1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Phụ lục 16. Xây dựng bảng lương theo vị trí tại Công ty Mẹ-Tập đoàn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 145 trang )


THANG ĐIỂM ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ CƠNG VIỆC

SttYẾU TỐ ĐÁNH GIÁTỷ trọngĐiểm1MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG30,0%3001.1Tác động đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn13,0%1301.1.1Mức tác động không rõ ràng3,0%415,0%2025,0%3240,0%5260,0%781.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5Tác động đến sức cạnh tranh của từng bộ phận sản phẩm, thành phần

lónh vực hoạt động

Tác động đến sức cạnh tranh của từng sản phẩm, lónh vực hoạt động

Tác động đến sức cạnh tranh của nhiều loại sản phẩm, nhiều lónh vực

hoạt động nhưng không phải tất cả

Tác động đến tất cả sản phẩm, lónh vực hoạt động, kết quả toàn Tập

đoàn ngắn hạn1.1.6Tác động đến kết quả toàn Tập đoàn trong dài hạn100,0%1301.2Tác động đến tài sản của của Tập đoàn10,0%1001.2.1Khi sai sót chỉ làm thiệt hại đến tài sản trong phạm vi công việc3,0%320,0%201.2.2Khi sai sót làm thiệt hại đến tài sản của nhiều khâu khác nhưng chưa

phải là tất cả trong bộ phận.1.2.3Khi sai sót làm thiệt hại đến tài sản của bộ phận40,0%401.2.4Khi sai sót làm thiệt hại đến tài sản của nhiều bộ phận trong Tập đoàn60,0%601.2.5Khi sai sót làm thiệt hại đến tài sản Tập đoàn ở mức trầm trọng.100,0%1001.3Mức độ ảnh hưởng đến công việc của người khác và của Tập đoàn7,0%701.3.1Không hoặc rất ít ảnh hưởng đến công việc của người khác3,0%21.3.2Tác động đến người khác nhưng chỉ trong phạm vi tổ, nhóm.20,0%1440,0%2860,0%42100,0%701.3.3

1.3.4

1.3.5Tác động đến người khác trong phạm vi bộ phận hoặc tác động tới một

vài bộ phận khác ở mức độ hạn chế.

Tác động đến người khác nhưng vượt ngoài phạm vi bộ phận và tác

động ở mức độ trực tiếp, rõ ràng.

Tác động đến toàn Tập đoàn hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe,

tính mạng người lao động.2YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN26,0%2602.1Học vấn15,0%1502.1.1Tốt nghiệp PTTH trở xuống3,0%52.1.2Tốt nghiệp PTTH + Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nghề20,0%302.1.3Trung cấp CMNV hoặc Trung học nghề.25,0%372.1.3Cao đẳng hoặc tương đương45,0%682.1.4Đại Học hoặc tương đương60,0%902.1.5Trên đại học.100,0%150272.2Kinh nghiệm11,0%1102.2.1Không cần kinh nghiệm hoặc sẽ làm được sau dưới 2 tuần thực hiện3,0%32.2.2Quen thuộc các công việc đã được tiêu chuẩn hoá (dưới 01 năm).10,0%1120,0%2240,0%4570,0%80100,0%11030,0%3002.2.3Cần kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lónh vực

phụ trách (từ 01 năm - đến 2 năm).

Cần kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lónh vực2.2.4phụ trách và có kinh nghiệm giải quyết một số công việc chuyên môn

khác thuộc Bộ phận (từ trên 02 năm – 03 năm).

Cần kinh nghiệm chuyên sâu về toàn bộ các vấn đề chuyên môn và2.2.5quản lý cả về bề rộng lẫn bề sâu của Bộ phận phụ trách (từ trên 03 năm

– 05 năm).

Cần có kinh nghiệm giải quyết những vấn đề chuyên môn, quản lý rất2.2.6sâu rộng thuộc Bộ phận và có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và quản

lý đối với những Bộ phận khác (từ trên 05 năm trở lên).3TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC3.1Lập kế hoạch và triển khai công việc6,0%603.1.1Không cần lập kế hoạch; không tiếp nhận bàn giao, hiệu chỉnh thiết bò3,0%220,0%1035,0%2150,0%3070,0%42100,0%603.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5Lập kế hoạch hằng ngày; phải kiểm tra tiếp nhận bàn giao, kiểm tra

hiệu chỉnh thiết bò nhưng không thường xuyên

Lập kế hoạch hằng tuần và triển khai làm việc; phải kiểm tra tiếp nhận

bàn giao, kiểm tra hiệu chỉnh thiết bò thường xuyên

Lập kế hoạch hằøng tháng và triển khai làm việc

Lập kế hoạch năm, trung hạn và triển khai phối hợp làm việc toàn bộ

phận hoặc một số bộ phận liên quan khác3.1.6Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và triển khai phối hợp toàn diện3.2Tính toán và xử lý thông tin7,0%703.2.1Không cần tính toán, soạn thảo; không hoặc ghi chép đơn giản3,0%220,0%1535,0%2550,0%3570,0%503.2.2

3.2.3Có tính toán đơn giản; ghi chép, cập nhật dữ liệu thường xuyên; cần

phải đònh lượng (nhưng không thường xuyên) mới thực hiện công việc

Đòi hỏi phải tính toán phức tạp nhưng chỉ trong đơn vò; cần phải đònh

lượng và kiểm tra thường xuyên mới hoàn thành tốt công việc

Đòi hỏi phải tính toán phức tạp, soạn thảo văn bản vượt ra ngoài phạm3.2.4vi đơn vò (kết hợp nhiều thông tin ngoài đơn vò); cần phải đònh lượng và

kiểm tra thường xuyên mới hoàn thành tốt công việc3.2.5Thường xuyên phải tính toán phức tạp; thiết kế; nghiên cứu xây dựng

phương án; Thường xuyên cập nhật, hiệu chỉnh chương trình máy tính283.2.6Xử lý, tổng hợp thông tin toàn diện cả trong nội bộ tập đoàn và bên

ngoài để ra quyết đònh100,0%703.3Mức độ sáng tạo7,0%703.3.1Không cần, công việc đã có hướng dẫn sẵn5,0%440,0%2860,0%42100,0%703.3.2

3.3.3Cần phân tích, cải tiến nhỏ để phù hợp với nguồn vào và ra; Phải vận

dụng kiến thức linh hoạt giải quyết từng công việc cụ thể được giao.

Luôn phải phân tích, có những cải tiến quyết đònh đến hiệu quả công tác

của dây chuyền, đơn vò.

Cần phân tích trên cơ sở tổng hợp số liệu toàn Công ty và môi trường3.3.4kinh doanh bên ngoài, sáng tạo nên những phương pháp và kỹ thuật mới

phức tạp và có tầm ảnh hưởng đến toàn công ty về lâu dài3.4Mức độ vận động cơ bắp3,0%303.4.1Nhẹ nhàng và không chòu sức ép về cường độ sử dụng cơ bắp10,0%330,0%1060,0%20100,0%303.4.2

3.4.3Bình thường và chòu sức ép về cường độ sử dụng cơ bắp nhưng ở mức độ

thấp (thỉnh thoảng mới huy động).

Nặng nhọc và chòu sức ép về cường độ sử dụng cơ bắp ở mức cao hơn

(đònh kỳ với tần suất dày hơn).3.4.4Rất nặng nhọc: Liên tục di chuyển, sức cơ bắp ở cường độ cao.3.5Quy mô quản lý7,0%703.5.1Không quản lý3,0%23.5.2Quản lý một tổ, nhóm trong bộ phận15,0%103.5.3Quản lý một bộ phận trực thuộc tập đoàn40,0%2860,0%423.5.4Quản lý nhiều bộ phận trực thuộc công ty, tập đoàn nhưng không phải

tất cả3.5.5Quản lý toàn tập đoàn100,0%704MỨC ĐỘ PHỐI HP8,0%804.1Tính thường xuyên2,0%204.1.1Thỉnh thoảng (vài lần trong tháng).5,0%14.1.2Đònh kỳ (mang tính đều đặn nhưng không phải là hàng ngày).60,0%124.1.3Thường xuyên (hàng ngày)100,0%204.2Phạm vi2,0%204.2.1Chỉ trong tổ, nhóm3,0%14.2.2Trong bộ phận trực thuộc Tập đoàn20,0%440,0%860,0%124.2.3

4.2.4Với một số bộ phận khác trong Công ty hoặc thỉnh thoảng là tất cả các

bộ phận của Tập đoàn.

Với tất cả các bộ phận khác trong Công ty hoặc vượt ra khỏi phạm vi

Tập đoàn nhưng phạm vi còn hẹp.294.2.5

4.3

4.3.1Vượt ra khỏi Tập đoàn: Nhiều khách hàng và các cơ quan ban ngành

hoặc những tổ chức khác đòi hỏi về khả năng phối hợp cao.

Tầm quan trọng

Mức độ thấp: Mức độ phối hợp đòi hỏi ứng xử cơ bản hoặc trao đổi

thông tin có tầm ảnh hưởng hạn chế hay chỉ trong phạm vi công việc.100,0%204,0%403,0%220,0%840,0%1660,0%24100,0%40Bình thường: Cần đạt được sự phối hợp và tạo được sự ảnh hưởng đến

4.3.2người khác như: phỏng vấn, thương lượng, đàm phán trong kinh doanh

trong phạm vi công việc cụ thể.4.3.3

4.3.4

4.3.5Đáng kể: Mức độ đòi hỏi thu thập số liệu làm cơ sở cho các quyết đònh

quan trọng ở mức cao hơn, vượt ngoài phạm vò công việc cụ thể.

Quan trọng: Đòi hỏi phải đàm phán và quyết đònh những vấn đề có tầm

ảnh hưởng đến 2 hay nhiều bộ phận nhưng không phải toàn Tập đoàn.

Rất quan trọng: Đòi hỏi phải đàm phán và quyết đònh những vấn đề có

tầm ảnh hưởng đến toàn Tập đoàn.5ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC6,0%605.1Môi trường3,0%305.1.1Bình thường, không có hoặc có yếu tố gây hại nhưng không đáng kể.30,0%950,0%165.1.2Làm việc ở nơi có tiếng ồn, bụi, gió, nóng, tiếp xúc với nước… nhưng

không thường xuyên5.1.3Thường xuyên làm việc ở nơi có tiếng ồn, bụi, gió, nóng, với nước…70,0%205.1.4Có nguy hiểm, độc hại và thường xuyên tiếp xúc trực tiếp.100,0%305.2Mức rủi ro nghề nghiệp3,0%305.2.1Không rủi ro3,0%15.2.2Mức rủi ro thấp: chỉ ảnh hưởng đến tài chính của cá nhân người lao động20,0%640,0%1260,0%18Mức rủi ro rất cao: Tai nạn nghề nghiệp mức độ cao.100,0%30Tổng100.0%5.2.3

5.2.4

5.2.5Mức rủi ro trung bình: ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân người lao

động nhưng chỉ tạm thời, có thể khôi phục được.

Mức rủi ro cao: ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân người lao động về

dài hạn khó khôi phục được hoặc tai nạn nghề nghiệp ở mức độ thấp30 Kết quả định giá cho điểm theo các nhóm yếu tố

Yếu tố1.11.21.32.12.23.13.23.33.43.54.14.24.35.15.2Tỉ lệ (%)117715155773722534100Điểm số (max)13010070150110607070307020204030301000Chủ tịch HĐTV13010070150110507070370202040930942Tổng Giám đốc13010070150110507070370202040930942Phó TGĐ110606013010045606010601212349287903225322428112220178Tạp vụ Định giá cơng việc vị trí từng vị trí chức danh

Ngạch chức danh cơng việc định giá thấp nhất trong hệ thống chức danh Tập đồn là

ngạch Tạp vụ (78 điểm), được quy ước có hệ số là 1,0. Đối với các ngạch chức danh còn

lại được xác định bằng cách lấy số điểm đánh giá của nhóm chức danh đó (ngạch xxx) so

với điểm ngạch Tạp vụ.

SttChức danh cơng việcTổng điểmHệ số lương1Chủ tịch Hội đồng thành viên94212,082Tổng Giám đốc94212,083Phó Tổng Giám đốc Tập đồn79010,13781,004

5

………………………………………

Tạp vụ(Nguồn : Dự thảo quy chế năm 2013 của Cơng ty Mẹ- Tập đồn CNCSVN)31Phụ lục 15. Xác định tỷ trọng các tiêu chí đánh giá2

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

5.1

5.21.11.32.12.23.13.23.33.43.54.14.24.35.15.22

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.22

20

0

02

0

0

22

2

2

2

22

2

1

2

2

02

2

1

2

2

0

12

2

2

2

2

2

2

22

2

1

2

2

0

1

1

02

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

2

2

2

2

2

2

2

0

2

0

02

2

2

2

2

2

2

2

1

2

0

0

22

2

2

2

2

2

2

2

0

2

0

0

2

10

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

2

0

1

1

0

1

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

02

2

0

2

0

0

0

0

01

0

1

0

0

0

0

00

1

0

0

0

0

02

0

0

2

1

10

0

0

0

01

2

2

22

2

20

01Tổng điểm

26

22

17

28

24

12

17

17

5

17

1

1

10

6

6

209,00Tỷ trọng Làm tròn Tổng nhóm

(%)

(%)

(%)

12,4%

13,0%

10,5%

10,0%

8,1%

7,0%

30,0%

13,4%

15,0%

11,5%

11,0%

26,0%

5,7%

6,0%

8,1%

7,0%

8,1%

7,0%

2,4%

3,0%

8,1%

7,0%

30,0%

0,5%

2,0%

0,5%

2,0%

4,8%

4,0%

8,0%

2,9%

3,0%

2,9%

3,0%

6,0%

99,90% 100,00%

100,00%Cách thức đánh giá xác định tỷ trọng:

B1: Lập bảng danh mục các yếu tố

B2: So sánh các yếu tố bằng hình thức so sánh cặp ( và cho điểm như sau: quan trọng hơn: 2; bằng nhau:1; kém quan trọng: 0)

B3: Lấy tổng điểm so sánh (ví dụ trên là 210 , cột R)

B4: Lấy điểm so sánh của từng yếu tố chia cho tổng điểm ra tỷ lệ % từng yếu tốXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

×