1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Kết luận chương 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 145 trang )


KẾT LUẬN

Nội dung luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá về hoạt động tổ chức tiền lương tại

Tập đoàn CNCSVN.

Dựa vào cơ sở lý thuyết về tổ chức tiền lương, các ý kiến chuyên gia, luận văn xây

dựng bảng khảo sát và tiến hành khảo sát mức độ hài lòng về tổ chức thực hiện quản lý

tiền lương tại Tập đoàn đối với 02 đối tượng chính: công nhân khai thác và lao động quản

lý, phục vụ văn phòng. Căn cứ các số liệu báo cáo về công tác quản lý tiền lương tại Tập

đoàn, kết quả khảo sát mức độ hài lòng người lao động về trả lương, trả thưởng tại Tập

đoàn, luận văn đã tổng hợp, phân tích đánh giá những mặt làm được hoạt động tổ chức

tiền lương trong các năm qua đó là: Tập đoàn đã xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh

tế kỹ thuật, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế trả lương, trả thưởng cho

người lao động, ... đảm bảo tiền lương, thu nhập người lao động ổn định. Ngoài ra, Tập

đoàn đã xây dựng được một hệ thống chế độ chính sách cho người lao động đúng theo

quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, … các chế độ phúc lợi được nâng cao,

đời sống người lao động ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, hoạt động tổ chức tiền lương tại Tập đoàn vẫn

còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới:

 Về thực hiện quy chế trả lương đối với công nhân khai thác

- Theo quy định nếu chỉ tiêu tài chính không đạt, sẽ không được áp dụng hệ số điều

chỉnh (hệ số k) để xây dựng kế hoạch quỹ lương, đơn giá tiền lương.

- Định mức lao động nhóm cây cạo, định mức sản lượng chưa sát với thực tế.

- Phân bổ giao đơn giá sản phẩm cho người cho người lao động theo thống kê kinh

nghiệm, còn mang nặng tính chủ quan.

- Chưa thực hiện nghiêm túc quy định nâng bậc thợ cho người lao động.

- Một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tổ chức tiền lương, chưa công khai, minh

bạch quy chế trả lương, trả thưởng, các chế độ chính sách, phúc lợi của công ty cho người

lao động. Còn nhiều thắc mắc khiếu kiện trong trả lương, trả thưởng.94 Về thực hiện quy chế trả lương, thưởng đối với lao động quản lý, phục vụ

- Các tiêu chí định giá công việc để xây dựng bảng điểm tính lương theo hiệu quả công

việc trong (lương hi) chưa được chi tiết rõ ràng, chưa có phân tích công việc của từng

nhân viên; định giá công việc chưa khoa học; đánh giá thực hiện công việc của lãnh đạo

bộ phận còn mang nặng tính chủ quan.

- Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc làm cơ sở việc khen thưởng chưa

được quy định cụ thể rõ ràng; đánh giá khen thưởng mang tính hình thức, theo tỉ lệ, mang

tính chủ quan xin cho.

Dựa vào cơ sở lý thuyết về tổ chức tiền lương, các ý kiến chuyên gia, luận văn đề xuất

một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tổ chức tiền lương tại Tập đoàn, khuyến khích

người lao động tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc trong khuôn khổ quy định

hiện hành của nhà nước, cụ thể:

Hoàn thiện quy chế trả lương đối với công nhân khai thác

- Tổ chức rà soát điều chỉnh định mức lao động cho phù hợp, làm cơ sở cho việc tính

toán xây dựng kế hoạch quản lý lao động đúng theo quy định của nhà nước, quản lý phân

phối tiền lương tốt hơn, tiền lương trả cho người lao động tương xứng với hao phí lao

động bỏ ra trên vườn cây.

- Đề xuất nhà nước cơ chế về điều chỉnh giảm tiền lương tương ứng với các chỉ tiêu tài

chính khi xây dựng đơn giá tiền lương, tạo một hành lang pháp lý giúp Tập đoàn linh hoạt

trong việc xây dựng kế hoạch quỹ lương hàng năm. Chủ động quản lý nguồn tiền lương,

điều tiết đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động, giúp quản lý tốt vườn cây, hạn

chế tình trạng trộm cắp mủ, bỏ vườn cây, …

- Xây dựng các tiêu chí phân bổ đơn giá tiền lương cho người lao động phù hợp, phản

ánh đúng sức lao động của từng người tác động trên từng phần cây, khuyến khích người

lao động tăng năng suất lao động, tăng cường trách nhiệm, phát huy khả năng lao động

sáng tạo vốn có của người lao động.

- Xây dựng quy chế thi nâng bậc thợ, tổ chức thi nâng bậc thợ đối với công nhân khai

thác kích thích người lao động học tập nâng cao kiến thức, tạo điều kiện cho người lao

động nâng cao trình độ tay nghề, giúp tăng năng suất, ổn định tiền lương, thu nhập.95- Cải thiện điều kiện làm việc của công nhân khai thác, rút ngắn thời gian công tác,

giúp tăng năng suất lao động, đảm bảo tiền lương, thu nhập.

Hoàn thiện quy chế trả lương đối với lao động quản lý, phục vụ

- Xây dựng các bản mô tả công việc cho từng vị trí chức danh rõ ràng làm cơ sở cho

việc định giá công việc.

- Xây dựng 05 tiêu chí định giá mức độ phức tạp lao động của từng vị trí chức danh,

làm cơ sở xây dựng trả lương theo hiệu quả công việc. Các tiêu chí định giá công việc

được xây dựng lượng hóa cụ thể, giúp việc đánh giá mức độ trách nhiệm và độ phức tạp

công việc một cách khoa học, không mang cảm tính cá nhân.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá mức độ

hoàn thành công việc của từng vị trí chức danh, làm cơ sở cho việc trả lương, trả thưởng,

tăng lương, khen thưởng, đào tạo, đề bạt phát triển....

Với những giải pháp đề xuất ở chương 3 thực sự là cần thiết để thực hiện tốt quy chế

trả lương, trả thưởng đối với người lao động (công nhân khai thác và lao động quản lý,

phục vụ) và xem như đã hoàn thiện nhiệm vụ chính và trọng tâm hoạt động tổ chức tiền

lương tại Tập đoàn. Để có thể áp dụng thành công và phát huy hiệu quả của những giải

pháp trên, điểm mấu chốt của các vấn đề đó là sự quyết tâm của lãnh đạo trong việc thực

hiện các giải pháp ở chương 3. Tiếp theo đó là công tác tư tưởng đối với người lao động

về lợi ích bền vững của việc áp dụng các giải pháp vào thực tiễn để hoàn thiện quy chế trả

lương, trả thưởng đối người lao động.

Đổi mới toàn diện tiền lương theo cơ chế thị trường, hoàn thiện tổ chức tiền lương là

điều lãnh đạo Tập đoàn cần quan tâm để luôn thu hút, phát triển và duy trì được đội ngũ

làm việc tốt nhất cho Tập đoàn.

Các kết quả đạt được của luận văn

-Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tổ chức tiền lương tại Tập đoàn CNCSVN,

giúp cho lãnh đạo Tập đoàn thấy được những vấn đề còn tồn tại của tổ chức tiền

lương tại Tập đoàn, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục để hoàn thiện

hoạt động tổ chức tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát

triển của Tập đoàn.96-Các giải pháp mà tác giả nêu trong luận văn là những giải pháp rất cụ thể, chi tiết

để áp dụng vào thực tiễn hoạt động tổ chức tiền lương tại Tập đoàn.-Một số giải pháp mang tính đồng bộ, linh hoạt để áp dụng tùy vào điều kiện thực tế

tại các công ty cao su trong Tập đoàn.Hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo

-Mẫu khảo sát người lao động trong Tập đoàn: Luận văn chỉ khảo sát lao động

ngành nghề chính của Tập đoàn là lao động khai thác mủ cao su và lao động quản

lý các công ty cao su, chưa khảo sát các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ, cổ

phần do công ty Mẹ giữ trên 50% vốn điều lệ, công ty liên kết, ... trong toàn Tập

đoàn. Do đó kết quả khảo sát chỉ mới phản ảnh hoạt động tổ chức tiền lương tại

các công ty cao su, và kết quả nghiên cứu chỉ phù hợp với các công ty cao su.-Mẫu khảo sát được lấy theo ngẫu nhiên cho đủ số lượng, chưa phân loại cụ thể :

theo từng vùng, miền, theo đất đỏ, đất xám, theo điều kiện tự nhiên, theo phân loại

lao động, chất lượng lao động, ... Do đó, kết quả khảo sát có thể bị sai lệch so với

thực tế.-Hướng nghiên cứu tiếp theo của luận văn sẽ mở rộng sang với quy mô toàn Tập

đoàn, đủ cả các ngành nghề, theo vùng, theo phân loại lao động, chất lượng lao

động, … để có bức tranh tổng quát về hoạt động tổ chức tiền lương của toàn Tập

đoàn, và đưa ra những giải pháp mang tính tổng quát toàn Tập đoàn./.97TÀI LIỆU KHAM KHẢO1. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 1998. Công văn 4320/LĐTBXH-TL ngày 29

tháng 12 năm 1998 về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế trả lương trong doanh

nghiệp nhà nước. http://luatvietnam.vn/VL/662/Cong-van-ve-viec-huong-dan-xaydung-Quy-che-tra-luong-trong-doanh-nghiep-Nha-nuoc/941AA5B8-113C-46B39478-3A1DBF71D81D/default.aspx

2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2005. Thông tư 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05

tháng 01 năm 2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động

trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của

Chính phủ. http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-062005TTBLDTBXH-cua-Bo-Laodong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-huong-dan-phuong-phap-xay-dun/50FAB49591FB-47A7-A9C3-C3C39D9ED883/default.aspx

3. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2005. Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH, ngày

05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn

thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072005TTBLDTBXH-cua-Bo-Lao-dongThuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh/F7F9482F-70FF4E29-9251-45B9F515E519/default.aspx

4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2005. Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH, ngày

05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn

thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội

đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước.

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-082005TTBLDTBXH-cua-Bo-Lao-dongThuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh/B22E0E74-6057415C-BA9A-08BD774FB729/default.aspx15. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2005. Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH, ngày

05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn

tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà

nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-092005TTBLDTBXH-cua-Bo-Lao-dongThuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-huong-dan-tinh-nang-suat-lao-/31A67535-003940CE-88AE-ADF5B03338FF/default.aspx

6. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2010. Thông tư số: 27 /2010/TT-BLĐTBXH của

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 14 tháng 9 năm 2010 về việc hướng dẫn

thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách

nhiệmhữuhạnmộtthànhviêndoNhànướclàmchủsởhữu.http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-272010TTBLDTBXH-cua-Bo-Lao-dongThuong-binh-va-Xa-hoi-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-lao-dong-/FBE76280-01DA41F0-9E52-482395232F33/default.aspx

7. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2011. Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16

tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực

hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp

tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao

động.http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232011TTBLDTBXH-cua-Bo-Laodong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-muc-luong/D86125BD763D-464A-BE2F-EE05CE259D59/default.aspx

8. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2012. Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26

tháng 04 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực

hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở

hữu.http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102012TTBLDTBXH-cua-Bo-Lao-dongThuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-muc-luong/775265AE-1BC34BEE-96D0-229331B9C192/default.aspx2Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

×