1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Ngữ văn >

VI. CỦNG CỐ DĂN DÒ, HƯỚNG DẪN TỰ HỌC :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.55 MB, 308 trang )


III. PHNG PHP:

- Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

IV. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

3. Bi mi : GV gii thiu bi

- Sp xp ni tip hng lot t hay cm t cựng loi din t c y hn , sõu sc hn nhng

khớa cnh khỏc nhau ca thc t v t tng, tỡnh cm Nú thuc t loi no chỳng ta cựng i vo tit dy

hụm nay.

HOT NG CA GV - HS

NI DUNG BI DY

* HOT NG 1: Tỡm hiu th no l

phộp lit kờ .Cỏc kiu lit kờ:

I. Th no l phộp lit kờ ?

Gi hs c vd trong sgk

a. Xột Vớ d: on vn SGK

? Nhn xột cu to v ý ngha ca cỏc b - Cu to : Cú mụ hỡnh cỳ phỏp tng t nhau

phn trong cõu in m ?

Bỏt yn hp ng phốn trỏp i mi ch nht

- HS: Cu to : Cú mụ hỡnh cỳ phỏp tng m no ng thuc bc . No dao chuụi ng

t nhau : Bỏt yn hp ng phốn trỏp - V ý ngha : Chỳng cựng núi v vt c by

i mi ch nht m no ng thuc bin trung quanh quan ln

bc . No dao chuụi ng

- Tỏc dng: Lm ni bt c s xa hoa ca viờn

- V ý ngha : Chỳng cựng núi v vt quan

c by bin trung quanh quan ln

b. Kt lun :

? Em cú nhn xột gỡ v cỏch sp xp cỏc - Sp xp ni tip hng lot t hay cm t cựng loi

t , cm t gii thiu cỏc s vt ?

din t c y hn , sõu sc hn nhng khớa

- Hs: Sp xp ni tip hng lot .

cnh khỏc nhau ca thc t v t tng, tỡnh cm .

? Vic sp xp t , cm t hng lot nh *Tỏc dng : Kớch thớch trớ tng tng v gõy c

vy nhm dng ý gỡ ?

n tng sõu sc cho ngi c , ngi nghe

- Hs: Lm ni bt c s xa hoa ca viờn 2. Cỏc kiu lit kờ :

quan

a. Xột Vớ D:

? Vy th no l lit kờ ? ( Ghi nh sgk )

- Vd1: V cu to :

? Dựng phộp lit kờ ỳng lỳc ỳng ch cú Vda: Lit kờ theo trỡnh t s khụng theo tng cp

tỏc dng gỡ ?

Vdb: Lit kờ theo tng cp cú quan h i ụi ( quan

- Hs: Suy ngh tr li.

h t v

? Em hóy ly mt vi vd cú s dng phộp - Vdb: V ý ngha :

lit kờ ?

Vda: cõu th nht cú th thay i th t ( m lụ gớc

Gi hs c vd trong sgk phn II

ý ngha ca cõu khụng b nh hng

? Nhn xột v cu to ca phộp lit kờ trong Vdb: Khụng th thay i th t c vỡ cỏc b phn

mc 1 , phn II?

lit kờ cú s tng tin v ý ngha

- Hs: V cu to :

b. Kt lun:

a. Lit kờ theo trỡnh t s khụng theo tng - V cu to : Lit kờ theo tng cp v lit kờ khụng

cp

b. Lit kờ theo tng cp cú quan h theo tng cp

i ụi ( quan h t v

- V ý ngha : Lit kờ tng tin v lit kờ khụng tng

? Nhn xột v ý ngha ca phộp lit kờ trong tin

cõu 2 mc II?

II. LUYN TP :

- HS: V ý ngha :

Bi tp 1 : Tỡm phộp lit kờ trong bi Tinh thn yờu

a. cõu th nht cú th thay i th t ( m nc ca nhõn dõn ta

lụ gớc ý ngha ca cõu khụng b nh hng

+ Chỳng ta cú quyn t ho v nhng trang lch s

b. khụng th thay i th t c vỡ cỏc b v vang trong thi i B Trng , B triu , Trn

phn lit kờ cú s tng tin v ý ngha

Hng on , Lờ Li , Quang Trung ( Tng tin theo

? Qua ú em hóy rỳt ra kt lun v kiu lit thi gian)

kờ - - Hs: c li ghi nh sgk

+ T cỏc c gi túc bc n cỏc chỏu nhi ng tr*HOT NG2: Hng dn luyn tp

1. Bi tp 1:

? Bi tp 1 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

2. Bi tp 2:

? Bi tp 2 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

3. Bi tp 3:

? Bi tp 3 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bngth , t nhng kiu bo nc ngoi n . Chớnh

ph ( tng cp )

+ T xa n nay mi khi t quc b xõm lng thỡ

tỡnh thn y li .l cp nc ( tng tin

+ Ngha l phi ra sc gii thớch .. lónh o

( Lit kờ khụng theo tng cp)

Bi tp 2 : Tỡm phộp lit kờ

+ Di lũng ng trờn va hố , trong ca tim .

Nhng cu li xe kộo tay . Ch thp

( Khụng theo cp , khụng theo hng tng tin )

+ in git , dựiõm , dao ct , la nung

Bi tp 3 : t cõu cú s dng phộp lit kờ

a. Khi ting chuụng bỏo ht gi hc vang lờn , hs cỏc

lp ựa ra sõn chi nh ong v t . Sõn trng ang

yờn tnh , vng lng bng n o nhn nhp hn lờn vỡ

cỏc trũ chi : ỏ búng , nhy dõy , cu lụng

V. CNG C, DN Dề, HNG DN T HC :

- Th no l phộp lit kờ ? Nờu tỏc dng ?Cú my kiu lit kờ ?

- Hc ghi nh sgk

- Lm bi tp 3 b, c

- Son bi : ''TèM HIU CHUNG V VN BN HNH CHNH''****************************************************

Ngy son: 04/ 04/ 2012

Ngy dy: 06/ 04/ 2012

TIT 114

TèM HIU CHUNG V VN BN HNH CHNH

I. MC CN T:

- Cú hiu bit bc u v vn bn hnh chớnh v cỏc loi vn bn hnh chớnh thng gp trong cuc

sng..

- Lu ý: Hc sinh ó c bit n vn bn hnh chớnh l mt trong 6 kiu vn bn( Gm cú : t s, miờu

t, biu cm, lp lun, thuyt minh v hnh chớnh cụng v) lp 6.

II. TRNG TM KIN THC, K NNG, THI :

1. Kin thc:

- c im ca vn bn hnh chớnh: Hon cnh, mc ớch, ni dung, yờu cu v cỏc loi vn bn hnh

chớnh thng gp trong cuc sng..

2. K nng:

- Nhn bit c loi vn bn hnh chớnh thng gp trong i sng.

- Vit c vn bn hnh chớnh ỳng quy cỏch.

3. Thỏi :

- Bit vit c mt vn bn hnh chớnh ỳng quy cỏch.

III PHNG PHP:

- Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

IV. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :2. Kim tra bi c - Kim tra s chun b ca Hs

3. Bi mi : GV gii thiu bi

- T bc tiu hc n lp 6 cỏc em ó hc nhng loi vb hnh chớnh no ? em hóy k tờn nhng loi

vn bn hnh chớnh m em bit ? . Tit hc hụm nay cụ cựng cỏc em i tỡm hiu xem th no l vb hnh

chớnh ? Nhng loi no thỡ ta gi l vb hnh chớnh ?

HOT NG CA GV - HS

NI DUNG BI DY

*HOT NG 1: Tỡm hiu Th no l vn bn hnh

I. Th no l vb hnh chớnh ?

chớnh.

a. Xột Vn bn: Sgk

Gi 3 hs c 3 vb trong sgk

- Thụng bỏo nhm ph bin mt ni

? Khi no thỡ ngi ta vit cỏc vb thụng bỏo , ngh v bỏo dung

cỏo ?

- ngh nhm xut mt nguyn

- Hs: Suy ngh tr li

vng ý kin

- Gv: Cht ging

- Bỏo cỏo : Nhm tng kt, nờu lờn

+ Thụng bỏo : Truyn t thụng tin t cp trờn xung cp di nhng gỡ ó lm c cp trờn

hoc thụng tin cho cụng chỳng u bit

bit

+ Kin ngh : khi cn bt mt nguyn vng chớnh ỏng ca => Vn bn hnh chớnh

cỏc nhõn hay tp th i vi c quan hoc cỏ nhõn cú thm b. Cỏch trỡnh by:

quyn gii quyt

- Quc hiu v tiờu ng

+ Bỏo cỏo: Khi cn phi thụng bỏo 1 vn gỡ ú lờn cp trờn

- a im lm vb v ngy thỏng

? Mi vb cú mc ớch gỡ ?

- H tờn , chc v ca ngi nhn

- Hs: - Thụng bỏo nhm ph bin mt ni dung

hay c quan nhn vb

- ngh nhm xut mt nguyn vng ý kin

- H tờn , chc v ca ngi gi hay

- Bỏo cỏo : nhm tng kt , nờu lờn nhng gỡ ó lm c tờn c quan , tp th gi vb

cp trờn bit

- Nd thụng bỏo , ngh , bỏo cỏo

? Ba vb y cú im gỡ ging v khỏc nhau ?

- Kớ tờn ngi gi vb

- Hs: + Ging : Hỡnh thc trỡnh by u theo mt trỡnh t nht 2. Nhn xột: Ghi nh SGK

nh ( theo mu)

+ Khỏc nhau : v mc ớch v nd

? Hỡnh thc trỡnh by ca 3 vb cú gỡ khỏc vi vb truyn v

th m em ó hc ?

- Hs: Suy ngh tr li.

- Gv: Cht ghi bng: Khỏc : Th vn dựng h cu tng tng

, cũn vb hnh chớnh khụng phi l h cu tng tng . Ngụn

ng th c vit theo ngụn ng ngh thut cũn ngụn ng vb

c vit trờn ngụn ng hnh chớnh

? Em cũn thy loi vb no tng t nh 3 loi vb trờn ?

- Hs: Biờn bn , n t , hp ng , s yu lớ lch .

? Qua phõn tớch em hóy rỳt ra c im ca vb hnh chớnh :

mc ớch , ni dung v hỡnh thc ? ( Ghi nh sgk )

? Em va hc xong phộp lit kờ , vy mu no cú s dng

phộp lit kờ ? ú l kiu lit kờ gỡ ?

- Hs: Vb bỏo cỏo, lit kờ v kt qu trng cõy ( lit kờ thụng

bỏo khụng theo cp , khụng tng tin )

? Qua phõn tớch em hóy chjo bit th no l vn bn hnh II. LUYN TP:X lớ tỡnh hung

chớnh, Khi vit ni dung ca vn bn cn m bo yờu cu 1. Dựng vb thụng bỏo

no?

2. Dựng vb bỏo cỏo

- Hs: c ghi nh SGK/110

3. Dựng phng thc biu cm

*HOT NG 2: Hng dn luyn tp

4. n xin ngh hc

Bi tp

5. Vn bn ngh

? Bi tp 1,2,3,4,5,6 yờu cu iu gỡ ?

6. Vn k chuyn- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

V. CNG C, DN Dề,HNG DN T HC:

- Th no l vb hnh chớnh ? Nờu cỏch trỡnh by vb hnh chớnh

- Vit bỏo cỏo v tỡnh hỡnh hc tp trong thỏng va qua ca lp mỡnh cho cụ giỏo ch nhim c bit

- Hc phn ghi nh sgk

- Son bi :

***************************************

Ngy son: 05- 04- 2012

Ngy dy: 07- 04- 2012

Tit 115 : TR BI KIM TRA TP LM VN S 6

TR BI KIM TRA VN

I. MC CN T:

- Nm vng hn cỏch lm bi vn lp lun gii thớch; nhn ra c nhng ch mnh, ch yu ca

mỡnh khi vit loi bi vn ny, nm vng hn cỏc kin thc ting vit ó hc HKII.

II. TRNG TM KIN THC, K NNG, THI :

1. Kin Thc:

- Nm vng hn cỏch lm bi vn lp lun gii thớch; nhn ra c nhng ch mnh, ch yu ca

mỡnh khi vit loi bi vn ny, nm vng hn cỏc kin thc ting vit ó hc HKII.

2. K nng:

- Rốn k nng tỡm hiu , lp dn ý v k nng din t

3. Thỏi :

- Nhn rừ u khuyt im khc phc sa cha v phỏt huy.

III. PHNG PHP, CHUN B:

- Vn ỏp, m thoi kt hp vi thc hnh.

- GV: Bi vit ca H/s + cỏc li trong bi + cỏch cha

- H/s: Lp dn ý chi tit vn ú vit bi TLV s 2,cỏc cõu bi vn.

IV. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh:

2. Kim tra bi c:

- Kt hp trong tit hc.

3. Bi mi: Gii thiu bi:

HOT NG CA GV - HS

NI DUNG BI DY

* HOT NG 1: Tr bi tp lm vn

I. BI:

? Hóy xỏc nh yờu cu ca bi? (kiu VB, - 1:

cỏc k nng cn vn dng vo bi vit)

CU 1 : Hóy nờu NT, YN ca vn bn: Sng cht mc

bay.

* HOT NG 2: Yờu cu ca bi lm. CU 2 : Hóy gii thớch li khuyờn ca Lờ-nin Hc,

Nhn xột u, nhc im

hc na, hc mói

? Hóy lp dn ý cho vn

II. YấU CU CA BI LM

- H/s khỏc theo dừi b sung

1. Ni dung:

- GV nhn xột u im v nhc im

CU 1 : HS trỡnh by theo ỳng chun KTKN

- Nhn xột v ch ra nhng tn ti trong bi lm CU 2 : - Kiu vn bn: Ngh lun gi thớch

ca H/s

- Vn dng cỏc k nng: ngh lun, gii thớch gi

a. u im:

thớch ý ngha cõu núi trờn.

- Cỏc em ó xỏc nh c yờu cu ca bi 2. ỏp ỏn chm:

(kiu vn bn cn to lp, cỏc k nng cn s a. M bi: (1 im)dng trong bi vit)

- 1s bi vn dng phng phỏp lp lun gi

thớch khỏ linh hot

- Bi vit sinh ng, giu cm xỳc: vớ d bi

lm ca H/s:

- Trỡnh by sch p.

b.. Tn ti:

- B cc bi lm mt s em cha mch lc,

cn chỳ ý tỏch ý, tỏch on.

- S dng yu t lp lun gii thớch cũn yu

- Cũn mc li din t, dựng t, t cõu:

- cũn sai chớnh t

- Ch vit mt s bi cũn cu th, cha khoa

hc.

- Mt s bi lm cũn s si, kt qu cha cao+ Gii thiu vai trũ ca vic hc tp i vi mi con

ngi: L cụng vic quan trng, khụng hc tp khụng

th thnh ngi cú ớch

- t vn : Vy cn hc tp nh th no?

- Gii thiu v trớch dn cõu núi ca Lờ-nin

b. Thõn bi: (5 im)

Ni dung :

1. Hc, hc na, hc mói ngha l th no?

- Li khuyờn ngn gn nh mt khu hiu thỳc gic

mi ngi hc tp.

- Li khuyờn chia lm ba ý mang tớnh tng cp

=>Hc : Thỳc dc con ngi bt u cụng vic hc tp

, tỡm hiu v chim lnh tri thc.

=>Hc na : V th 2 thỳc dc chỳng ta tip tc hc

tp , hc na mang hm ý l ó hc ri , nhng cn

tip tc hc thờm na

- GV: a ra cỏc li trong bi -> H/s sa

=. Hc mói : v th ba khng nh mt vn quan

- GV: c mu nhng on vn, bi vn vit trng v cụng vic hc tp. Hc tp l cụng vic sut

tt

i , mói mói, con ngi luụn luụn phi hc hi ngay

- Tr bi cho H/s

c khi mỡnh cú c mt v trớ trong xó hi.

2.Ti sao phi Hc, hc na, hc mói

-Bi hc tp l con ng giỳp chỳng ta tn ti v sng

tt trong xó hi

- Bi xh luụn luụn vn ng, cỏi mi luụn luụn c

sinh ra, nu khụng chu khú hc hi ta s nhanh chúng

b lc hu v kin thc .

- Bi cuc sng cú rt nhiu ngi ti gii, nu ta

khụng n lc hc tp ta s thua kộm h , t lm mt i

v trớ ca mỡnh trong xó hi.

3. Hc õu v hc nh th no

- Hc trờn lp , trong sỏch v ,hc thy cụ......

- hc lỳc nhn ri.....

4. Liờn h

-Bn thõn bn bố.........

c. Kt bi: (1 im)

- Khng nh tớnh ỳng n v tin b ca li

khuyờn.....

3. Nhn xột u, nhc imLpSSSBBNG THNG Kấ BI VIT TLV 6

0-1-2

3-4

Di TB

5-6

7-8

SL % SL % SL %

SL % SL %7c1

7c2

V. CNG C DN Dề,HNG DN T HC

- Chun b bi''Vn bn ngh''

VI RT KINH NGHIM:9-10

SL %Trờn TB

SL %......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

************************************************

Ngày soạn:05/ 04/ 2012

Ngày dạy: 07/ 04/ 2012

Tit 116:HDT : QUAN M TH KNH

I. Mức độ cần đạt:

- Hiu c 1 s c im c bn ca sõn khu chốo truyn thng.

- Túm tt c ni dung v chốo Quan m Th Kớnh, ni dung, ý ngha v 1 s c im ngh thut (mõu

thun kch, ngụn ng, hnh ng nhõn vt,...) ca trớch on Ni oan hi chng.

II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:

1. Kiến thức: Sơ giản về Chèo cổ; giá trị nội dung và những đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu của vở chèo

Quan âm thị kính...

2. Kĩ năng: Phân tích mâu thuẫn, nhân vật và ngôn ngữ thể hiện trong một trích đoạn chèo.

* Chun b:

- Gv:Nhng iu cn lu ý: Ni oan hi chng l 1 trong 2 nỳt chớnh ca v chốo. Thõn phn, a v ngi

ph n trong quan h gia ỡnh v hụn nhõn Phong kin bc l õy.

-Hs:Bi son

III. Hớng dẫn thực hiện:

I- H1:Khi ng(5 phỳt)

1.n nh lp

2.Kim tra:

Nờu nhng nột c sc v ni dung v ngh thut ca vn bn Ca Hu trờn sụng Hng ?

3.Bi mi:

Ngh thut sõn khu dõn gian c truyn VN rt phong phỳ v c ỏo: chốo, tung, ri... Trong ú v

chốo c Quan m Th Kớnh ly s tớch t chuyn c.tớch v c Quan Th m B tỏt, l mt trong nhng

v tiờu biu nht, c ph bin khp c nc. Nhng trong iu kin khú khn hin nay, chỳng ta mi ch

cú th bng lũng vi vic tỡm hiu tớnh (kch bn) chốo, m cng ch mt on ngn m thụi.

II-H2:c Hiu vn bn

Hot ng ca thy-trũ

Ni dung kin thc

- Vn bn Quan m Th Kớnh thuc th loi no ?

A-Tỡm hiu bi:

- Th no l chốo ? (Hs c chỳ thớch*).

I- Tỏc gi Tỏc phm:

- Chốo: sgk (118).

+Hs c phn túm tt ni dung v chốo.

- Hng dn c on trớch: c phõn vai theo cỏc nhõn

II- Kt cu:

vt.

- Vn bn ny gm cú my phn ? (2 phn: phn u túm

tt ni dung v chốo, phn sau l trớch on Ni oan hi

chng).

- Phn no l chớnh ? (phn 2- trớch on Ni oan hi

chng).

- Ti sao on ny li cú tờn l Ni oan hi chng ? (Ngi con dõu khụng nh hi chng nhng b m chng

buc cho ti hi chng, nh chu ni oan ny).

- on trớch cú my nhõn vt ? Nhng nhõn vt no l

- Nhõn vt chớnh: Th Kớnh v Sựng b.

nhõn vt chớnh th hin xung t kch ?- Hai nhõn vt nu xung t theo >< no ? (m chng ><

nng dõu, k thng tr >< k b tr).

- Da vo phn túm tt v chỳ thớch*, em hóy cho bit v

ni dung, v chốo Quan m Th Kớnh mang c im

no ca cỏc tớch chốo c ?

- Nhõn vt ca v chốo mang nhng tớnh cht chung no

ca cỏc nhõn vt trong chốo c ?+Gv: Khi xem v chốo ny trờn sõn khu, ta thy Th

Kớnh mc ỏo hng lng xa en, t th ngay thng, qut

che kớn ỏo. Sựng b dỏn cao thỏi dng, o mt

nhiu, dỏng i n o).

- T ú, em hiu gỡ v g.tr ca v chốo Quan m Th

Kớnh?

- Bc tng Quan m Th Kớnh chựa Tõy Phng c chp in trong sgk cho em hiu gỡ v chốo Quan m

Th Kớnh?

Tit 2

+Gv: Ni oan hi chng din ra trong 3 thi im: Trc

khi b oan (t u-> mt mc), trong khi b oan( tip->v

cựng cha con i), sau khi b oan (cũn li).

- on m u cho thy trc khi mc oan, tỡnh cm ca

Th Kớnh i vi Thin S nh th no ? Chi tit no núi

lờn iu ú ?

- Qsỏt chng ng, Th Kớnh ó thy gỡ v lm gỡ ? Vỡ sao

Th Kớnh lm vic ny ? (Th Kớnh mun lm p cho

chng, cho mỡnh: Trc p mt chng, sau p mt ta).

-C ch ú cho thy Th Kớnh l ngi nh th no ?III-Phõn tớch:1- Giỏ tr ca v chốo Quan m Th

Kớnh:

- Trớch on xoay quanh trc b ccthỏi lai. Nhõn vt Th Kớnh i t ni oan

trỏi n c gii oan thnh pht.

- Th Kớnh l ngi ph n mu mc v

o c c cao trong chốo c. ú

l vai n chớnh.

- Sựng b l vai m ỏc, bn cht tn

nhn, c a.

- L v chốo tiờu biu, mu mc cho

NT chốo c nc ta.

- Quan m Th Kớnh l v chốo mang

tớch pht (dõn gian gi l tớch Quan

m).

2- Trớch on Ni oan hi chng:

a- Trc khi b mc oan:

- Th Kớnh ngi qut cho chng.

-> Th Kớnh yờu thng chng bng mt

tỡnh cm m thm.

- Th Kớnh cm dao xộn rõu cho chng.

->T m, chõn tht trong tỡnh yờu.- Trc khi mc oan Th Kớnh l ngi ph n cú nhng

c tớnh gỡ ?

- K gieo ha cho Th Kớnh l ai ? (Sựng b-m chng

Th Kớnh). Theo dừi nhõn vt Sựng b.

- S vic ct rõu chng ca Th Kớnh ó b b m chng

khộp vo ti gỡ ? Chi tit no chng t iu ú

- Trong bn lun ti Th Kớnh, Sựng b ó cn c vo 3

im chớnh: Cho rng Th Kớnh l loi n b h n, tõm

a xu xa; cho rng Th Kớnh l con nh thp hốn khụng

xng ỏng vi nh mỡnh; cho rng Th Kớnh phi b ui

i. Em hóy tỡm nhng li buc ti c th ca Sựng b ?

- Em cú nhn xột gỡ v cỏch lun ti ca Sựng b ?

- Cựng vi li núi, Sựng b cũn cú nhng c ch no i

vi Th Kớnh ?

- Tt c nhng li núi v c ch ú ó lm hin nguyờn=> Th Kớnh l ngi PN Yờu thng

chng chõn tht v mong mun cú hnh

phỳc la ụi tt p.

b-Trong khi b oan:

*Sựng b:

- Cỏi con mt sa gan lim ny ! My

nh git con b ?

-> Th Kớnh b khộp vo ti git chng.

- Tung bay mốo m g ng lng l.

- Trng rng li n ra rng

Liu iu li n ra dũng liu iu.

- My l con nh cua c.

- Con gỏi n mm thỡ v vi cha,

- Gi Móng tc, phú v cho rnh.

->Sựng b t ngh ra ti gỏn cho Thhỡnh mt ngi n b cú tớnh cỏch nh th no ?

Kớnh.

- Sựng b thuc loi nhõn vt c bit no trong chốo c ? - Dỳi u Th Kớnh ngó xung

Nhõn vt ny gõy cm xỳc gỡ cho ngi xem ?

- Khi Th Kớnh chy theo van xin, Sựng

b dỳi tay ngó khyu xung,...

=>Sựng b l ngi n b c a, tn

- Theo dừi nhõn vt Th Kớnh.

nhn, bt nhõn.

- Khi b khộp vo ti git chng, Th Kớnh ó cú nhng

->Nhõn vt m ỏc, bn cht tn nhn,

li núi, c ch no ?

c a- Ghờ s v s tn nhn.- Em cú nhn xột gỡ v tớnh cht ca nhng li núi, c ch

ú ?

- Nhng li núi v c ch ca Th Kớnh ó c nh

chng ỏp li nh th no ? (Chng im lng, m chng

c tuyt: Thụi im i ! ... li cũn oan , b chng thỡ a dua

vi m chng: Thỡ ra con Th Kớnh ny nú l gỏi git

chng tht ).

- Trong cnh ng ny, Th Kớnh l ngi nh th no ?*Th Kớnh:

- Ly cha, ly m ! Con xin trỡnh cha

m... Gii i ! M i, oan cho con lm

m i ! Oan thip lm chng i !

- Vt vó khúc, nga mt r ri, chy

theo van xin.

->Li núi hin du, c ch yu ui,

nhn nhc.- Qua ú tớnh cỏch no ca Th Kớnh c bc l ?

- Th Kớnh thuc loi nhõn vt c sc no trong chốo

c ? Cm xỳc ca ngi xem c gi t nhõn vt ny l

gỡ ?- Sau khi b oan, Th Kớnh ó cú c ch v li núi gỡ ?- Nhng c ch v li núi ú phn ỏnh ni au no ca

Th Kớnh ?

- ý nh khụng v vi cha, phi sng i mi mong t

ro ngi oan chớnh, ó chng t thờm iu gỡ ngi ph

n ny ? (Khụng nh cam chu oan trỏi, mun t mỡnh

tỡm cỏch gii oan).

- Cỏi cỏch gii oan m Th Kớnh ngh n l gỡ ?

- Con ng Th Kớnh chn gii oan cú ý ngha gỡ

- Theo em, cú cỏch no tt hn gii thoỏt nhng ngi

nh Th Kớnh khi au thng ? (Loi b nhng k nh

Sựng b, loi b qh m chng- nng dõu kiu PK, loi b

XH PK thi nỏt).

III-H3:Tng kt(5 phỳt)

- Nờu nhng nột c sc v ni dung, ngh thut ca vn

bn Quan m Th Kớnh?

IV-H4:Luyn tp, cng c (5 phỳt)->Th Kớnh n c gia mi s vụ

tỡnh, cc kỡ au kh v bt lc.

=> Th Kớnh phi chu nhn nhc, oan

c nhng vn th hin l ngi chõn

thc, hin lnh, bit gi phộp tc gia

ỡnh.

->Nhõn vt n chớnh, bn cht c

hnh,nt na, gp nhiu oan trỏi- Xút thng, cm phc.

c-Sau khi b oan:

- Quay vo nh nhỡn t cỏi k n sỏch,

thỳng khõu, ri cm chic ỏo ang khõu

d, búp cht trong tay.

- Thng ụi ! by lõu... th tỡnh run ri.

->Ni au ni tic, xút xa cho hnh

phỳc la ụi b tan v.- i tu cu pht t chng minh cho

s trong sch ca mỡnh.

->Phn ỏnh s phn b tc ca ngi ph

n trong XH c v lờn ỏn thc trng XH

vụ nhõn o i vi nhng ngi lng- Tho lun: Nờu ch ca trớch on Ni oan hi chng thin.

?

IV-Tng kt:

*Ghi nh: sgk (121).

- Em hiu th no v thnh ng "Oan Th Kớnh" ?B-Luyn tp:

- Ch on trớch: Th hin s i lp

giu- nghốo trong XH c thụng qua

xung t gia ỡnh, hụn nhõn v th hin

nhng phm cht tt p ca ngi PN

nụng thụn: hin lnh, chõn tht, bit gi

l nghi v cam chu oan nghit.

- Thnh ng "Oan Th Kớnh" dựng

núi v nhng ni oan c quỏ mc chu

ng, khụng th giói by c.V-H5:ỏnh giỏ (3 phỳt)

Gv ỏnh giỏ tit hc

VI-H6:Dn dũ (2 phỳt)

- Hc thuc ghi nh, túm tt trớch on Ni oan hi chng.

- Son bi : Du chm lng v du chm phy

________________________________________________________________________

Ngy son: 05- 04- 2012

Ngy dy: 07- 04- 2012

Tit 117 :DU CHM LNG, DU CHM PHYI. MC CN T:

- Hiu c cụng dng ca du chm lng v du chm phy.

- Bit s dng du chm lng v du chm phy phc v yờu cu biu t.

II. TRNG TM KIN THC, K NNG, THI :

1. Kin thc:

- Cụng dng ca du chm lng v du chm phy trong vn bn.

2. K nng:

- S dng du chm lng, du chm phy trong to lp vn bn.

- t cõu cú du chm lng, du chm phy.

3. Thỏi :

- Bit Bit dựng du chm lng v du chm phy khi vit.

III. PHNG PHP:

- Vn ỏp kt hp thc hnh, tho lun nhúm.

IV. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh :

2. Kim tra bi c :

? Th no l lit kờ ? nờu tỏc dng

? Cú my kiu lit kờ ? Ly vd minh hoỏp ỏn

Cõuỏp ỏn

im

- Khỏi nim - Sp xp ni tip hng lot t hay cm t cựng loi din t c

y hn , sõu sc hn nhng khớa cnh khỏc nhau ca thc t v t tng,

6

Cõu 1

tỡnh cm .

*Tỏc dng : Kớch thớch trớ tng tng v gõy c n tng sõu sc cho ngi

c , ngi nghe

- V cu to : Lit kờ theo tng cp v lit kờ khụng theo tng cp

- V ý ngha : Lit kờ tng tin v lit kờ khụng tng tin

Cõu 2

4

VD

3. Bi mi : GV gii thiu bi

- Khi vit on vn hay cõu vn chỳng ta phi dựng du cõu vy du cõu cú tỏc dng nh th no

chỳng ta cựng vo tỡm hiu tit hc hụm nay v hai du ú l du chm lng v du chm phy.

HOT NG CA GV V HS

NI DUNG BI DY

* HOT NG 1: Tỡm hiu Cụng dng I. TèM HIU CHUNG:

ca du chm lng. Cụng dng ca du 1. Cụng dng ca du chm lng:

chm phy

a. Xột Vớ d:

Hs c vd trong sgk

- Vd.a: Biu th cỏc phn lit kờ tng t , khụng vit ra

? Cho bit chc nng ca du chm lng - Vd.b: Tõm trng lo lng, hong s ca ngi vit

trong cỏc vd trờn ?

- Vd.c: Bt ng ca thụng bỏo

- Hs: Suy ngh tr li.

b. Kt lun:

- Gv: Cht ghi bng

- T ý cũn nhiu s vt , hin tng tng t cha li

? Qua phõn tớch cỏc vd em hóy rỳt ra tỏc kờ ht

dng ca du chm lng ?

- Th hin ch li núi b d hay ngp ngng, ngt

- Hs: c phn ghi nh SGK/ 123

quóng

- Rỳt gn phn lit kờ

- Lm gión nhp iu cõu vn , chun b cho s xut hin

- Nhn mnh tõm trng ca ngi núi

ca mt t ng biu th ni dung bt ng hay hi hc ,

- Gin nhp iu ca cõu vn

chõm bim

- To sc thỏi dớ dm , hi hc

? Em hóy ly vd trong nhng vb ó hc

minh ho cho nhng tỏc dng trờn ?

2. Cụng dng ca du chm phy :

* Bi tp vn dng

a. Xột Vd:

? Du chm lng trong cõu sau cú chc -Vda: Vỡ ý ca cõu 1 cha chn vn nờn khụng th dựng

nng gỡ ? (Th iu ca Hu cú sụi ni , du chm , hai ý trong cõu khụng to nờn cõu ghộp

ti vui , cú bun tm , bõng khuõng , cú - ng lp nờn khụng th dựng du phy, do vy dựng

tic thng , ai oỏn

du chm phy l ni 2 ý trong mt cõu ghộp cú

Gi hs c li ghi nh

quan h phc tp

- VDb: Dựng lit kờ cỏc s vt , s vic trong mt

- Hs: c vd trờn bng ph

phộp lit kờ phc tp nh : lit kờ v vic trng , chm

- Hs: +Vd a, Cm khụng phi l th qu súc v bo v cõy xanh Vỡ vy khụng th dựng du phy

ca ngi n vi ; n cm phi n tng c .

b. Nhn xột:

chỳt ớt , thong th v ngm ngh

+ VD b: V vic trng , chm súc v bo - ỏnh du ranh gii gia cỏc v ca mt cõu ghộp phc

tp

v cõy xanh : ó t chc trng c 100

- ỏnh du ranh gii cỏc b phn trong mt phộp lit kờ

cõy cỏc loi ( bao gm 50 cõy bch n ,

40 cõy x c v 10 cõy phng v ) khu phc t

vc Ban Giỏm hiu nh trng phõn cụng

; khụng b cnh , hỏi l hoc ngt hoa ni

cụng cng

? Trong cõu a , ti sao sõu cõu th nht likhụng dựng du chm, du phy m li

dựng du chm phy ?

- Hs: Vỡ ý ca cõu 1 cha chn vn nờn

khụng th dựng du chm , hai ý trong cõu

khụng to nờn cõu ghộp

- ng lp nờn khụng th dựng du

phy , do vy dựng du chm phy l

ni 2 ý trong mt cõu ghộp cú quan h

phc tp

? Trong vd b du chm phy dựng lm

gỡ ? cú th thay du chm phy bng du

phy c khụng ?

- Hs: Dựng lit kờ cỏc s vt , s vic

trong mt phộp lit kờ phc tp nh : lit

kờ v vic trng , chm súc v bo v cõy

xanh Vỡ vy khụng th dựng du phy

c

? Vy du chm phy cú cụng dng gỡ ? (

sgk)

- Hs: Ghi nh SGK/122

*HOT NG2: Hng dn luyn tp

1. Bi tp 1:

? Bi tp 1 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

2. Bi tp 2:

? Bi tp 2 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bng

3. Bi tp 3:

? Bi tp 3 yờu cu iu gỡ ?

- HS: Tho lun trỡnh by bng.

- GV: Cht ghi bngII. LUYN TP :

1. Bi tp 1 : Du chm lng dựng lm gỡ ?

a. Biu th li núi b ngt quóng, s hói, lỳng tỳng ( D , bm)

b. Biu th cõu núi b b d. Biu th s lit kờ cha y2. Bi tp 2: Cụng dng ca du chm phy

- a, b,c dựng ngn cỏch cỏc v trong ca nhng cõu

ghộp cú cu to phc tp

3. Bi tp 3:

a. Cõu dựng du chm phy

- Thuyn thng thc ca Hu trờn sụng hng

cchun b rt chu ỏo : Mi thuyn phi cú khụng

gian rng ngm trng ; trong thuyn , phi cú sn g

cú mui vũm trang trớ lng ly ; xung quanh thuyn , cú

hỡnh rng v trc mi l mt u rng

b. Cõu cú dựng du chm lng

Ngi ta i thuyn ờm trờn sụng hng ngm cnh

trng p nhng tht ra l ru hn . C m u

cuc ru bng khỳc lu thu , kiờm tin xuõn phong l

ó thy xao ng tõm hnV. CNG C, DN Dề,HNG DN T HC :

- Nờu cụng dng ca du chm lng v du chm phy ?

- Hc phn ghi nh

- Lm bi tp b s 3

- Son bi tip theo Du gch ngang

VI. RT KINH NGHIM...................................................................

......

******************************************************

Ngy son: 07- 04- 2012

Ngy dy: 09 - 04- 2012

Tit 118 :VN BN NGH

I. MC CN T:

- Tỡm hiu sõu hn v kiu vn bn hnh chớnh kiu vn bn ngh.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (308 trang)

×