỏ nguy cơ chiến

tranh là nhiệm vụ cấp thiết và cấp

bách của loài người.

- Vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh là

sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa

dân tộc và tính văn hóa nhân loại.

Giữa thanh cao và giản dị.GV cho học sinh trình bày

nhận xét đánh giá.

? Ngoài những văn bản in - Học sinh - Văn bản trường học ( Et môn đê đơ.

trong SGK em có thể kể liệt kê

E mi xi NV 7 ).

thêm 1 số căn bản trong

- Thống kê động cơ hút thuốc là giới

chương trình học thêm và

thanh niên Hà Nội.

đọc thêm.

- Bản tin về cái chết do nghiện ma túy

của 1 tỉ phú Mĩ: NV 8.

- Học sinh - Vai trò của người phụ nữ và gia đình.

? Những văn bản đó đã đề nhận

xét - Vấn đề về tệ nạn xã hội.

cập đến những vấn đề gì?

khái quát.

- Học sinh - Trước những vấn đề được đề cập

? Tính cập nhật được thể phân tích.

trong văn bản đều gắn liền với cuộc

hiện như thế nào trong văn

sống bức thiết hàng ngày như rác thải

bản trên em hãy phân tích?

sinh hoạt, các tệ nạn xã hội, chiến

tranh, vấn đề xâm hại trẻ em...

- Thư 2 những vấn đề trên đều là

những vấn đề cơ bản của cộng đồng đó

là những vấn đề lâu dài của sự phát

triển lịch sử xã hội.

- Học sinh

? Nhờ đâu mà em biết được nêu căn cứ.

=> Vì những vấn đề trên được báo đàu

những vấn đề trên là những

thường xuyên đề cập đến là nội dung

vấn đề cấp thiết và cơ bản

chủ yếu của nhiều nghị quyết, chỉ thị

của cộng đồng?

của đảng và nhà nước, của nhiều thông

báo công bố của các tổ chức quốc tế.

Và đặc biệt là qua việc học tập các văn

- Học sinh bản nhật dụng.

325Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014? Từ đó hãy khái quát và khái quát.

cho biết nội dung của các

văn bản nhật dụng?

- Học sinh tự

? Trong quá trình học tập bộc lộ.

em thấy những nội dung

trên có tác dụng như thế nào

đối với em?- Văn bản nhật dụng đề cập đến những

vấn đề bức thiết hàng ngày đó là những

vấn đề lâu dài của sự phát triển xã hội.

- Nó tạo điều kiện thuận lợi để bản thân

hòa nhập với xã hội. Xác định hành

động đúng cho bản thân trước những

vấn đề đặt ra.GV: Với những nội dung

phản ánh đa dạng phong

phú. Văn bản nhật dụng đã

đề cập đến những vấn đề

cấp thiết trong cuộc sống

nên văn bản nhật dụng đã

kế thừa những văn bản có

tác dụng lớn cho việc tuyên

truyền rộng rãi tới người

đọc.

GV gọi học sinh đọc phần 3

- GV đưa đoạn văn trong

văn bản ân dịch thuốc lá.* Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà ( 1’)

- Nắm vững nội dung của các văn bản nhật dụng.

**********************************************

Ngày soạn:/ /2010A. Mục tiêu cần đạt:

1.Kiến thức.

Giúp học sinh:326Ngày giảng: 9A1:

9A2:

Tiết 132.

Tổng kết phần văn bản nhật dụng/ /2010

/ /2010Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014- Trên cơ sở nhận thức tiêu chuẩn đầu tiên và chủ yếu của văn bản nhật dụng là tính cập

nhật của nội dung, hệ thống hóa được chủ đề của các văn bản nhật dụng trong chương trình

ngữ văn THCS.

2.Kĩ năng.

- Nắm được 1 số điểm cần lưu ý trong cách thức tiếp cận văn bản nhật dụng.

3.Thái độ.

B. Chuẩn bị.

- Giáo viên: Hệ thống hóa bằng tổng hợp. Soạn bài theo yêu cầu.

- Học sinh: Chuẩn bị theo yêu cầu.

C. Tổ chức các hoạt động.

* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. ( 6’)

Giáo viên kiểm tra việc chuẩn bị bảng thống kê các văn bản nhật dụng của của học sinh.

* Hoạt động 2: Giới thiệu bài ( 1’)

Trong tiết 1, các em đã nắm bắt được khái niệm văn bản nhật dụng và nội dung chủ yếu

của văn bản nhật dụng. ở tiết học hôm nay thầy cùng các em sẽ đi tìm hiểu đặc điểm hình

thức của và phương pháp học văn bản nhật dụng.

* Hoạt động 3: Bài mới ( 37’)

Hoạt động của giáo viên

? Trong đoạn văn trên ngoài

yếu tố thuyết minh đoạn văn

còn sử dụng các yếu tố nào?

? Em hãy phân tích tác dụng

của các yếu tố trên?? Cách đặt đề mục của 2 văn

bản "Cầu Long Biên chứng

nhân lịch sử", "Ôn dịch

327Hoạt động

của H/SNội dung cần đạtIII. Đặc điểm kiến thức văn bản nhật

- Học sinh dụng.

xác định.

- Đoạn văn có yếu yố biểu đạt.

- Phép lập luận phản bác.

- Học sinh

phân tích.

- Các yếu tố biểu cảm được thể hiện ở

các từ ngữ: "Nghĩ đến mà kinh", ngoài

ra còn được thể hiện ở các dấu câu tu

từ ở đề mục "Ôn dịch thuốc lá". Những

yếu tố đó có tác dụng làm cho người

đọc ghê tởm hãi những tác hại không

lường do thuốc lá gây ra.

- Đoạn văn 2 mang phép lập luận phản

bác "Có người bảo tôi hút, tôi bị bệnh

mặc tôi! Xui đáp lại... ý thức lập luận

làm cho tác hại của thuốc lá càng mang

- Học sinh so tính thuyết phục.

sánh.

- Giống: Nêu được vấn đề.Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014thuốc lá" có điểm gì giống

- Khác: + Văn bản 1 mang tính biểu

và khác nhau?

- Học sinh cảm.

? Từ đó em có nhận xét gì rút ra kết

+ Văn bản 2 văn bản thiên

về hình thức của văn bản luận.

nhiên.

nhật dụng?

- Văn bản nhật dụng cũng giống như

các tác phẩm văn học nó không những

GV: Từ các đặc điểm trên

chỉ dùng 1 phương thức biểu đạt mà

các văn bản nhật dụng hoàn

kết hợp nhiều phương thức biểu đạt

toàn có thể tuyển chọn để

khác để tăng sức thuyết phục.

dậy các văn bản nhật dụng

có giá trị như 1 tác phẩm

văn học và hoàn toàn phù

hợp với các loại văn học đã

học.

VD: Lớp 8 học thể loại TM

ta có "Ôn dịch thuốc lá"

Lớp 7 "tự sự, miêu tả (cuộc

chia tay của những..."). Qua

đó ta vẫn có thể vận dụng và

củng cố những kiến thức kĩ

năng đã học ở phân môn - Học sinh

TLV và TV.

nêu ý kiến.

? Vậy khi phân tích 1 văn

=> Cần căn cứ và đặc điểm hình thức

bản nhật dụng chúng ta phải

văn bản cụ thể, thể loại và phương thức

lưu ý điều gì?

biểu đạt để phân tích.

- Học sinh IV. Phương pháp học văn bản nhật

nêu ý hiểu.

dụng.

? Trong văn bản "Tuyên bố

thế giới về sự sống còn..."

- Đây là hội nghị cấp cao về quyền trẻ

em hiểu gì về hội nhập cấp - Học sinh em họp ngày 30.9.1990 ở Niu Oc.

cap về quyền trẻ em?

giải thích.

? Em hiểu thế nào về chế độ

A Pác Thai?

- Là chế độ phân biệt chủng tộc cực

đoan và tàn bạo có từ năm 1952 ở Nam

- Học sinh Phi. Ngày 7.6.1991 chính quyền Nam

trả lời.

Phi buộc phải hủy bỏ chính sách phân

? Trong văn bản: "Đấu tranh

biệt chủng tộc này.

cho 1 thế giới hòa bình".

328Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014Em hiểu gì về sự kiện ngày

8.8.1986 mà tác giả nói đến

trong văn bản?

- Học sinh

nhận xét.

? Em có nhận xét gì về các

chú thích trên? Tác dụng

của chúng?- Đó là sự kiện tháng 8.1986 nguyên

thủ 6 nước ấn Độ, Mê Hi Cô, Thụy

Điển, Ac Hen Ti Na, Hi Lạp, Tan Da

Ni A họp lần thứ hai tại Mê Hi Cô đã

ra 1 bản tuyên bố kêu gọi chấm dứt

- Học sinh chạy đua vũ trang, thủ tiêu vũ khí hạt

kết luận.

nhân để đảm bảo an ninh thế giới.

- Đó là những sự kiện lịch sử xã hội chính trị liên qua đến vấn đề cần trình

- Học sinh bày.

bộc lộ.

- Cần chú ý đặc biệt đến loại - chú

thích về các sự kiện lịch sử xã hội,

- Học sinh chính trị xã hội có liên quan đến vấn

liên hệ.

đề.? Theo em ngoài tìm hiểu

các chú thích và nghĩa của

từ khi học các văn bản nhật

dụng chúng ta cần chú ý

điều gì?

? Thông qua các văn bản

"Ôn dịch thuốc lá", "Bức

thư của..." em rút ra bài học

ǵ cho bản thân?

? Qua văn bản "Cầu Long

Biên..." em có suy nghĩ gì

về mảnh đất Điện Biên em - Học sinh

đang sống?

khái quát.- Không nên tham gia vào các tệ nạn xã

hội. Hãy hành động thiết thực để bảo

vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.- Điện Biên Phủ là 1 mảnh đất lịch sử

anh hùng có rất nhiều những di tích

lịch sử chứng kiến cuộc kháng chiến vĩ

đại của dân tộc như đồi A1, khu di tích

Mường Phăng, Hầm Đờ Cát. Chúng ta

? Từ đó thấy học văn bản - Học sinh hãy ra sức trùng tu, tôn tạo và bảo vệ

nhật dụng có tác dụng gì?

kết luận.

nó.? Để thấy được điều đó khi

học các vấn đề nhật dụng

chúng ta phải thực hiện

được điều gì?? Từ việc "Liên hệ thực tế"

các em có những cách giải

quyết nào cho các vấn đề

329- Các vấn đề trong văn bản nhật dung

đều có liên quan đến những vấn đề của

- Học sinh tự địa phương. Học văn bản nhật dụng

bộc lộ.

giúp chúng ta hòa nhập với địa bàn

sinh hoạt của địa phương em sinh sống.

- Học sinh - Đó là phải liên hệ vấn đề đặt ra trong

kết luận.

cuộc sống bản thân cũng như tình hình

cuộc sống cộng đồng. Từ cuộc sống

cộng đồng nhỏ gần gũi đến cộng đồng

- Học sinh lớn trước hết là cộng đồng nhỏ.

phát hiện trảGiáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014sẩy ra?

lời.

? Đó chính là phương pháp

học văn bản nhật dụng tiếp - Học sinh - Trước vấn đề cần phải có những kiến

theo em đó là gì?

lấy ví dụ.

giải riêng, quyết định riêng ở 1 số

trường hợp cụ thể còn có thì đề cập đến

? Căn cứ và nội dung văn

những kiến nghị và giải pháp cụ thể.

bản nhật dụng đã học em

- Những nội dung ấy còn được học ở

thấy những nội dung ấy

những môn học: Địa lí, giáo dục công

được học những môn nào?

dân, sinh học.

? Em hãy lấy ví dụ minh

họa?

- VD về môi trường: Là vấn đề được

đặt ra trong các văn bản nhật dụng đó

cũng là vấn đề được hầu hết các môn

học đề cập đến, đặc biệt là 1 số

chương về "Sinh vật và môi trường" ở

SGK lớp 9

- Vấn đề về quyền trẻ em là vấn đề

- Học sinh được đề cập trong 1 số văn bản nhật

nêu ý kiến.

dụng là 1 trong những chủ đề pháp luật

của môn giáo dục công dân 6, 7 và

quyền trẻ em, quyền được bảo vệ chăm

sóc và gia đình của trẻ em.

- Khái quát

- Vấn đề ma túy và thuốc lá là nội dung

môn học GDCD lớp 8 phong chống tệ

nạn xã hội.

? Để đạt được hiệu quả cao

trong quá trình học các văn

- Trong khi học văn bản nhật dụng cần

bản nhật dụng chúng ta cần

phải vận dụng những kiến thức các

chú ý điểm gì?

môn học khác để làm sáng tỏ những

vấn đề đặt ra trong văn bản nhật dụng.

? Qua tìm hiểu em hãy khái

quát những nét chính về đặc

* Ghi nhớ :SGK

điểm nội dung hình thức và

phương pháp học các văn

bản nhật dụng?* Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà ( 1’)

- Nắm vững nội dung của các văn bản nhật dụng.

330Giáo án Ngữ văn 9 – năm học 2013 – 2014******************************************

Ngày soạn:/ /2010Ngày giảng: 9A1:

/ /2010

9A2:

/ /2010

Tiết 133. Chương trình địa phươngA.Mục tiêu cần đạt :

1.Kiến thức.

- Mục tiêu tiết học này không chỉ nhận xét 1 số từ ngữ địa phương mà không kém phần

quan trọng là hướng dẫn thái độ đối với việc sử dụng từ ngữ địa phương trong đời sống

cũng như nhận xét về cách sử dụng từ ngữ địa phương trong những văn bản phổ biến rộng

rãi ( như trong văn chương nghệ thuật ).

2.Kĩ năng:

-Rèn kĩ năng xác định và giải nghĩa các từ địa phương có trong các văn bản đã học ở

chương trình THCS.

3.Thái độ:

-Học sinh thêm yêu vốn từ ngữ tiếng Việt, có ý thức trau dồi, tìm hiểu vốn từ địa phương.

B. Chuẩn bị .

- Giáo viên: Soạn bài theo yêu cầu.

- Học sinh: Chuẩn bị bài theo yêu cầu SGk

C. Tổ chức các hoạt động.

* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. ( 6’)

? Những điều kiện để thực hiện hàm ý? Lấy ví dụ minh họa?

* Hoạt động 2: Giới thiệu bài ( 1’)

Trong các cộng đồng ngôn ngữ lớn và phân bố rộng về mặt địa lí thường có những lớp từ

ngữ đặc thù cho từng vùng địa lí, đó là lớp từ địa phương. Vậy đặc điểm của chúng như thế

nào, các sử dụng chúng ra sao tiết học hôm nay co cùng các em tìm hiểu.

* Hoạt động 3: Bài mới. ( 37’)

Hoạt động của

Hoạt động

Nội dung cần đạt

giáo viên

của H/S

Bài 1: Tìm những từ ngữ địa phương

trong các đoạn văn và chuyển những từ

ngữ địa phương đó sang từ ngữ toàn dân.

? Tìm những từ ngữ địa - Học sinh a. Từ địa phương: Thẹo, lặp bặp, ba.

phương trong các đoạn văn thực hiện. - Từ toàn dân: Sẹo, lắp bắp, bố, cha.

và chuyển thành từ ngữ toàn

b. Từ địa phương: Ba, má, kêu, đâm, đũa

dân trong đoạn văn sau?

bếp, người nói, trông, vô.

331Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (466 trang)

×