1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Lịch sử >

D.TIẾN TRÌNH CÁC BƯỚC LÊN LỚP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (952.94 KB, 132 trang )


Giỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------HS:Thỏng 3-1907

lp ti H Ni

GV:Hng dn hc sinh xem H 103

-a lớ, lch s, khoa hc thng thc

-T chc bỡnh vn

-Xut bn bỏo chớ

GV:Chng trỡnh hc bao gm nhng vn -Truyn bỏ li sng mi

gỡ?

c,Hot ng

-Lụi cun hng ngn ngi tham gia

3.Cuc vn ng duy tõn v phong

tro chng thu Trung kỡ

a.Cuc vn ng Duy Tõn Trung

GV: Em nờu rừ hot ng ca ụng Kinh kỡ

Ngha Thc?

-Lónh o:Phan Chõu Trinh, Hunh

Hot ng 3:

Thỳc Khỏng

-Hỡnh thc phong phỳ

b,Phong tro chng thu Trung kỡ

GV:Cuc vn ng duy tõn Trung kỡ din -Phong tro bt u Qung Nam sau

ra nh th no?

lan khp Trung kỡ

(tho lun bn)

GV:Phong tro duy tõn cú nh hng nh th

no n phong tro chng Phỏp ca nhõn dõn

ta

?Em cú nhn xột gỡ v Phong tro chng thu

Trung kỡ?

4.Cng c:

1.Ch trng v hot ng ca phong tro ụng du?

2.Hot ng ca ụng kinh ngha thc?

3.K tờn cỏc phong tro yờu nc u th k XX?Tun: 32

Tit: 49===============================

Ngy son:1/4/2014Bi 30

PHONG TRO YấU NC CHNG PHP T U TH K XX N NM

1918 (t2)

------------------------------------------------------------------------------------------------ 120

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------II. PHONG TRO YấU NC TRONG THI K CHIN TRANH TH

GII TH NHT

A.MC TIấU :

1.Kin thc:-Phong tro yờu nc u th k xx

-Ni dung ca cỏc phong tro: ụng Du, ụng kinh ngha thc, Cuc vn

ng duy tõn v phong tro chng thu Trung kỡ

-Nhng cỏi mi v tin b ca phong tro yờu nc u th k XX

-Yờu cu lch s v hot ng bc u ca Nguyn i Quc

2.T tng

-Nờu gng tinh thn yờu nc ca cỏc chin s cỏch mng

3.K nng: Giỳp hc sinh lm quen vi phng phỏp i chiu so sỏnh...

b. phơng pháp: Thảo luận nhóm, nêu vấn đề...

C.CHUN B:

GV:Bn H Chớ Minh tỡm ng cu nc

HS: Xem trc bi hc

D.TIN TRèNH CC BC LấN LP

1.n nh:

2. Bi c: Em cú suy ngh gỡ v ch trng ca phong tro Duy Tõn? Hot

ng ca ụng Kinh Ngha Thc cú nh hng gỡ i vi phong tro gii phúng

dõn tc nc ta?

3 Bi mi

Hot ng ca thy v trũNi dung kin thcHot ng 1:1.Chớnh sỏch ca thc dõn Phỏp

ụng Dng trong thi chin

-Chỳng v vột sc ngi sc ca

GV:Em hóy nờu chớnh sỏch kinh t, xó vo chin tranh

hi ca Phỏp trong thi kỡ chin tranh -Tng cng bt lớnh

th gii ln th nht?

-Nụng nghip phc v chin tranh, mua

(tho lun N)

cụng trỏi

-i sng nhõn dõn cc kh

2.V mu khi ngha Hu (1916).

Khi ngha ca binh lớnh v tự chớnh

tr Thỏi Nguyờn ( kHễNG DY )

Hot ng 2:

3.Nhng hot ng ca Nguyn Tt

Thnh sau khi ra i tỡm ng cu

------------------------------------------------------------------------------------------------ 121

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------nc

GV:Em bit gỡ v Nguyn Tt Thnh? -Sinh ngy 19-5-1890

HS:Da vo sgk tr li

-Nm 1911 ra i tỡm ng cu nc

-6 nm vũng quanh th gii

-1917 tr li phỏp, hot ng trong

phong tro cụng nhõn, tip nhn nh

GV:Vỡ sao Nguyn Tt Thnh i tỡm hng ca cỏch mng thỏng Mi

ng cu nc

(tho lun bn)

-ú l c s xỏc nh con ng

Theo em con ng cu nc ca chõn chớnh cho cỏch mng Vit Nam

Nguyn Tt Thnh cú gỡ mi so vi

cỏc nh yờu nc trc ú?

Gi hs lờn ch bn : hnh trỡnh Bỏc

i tỡm ng cu nc

4.Cng c

1.Trỡnh by c im ni bt ca phong tro cu nc?

2.Em cú nhn xột gỡ v cuc hnh trỡnh cu nc ca Nguyn Tt Thnh?

-Gv khỏi quỏt li bi

5.HD t hc v dn dũ:

-V nh hc bi, xem li cỏc kin thc ó hc ụn tp.Tun: 33

Tit: 50Ngy son:6/4/2014

LCH S A PHNG

H NI 1885 - 1918I. MC TIấU BI HC

1. KIN THC: Giỳp HS hiu v nm vng:

- Thay i trong cỏc lnh vc vn hoỏ, kinh t xó hi H Ni t nm 1885 -1918.

- Nhng t chc yờu nc v cỏc hot ng ca nhõn dõn H Ni

------------------------------------------------------------------------------------------------ 122

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------2. T TNG

T ho v truyn thng H Ni

3. K NNG

Su tm v phõn tớch t liu, tranh nh.

II. CHUN B CA THY V TRề

- Tranh nh v H Ni, giỏo ỏn, SGK Lch s H Ni.

III. NI DUNG

1. N NH: 1

2. KIM TRA BI C

3.GII THIU BI MI

Hot ng ca thy v trũ

Ni dung chớnh

1. Phong tro u tranh ca nhõn dõn

Nờu nhng dn chng chng t H Ni cui th k XIX

nhõn dõn H Ni vn u tranh quyt

Nm 1888 H Ni ch thnh thnh

lit?

ph theo ch nhng a, nhng

phong tro khỏng Phỏp vn õm trong

lũng H Ni

( Hi Tớn Ngha ).

2.H Ni th k XX

n u th k XX b mt ca H Ni a. Nhng chuyn i v kinh t xó

cú gỡ thay i?

hi

- n u th k XX b mt ca H Ni

cú nhiu thay i

+ tr thnh th ph ca liờn bang ton

quyn ụng Dng

+ Xõy dng nhiu cụng trỡnh kin trỳc

Theo em vic thc dõn Phỏp xõy dng theo kiu Phỏp ( Ph ton quyn, ph

mt s tuyn ng giao thụng, trng ng Xuõn,

hc H Ni lm gỡ?

- + Xõy dng mt s tuyn ng giao

thụng (ng st H Ni- Lng Sn, H

Nờu nhng thay i v kinh t ca H Ni Vinh, cu Long Biờn

Ni?

+ M mt sụ trng hc

_ Kinh t

+ Hỡnh thnh cỏc cụng ty do t sn

Tuy nhiờn nn kinh t t ch ca cỏc

Phỏp nm c quyn thng mi H

cụng ty do t sn ngi Vit cng hỡnh Ni v cỏc tnh Bc Kỡ

thnh v phỏt trin nhng b Phỏp chốn

ộp.

Trong xó hi H Ni hỡnh thnh nhng

Trong xó hi H Ni hỡnh thnh nhng tng lp t sn, tiu t sn, cụng nhõn

tng lp no?

b. H Ni vi phong tro yờu nc

H Ni lỳc ú cú nhng phong tro

tho lun nhúm

------------------------------------------------------------------------------------------------ 123

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------yờu nc no phỏt trin?

Tho lun nhúm

Phiu hc tõpNh Phong tro

úm

1

ụng Du

2

3

4

5Thi

gianNgũi lónh

oHot ng ch yuụng kinh

ngha thc

Hi ngha

Hng

Vit

Nam

quang phc

hi

Cụng nhõn

H NiIV.Cng c

1.Trỡnh by c im ni bt ca phong tro cu nc?

2.Em cú nhn xột gỡ v cuc hnh trỡnh cu nc ca Nguyn Tt Thnh?

-Gv khỏi quỏt li bi

V, .HD t hc v dn dũ:Tun:35Ngy son: 7/4/2014------------------------------------------------------------------------------------------------ 124

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------Tit: 51ễn tp lch s Vit Nam (t nm 1858 n nm 1918)

A.MC TIấU

1.Kin thc

-Lch s Vit Nam (1858-1918)

-Tin trỡnh xõm lc nc ta ca thc dõn Phỏp v quỏ trỡnh chng xõm

lc ca nhõn dõn ta

-c im, din bin, nhng nguyờn nhõn tht bi ca cỏc phong tro cỏch

mng cui th k XIX

-Bc chuyn bin ca phong tro cỏch mang u th k XX

2.T tng

-Cng c cho hc sinh lũng yờu nc v ý chớ cm thự gic

3.K nng

-Rốn luyn k nng tng hp, phõn tớch, ỏnh giỏ nhn xột so sỏnh nhng s

kin, nhõn vt lch s

b. phơng pháp: Thảo luận nhóm, nêu vấn đề...

C.CHUN B

GV: Sgk, sgv, bn Vit Nam

HS: ễn li cỏc kin thc c bn ó hcD.TIN TRèNH CC BC LấN LP

1.n nh:

2.Bi c: Nờu im ging v khỏc nhau gia cỏc phong tro yờu nc u

th k XX vi nhng phong tro yờu nc cui th k XIX?

3.Bi mi

Hot ng ca thy v trũNi dung kin thcHot ng 1:

GV:t cõu hi v hc sinh tr li

hon thnh bn thng kờ

Thi gian

Quỏ trỡnh Cuc u

xõm lc tranh ca

ca

thc nhõn dõn ta

dõn PhỏpI .Nhng s kin chớnh

1.Quỏ trỡnh xõm lc nc ta ca

thc dõn Phỏp v cuc u tranh

chng xõm lc ca nhõn dõn ta t

1858-1884

a,Quỏ trỡnh xõm lc nc ta ca thc

dõn Phỏp------------------------------------------------------------------------------------------------ 125

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------b,Cuc u tranh ca nhõn dõn ta

2.Phong tro Cn Vng(18581896)

-Giai on 1

-Giai on 2

3.Phong tro yờu nc u th k

XIX n 1918

II.Nhng ni dung ch yu

Hot ng 2:

1.Vỡ sao Phỏp xõm lc Vit Nam

GV:Vỡ sao thc dõn Phỏp xõm lc nc -Do nhu cu thuc a ca thc dõn

-Nh Nguyn yu hốn

ta?

2.Nguyờn nhõn nc ta tr thnh thuc

a

-Giai cp pk yu hốn khụng bit da

vo dõn khỏng chin

GV:Nguyờn nhõn lm nc ta tr thnh -Nh Nguyn khụng chu canh tõn t

nc

thuc a?

(tho lun N)

HS:Tr li nguyờn nhõn khỏch quan

3.Nhn xột chung v phong tro chng

Nguyờn nhõn ch quan

Phỏp cui th k XIX

-Cú 2 loi:

GV: Em hóy trỡnh by nhng nhn xột -Phong tro Cn Vng

khỏch quan v phong tro khỏng Phỏp -Phong tro t v v trang

cui th k XIX?

HS:Cú 2 loi

-Phong tro Cn Vng

-Phong tro t v v trang

-->Cỏch mng khng hong v b tc

4.Nhng chuyn bin kinh t xó hi t

ng li

tng trong xó hi Vit Nam u th

k XX

-Tro lu t tng dõn ch t sn

GV:Nguyờn nhõn chuyn bin kinh t t

tng xó hi Vit nam?

6.Bc u hot ng cu nc ca

(tho lun bn)

Nguyn Tt Thnh

GV, HS cựng lp niờn biu

Thi gian

S kin------------------------------------------------------------------------------------------------ 126

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------GV:Em cú nhn xột gỡ v con ng

cu nc ca Nguyn Tt Thnh?

(tho lun N)

4.Cng c:

Hc sinh lm bi tp sau

Thi gian

S kin

1-9-1858

5-6-1862

6-1867

6-6-1884

5-7-1885

13-7-1885

1885->1895

5-6-1911

1897->1918

5. HD t hc v dn dũ:

- V nh ụn tt c cỏc bi ó hc lsVN t 1858-1918

-Hon thnh nt cỏc bng thng kờ trờn

-Chun b gi sau: kim tra hc k

.............................................................................................................................

Tun: 36

Tit : 52

Ngy son: 24/4/2014KIM TRA HC KII

I.Mc tiờu:

-HS bit phõn tớch, tng hp nhng kin thc ó hc

-HS bit vn dng nhng kin thc ó hc vo lm bi kim tra

II. Chun b:

-GV: bi, ỏp ỏn, thang im

-HS: ễn cỏc bi ó hc

III.Tin trỡnh cỏc bc lờn lp:

MA TRN KIM TRA HC K II - LCH S LP 8------------------------------------------------------------------------------------------------ 127

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiTờn ch

Nhn bit

Thụng hiu

Vn dng

CngTNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Khỏng

Trn Giỏo ỏn : Lch sCuc Nm hc 2014- 2015

lúp 8

chin t

chin u

khi

--------------------------------------------------------------------------------------------------nm 1858-

ngha

1873

Nng

Trng

nh

S cõu:

S cõu: 1

S cõu: 1

S cõu:

S cõu: 2

S im:

S im:

S im:

S im:

S im:

T l %:

0.25

0.25

0.5

T l

T l

T l 5 %:

2,5%

2,5%

Khỏng

chin lan

rng ra

ton quc.

S cõu:

S im:

T l %:hip c

Pa t npPhong

tro khỏng

chin

trong

nhng

nm cui

tk XIX

S cõu:

S im:Chiu

Cn

VngS cõu:1 S cõu:

S

S im:

im:0.25S cõu: 1

S im:

0.25Khi

Hong

ngha Yờn Hoa

Th

Thỏm

S cõu: 1

S cõu:

S im:

S im:

0.25

T l

2,5%S cõu:

S im:S cõu:

S im:S cõu:

S im:S cõu:

S

im:S cõu: 1

S im:

0.25

T l

2,5%Khi

ngha

Hng

KhờS cõu:

S im:S cõu:

S im:S cõu:1

S im:

2

T l

20%S cõu:

S im:S cõu:

S

im:S cõu:2

S im:

2.25

T l:22,5

%:S cõu:

S im:S cõu:

S im:S cõu:

S im:S cõu:

S im:S cõu:

S

im:S cõu: 1

S im:

0.25

T l

2.5%:------------------------------------------------------------------------------------------------ 128

Chớnh

Ngun

Chớnh

i sng

í thc

Gv: Lờ Quang Thng gc giai

Trngsỏch chia cụng - M c Tp H Ni

THCS ng Tõm

sỏch khai

u

thỏc thuc

cp cụng tr

nhõn

tranh

a

nhõnGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------đề bài

A/ TRC NGHIM KHCH QUAN: (3.0 im)I. Hóy khoanh trũn vo ch cỏi u ý ỳng nht, trong cỏc cõu di õy: (2.0

im)

Cõu 1: Cuc xõm lc ca thc dõn Phỏp nc ta m u cuc tn cụng vo:

a. Nngc. H Nib: Hud. Gia nhCõu 2: Trng nh c nhõn dõn cỏc tnh Nam kỡ suy tụn l:

a. Th lnh ỏo nõuc. Bỡnh Tõy i nguyờnsoỏi

b. Hựm thiờng Yờn Thd. i tng quõnCõu 3: a danh m quõn ca Hong Tỏ Viờn v quõn C en 2 ln phc kớch ỏnh bi quõn

Phỏp H Ni:

a. Cu Trng Dngc. Cu Mai Lnhb. Cu Thờ Hỳcd. Cu GiyCõu 4.Hip c Pa T Np kớ kt vo ngy thỏng nm no?

a. 18/8/1883

c.11/5/1884

b. 25/8/1883

d. 6/6/1884

Cõu 5. Chiu Cn Vng c ban b khp ni nhm kờu gi nhõn dõn:

a. Giỳp vua cu nc

b. ỏnh ui thc dõn

Phỏp

c. ỏnh phong kin

d. Xõy dng nh nc

phong kin

Cõu 6: Thc dõn Phỏp chia nc ta ra lm 3 x nhm mc ớch gỡ?

a. Thun tin cai tr

b. Chia r s on kt

dõn tc

c. C hai ỏp ỏn trờn

Cõu 7: Phong Tro ụng Du cú ch trng nh cy nc Nht ỏnh Phỏp

vỡ:

a: Cựng b ỏp bc búc lt

b: Cựng mu da, vn

hoỏ

c: Cựng Phỏp ụ h

d: Cựng mun ht cng

Phỏp

Cõu 8: Hong Hoa Thỏm c nhõn dõn suy tụn l:

a. Th lnh ỏo nõub Bỡnh Tõy i nguyờn soỏic. Hựm thiờng Yờn Thd. i tng quõn------------------------------------------------------------------------------------------------ 129

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H NiGiỏo ỏn : Lch s lúp 8 Nm hc 2014- 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------II/ T lun : (8 im)

Cõu 1. Vỡ sao núi cuc khi ngha Hng Khờ L cuc khi ngha tiờu biu nht

trong phong tro Cn Vng? (2)Cõu 2. (3,5) Da vo bc hỡnh sau tr li cõu

hi:

a: H thuc giai cp no trong xó hi?

b: Em hóy nhn xột v iu kin lao ng v i

sng ca giai cp ny?

c: Giai cp ny cú ý thc cỏch mng ra sao?Cõu 3 : Nờu nhng hot ng tiờu biu ca Nguyn Tt Thnh sau khi ra i tỡm

ng cu nc? ( 1,5 )

Cõu 4: ( 1 ) Nờu nhng thay i v kinh t H Ni t nm 1885-1918?

P N BIU IM

A/ TRC NGHIM: (2.0 im) : (mi cõu ỳng 0,25)I. Hóy khoanh trũn vo ch cỏi u ý ỳng nht, trong cỏc cõu di õy: (2.0 im)Cõu

1

2

3

4

5

6

7

ỏp ỏn

a

c

da

c

b

B/ T LUN (8 im)

Cõu 1: (2)

Vỡ õy l cuc khi ngha cú qui mụ, trỡnh t chc cao, chin u bn b:

Qui mụ: t huyn Hng Khờ, huyn Hng Sn H Tnh lan rng

ra nhiu tnh khỏc.

Ngha quõn xõy dng lc lng rốn ỳc v khớ.

Kộo di t nm 1885- 1896

Cõu 2 : (3,5 )------------------------------------------------------------------------------------------------ 130

Gv: Lờ Quang Thng

Trng THCS ng Tõm - M c Tp H Ni8

cXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (132 trang)

×