1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Lịch sử >

KiÓm tra bµi cò:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (952.94 KB, 132 trang )


Giáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------lµng, gi÷ b¶n" mµ bªn c¹nh ®ã, nh÷ng sÜ phu, quan l¹i t©m hut ®· ®Ị ra nh÷ng c¶i

c¸ch ®Ĩ t¹o thùc lùc chèng ngo¹i x©m. Néi dung cđa c¸c c¶i c¸ch ®ã nh thÕ nµo, cã

®ỵc triỊu ®×nh ¸p dơng hay kh«ng, chóng ta sÏ t×m hiĨu trong bµi h«m nay.

2. TriĨn khai bµi:

Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc

Ho¹t ®éng 1

I. T×nh h×nh ViƯt Nam n÷a ci thÕ kû

XIX:

1. ChÝnh trÞ:

Em h·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vỊ t×nh

-ChÝnh s¸ch néi trÞ vµ ngo¹i giao l¹c hËu.

h×nh chÝnh trÞ cđa ViƯt Nam n÷a ci

- Bé m¸y chÝnh qun mơc rng.

TK XIX?

Trong khi NhËt B¶n tho¶ hiƯp víi bªn

ngoµi ®Ĩ canh t©n ®Êt níc, Th¸i Lan

"cn theo chiỊu giã" ®Ĩ b¶o toµn nỊn

®éc lËp th× triỊu Ngun l¹i "bÕ quan

to¶ c¶ng".

- T×nh h×nh chÝnh trÞ nh vËy th× cã t¸c

2. Kinh tÕ:

®éng nh thÕ nµo ®Õn nỊn kinh tÕ?

- N«ng nghiƯp, thđ c«ng nghiƯp ®×nh trƯ.

- Vua Tù §øc v× sỵ giỈc, sỵ ph¬ng t©y - Tµi chÝnh c¹n kiƯt.

nªn ®· chđ tr¬ng ®ãng cưa, néi th¬ng,

ngo¹i th¬ng gi¶m sót. C¸c bÕn c¶ng tríc ®©y bu«n b¸n phån thÞnh nay trë

nªn v¾ng vỴ -> kinh tÕ qc gia kh¸nh 3. X· héi:

kiƯt. Th cưa quan 60 së -> 21 së.

- Nh©n d©n ®ãi khỉ, m©u thn x· héi s©u

- Nªu vµi nÐt vỊ t×nh h×nh x· héi ViƯt

s¾c.

Nam ci TK XIX?

-> Khëi nghÜa n«ng d©n nỉ ra.

- V× sao thêi kú nµy nỉ ra nhiỊu cc

khëi nghÜa cđa n«ng d©n?

Gäi HS ®äc phÇn in nghiªng trong

SGK "Phong ... sen"

Em h·y nªu mét sè cc khëi nghÜa

lín ci TK XIX?

- Trong bèi c¶nh x· héi nh thÕ, nÕu cho

em qun lµm chđ ®Êt níc, em sÏ lµm

II. Nh÷ng ®Ị nghÞ c¶i c¸ch ë ViƯt Nam vµo

g×?

n÷a ci TK XIX:

Ho¹t ®éng 2:

1. Nguyªn nh©n:

Nguyªn nh©n nµo ®· khiÕn c¸c sÜ phu

-ChÕ ®é phong kiÕn ViƯt Nam ci thÕ kû 19

®a ra ®Ị nghÞ c¶i c¸ch?

ngµy cµng suy ®èn

- C¸c sÜ phu, hä lµ ai?

->c¸c sÜ phu duy t©n ®· ®Ị xíng c¶i c¸ch

GV gi¶i thÝch kh¸i niƯm sÜ phu:

- Tri thøc nho häc thêi phong kiÕn, cã

------------------------------------------------------------------------------------------------ 102

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------ngêi thi ®Ëu ra lµm quan, cã ngêi

2. Néi dung:

kh«ng ®ç ®¹t.

§ỉi míi vỊ néi trÞ, ngo¹i giao, kinh tÕ, v¨n

sÜ -> n«ng ->c«ng -> th¬ng.

ho¸....

- Néi dung nh÷ng c¶i c¸ch lµ g×?

*Tiªu biĨu:

- H·y kĨ tªn nh÷ng si phu tiªu biĨu

-Ngun Trêng Té

trong phong trµo c¶i c¸ch ë n÷a ci

-Ngun Lé Tr¹ch

thÕ kû XIX. Nªu nh÷ng ®Ị nghÞ cđa hä.

- GV giíi thiƯu Ngun Trêng Té "TÕ

cÊp b¸t ®iỊu" 1867 .

* Ngun Trêng Té (1830 - 1871), nỉi

tiÕng th«ng minh, uyªn b¸c, gäi lµ

"Tr¹ng Té". Theo ®¹o thiªn chóa, giái

ch÷ H¸n, ®ỵc gi¸m mơc Ganthicr mêi

d¹y ch÷ H¸n cho linh mơc P', hiĨu biÕt

vỊ ph¬ng t©y qua ngêi níc ngoµi. Sau

®ã ®i nhiỊu níc Hång K«ng, Mailaixia,

Xingapo. X©y dùng toµ th¸nh Paol« 4

T«n §øc Th¾ng -> kiÕn tróc s giái.

* Ngun Lé Tr¹ch:

Gv giíi thiƯu Ngun Lé Tr¹ch (1853 1898)

Sinh t¹i quª mĐ Cam Lé - Qu¶ng TrÞ.

Quª ë Phong §iỊn - H

Häc giái, th«ng minh, kh«ng lµm quan,

lµm nghỊ thc. Con rĨ TrÇn TiƠn

Thµnh ngêi kh«ng ®ång quan ®iĨm bÞ

T«n ThÊt Thut bøc tư.

=> Nh vËy, qua 2 ®¹i diƯn tiªu biĨu, hä

rÊt t©m ht nhng bÞ chÕ ®é nhµ

Ngun thê ¬ ®Õn l¹nh lïng, chØ ®ỵc

c¸c bé "su tËp, gi÷ g×n cÈn thËn", ci

cïng bÞ bá r¬i trong im lỈng. Ngun

III. KÕt cơc cđa c¸c ®Ị nghÞ c¶i c¸ch:

Trêng Té, Ngun Lé Tr¹ch chÞu bã

tay, r¬i vµo sè phËn bi th¶m, chÕt vïi

trong bãng tèi.

Ho¹t ®éng 3:

Em cã suy nghÜa g× vỊ nh÷ng c¶i c¸ch

cđa sÜ phu Duy T©n?

1. KÕt cơc:

+ Hä dòng c¶m, c¸ch m¹ng

Kh«ng ®ỵc nhµ Ngun chÊp nhËn.

+ D¸m ®i ngỵc víi sù suy nghÜ vµ hµnh

2. H¹n chÕ:

®éng cđa vua quan nhµ Ngun.

- C¶i c¸ch mang tÝnh chÊt lỴ tỴ, rêi r¹c.

+ Tr¶ b»ng m¹ng sèng

------------------------------------------------------------------------------------------------ 103

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------+ BÞ ghen ghÐt, bÞ coi lµ ph¹m thỵng.

- Cha gi¶i qut m©u thn cđa x· héi.

V× sao c¸c ®Ị nghÞ c¶i c¸ch ë ViƯt Nam - Nhµ Ngun b¶o thđ.

ci thÕ kú XIX kh«ng thùc hiƯn ®ỵc?

Tù §øc" H·y dut xÐt c¸c kho¶n, nÕu

râ rµng kh«ng cã g× nghi vÊn th× míi

can toan tÝnh ®ỵc"

- Ngun Trêng Té qu¸ tin vµo nh÷ng

®iỊu h¾n ®Ị nghÞ. NÕu cÇn ph¶i canh

3. ý nghÜa:

t©n th× ta cø lµm tõ tõ. T¹i sao cø thóc

- TÊn c«ng vµo t tëng b¶o thđ cđa trun ®×nh

giơc nhiỊu ®Õn thÕ khi mµ nh÷ng ph- ThĨ hiƯn tr×nh ®é nhËn thøc cđa ngêi ViƯt

¬ng ph¸p cò cđa trÉm còng rÊt ®Çy ®đ Nam.

®Ĩ ®iỊu khiĨn qc gia råi"

=> ¤ng vua cã qun hµnh tèi cao, b¶o

thđ, thiÕu b¶n tÝnh qut ®o¸n, thiÕu

tÇm nh×n xa tr«ng réng.

- Trµo lu Duy T©n ci thÕ kØ XIX cã ý

nghÜa g×? PBC, PCT, ®· ¸p dơng c¸c t

tëng ®ã -> ngän ®Ìn chØ lèi, v¹ch ®êng

®i cho thÕ hƯ yªu níc ®Çu thÕ kû XX.

4. Cđng cè:

? V× sao nh÷ng c¶i c¸ch ci TK XIX kh«ng thùc hiƯn ®ỵc mµ nh÷ng ®ỉi míi

hiƯn nay cđa chóng ta l¹i ®¹t ®ỵc nh÷ng thµnh tùu rùc rì.

-GV kh¸i qu¸t l¹i bµi------------------------------------------------------------------------------------------------ 104

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần: 27

Tiết: 44

Ngày soạn 28/2/2014

TIẾT 44: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

BÀI 1: THĂNG LONG - HÀ NỘI TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1884

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. KIẾN THỨC: Giúp HS hiểu và nắm vững:

- Tên gọi của Hà Nội chính thức xuất hiện từ bao giờ, tên gọi này có ý nghĩa như

thế nào?

- Nét nổi bật của hoạt động kinh tế, sinh hoạt văn hóa của Thăng Long-Hà Nội.

- Hà Nội anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp.

2. TƯ TƯỞNG

Tự hào về truyền thống Hà Nội

3. KĨ NĂNG

Sưu tầm và phân tích tư liệu, tranh ảnh.

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ

- Tranh ảnh về Hà Nội, giáo án, SGK Lịch sử Hà Nội.

III. NỘI DUNG

1. ỔN ĐỊNH: 1’

2. KIỂM TRA BÀI CŨ

3.GIỚI THIỆU BÀI MỚI

------------------------------------------------------------------------------------------------ 105

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------Học phần lịch sử dân tộc 1802-1884 chúng ta biết đây là triều đình nhà

Nguyễn lên nắm chính quyền. Năm 1858 TDP nổ súng bắt đầu xâm lược VN. Nhà

Nguyễn đã đầu hàng từng bước rồi đầu hàng hồn tồn TDP. Vậy HN từ năm 1802

đến 1884 có những thay đổi biến động gì? Nhân dân HN nổi dậy chống TDP ra

sao. Hơm nay chúng ta sẽ học Bài 1- Hà Nội 1802-1884 để biết rõ.

Hoạt động học

Ghi bảng

TG Hoạt động giáo viên

sinh

7’ ? Hà Nội thời Nguyễn có - Đọc SGK

I. Hà Nội thời Nguyễn

những thay đổi gì về hành - Thảo luận 5 phút

1. Hành chính-chính trị

chính- chính trị?

Nguyễn Ánh lên

- Sử dụng lược đồ HN ngơi, phá thành cũ,

thời Nguyễn.

xây thành mới.

Chỉ phạm vi thành Hà Nội - Rời kinh đơ vào

thời Nguyễn.

Phú Xn – Huế

Khơng còn là trung tâm

- Thăng Long vốn là tên

chính trị.

gọi từ thời Lý- trần với

nghĩa vốn có là Rồng bay

lên mà chỉ trong vòng gần

30 năm đã có 2 lần thay

đổi tên gọi: Thăng Long

(Thịnh vượng) và 1831 có

tên Hà Nội

Với tư cách trung

? Con có nhận xét gì về tâm HN rất hẹp bởi

phạm vi hành chính của HN lúc đó chỉ là tỉnh

HN thời Nguyễn?

lẻ, thành HN là trấn

Tại sao có tên HN? (nằm thành của tỉnh HN.

trong vòng 2 con sơng,

sơng Hồng và sơng Đáy).

HN nằm phía trong của

sơng Đáy (phạm vi hành

chính rộng)

Khơng còn là trung

? Nhận xét của em về vị tâm chính trị.

thế chính trị của HN?

Đọc mục 2 SGK

2. Kinh tế

? Hà Nội thời Nguyễn có 2 xu hướng: Đơng

7’

những xu hướng phát Nam – đơ thị hóa,

triển kinh tế nào?

Tây Nam – nơng

thơn hóa

Vẫn là trung tâm kinh tế.

? Vì sao phía ĐơngĐơng Nam, kinh tế HN Vì có sơng Nhị Hà

------------------------------------------------------------------------------------------------ 106

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------phát triển theo xu hướng chảy qua, dọc sơng

đơ thị hóa?

có nhiều cửa ơ quan

trọng, trong đó có

cửa ơ Đơng Hà

GV sử dụng ảnh “Làng cổ thuyền bè ra vào tấp

HN” và “Phố cổ HN” nập chun chở

mang đầy đủ đặc trưng hàng hóa tới chợ bác

của 2 xu hướng phát triển Qua – chợ đầu mối

kinh tế của HN thời của HN thời đó.

Nguyễn.

? Nhận xét của con về Kinh tế rất phát triển 3. Văn hóa

kinh tế HN thời Nguyễn?

Đọc SGK

? Con biết những cơng - Chùa Báo Ân.

Vẫn là trung tâm văn

trình văn hóa nào của HN - Đài Nghiên tháp hóa.

thời Nguyễn?

Bút...

Vẫn là trung tâm văn

7’

? Nhận định của con về hóa.

văn hóa HN thời Nguyễn?

II. Hà Nội buổi đầu

chống thực dân Pháp

Đọc SGK

xâm lược.

? Thực dân Pháp bắt đầu

1. Những năm 1864xâm lược nước ta vào thời

1874

gian nào?(1/9/1858)

- Pháp chiếm HN lần thứ

Năm 1861, khi Pháp

nhất.

chiếm 3 tỉnh miền Đơng

+ Người trấn giữ thành,

Nam Kì là thuộc địa của

nguyễn Tri Phương

8’ Pháp. Ý đồ của Pháp là

muốn thơn tính nốt Bắc

Kì. Để thực hiện mưu đồ Hà Nội có vị thế

này, Pháp tập trung đánh quan trọng đối với

Hà Nội.

cả Bắc Kì.

? Theo con vì sao vậy?

Để bước đầu dã tâm xâm

lược, thực dân Pháp đã tổ

chức đánh chiếm Hà Nội

lần thứ nhất

? Pháp thực hiện âm mưu

bằng cách nào? Trình bày

tóm lược diễn biến cuộc

------------------------------------------------------------------------------------------------ 107

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------đánh chiếm HN lần thứ

2. Những năm 1874nhất của Pháp?

1884

10’

- Pháp đánh chiếm

HN lần thứ 2.

+ Người trấn giữ thành:

Hồng Diệu.

4.Củng cố – hướng dẫn:5’

a.Củng cố: lại trận Cầu Giấy.

b.Hướng dẫn:

Đọc bài 28 chuẩn bò:

Nguyên nhân dẫn đến PT cải cách Duy tân ở VN nửa cuối TK XIX?

ND chính cảu PT cải cách Duy Tân và nguyên nhân vì sao những cải

cách không được thực hiện.Tuần: 28

Tiết: 45Ngày soạn:3/3/2014

KIỂM TRA 1 TIẾT (HỌC KÌ II) LỚP 8I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử Việt Nam (1858 1918) học kì II, lớp 8 so với u cầu của chương trình. Từ kết quả kiểm tra các em

tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học

tập trong các nội dung sau.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 108

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Thực u cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đánh giá q trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương

pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết

1. Về kiến thức :

- Lòch sử dân tộc thời kì từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ

nhất.

- Tiến trình xâmlược của thực dân Pháp; cuộc đấu tranh chống xâm lược của

nhân dân ta; nguyên nhân thất bại của công cuộc giữ nước cuối thế kỉ XIX.

- Đặc điểm, diễn biến cơ bản của phong trào đấu tranh vũ trang trong phạm

trù phong kiến (1885-1896).

- Bước chuyển biến của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX.

2. Về kĩ năng :

- Rèn luyện kó năng phân tích, nhận xét, đánh giá, tổng hợp trong việc học

tập bộ môn lòch sử.

- Kó năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh lòch sử để trả lời.

- Biết tường thuật hoặc diễn giải một câu hỏi có liên quan đến tri thức lòch

sử.

3. Về tư tưởng, thái độ, tình cảm: kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của

học sinh đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử…

II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA

- Hình thức Tự luậnIII. THIẾT LẬP MA TRẬN

Tên Chủ đề

Nhận biết

(nội dung,

chương…)

TLThơng hiểu

TLVận dụng

Cấp độ

C/độ

thấp

cao

TL

TLCộng------------------------------------------------------------------------------------------------ 109

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Cuộc kháng Ngun nhân

TD Pháp

chiến chống

thực dân Pháp xâm lược VN

từ 1858-1884

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2: Kháng chiến

lan rộng ra

tồn quốcSố câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ 20%

Nội dung chủ

yếu của hiệp

ước HácmăngSố câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2. Phong trào

kháng chiến

chống thực dân

Pháp cuối thế

kỉ XIXSố câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ 20%Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %Số câu: 2

Số điểm: 4

40 %Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ 20%

Nhận xét về

tinh thần

chống pháp

của triều

đình nhà

Nguyễn và

nhân dân

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ 20%

Vì sao nói

cuộc khởi

nghĩa hương

Khê là cuộc

khởi nghĩa

tiêu biểu nhất

trong phong

trào Cần

Vương

Số câu: 1

Số điểm: 4

40 %

Số câu: 1

Số điểm: 4

40%Số câu: 1

Số điểm: 4

40%Số câu: 2

4điểm=

40%Số câu: 1

4 điểm=

40%

Số câu: 4

Số điểm:

10

100 %IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Học kì II) LỚP 8

MƠN : LỊCH SỬ

Thời gian làm bài 45 phút

------------------------------------------------------------------------------------------------ 110

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1 (2 điểm)

Trình bày ngun nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ?

Câu 2 (2 điểm)

Nhận xét về tinh thần chống pháp của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân

Câu 3 (2điểm)

Nội dung chủ yếu của hiệp ước Hác- măng?

Câu 4: ( 4 điểm )

Vì sao nói cuộc khởi nghĩa hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong

phong trào Cần Vương?

V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM

ÐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN

Câu hỏi 1: Trình bày ngun nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ?Trả lời :

CNTB phát triển cần ngun liệu thị trường (1 đ)

Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài ngun, chế độ

phong kiến suy yếu 1đ

Câu hỏi 2:

- Triều đình sợ Pháp kháng Pháp một cách yếu ớt, hết lần này đếnlần khác nhượng bộ với Pháp lần lược ký 4 hiệp ước 1862, 1874,

1883, 1884 là q trình cắt từng bộ phận lãnh thổ rồi đến thừa

nhận nền thống trị của Pháp trên tồn bộ đất nước Việt Nam

- Nhân dân đã anh dũng chống pháp, nổ ra một làn sóng chống

Pháp mạnh mẽ

Câu hỏi 3: Triều đình chính thức thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì vàTrung Kì, Nam kì là thuộc địa của Pháp

Triều đình nhà Nguyễn chỉ được cai quản vùng đất Trung kì , nhưng

mọi việc phải thơng qua viên khâm sứ Pháp ở Huế.

Câu hỏi 4 Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng khắp cả nước, nhiều cuộc

4 điểm

khởi nghĩa nổ ra trong đó tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Hương

Khê là vì:

- Lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa là Phan Đình Phùng, một người

từng làm quan to trong triều đình nhà Nguyễn.

- Căn cứ của cuộc khởi nghĩa là rộng lớn gồm các tỉnh Thanh Hóa,

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

- Cuộc khởi nghĩa có sự chuẩn bị chu đáo và có tổ chức rõ ràng

------------------------------------------------------------------------------------------------ 111

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiGiáo án : Lịch sử lóp 8 Năm học 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuộc khởi nghĩa tồn tại trong thời gian dài 10 năm.

Tuần 29

Tiết: 46

Ngày soạn:13/3/2014

Chương II XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

NHỮNG CHUYỂN BIẾN KINH TỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (T1)

I.CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP

(1897-1914)

A.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-Mục đích và nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân

pháp ở Việt Nam

-Những biến đổi về kinh tế, chính trị, văn hố xã hội ở nước ta dưới tác động của

chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Tích hợp với mơi trường: Pháp cướp đoạt ruộng đất, khai thác than và kim loại...

2.Tư tưởng: Giáo dục lòng căm ghét bọn đế quốc áp bức bóc lột

3.Kĩ năng: Sử dụng bản đồ, phân tích, đánh giá các sự kiện lich sử

b. ph¬ng ph¸p: Th¶o ln nhãm, nªu vÊn ®Ị...

C.CHUẨN BỊ:

GV:Sgk, sgv, tranh ga Hà Nội 1900 và 2000, bản đồ thế giới

HS:Xem trước bài mới

D.TIẾN TRÌNH CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1.Ổn định

2.Bài cũ:Trình bày nội dung chủ yếu của trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam

cuối thế kỷ XIX?

3.Bài mới

1.Giới thiệu: Sau khi những đợt sóng cuối cùng của phong trào Cần Vương đã

lắng xuống, thời kì bình định bằng vũ trang ở nước ta đã chấm dứt. Thực dân Pháp

bắt đầu thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta mà thực

chất là tăng cường áp bức bóc lột thuộc địa làm giàu cho chính quốc. Chính sách

này đã tác động đến nước ta như thế nào?. Hơm nay chúng ta cùng tìm hiểu nội

dụng bài học

2.Triển khai bài

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

Hoạt động 1:

1.Tổ chức bộ máy nhà nước

------------------------------------------------------------------------------------------------ 112

Gv: Lê Quang Thắng

Trường THCS Đồng Tâm - Mỹ Đức – Tp Hà NộiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (132 trang)

×