1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Lịch sử >

Hoạt động 1. Cả lớp, cá nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.68 MB, 207 trang )


Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCS+ Sau đó lệ thuộc Mĩ

- Gv bổ sung kết luận

-Hs trả lời

? Sau chiến tranh TG thứ II + Có nhiều biến chuyển.

phong trào cm ở MLT phát + CM CuBa 1959.

triển ntn ?

+ Những năm 60 -> 80

của TK XIX cao trào đấu

tranh bùng nổ: đấu tranh

vũ tranh ở Bô-li-vi-a, Vênê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a,

Ni-ca-ra-goa, chi-lê... ->

gọi là lục địa bùng

cháy.

-Hs trả lời

? Kết quả quá trình đấu tranh

Chính quyền độc tài nhiều

nh thế nào ?

nớc bị lật đổ, chính quyền

-Gv bổ sung kết luận

nhân dân đợc thiết lập

-HS xác định 2 nớc trên

bản đồ

? Em hãy xác định trên bản + Chi Lê: Thắng lợi cuộc

đồ vị trí của Chi-lê, Ni-ca-ra- bầu cử -> Chính phủ do

goa và trình bày cụ thể tổng thống lãnh đạo đa

những thay đổi ở Chi-lê và chính sách tiến bộ c2 độc

Ni-ca-ra-goa trong giai đoạn lập và chủ quyền dân tộc.

+ Nicaragoa: Dới sự lãnh

này ?

đạo của mặt trận Xanđinô

lật đổ CĐ độc tài thân

Mĩ nớc vào con đờng

dân chủ.

-Hs trả lời

Thất bại do sự can thiệt

? Kết quả phong trào đấu của Mĩ.

tranh ở 2 nớc?

-Hs trả lời theo sgk

-Gv bổ sung

? Công cuộc XD và phát - Thu đợc những thành tựu

triển đất nớc của MLT diễn quan trọng.

ra ntn ?

+ Củng cố đợc nền độc lập

chủ quyền.

+ Dân chủ hoá chính trị.Năm học 2013-201443- Hầu hết các nớc lệ thuộc2. Phong trào đấu tranh

củng cố độc lập

+1959 Cách mạng Cu Ba

+ Đầu những năm 80 của

TK XX cao trào cách

mạng bùng nổ -> lục địa

bùng cháy.-Kết quả: chính quyền độc

tài nhiều nớc bị lật đổ,

chính quyền của nhân dân

đợc thiết lập.3.XD và phát triển đất nớc

+ Thành tựu:Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCS+ Cải cách KT.

+ Thành lập liên minh khu

vực phát triển KT.

-> Khắc phục đi lên trong

đó có Bra-xin và Mê-hi-cô

là 2 nớc công nghiệp mới.

-Hs đọc phần chữ nhỏ sgk/

31.- GV bổ sung kết luận

- GV Kết luận

Sau chiến tranh khu vực Mĩ

La Tinh có nhiều chuyển

biến mạnh mẽ . Nét nổi bật

cơ bản nhất là giành độc lập

GV Chuyển ý

Hoạt động 2. Cả lớp, cá

nhân

- GV Tích hợp gd môi trờng

Giới thiệu vị trí đất nớc

CuBa trên bản đồ.

? Em biết gì về điều kiện tự

nhiên và hoàn cảnh của CuBa từ sau chiến tranh thế giới

thứ hai?Năm học 2013-2014-> Hiện nay các nớc MLT

là một khu vực đang phát

triển.- Quan sát lợc đồ

II- CuBa - hòn đảo anh

hùng.

-Hs trả lời

+Nằm trong vùng biển 1.vị trí, hoàn cảnh:

Caribê, hình dạng nh con

cá sấu. Diện tích rộng

111.000km2 với 11,3 triệu

- Cu Ba là một quốc đảo

ngời (2002).

nằm ở vùng biển Ca-ri-bê.

+1942 Cô-lôm-bô đặt

- 3/ 1952 Mĩ thiết lập CĐ

chân lên CuBa -> từ đó

độc tài quân sự Ba-ti-xta.

TBN đặt ách thống trị Cu

Ba hơn 400 năm. Nhân

dân CuBa đấu tranh giành

độc lập .

-> Năm 1902 TBN công

nhận độc lập cho Cu Ba

tuy nhiên CuBa lại rơi vào

ách thống trị TD mới của+ CĐ độc tài quân sự xoá

bỏ hiến pháp nớc này, cấm

các Đảng phái hoạt động,

bắt giam hàng chục vạn

44Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCSngời yêu nớc.-Hs trình bày- Quan sát lợc đồ

? Trình bày phong trào giải

2.Cuộc đấu tranh củng

phóng dân tộc của nhân dân

cố độc lập

CuBa ?

-Gv giới thiệu hình 15

sgk/32. Bổ sung:

+Cuộc tấn công pháo đài

Môn-ca-đa thất bại. Phi- đen

sang Mê-hi-cô thành lập tổ

chức cách mạng phong trào

26- 3

+Năm 1956 Phi-đen cùng

các chiến sỹ trở về tiếp tục

đấu tranh.

+1858, phong trào đấu tranh

-Hs trả lời theo sgk

phát triển mạnh

Tiến hành cải cách dân - 1/1/1959 CĐ độc tài sụp

+1/ 1/ 1959, cách mạng

đổ. CM Cu Ba thắng lợi.

chủ triệt để

thắng lợi.

? Sau khi c/m thắng lợi chính

quyền cm Cu Ba đã làm gì

để thiết lập CĐ mới ?

-Gv bổ sung, kết luận

GV: Tháng 4/1961 Cuba diệt

gọn 1300 tên lính đánh thuê

của Mĩ trong 72 giờ liền và

tuyên bố lên CNXH.

? Nêu những thành tựu mà

nhân dân Cuba đạt đợc trong

công cuộc xây dựng CNXH?Năm học 2013-2014-Hs trả lời

+ XD cơ cấu các ngành

công nghiệp hợp lý.

+ Giáo dục, y tế, VH phát

3. Cu Ba XD và phát

triển đạt trình độ cao của

thế giới.

triển

- Cách mạng dân chủ

- 4/ 1961 tiến lên CNXH.

+ Công nghiệp cơ cấu hợp

lý. Nông nghiệp đa dạng.

+Giáo dục, văn hoá, y tế

- Trả lời : Vì VN Cu Ba

phát triển.

45Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCS* Lồng ghép t tởng HCM

sàng hiến cả máu, tình -> Cu Ba đạt thành tựu to

lớn.

? Nêu hiểu biết về mối thân thiết đó đợc thể hiện

quan hệ Vn- Cu Ba?

qua những chuyến viếng

thăm giữa Bác Hồ với

lãnh tụ Phi đen ở chiến trờng Quảng TrịGV Sơ kết bài

Sau chiến tranh phong trào

giải phóng dân tộc đã bùng

nổ và biến châu lục này trở

thành lục địâ bùng cháy. Nổi

bật là CuBa

D.Củng cố :

-Hs xác định trên bản đồ vị trí của khu vực Mĩ La-tinh và Cu Ba

? Theo em tình hình cách mạng MLT có gì khác so với cách mạng ở Châu á và Châu Phi

?

+ Châu á: Hầu hết các nớc là thuộc địa, cuối TK XIX giành đợc độc lập.

+ Châu Phi: Phong trào cách mạng bùng nổ sau chiến tranh TG thứ II, tuy phát

triển không đều (Bắc Phi,. cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc gay gắt ->

hiện nay là châu lục nghèo đói).

+ MLT: Giành độc lập từ thập niên đầu TK XIX, tuy nhiên bị Mĩ biến làm sân sau

Kinh tế phát triển hơn C.Phi.

? Em biết gì về quan hệ hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-đen, nhân dân Cu Ba với Việt Nam?

-Hs trả lời

E- hớng dẫn học bài ở nhà và chuẩn bị cho tiết sau:

-Ôn theo câu hỏi cuối bài.

- Ôn tập chuẩn bị làm bài kiểm tra 1 tiết.

*. Rút kinh nghiệm:Năm học 2013-201446Nguyễn Thị ThựcGiáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNgày soạn

Ngày dạy

23/10

23/10

25/10

25/10Tiết

9

9

9

913/10/2013

Lớp

Tiến độ

9a

Đúng ppct

9b

Đúng ppct

9c

Đúng ppct

9d

Đúng ppct

Tiết 9- kiểm tra 1 tiếtTrờng THCSGhi chúA. mục tiêu

1 .Về kiến thức :

- Trình bày đợc Liên Xô và các nớc Đông Âu từ sau chiến trang thế giới thứ hai

đến nay.

- Các nớc á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

2. Về kĩ năng :

Rèn luyện cho HS các kĩ năng : trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến

thức để phân tích, đánh giá sự kiện.

3.Về t tởng, thái độ, tình cảm: kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh

đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử

B.Chuẩn bị

-GV:Ra đề, đáp án, biểu điểm

-HS:Ôn bài theo hớng dẫn của Gv

C.Tiến trình kiểm tra:

Tên Chủ đề

(nội dung,

chơng)Nhận biết1. Liên Xô

và các nớc

Đông Âu từ

sau chiến

trang thế

giới thứ hai

đến nay.- Trình bày thành

tựu chủ yếu của

Liên Xô trong công

cuộc xây dựng

CNXH từ những

năm 50 đến đầu

những năm 70 của

TKXX.

Số câu:2/3

Số điểm:3Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %Năm học 2013-2014Ma trận đề

Thông

Vận dụng

hiểu

Cấp độ

Cấp độ

thấp

caoCộng- Đánh giá

đợc ý nghĩa

của những

thành tựu

mà Liên

Xô đã đạt

đợc.

Số câu

Số điểmSố câu:1/3

Số điểm:147Số câu

Số điểmSố câu: 1

4

điểm=40

%Nguyễn Thị ThựcGiáo án Lịch sử 9

Thuỷ Triều

Trình bày sự ra đời

và mục tiêu hoạt

động của ASEAN.Giải thích

vì sao nói

Cu Ba là

hòn đảo

anh hùngSố câu

Số điểm

Tỉ lệ %Số câu: 1

Số điểm: 2Số câu:1

Số

điểm:4Tổng số câu

Tổng số

điểm

Tỉ lệ %Số câu: 1

Số điểm: 5

50 %Số

câu:2/3

Số

điểm:4

40%Trờng THCS2. Các nớc

á, Phi, Mĩ

La-tinh từ

năm 1945

đến naySố câu

Số điểmSố câu

Số điểmSố câu:1/3

Số điểm: 1

10 %Số câu: 2

6

điểm=60

%

Số câu:2

Số điểm:

10Đề KIểM TRA 1 tiết

MÔN : Lịch Sử 9

Thời gian làm bài 45 phút

Đề bài

Câu 1 ( 4đ)

Trình bày những thành tựu chủ yếu của liên Xô về kinh tế và KH-KT trong công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những năm 50 đến những năm 70 của TKXX? Đánh giá ý

nghĩa của thành tựu đó với công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô?

Câu 2 (2đ)

Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của ASEAN?

Câu 3 (4đ)

Vì sao nói Cu Ba là hòn đảo anh hùng?

* Hớng dẫn chấm và biểu điểm

Câu 1( 4đ)

*/ HS trình bày đợc thành tựu của Liên Xô (3đ)

- Kinh tế (1,5đ)

+/ Nền kinh tế tăng trởng mạnh mẽ

+/ SX CN bình quân hàng năm tăng 9,6%.

+/Trở thành cờng quốc CN đứng thứ hai trên TG sau Mĩ.

- KH-KT (1,5đ)Năm học 2013-201448Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCS+/ Phát triển mạnh mẽ và gặt hái đợc nhiều thành công vang dội.

+/ Năm 1957 là nớc đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ

trụ.

+/ Năm 1961 phóng thành công con tàu Phơng Đông lần đầu tiên đa con ngời bay vòng

quanh trái đất.

Câu 2 (2điểm)

*/Sự ra đời : (1 điểm)

Sau khi giành đợc độc lập, nhiều nớc Đông Nam á ngày càng nhận thức rõ sự cần

thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nớc và hạn chế ảnh hởng của các cờng

quốc bên ngoài đối với khu vực.

Ngày 8 8 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (viết tắt theo tiếng Anh là

ASEAN) đã đợc thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nớc là In-đônê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Xin-ga-po.

- Mục tiêu : (1 điểm)

"Tuyên bố Băng Cốc" (8 1967) xác định mục tiêu của ASEAN là tiến hành sự hợp

tác kinh tế và văn hoá giữa các nớc thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định

khu vực.

Câu3( 4 điểm

Nói Cu Ba là hòn đảo anh hùng vì:

- Cu Ba anh hùng trong đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ:

+ 26-7-1953 quân Cu Ba giành thắng lợi ở Môn - - ca đa làm dấy lên phong trào đấu

tranh vũ trang....

+ 1-1-1959 Cu Ba giành thắng lợi ,lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.

- Cu Ba anh hùng trong xây dựng và phát triển đất nớc

+ Hoàn thành cách mạng dân chủ tiến lên CNXH

+ Vợt qua sự bao vây cấm vận của Mĩ Cu Ba giành thắng lợi trong công nghiệp hóa,

nông nghiệp , giao thông vận tải, giáo dục , y tế ,thể thao....

+ Tiếp tế cho cách mạng Việt nam.....

+ Giữ vững nhà nớc XHCN khi CNXH trên thế giới sụp đổ.

D. Củng cố: Thu bài và nhận xét giờ làm bài

E. Hớng dẫn học ở nhà - chuẩn bị cho tiết sau

: Học bài và nghiên cứu bài 8: Nớc Mĩ

? Hoàn cảnh

? Thành tụu

?Nguyên nhân

* Rút kinh nghiệm sau giờ dạyNăm học 2013-201449Nguyễn Thị ThựcGiáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuTrờng THCS..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................Ngày soạn

Ngày dạy

30/10

30/10

1/11

1/11Tiết

9

9

9

920/10/2013

Lớp

Tiến độ

9a

Đúng ppct

9b

Đúng ppct

9c

Đúng ppct

9d

Đúng ppct

TIếT 10 - BàI 8 NƯớC MĩGhi chúA. MụC TIÊU BàI HọC

1) Kiến thức : Giúp hs viết, hiểu và vận dụng đợc :

- Nêu đợc những nét lớn về tình hình kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội Mĩ sau CTTG2

2) Kĩ năng:

Rèn cho HS phơng pháp t duy, khái quát tổng hợp cũng nh kĩ năng phân tích và nhận

định các sự kiện lịch sử..

3) T tởng:

- Giúp học sinh nhận thức rõ thực chất về đối nội phản động, chính sách đối ngoại bành

trớng xâm lợc của Mĩ.

- Mối quan hệ giữa nớc ta và Mĩ từ năm 1995 trở lại đây

B. CHUẩN Bị CủA GV- HS :

GV: - Phơng pháp vấn đáp, thuyết trình

- Phơng pháp hợp tác nhóm, BTNB

- Phơng pháp tăng cờng tính trực quan hình ảnh

- Bản đồ TG, Tranh ảnh liên quan bài học , GA điện tử

- Hớng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng, SGK, SGV

HS : SGK, VBT

C.TIếN TRìNH DạY Và HọC:

I. Kiểm tra bài cũ

II. Giới thiệu bài mới: Mĩ là một cơng quốc công nghệp trên thế giới, vậy quá

trình phát trển của nớc này ra sao? cô cùng các em sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay.

III.Dạy và học bài mới

HOạT ĐộNG CủA THầYNăm học 2013-2014Hoạt động của

Trò (CHUẩN Kĩ

NĂNG CầN ĐạT)50Nội dung (CHUẩN

KIếN THứC CầN ĐạT

Ghi bảng)Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ Triều

Hoạt động 1: Cá nhân , nhóm

- Sử dụng phơng pháp BTNB

- GV đặt vấn đề : Để biết tình

hình KT Mĩ sau chiến tranh

chúng ta cần tìm hiểu những

vấn đề gì?- GV cố vấn : Các em có

những biện pháp nào để giải

quyết vấn đề này?- GV chốt các vấn đề và giải

pháp cho các em hoạt động

* Vấn đề 1:

- Lồng ghép gd môi trờng

GV treo bản đồ TG

H: Em hãy xác định vị trí của

nớc Mĩ trên bản đồ?

H: Em có suy nghĩ gì về hoàn

cảnh của nớc Mĩ sau chiến

tranh?

- GV bổ sung kết luận

H: Sau khi chiến tranh thế giới

thứ hai kết thúc, tình hình kinh

tế nớc Mĩ đợc nh thế nào?

- GV soi bài nhóm HS -> Các

nhóm nhận xét, bổ sung

- Gv kết luận hợp thức hóa kiến

thức, ghi bảngNăm học 2013-2014Nguyễn Thị ThựcTrờng THCSI. Tình hình kinh tế nớc Mĩ

sau chiến tranh thế giới thứ

- Dự kiến cá nhân HS hai.

đề xuất vấn đề

+ Xác định vị trí nớc

Mĩ trên bản đồ để tìm

hiểu hoàn cảnh nớc Mĩ

sau chiến tranh

+ Kinh tế Mĩ phát

triển qua mấy giai

đoạn đặc điểm của

từng giai đoạn

+ Nguyên nhân do

đâu?

- Dự đoán: cá nhânHS

đề xuất giải pháp:

+ Vấn đề 1: Quan sát

lợc đồ , liên hệ kiến

thức cũ , và tài liệu

mới SGK. Hình thức

hoạt động cá nhân HS

với GV.

+ Vấn đề 2,3 : Lập

bảng : Giai đoạn, đặc

điểm , biểu hiện,

nguyên nhân . Hình

thức là thảo luận

nhóm làm vào phiếu

học tập

- Quan sát

- Xác định vị trí nớc Mĩ

trên bản đồ

- Nhận xét, đánh giá đợc u thế vị trí địa lí của* Hoàn cảnh Mĩ sau chiến

tranh : không bị chiến tranh

- HS thảo luận lập bảng: tàn phá...

- Tổng hợp kiến thức,

phân tích, giải thích

nguyên nhân

- Lắng nghe, nhận xét,

bổ sung

* Tình hình kinh tế

- Giai đoạn 1945-1950: +Mĩ

51Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuGV: Mĩ vấp phải nhiều cuộc

khủng hoảng, suy thoái liên

tiếp vào các năm: 1948-1949;

1953-1954; 1957-1958

Mĩ theo đuổi tham vọng bá chủ

thế giới chi phí những khoản

tiền khổng lồ cho các cuộc

chiến tranh xâm lợc. Từ 1945->

2000 Mĩ đã gây chiến với 23

quốc gia.

GV:Kết luận mặc dù có sự suy

giảm nhng kinh tế Mĩ vẫn giữ

vị trí số 1 TG.

Kinh tế nớc Mĩ không ngừng

tăng trởng là nhờ vào những

thành tựu to lớn về khoa học kĩ

thuật.

- Lời chuyển ý dẫn sang mục 2

Hoạt động 2: Cá nhânNguyễn Thị ThựcTrờng THCSlà nớc T bản giàu mạnh nhất

thế giới. Trung tâm kt- tc

duy nhất của TG.

+ Biểu hiện

+ Nguyên nhân

- Những thập niên tiếp sau

năm 1950 : Kinh tế suy giảm

tơng đối

- Lắng nghe, nắm bắt t + Biểu hiện

liệu

+ Nguyên nhân:II. Chính sách đối nội đối

- Tái hiện kiến thức lịch ngoại của Mĩ sau chiến

sử 8

tranh.

*) Chính trị: Liên bang cộng

- Nhận biết, trình bày đ- hòa

H: Hãy cho biết những nét cơ

bản về đờng lối đối nội của Mĩ? ợc chính sách đối nội 1. Đối nội

của Mĩ

- Đảng dân chủ và Đảng

cộng hoà thay nhau cầm

quyền.

- Ban hành hàng loạt các đạo

H: Em có nhận xét gì về chính

luật phản động

sách đối nội của giới cầm

- Nhận xét, đánh giá

quyền Mĩ?

G: Liên hệ cuộc chiến tranh Mĩ

- Nhận biết

gây ra ở Việt Nam.

H: Hãy cho biết những nét cơ

- Nhận biết, trình bày đbản về đờng lối đối ngoại của

Mĩ?

ợc chính sách đối ngoại 2. Đối ngoại.

của Mĩ

GV giải thích chiến lợc toàn

- Đề ra chiến lợc toàn cầu

cầu.

- Hình thành khái niệm - Xác lập trật tự thế giới đơn

cực do Mĩ hàn toàn chi phối

H: Mĩ thực hiện chiến lợc toàn

và khống chế.

- Nhận xét, đánh giá

cầu nhằm mục tiêu gì? Biện

pháp?

H: Mĩ có thực hiện đợc mu đồ

H. Em biết gì về thể chế chính

trị của Mĩ?Năm học 2013-201452Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ Triều

của mình không?Vì sao ?

GV: Mĩ thất bại nặng nề khi

can thiệp vào Việt nam, Cu Ba,

Trung Quốc.

H: Em có nhận xét gì về chính

sách đối nội ,đối ngoại của Mĩ?

* Lồng ghép t tởng HCM:

H: Nêu hiểu biết của em về

quan hệ Việt- Mĩ?- GV : Nhân dân Việt Nam

muốn làm bạn với tất cả các nớc hớng tới tơng laiNguyễn Thị ThựcTrờng THCS- Nhận xét, đánh giá

- Liên hệ thực tế

- Nhận xét, đánh giá=> Phản động- HS trả lời: (Trớc 1995

quan hệ đối đầu, sau

1995 VN và Mĩ đã thiết

lập quan hệ ngoại giao

chính thức. Quan hệ

ngày càng phát triển

trên nhiều mặt)GV Kết bài

Sau chiến tranh TG II , Mĩ giàu

lên nhanh chóng trở thành

trung tâm kinh tế- chính trị lớn

nhất trong giới t bản và đạt đợc

nhiều thành tựu khoa học kĩ

thuật, thực hiện chiến lợc toàn

cầu mơ ớc làm bá chủ TG

D . Củng cố

- GV hớng dẫn HS làm bài tập trong VBT

- Sau chiến tranh TG II, Mĩ đứng thứ .TG về công nghiệp :

A. Thứ 1

B. Thứ 2

C.Thứ 3

D.Thứ 4

- Chính sách đối ngoại của Mĩ :

A. Chung sống hoà bình

B. Giúp đỡ phong trào cách mạng TG

C. Thực hiện chiến lợc toàn cầu

D. Hợp tác giao lu với tất cả các nớc

E. Hớng dẫn học ở nhà- chuẩn bị bài sau :

- Học bài cũ

- Làm bài tập trong vở bài tập.

- Đọc trớc bài Nhật Bản : Sự tắng trởng nhanh của kinh tế Nhật do nguyên nhân gì ?

Chính sách đối nội, đối ngoại ?

* Rút kinh nghiệm

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................Năm học 2013-201453Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (207 trang)

×