1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Ngữ văn >

I. Tỡm hiu khỏi nim liờn kt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 293 trang )


=>Cho hs c ghi nh Sgk+ Lp t vng: Tỏc phm

+ Dựng t ng cựng trng liờn

tng: tỏc phm, ngh s ( tỏc

gi, nh th, nh vn....)

+ Dựng phộp th: t anh th

cho t ngh s, cm t cỏi ó

cú ri thay cho nhng vt liu

mn thc tai.

+ phộp ni: dựng t nhng

* Ghi nh : Sgkgiả, nhà thơ, nhà văn....)

+ Dùng phép thế: từ anh thế

cho từ nghệ sĩ, cụm từ cái đã

có rồi thay cho những vật liệu

mợn ở thực tai.

+ phép nối: dùng từ nhng

* Ghi nhớ : Sgk* HOT NG IV: LUYN TP , CNG CBi tp : Cho hs lm cỏc bi tp trong sgk .

HOT NG: HNG DN HT NG TIP NI .- Lm bi tp cũn li

- Chun b bi luyn tp .TUN 24

Ngy:13/02/2009

Ngy dy:20/02/2009

Giỏo viờn : Cao Minh Anh

NG VN

BI 21+22 Tit 107

TP LM VN : LUYN TPLIấN KT CU V LIấN KT ON VN

I/Mc tiờu cn t

* Lm cho hs :

+ V kin thc :- ễn tp v cng c cỏc kin thc v liờn kt cõu v liờn kt on vn.

- Tớch hp vi kin thc Ting Vit v Tp lm vn bi hc trc.

+ V k nng : -Rốn k nng s dng phng tin liờn kt cõu v liờn kt on vn.

- Rốn k nng phõn tớch liờn kt vn bn.

+ V thỏi :- Nghiờm tỳc , tớch cc hc tp .

II/ Chun b :

+ Giỏo viờn

- Giỏo ỏn .

+ Hc sinh:

- Son bi .

III / Cỏc hot ng dy hc:

1 , n nh lp : Gv kim tra s s lp .

2 , Bi c : Kim tra 3 em v bi tp

3, Bi mi :

* HOT NG I: HNG DN HC SINH ễN TP186I-ễN TP V LIấN KT CU V LIấN KT

ON VN

+ GV yờu cu hs tr li cỏc cõu hi sau:

1. Ti sao phi liờn kt cõu v liờn kt on vn ?

2. Cú my loi LK cõu v LK on vn, cỏc du nhn bit cỏc loi LK ú?

+ GV gi dn hs tr li:

1.Phi LK vỡ:

-Cỏc cõu trong on phi Lk vi nhau thỡ ta mi cú 1 on vn hon chnh. Nu khụng ta ch cú 1

chui cõu hn n.

( GV ly vớ d )

2.Cỏc loi LK v du hiu Lk

-Cú 2 loi LK:

+ LK ni dung

+ LK hỡnh thc

-Du hiu:

*LK ni dung:

-Cỏc cõu trong on phi tp trung hng v 1 ch .

-Cỏc cõu phi sp xp 1 cỏch hp lớ.

*LK hỡnh thc:

-Mt biu hin ca Lk ni dung ( trỡnh t sp xp cỏc cõu hp lớ ).

-Du hiu nhn bit cũn th hin qua cỏc phng tin ngụn ng.

* HOT NG IV: LUYN TP , CNG CBi tp : Cho hs lm cỏc bi tp 1,2 trong sgk .

HOT NG: HNG DN HT NG TIP NI .- Lm bi tp cũn li

- Chun b bi mi c thờm Vb Con cũ .

..

TUN 24

Ngy:17/02/2009

Ngy dy :23,24 /02/2009

Giỏo viờn : Cao Minh Anh

NG VN

BI 22 Tit 108+109

HNG DN C THấM VN BN :CON Cề

I/Mc tiờu cn t

* Lm cho hs :

+ V kin thc : -Giỳp hs cm nhn c v p v ý ngha ca hỡnh tng con cũ trong bi c

phỏt trin t nhng ca dao ngi ca tỡnh m v nhng li hỏt ru trong cuc sng ca con ngi VN.

- Tớch hp vi cỏc n v kin thc ó hc cú liờn quan.

187+ V k nng : - Rốn k nng c v phõn tớch vn bn hỡnh tng vn hc trong vn bn tr tỡnh .

+ V thỏi :- Nghiờm tỳc , tớch cc chun b bi v hc tp.

II/ Chun b :

+ Giỏo viờn

- Giỏo ỏn .

+ Hc sinh:

-Son bi .

III / Cỏc hot ng dy hc:

1 , n nh lp : Gv kim tra s s lp .

2 , Bi c : Hóy nờu li ni dung chớnh ca vn bn Chú súi v cu trong th ng ngụn LaPhụng-Ten ?

3, Bi mi :

* HOT NG I : GII THIU BI MI:

Hụm trc chỳng ta ó tỡm hiu vờ mt vi hỡnh nh trong vn hc ngh thut , hụm nay chỳng ta s

i tỡm hiu tip mt hỡnh nh khỏc rt i thõn thng trong cuc sng .

Hot ng ca giỏo viờn

Hot ng ca hc sinh

Kin thc cn t

Hot ng :II-c-tip xỳc vn bn

I-Tỡm hiu chung

1-Tỏc gi:

Gv gi hs c , GV hng dn

-Tờn khai sinh l Phan Ngc

cỏch c: Ging th th, tõm tỡnh - Hs c

Hoan ( 1920-1989 ), sinh

nh li ru, chỳ ý ip t, ip

- Hs trỡnh by

Qung Tr nhng ln lờn

ng, cõu cm, cõu hi tu t...

Bỡnh nh.

- Gv cho hs hiu 1 s chỳ thớch.

-L 1 trong nhng nh th

- GV c mu, cho 2 hs c tip, - Hs trỡnh by

tiờu biu ca phong tro Th

gv nhn xột

Mi , tng tham gia vo cỏch

? Hóy nờu mt s nột v tỏc gi - Hs trỡnh by

mng , lm th phc v cho

v tỏc phm ?

cỏch mng, cho t nc.

? i tng m tỏc gi a ra

-ễng cú 1 phong cỏch c

l gỡ ? Th loi ?

ỏo: suy tng, trit lớ, m

? Hóy nờu b cc ca Vn bn - Hs trỡnh by

cht trớ tu v tớnh hin i.

v ni dung chớnh tng phn ?

ễng cú nhiu sỏng to trong

xõy dng hỡnh nh th, kt

hp gia thc v o bng s

liờn tng, tng tng...

( GV núi thờm)

2-Tỏc phm

-Hon cnh sỏng tỏc: 1962 in

trong tp Hoa ngy thng,

chim bỏo bóo

-i ý: T hỡnh tng con cú

trong ca dao, bi th ó th

hin cm xỳc suy tng sõu xa

188GV cho hs tỡm hiu vi cỏc cõu

hi sau:

? Hỡnh nh bao trựm trong ton

bi l gỡ. c khai thỏc t cht

liu gỡ.

? Trong ca dao, hỡnh nh con cũ

thng biu trng cho vn gỡ.

? Trong bi th ny, hỡnh nh

con cú biu tng cho vn gỡ.

Hot ng III-c-hiu vn bn

+GV cho hs c on u

? c kh 1, em hỡnh dung c

hỡnh nh gỡ trong on th.1-Li ru mong c tui u th

-Hỡnh nh ngi m tr b con

? Li ru ú cú xut hin hỡnh trờn tay, ang v v con th,

mn hỡnh nh con cũ trong ca

nh no.

? li ru ú, cú nhng hỡnh nh dao d dnh con th vo

gic ng yờn lnh.

cũ no oc nhc ti.

? Nhng cõu th ú giỳp ta nh -Con cũ

n nhng cõu ca dao no.

? Con cũ trong ca dao gi 1 cuc

sng nh th no

? Nhng con cũ ca m cú gỡ

->y ry nhng súng giú, cỏi

khỏc vi con cũ trong ca dao.

? Hỏt nhng li ú, ngi m ch i i ngi...

mun th hin tỡnh cm gỡ vi -Con cú m: chi, ng; m

nõng, m cho con li ru.

con.

? Xut phỏt t tỡnh yờu con vụ =>M luụn yờu con, dnh cho

hn cho nờn ngi m ó v v con tỡnh cm ờm m.->M l

lỏ chn.

con nh th no.

+ Ng yờn ( ip ng ): gi

s vut ve chm chỳt, chan

? Hỡnh nh th ny cho ta hiờ cha hnh phỳc ca ngi m.

c gỡ v ý ngha li ru v tm + Li ru ca m thm hi

xuõn.

lũng ca m

Sa m nhiu...phõn võn

GV: Khỳc ru ny l li ao c

=>M luụn mong con oc

cho con trong tng lai

hng trn s nguyờn khớờt,

bỡnh an. Li ru ca m mang

theo hi xuõn tt lnh, sa m

189v tỡnh cm m con v ý ngha

hỏt ru trong cuc i mi con

ngi.

- Phng thc biu t: Biu

cm+ t s v miờu t

3-B cc:

-Li ru mong c con tui

u th

- Li ru mong c con tui

th v trng thnh

- Tm lũng ca ngi m

4-c, tỡm hiu chỳ thớch

ii-Tỡm hiu bi

1-Li ru mong c tui u th

-Hỡnh nh ngi m tr b con

, v v con th, mn hỡnh

nh con cũ trong ca dao d

dnh con th vo gic ng yờn

lnh.

-Con cũ-Con cú m: chi, ng; m

nõng, m cho con li ru.

=>M luụn yờu con, dnh cho

con tỡnh cm ờm m.->M l

lỏ chn.

+ Ng yờn ( ip ng ):

vut ve chm chỳt, chan cha

hnh phỳc ca ngi m.

+ Li ru ca m thm hi

xuõn.

Sa m nhiu...phõn võn

=>M luụn mong con c

hng s nguyờn khớờt, bỡnh

an. Li ru ca m mang theo

hi xuõn tt lnh, sa m trn

tr trng trong s giỳp con i

vo gic ng sõu nng.

2-Khỳc ru th 2? Cú nhn xột gỡ v cõu m u

li ru th 2.

? Kh 2 cú gỡ sỏng to v ngh

thut.? Trong khỳc ru ny hỡnh nh

con cũ mang biu tng no.

?Biu tng cỏnh cũ bu bn

c th hin trong li th no.

? Hỡnh nh ú cú ý ngha gỡ.

=>M nõng niu cỏnh cũ trong

cõu hỏt cng l p iu, nõng gic

con th.

? Kh th th 2 tỏc gi dựng

ngh thut gỡ.? Qua li th ú, em cm nhn

c iu gỡ v tm lũng ca

m.

=>Li ru l ngi bn i u

tiờn ca con.

? Ti sao trong li ru ca m li

cú c m con lm thi s.?Hỡnh nh cỏnh cũ trng li

bay hoi khụng ngh cú ý ngha

gỡ.

=>Trong li ru ca m , m c

m con cú tõm hn trong sỏng,

lm p cuc i.

? Trong khỳc ru 3, hỡnh nh cũtrn tr trng trong s giỳp con

i vo gic ng sõu nng.

2-Khỳc ru th 2

-Con cũ trong ca dao ó c

xõy dng bng s liờn tng,

tng tng->bay ra t nhng

cõu ca dao sng trong tõm

hn ca tr th=>ú chớnh l

li ru ca m s theo sut cuc

i con ngũi.

-Biu tng bn bố.

-Biu tng thi ca.

-Biu tng cho s nõng v

lũng m

-Cũ ng quanh nụi- vo trong

t, cỏnh trng cũ bay theo gút

ụi chõn

=>Cũ ho cựng c m, khỏt

vng tui th, l ngi bn

ng hnh ca con trờn sut

chng ng i.

-Nhõn hoỏ ->c th hoỏ s

chm chỳt ca ngi m i

vi con. Cũ v con l bn,

thnh 2 a -u l con ca m,

ri s cựng nhau sỏnh bc

trong tng lai.

=>M mong con hc hnh,

sng trong tỡnh bn m ỏp,

trong sỏng ca bn bố.-Con cũ trong ca dao ó c

xõy dng bng s liờn tng,

tng tng->bay ra t nhng

cõu ca dao sng trong tõm

hn ca tr th=>li ru ca m

s theo sut cuc i .

-Biu tng bn bố.

-Biu tng thi ca.

-Biu tng cho s nõng v

lũng m

-Cũ ng quanh nụi- vo trong

t, cỏnh trng cũ bay theo gút

ụi chõn

=>Cũ : c m, khỏt vng tui

th, l ngi bn ng hnh

ca con trờn sut chng ng

i.

-Nhõn hoỏ ->c th hoỏ s

chm chỳt ca ngi m i

vi con. Cũ v con l bn,

thnh 2 a -u l con ca

m, ri s cựng nhau sỏnh

bc trong tng lai.

=>M mong con hc hnh,

sng trong tỡnh bn m ỏp,

trong sỏng ca bn bố.

Li ru ca m l cht dinh

dng nuụi ln trỏi tim

con.M mong con sng bit

yờu thng,giu lũng nhõn ỏi...

-L khỏt vng sỏng to, ý chớ

vn lờn,cũ l hin thõn ca

cỏi p, ca giỏ tr ớch thc.

3-Khỳc ru th 3

-Biu tng cho ngi m

-Biu tng cho cuc i nhõn

ỏi, bao dung.

- Dự gn con...theo con-D xỳc ng, d a cm, cht

nhõn vn->Li ru ca m l

cht dinh dng nuụi ln

trỏi tim con.M mong con

sngbit yờu thng,giu lũng

nhõn ỏi...

-L khỏt vng sỏng to, ý chớ

vn lờn. Cỏnh cũ l hin thõn -Khụng gian ( khong cỏch )

ca cỏi p, ca giỏ tr ớch

thc.

-Xa vũng tay m, con ó

190xut hin vi biu tng gỡ.3-Khỳc ru th 3

-Biu tng cho ngi m

? Cõu th no th hin cho ý ú. -Biu tng cho cuc i nhõn

( Chỳ ý vo t gn-xa; lờn- ỏi, bao dung.

xung )

- Dự gn con...theo con

? Nhng t ú thuc trng

ngha no.

-Khụng gian ( khong cỏch )

? Qua nhng t ng ny cho ta

thy c hon cnh sng ca -Xa vũng tay m, con ó trng

con cú gỡ khỏc vi hi nh.

thnh.

? S dng kiu cõu gỡ.

? Qua li ru m mun khng -Khng nh

nh iu gỡ.

-> S bn vng trong tỡnh yờu

?Hỡnh nh Con dự...theo con con ca m, nú l bt bin trong

cú tớnh hin thc, cú tớnh biu hon cnh no; m luụn che

tng khụng.

ch, bo v con nh con cũn

? Biu tng cuc i trong trong nụi.

cỏnh cũ c din t trong li

th no.

? Hỡnh nh ú gi cho em iu

gỡ

- Mt con cũ thụi...qua nụitrng thnh.

-Khng nh

-> S bn vng trong tỡnh yờu

con ca m, nú l bt bin

trong hon cnh no; m luụn

che ch, bo v con nh con

cũn trong nụi.- Mt con cũ thụi...qua nụi

->Li ru mang theo ni bun

vui ca cuc i. Nhng li ru

hụm nay cũn cha ng c

lũng nhõn ỏi, bao dung rng

ln ca cuc i mi con

ngi.Iv Tng kt

1-Ngh thut

Hot ng Iv: Tng kt

->Li ru mang theo ni bun 2-Ni dung

? Nờu li ni dung v ngh thut vui ca cuc i. Nhng li ru - Ghi nh Sgk

hụm nay cũn cha ng c lũng

chớnh ca vb?

nhõn ỏi, bao dung rng ln ca

Cho hs c ghi nh Sgk

cuc i mi con ngi.

* Tng kt

Cho hs nm li ni dung v

ngh thut

1-Ngh thut

2-Ni dung

Hs c Ghi nh Sgk

* HOT NG IV: LUYN TP , CNG C

Bi tp : Cho hs c din cm bi th

* HOT NG V: HNG DN HOT NG TIP NI .

-Lm cỏc bi tp trong sỏch , hc phn Ghi nh .

-Chun b bi mi .

..

TUN 24+25

Ngy:20/02/2009

Ngy dy:25/02/2009

Giỏo viờn : Cao Minh Anh

191NG VN

BI 23

TIT 110+111

TP LM VN : CCH LM BI VNNGH LUNV MT VN T TNG O L

I/Mc tiờu cn t

* Lm cho hs :

+ V kin thc :-ễn tp kin thc v vn ngh lun núi chung cỏc bc, t ú ng dng vo bi

ngh lun v vn ố t tng, o lớ. Giỳp hs bit cỏch lm 1 bi vn v vn t tng, o lớ.

+ V k nng : - Rốn luyn k nng vit 1 bi vn v vn t tng, o lớ.

+ V thỏi :- Nghiờm tỳc , tớch cc hc tp .

II/ Chun b :

+ Giỏo viờn

- Giỏo ỏn .

+ Hc sinh:

- Son bi .

III / Cỏc hot ng dy hc:

1 , n nh lp : Gv kim tra s s lp .

2 , Bi c : Kim tra 3 em v bi tp

3, Bi mi :

* HOT NG I : GII THIU BI MI:

Trong vn ngh lun thỡ mt trong nhng ti quen thuc v hp dn , thu hỳt s chỳ ý ca ngi

c v ngi nghe l ngh lun v mt vn t tng o lớ trong i sng vy ngh lun v vn

ú l gỡ chỳng ta cựng i tỡm hiu .

* HOT NG II : TèM HIU BI MI:Hot ng ca giỏo viờn

Hot ng ca hc sinh

- Cho hs c cỏc trong SGK I-Tỡm hiu cỏc dng

? Nờu nhng im ging, khỏc *Ging:-Ch cú bn v 1 vn

nhau ca cỏc bi ú.

t tng, o lớ.

*Khỏc:

-Cú nờu yờu cu rừ rng: suy

ngh, ý kin, nhn xột...

-Cú khụng nờu yờu cu rừ

rng, tc l khụng cú cỏc t

mnh lnh i kốm.

-Cú 2 dng :

+ Dng cú kốm theo mnh

lnh

+ Dng khụng kốm theo

? Cỏch lm 2 dng ny theo mnh lnh.

em cú khỏc nhau khụng.

->Cỏch lm khỏc ( cú nh

hng, khụng cú nh hng:

192Kin thc cn t

I. Tỡm hiu bi

+ Cỏc dng :

-Cú 2 dng :

+ Dng cú kốm theo mnh

lnh

+ Dng khụng kốm theo

mnh lnh.

->Cỏch lm khỏc ( cú nh

hng, khụng cú nh hng:

thiờn vo suy ngh ca bn

thõn )

- bi: cỏc vn ố t tng,

o lớ thng c din t

di cỏc cõu tc ng, ca dao,

danh ngụn, phng ngụn,

chõm ngụn...? Nhỡn vo h thng bi, em

thy nhng t tng, o lớ

thụng thng c din t di

hỡnh thc no.thiờn vo suy ngh ca bn thõn

)

- bi: cỏc vn ố t tng,

o lớ thng c din t

di cỏc cõu tc ng, ca dao,

- Cho HS ly vớ d v 2 dng danh ngụn, phng ngụn, chõm

ú

ngụn...

- Gv ghi bi : Suy ngh v II-Cỏch lm

o lớ ung nc, nh ngun * bi:

? Nhc li cỏc k nng khi tin 1-Tỡm hiu , tỡm ý

hnh lm 1 bi ngh lun núi -Th loi : ngh lun v t

chung.

tng, o

? Ti sao khi lm phi tỡm hiu lớ.

.

-Ni dung ngh lun: lũng bit

- Nhc li yờu cu khi tỡm hiu n-Phm vi:

( Tỡm hiu v th loi, ni dung, + Vn sng trc tip ca bn

phm vi gii hn)

thõn.

- GV cho Hs tin hnh i tỡm + Vn sng giỏn tip: hc hi,

hiu

tỡm trng sỏch v...

*Tỡm ý:

- GV cho hs c cỏc yờu cu

trong SGK

? Vi trờn khi tỡm ý ta phi -Gii thớch : ngha en, ngha

lm nhng gỡ

búng.

- Tỡm ngha cõu tc ng l

phi lm

-ỏnh giỏ v giỏ tr ca o lớ

gỡ.

ú.

- Ni dung cõu tc ng th hin

o lớ gỡ ca dõn tc. ỏnh giỏ v

o lớ ú.

-ý ngha ca o lớ ú i vi

- Ngy nay o lớ ú cú ý ngha ngy nay.

nh th no. Em cú suy ngh gỡ

v o lớ ú trong thi i ngy

nay.

->GV ln lt cho hs tr li

- GV cựng hs lp dn ý

2-Lp dn ý:

- Cho i chiu vi dn ý trong

SGK

- Cho hs b sung ( nu cn )

-Cho hs vit tng phn, ng 3-Vit bi

dy trỡnh by

193II Cỏch lm

1-Tỡm hiu , tỡm ý

-Th loi : ngh lun v t

tng, o

lớ.

-Ni dung ngh lun: lũng bit

n

-Phm vi:

+ Vn sng trc tip ca bn

thõn.

+ Vn sng giỏn tip: hc hi,

tỡm trng sỏch v...

*Tỡm ý:

-Gii thớch : ngha en, ngha

búng.

-ỏnh giỏ v giỏ tr ca o lớ

ú.

-ý ngha ca o lớ ú i vi

ngy nay.

2-Lp dn ý:

3-Vit bi

4-c li v sa li

* Ghi nh : Sgk- Gv nhn xột, cho hs t sa

4-c li v sa li

? Khi lm bi ngh lun v 1 vn * Ghi nh : Sgk

t tng o lớ ta phi lm gỡ.

? lm tt nú ta phi chỳ ý

n vn gỡ.

? Nờu dn ý 1 bi ngh lun v

vn t tng, o lớ

=>Cho hs c ghi nh Sgk

* HOT NG IV: LUYN TP , CNG C

Bi tp : Cho hs lm cỏc bi tp trong sgk .

HOT NG: HNG DN HT NG TIP NI .

- Lm bi tp cũn li

- Chun b bi mi .TUN 25

Ngy:21/02/2009

Ngy dy:26/02/2009

Giỏo viờn : Cao Minh Anh

NG VN

TP LM VN :BI 22 TIT 112TR BI VIT S 5I/Mc tiờu cn t

* Lm cho hs :

+ V kin thc : -HS nhn thy nhng u im, khuyt im trong bi vit.

-Sa li b cc, liờn kt, dựng t ng, t cõu, hnh vn.

-Hon thin quy trỡnh vit bi ngh lun

+ V k nng : -Rốn k nng s dng phng tin liờn kt cõu v liờn kt on vn.

+ V thỏi :- Nghiờm tỳc , tớch cc hc tp .

II/ Chun b :

+ Giỏo viờn

- Giỏo ỏn , chm bi ..

+ Hc sinh:

- Son bi .

III / Cỏc hot ng dy hc:

1 , n nh lp : Gv kim tra s s lp .

2 , Bi c :

3, Bi mi :

* HOT NG I : GII THIU BI MI:

Trong khi vit , lm vn thỡ mt khõu quan trng khụng th thiu lm nờn s hp dn ca bi vn

ú chớnh l s liờn kt , cỏch hnh vn .

* HOT NG II : TR BI:

*Tin trỡnh gi tr bi

194Hot ng 1: Nhn xột , ỏnh giỏ chung

-u im:

+ Tỡm hiu : ỳng, lm bi ó hng vo yờu cu.

+ B cc: y 3 phn; din t trong sỏng.

+ Mt s cú c nhiu v tỏc gi

-Nhc im:

+ Cú 1 s bi b lc .

+ Cha cú tớnh sỏng to, cũn trỡnh by ln xn

+ Ni dung tng phn ca bi vn NL cha rừ rng.

-Kt qu:

+ im gii: khụng

+ im khỏ:

+ im TB:

+ im yu:

Hot ng 2: c bi

GV cho c cỏc loi bi, cho hs nhn xột, so sỏnh.

Hot ng 3: Tr bi

GV tr bi v yờu cu HS trao i bi cho nhau cựng nhau rỳt kinh nghim.

HOT NG: HNG DN HT NG TIP NI .

- Tip tc sa bi nh .

Chun b bi mi : Mựa xuõn nho nh

..

TUN 25

Ngy:24 /02/2009

Ngy dy :02/3/2009

Giỏo viờn : Cao Minh Anh

NG VN

BI 22 Tit 113

VN BN : MA XUN NHO NH

I/Mc tiờu cn t

* Lm cho hs :

+ V kin thc : -Giỳp hs cm nhn ni dung, ngh thut ca bi th.

- Tớch hp vi cỏc n v kin thc ó hc cú liờn quan.

+ V k nng : - Rốn k nng c v phõn tớch vn bn tr tỡnh .

+ V thỏi :- Nghiờm tỳc , tớch cc chun b bi v hc tp.

II/ Chun b :

+ Giỏo viờn

- Giỏo ỏn .

+ Hc sinh:

-Son bi .

III / Cỏc hot ng dy hc:

1 , n nh lp : Gv kim tra s s lp .

2 , Bi c : Hóy c thuc bi Con Cũ v nờu ni dung chớnh ca vn bn ?

1953, Bi mi :

* HOT NG I : GII THIU BI MI:Mựa xuõn mựa khi u ca mt nm , mựa trn y sc sng . Cỏc nh th ó cm nhn v mựa

xuõn nh th no v cm xỳc ca h ra sao .

* HOT NG II : TèM HIU BI MI:

Hot ng ca giỏo viờn

Hot ng ca hc sinh

Kin thc cn t

I-TèM HIU CHUNG

Hot ng :II-c-tip xỳc vn bn

Cn cho HS nm cỏc ý sau:

-GV hng dn c, c mu

1-Tỏc gi:

- Hs c

-Cho hs tỡm hiu cỏc t khú

-Tờn Phm Bỏ Ngoón

? Hóy nờu cỏc nột chớnh v tỏc

( 1930-1980) quờ Phong in,

- Hs trỡnh by

gi v tỏc phm ?

Tha Thiờn Hu.

-L cõy bỳt cú nhiu úng

gúp v xõy dng nn vn hc

cỏch mng Min nam.

2-Tỏc phm

- Hs trỡnh by

-Sỏng tỏc: 11-1980 khi tỏc

gi ang nm trờn ging

? Theo em ni dung chớnh ca

bnh.

vn bn l gỡ ?

-Ni dung: Tm lũng thit

- Hs trỡnh by

tha ca tỏc gi i vi t

nc, cuc i v c nguyn

? B cc ca bi th nh th no

sng cú ớch, c cng hin

?

i mỡnh cho cuc i chung.

- Hs trỡnh by

3-B cc : 3 phn

-Mựa xuõn ca thiờn nhiờn

-Mựa xuõn ca t nc.

-Tõm nim ca tỏc gi.

Hot ng III-c-hiu vn bn

4-c, tỡm hiu chỳ thớch

? Kh th u, tỏc gi miờu t

1-Cm xỳc ca tỏc gi trc

mựa xuõn cú gỡ c ỏo.

mựa xuõn thiờn nhiờn :

- Bc tranh mựa xuõn dc v -Mc ( o ng ) -> biu th

sc sng tri dy mnh m ca

nờn t nhng s vt gỡ.

- Nhn xột mu sc ca bc thiờn nhiờn.

+ Bụng hoa tớm

tranh.

Dũng sụng xanh

? ng trc thiờn nhiờn ti ->Mu sc ti thm, in hỡnh

p ca mựa xuõn, tỏc gi ó cú c ỏo ca x Hu -> cng

cm xỳc gỡ. Th hin qua hỡnh tng thờm tha thit.

- Ting chim - vang tri :

nh no.

? Trc cm xỳc ú, nh th ó ỏnh thc mựa xuõn, m nhp

196II-TèM HIU VN BN1-Cm xỳc ca tỏc gi trc

mựa xuõn thiờn nhiờn :

-Mc ( o ng ) ->sc sng

tri dy mnh m .

+ Bụng hoa tớm

Dũng sụng xanh

->Mu sc ti thm, in

hỡnh c ỏo-> cng tng thờm

tha thit.

- Ting chim - vang tri :

ỏnh thc mựa xuõn, m nhp

sng trong lũng ngi.

- ễi ( cm thỏn ) ->xaoXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (293 trang)

×